Budapesti Hírlap, 1854. szeptember (509-533. szám)

1854-09-01 / 509. szám

Pest, Péntek, Előfizetési föltételek: Helyben: Félévre 8 pst. Évne­gyedre 4 pst. Vidékre : Félévre 10 pst. Év­­­negyedre ft pft 20 kr. A július közepén megjelenő fran­­c­ia regény­nyel együtt : Helyben : F­él évre 8 pst 20 kr. Évnegyedre 4 pst 20 kr. Vidékre: Félé­vre 10 pst 20 kr. Évnegyedre ft pft 40 kr. Az előfizetés a lap kiadó hivatalá­ban (Országút, Kunewalderház földszint) ■történik. SZEHK. i­­­m mom.1 aram* HIVATALOS RÉSZ. Az igazságügyi minister a magyarországi tör­vényszéki hatóságoknak 1853. jan. 10-ki legfelsőbb határozat által elrendelt szervezése tekintetéből a pesti orsz. főtörvényszéki kerületre nézve követke­ző kinevezéseket tett. Az Országos törvény­­széki tanácsosokká neveztettek: a budai orszá­gos t­ör­v­é­n­y­s­z­é­k­n­é­l ,­az eddigi pest megyei törvényszéknél levő ideigl. ülnök K­a­r­á­c­s­o­n Mi­hály, pesti első osztályú cs. k. rendőrbiztos Wie­demann Gusztáv mint államügyész; cs. k. igaz­ságügy- ministeriuosi fogalm­azó és a budai törvény­bíroAi UtU^CtlWDAiv..! I­IUi I­ ttST. t,v«vl^4a ^miItsOuUiI i V J i l tenhi 11 er József; az ugyanottani ideigl. ülnök Gayer Mihály; s a pesti országos főtörvényszék­nél ideigl. hivataloskodásban­­ levő bécsi cs k. or­szágos törvényszéki ülnök Zink József Frigyes; bécsi országos törvényszéki ülnök H­e­r­­i­h Antal; a budai törvényszéki tanácsosztálynál levő ideigl ülnök Monaszterly Sándor; budai cs. k. ideigl járásbiró Greifener Vilmos és pest megyei tör­vényszéki ideigl. ülnök Osiwsldt Lajos. A pesti országos törvényszéknél: Scitowsky Márton váltótörvényszéki tanácsos ugyanott ; U­r­bá­no­v­s­z­k­i Jusztin pesti váltótörvényszéki ülnök; J­a­n­o­s­ó Károly pestmegyei törvényszéki ideigl. ülnök; Bene Károly pestker. főtörvényszéki ideigl. ülnök; Térey Ignácz pestmegyei törvényszéki ideigl. ülnök; Króm­er Tódor prágai cs. k. orsz. törvényszéki ülnök ; J­antschitsch Vilmos er­­lachsteini­ cs. k. járásbiró Styriában; Wolf Xav. Ferencz pribrami cs. k. járási társasbirósági állam­­­ügyészi helyettes; Schneider Edvárd linzi orsz. törvényszéki államügyészi helyett.; Ma­de­cl Já­nos pest-külvárosi csász. kir. járási társasb. elnök; Szloboda Fer­encz pestmegyei törvényszéki ideigl. ülnök; M­i­k­s­ó Pál pestkerületi főtörvény­­széki ideigl. segédelőadó; Bob­est Lajos pestme­gyei törvényszéki ideigl. ülnök; Miske György pest - terézvárosi járásbirósági elnök; Deák József pestmegyei törvényszéki ideigl. ülnök; Bovan­­kovics József esztergommegyei ideigl. államü­­­gyész-helyettes mint államügyész; —. a pesti ke­reskedelmi törvényszéknél : Pák­ozdi Zsigmond váltó­törvényszéki tanácsos ugyanott: H­e­r­s­i­c­h Ig­­nácz, Oeffner Nép, János pesti váltótörvényszéki ülnökök, s Csorba Sándor pesti váltótörvényszéki tollvivő. A fehérmegyei törvényszéknél T­e­i­s­c­h­i­n­­g­e­r János államügyészhelyettes a zilici orsz. törv.­széknél; a kecskeméti megyei törvényszéknél Th­a­­­­y Antal komáromi társasbirósági id. ülnök ; a jász­berényi megyei törvényszéknél Csacskó Imre pestmegyei törvényszéki ülnök ; a szegedi megyei törvényszéknél Petrovich István ugyanottani megyei törvényszéki ülnök; az egri megyei tör­vényszéknél Petheő János budai törvényszéki tanácsosztályi id ülnök ; a miskolczi m. törvény­széknél Gedeon Gábor pestmegyei törvényszéki id. ülnök. Megyei törvényszéki taná­csosokká: a fehérmegyei törvényszéknél S­z­e­­­niczei Gusztáv pesti váltótörvényszéki tollvivő; Rohonczy István fehérmegyei törvszéki id. ül­nök ; Daruváry Alajos pestm. tövszéki­ id. ál­­lamügyész-helyettes mint államügyész; T­a­k­á­c­s­y Ignácz esztergomm. törvszéki id. ülnök és F­á­b­r­y László pestm. törvszéki id. ülnök; a kecskeméti megyei törvszéknél : Suhaj­da János pest-teréz­­külvárosi cs. k. járásbirósági id. segéd ; T­h­e­n­k­e László nagykőrösi volt járásbiró; Gál János egri megyei törvszéki id. államügyész-helyettes mint államügyész; Breuer Jenő pesti megyei törvszéki id. ülnök, és Veress Lajos hold­mező­vásárhelyi Volt járásbiró; — a szolnokmegyei törvényszéknél ideigl. rendeltetéssel a kecskeméti megyei törvény­székhez Cz ér e. Benjámin szegedi m. törvszéki id. ülnök; Szabó Menyhért pesti váltótörvszéki toll— vivő s Tölgyessy Károly pestmegyei törvszéki id. ülnök; — a jászberényi m. törvszékhez Schwab Antal neutitscheini cs. k. orsz. törvszéki ülnök ; Halász Balázs pestmegyei törvszéki id. állam­­ügyész- helyettes; Küry József jászberényi m. törvszéki ideigl. ülnök; Zalaffy István pestm. törvszéki ideigl. ülnök; Heller Ferencz pestm. törvszéki id. államügyészhelyettes mint állam­­­ügy­sz. és N­­a­r­i­s György pestm. törvszéki id. ülnök ; — a szegedi m. törvszéknél. W­o­d­i­c­z­k­a Ferencz a pestmegyei törvényszékhez szolgálat végett ideiglenesen rendelt neupackai járásbirósági segéd; Kolb Ádám szegedi m. törvszéki id. ülnök; gróf F­o­r­g­á­c­s Sándor pestm. törvszéki id. ülnök; Simon­csi­cs Alajos pestm. törvszéki id. ülnök, és Pregszler József pestm. törvszéki id. állam­ügyészhelyettes mint államügyész; az egri m. törvszéknél Sc­heschigg János cs. járási társas bírósági ülnök a Lajtha melletti Bruckban ; Oko-­­­­i­c­s­á­n­y­i Manó egri m. törvszéki id. ülnök; Bene Imre szegedi ín. törvszéki id. tanácstitkár; Mar­séba. I­k­­o Leo egri m. törvszéki id. ülnök, és M­a­­rc­o­v­­.-c­z Éti várd e­gri m. törvszéki id. államügyész mint államügyész. — Végre a miskolczi ín. tör­vényszéknél Szalay Zsigmond pestm. törvszéki id.' ülnök ; Kovács Károly szegedi m. törvszéki id. államügyész'; N­o­z­d­r­o­v­i­c­z­k­y Gyula illavai volt járásbiró­­ .S­z­e­j­k­e József pestm. törvszéki id. ülnök si Balog­h István pestkerületi telekkönyvi igazgató mint államügyész. —T­­a­n­­á­c­s 1­it.­, k­á­r­tik­k­a­l­ a budai országos törvényszéknél Machik Lajos ugyanottani m. törvényszéknél id. államügyészhelyettes mint államügyészhelyettes;­­B­e­rt a g­h József pestm. törvényszéki id. ülnök ; Fr­o­c­h János Henrik alsóaustriai figyelő s id ál­lamügyészhelyettes Korneuburgban­­Valkovsz­­ky Endre pesti járási társ­­birósági id. ül­ök.­­— a pesti orsz. törvényszéknél Molnár Sándor pestm. törvényszéknél ideigl. államügyészhelyettes mint államügyészhelyettes; Höllwarth Antal szebeni orsz. törvényszéknél figyelő; P­é­t­e­r­f­y Lajos pesti járási társasbirósági id. ülnök ; Her­­c­z­e­g Sándor szegvári id. államügyészhelyettes és Popovics Sándor pesti járási társasbirósági ül­nök ; — a pesti kereskedelmi törvényszéknél Hue­­m­e­r János alsóaustriai és salzburgi figyelő; — a fe­hérmegyei törvényszéknél dr. H­o­c­k József figye­lő a ramswegi járási társasbiróságnál és Farkas Károly esztergommegyei id. államügyészhelyettes mint államügyészhelyettes; —a kecskeméti megyei törvényszéknél Illés István id. megyei törvény­­széki titkár Budán mint államügyészhelyettes és b. Nyáry Gyula pestm. törvényszéki id. ülnök; — a szolnokmegyei törvényszéknél ideigl. rendelte­téssel a kecskeméti m. törvényszékhez Apostol József miskolczi m. t.széki id. ülnök és Kitk­ey Ede pesti járási társasbirósági ülnök mint ideig. államügyészhelyettes ; — a jászberényi m. törv.­­széknél E­ö­r­d­ö­g­h János id. titkár a jász-kun ker. törvényszéknél és S­z­t­rok­a­y Boldizsár figyelő a pestmegyei törvényszéknél mint államügyészhe­lyettes ; — a szegedi m. törvényszéknél P­e­r­á­t­h­y József pesti váltótörvényszéki igtató és Adamo­­vics Demeter pestm. tervszéki­ id. államügyész­helyettes mint államü­gy­szhelyettes; — az egri m­. törvényszéknél Hanák Sándor megyetörvszéki id. titkár ugyanott, és O­b­e­r­kn­e­z­e­vits Árpád egri m. törvényszéki id. államügyészhelyettes mint államügyészhelyettes ; végre a miskolczi m­. tör­széknél S­c­h­­­i­o­k Gyula pestm. törvszéki írnok és K­a­z­a­y Ignácz miskolczi megyei törvszéki id. tit­kár mint államügyészhelyettes. Törvényszéki segédek­ké: a budai orsz. törvszéknél dr. Bor­­z­e­v­s­c­h­y Alajos alsóaustriai figyelő ; Prell Laj. styriai figyelő ; gróf Mao-Caffry Hugo felsőaus­­triai és salzburgi figyelő; Kvalicz Kálmán és Heinrich Ödön budai tervszéki tanácsosztálynál figyelők; Steinbach István pestlipótkül­városi­­biróságnál figyelő és Gloser József szolgabiró­­hivatali tollvivő Moórott; — a pesti orsz. törvény­széknél Kolb Antal szegedi társasbirósági id. ül­nöki Moser János figyelő a mattighofeni­­biró­­ságnál; Ehrlicher Auguszt bécsi orsz. törvény­széknél figyelő; Szenoner József tollvivő a szentpéteri szolgabiróh­ivatalnál; Kampf­midller Manó figyelő a gollingi járásbíróságnál; Richter Gyula alsóaustriai figyelő; Kramer Gyula figyelő Galgóczban ; Mirth Antal pestbelvárosi jár. tár­sasbirósági írnok ; Hegedűs Lajos pestker. főtörv.­széki figyelő; Miltenberger Jakab pestmegyei törvszéki figyelő; Rudnyánszky Béla tollvivő­­ a gödöllői szolgabirói hivatalnál; Tutschner­­ Auguszt pestker. főtörvényszéki figyelő ; R­i­e­g­­­e­r literepostpllvivő a nagykátai szolgabirói hivatalnál és L­i­p­­t­h­a­y Kornél pestker. főtörvszéki figyelő ; Fja,pesti keresk. törvényszéknél Pataky Ign. pesti váltótörvszéki írnok ; tessenbergi B­i­tt­e­r­t Lajos styriai figyelő és Steiner Gyula alsó­austriai figyelő; — a fehérmegyei törvényszék­nél Hovák Kálmán pesti váltótörvényszéki volt tollvivósegéd; M­e­r­z­s­e­y György tollvivő a tatai szolgabirói hivatalnál; Regen­sburger Mihály figyelő a fehérmegyei törvényszéknél , és winkel­­burgi Pretznern Manó alsó-austriai figyelő; — a kecskeméti megyei tervszéknél P­a­p Lajos toll­vivő az ócsai szolgabiróhivatalnál ; Dobronoky László pestker. fő törvényszéki figyelő; B­e­rr á­g­h István tollvivő a kalocsai szolgabirói hivatalnál; L­i­­h­a­n Konstantin pesti figyelő, s Markus Lajos tollvivő az esztergomi járásbíróságnál; — a Szol­nok­­megyei törvényszéknél ideigl. rendeltetéssel a kecskeméti m. törvényszékhez Szadeczky Lajos­­bicsei volt járásbiró; H­u­b­a­y Ferencz pestmegyei figyelő,­s K­o­v­ács Ignácz szolnoki járásbirósági segéd; — a jászberényi megyei törvényszéknél Radimeczky Lőrincz ülnök az ugyanottani já­rási társasbiróságnál; Elek György tollvivő a vá­­czi szolgabirói hivatalnál;Krisanich János pest­­megyei törvényszéki figyelő; Bitter János sty­riai figyelő, és Beöthy Lajos jászapáthi volt já­­rásbirói segéd ; — a szegedi m. tervszéknél Zetl Albert tollvivő a b. m. vásárhelyi szolgabirói Mvar-i tálnál; Di­m­its Emil pestker. főtörvény­széki figye -«isi «B­obiratikch id. ülnök, s Arday János pestmegyei törvényszéki írnok; — az egri m. törvényszéknél Thala­bér Lajos társasbirósági ülnök ugyanott; Bogi­sits Lajos pestbelvárosi jár. társasbirósági írnok; K­a­u­c­z József pestker. főtörvényszéki figyelő, és gr. Mel­chior­i József id. törvényszéki­­segéd Brassóban; — végre a miskolczi m. törvényszéknél T­a­rj­­­á­n István és Óváry Miklós társasbirósági ülnökök ugyanott; P­é­te­r­y Antal pestker. főtörvényszéki figyelő és Szuhányi Béla figyelő. A segédhi­vatalok igazgat­ó­i v­á: a budai orsz. törvény­­­széknél Czettner Antal irodai ügyek vezetője a pesti főügyészségnél; a pesti orsz. törvényszéknél Forstinger János pestmegyei törvényszéki tit­kár; a pesti keresk. törvényszéknél S­c­h­a­ff­e­r Ig­nácz bécsi orsz. törvényszéki írnok és ügyvezető a wiedeni járásbíróságnál; a fehérmegyei törvény­széknél S­z­ű­t­s Péter törvényszéki id. titkár ugyan­ott; a kecskeméti megyei tervszéknél L­é­g­r­á­d­y Sándor pestmegyei törvényszéki levéltárn­ok; a jász­berényi m. törvényszéknél Sipos Im­re jár. tár­sasbirósági id. ülnök ugyanott; a szegedi m. tör­vényszéknél L­e­c­h­n­e­r Ferencz budai jár. társas­birósági id. ülnök; az egri m. törvényszéknél V­i­­day Károly m. törvényszéki id. igtató Szegeden; és a miskolczi m. tervszéknél H­a­r­a­g­ó Máté pesti váltótörvényszéki kiadósegéd ; —­ végre a segéd­­hivatalok segédeivé: a budai orsz. törvény­széknél K­laminger Vincze stainzi jár. társasbir. írnok Styriában és Faller József szám­vivőtiszt segédszerü szolgálatban a pestm. törvszéknél; a­ pesti orsz. törvszéknél Pazdierek Fülöp brünni orsz. törvszéki írnok és Bánffy József pozsonm. törvszéki igtató ; a pesti keresk. törvszéknél P­e­­­chats Lajos kiadó a pozsoni törvszék váltótör-­i­vényszéki osztályánál; a fehérmegyei törvszéknél Leibnitzgruber József m. törvszéki írnok Budán; a kecskeméti m törvszéknél Gr­asz­er Fi­libert járásbirósági írnok Pesten; a Szolnokra, tör-­­ vényszéknél ideigl. rendeltetéssel a kecskeméti m.­­ törvszékhez T­o­r­m­á­s­y Benjámin pestm. törvény-­­­széki írnok; a jászberényi m. törvszéknél G­o­v­r­i­k Márton pestm. törvszéki dijnok; a szegedi m. tör- J vényszéknél Kiss Zsigmond m. törvszéki írnok ugyanott; az egri m­. törvszéknél N­é­k­á­m Endre jár. társasbirósági írnok Budán, és a miskolczi m. törvényszéknél U­d­v­a­r­d­y Gábor pesti váltótör­vényszéki írnok. 509. BUDAPESTI HÍRLAP Szerkesztői iroda van : Ország-ut, 6. sz. a. (srunewalderház) 2-ik emeletben. Megjelenik a lap, hétfőt s a főbb finnepek utáni napokét ki­véve, mindennap reggel. Előfizetési díj ■ Vidékre :■fé 1­4 v - r­e : 10 frt., évnegyedre: 5 fr. 20 kr. Helyben , fél­évre: 8 frt., évnegyedre: 4 frt. — A hirdetések ötször halélozott sorinak egyszeri beiktatásáért 6 kr, több szem­ért pedig 4 kr. szim­íttatik. — Egyes szem 20 pkr. Előfizethetni — helyben a lap kiadó hivataliban, Lukács L. és táré könyvnyomdájában (Országút Kune­­walderház), vidéken minden cs. kir. postahiva­talnál. — Az előfizetést tartalmazó levelek a pzlm, lak­hely s utolsó posta feljegyzése mellett, a pénzzel agyfitt bérmentesítve egyenesen a kiadó hivatalbea uta­­sítandéki .XX. Jegyzéke a nemzeti kölcsönre a pestbudai közigazgatási te­rületben aláirt összegeknek : Az országos pénzalapok . . . 200,000 frt A past pilis megyei aláírás további e­redménye. . . . . . ./ 14,190 — A pestbudai közigazg. területen levő cs. k. vasuthivatalok tisztviselői és szolgái . . . ... . . . 105,660 — A cs. k. járási építészhivatalok tiszt­viselői és szolgái ..... 6,300 — September 1-n 1854* Összesen Ehhez a XIX. jegyzék A cs. kir. helytartósági osztály elnökségétől. A már közzétett eszi etek közt következő te­temest­ aláírások is foglaltatnak : F­o­r­r­a­y - Brunszwik Julia grófné a pozsoni és nagyváradi közig. területben továbbá a Vajdaságban fekvő jó­szágaitól már aláirt 437000 fton kívül az itteni közig, területben fekvő birtokaitól még 6600 ftot irt alá. Gróf G­y­ő­r­y László összes birtokaitól 35,400 frttal járult az államkölcsönhöz. A dunagőzhajózási társaság óbudai ha­jógyárának tisztviselői s munkásai 20,540 — A budai cs. k. pénzügyi járási igaz­gatóságban levő cs. k. pénzügyőr­ségnél alkalmazottak..................... 4,900 — A csongrádmegyei alkrás további e­­redménye ................................ . 1,679 -Kotzián Józs­f pénzügyi tanácsos Pesten .................................... . 1,600 — . 354,869 — 25,032,474 — E szerint az egész eddigi öszveg 25,387,343 firt. Buda, augustus 31. 1854. NEMHIVATALOS RÉSZ. Austriai birodalom. Bécs, aug. 30. Jó kútfőből hallani, misze­rint hg Grorcsakoff orosz cs. követ azon tett biztosítás alkalmával, miszerint a dunai fejede­lemségek el fognak hagyatni, egyszersmind kér­dést ten az iránt, mi czéljuk lenne a birodalom határán a csapatfelállításoknak ? Az austriai cs. k. kabinet azt válaszolá, miszerint a fejedelemsé­gekből kimenetel mindenesetre megkönnyíti Aus­tria feladatát, s azzal egy lépés történt a béke helyreállításához, s hogy a cs. k. parancsnok, azon reményben, miszerint Oroszország a szük­séges békegarantiákat nem tagadja meg, utasít­­­tatott a hadak mozgalmait akkép rendezni, hogy azok az oroszok mozgalmaival kellő módon com­­binálva legyenek. — B. W i m­p­ff­e­n Maxi­milián cs. k. austriai tábornagy, a 13. sz. gyalogezred tulajdonosa, az első ard­ére-testőrség kapitánya, hétfőn (aug. 28-kán) éjjel 85 éves korában Bécsben meghalálo­­zott. Elhunytéval az austriai cs. tábornagyok száma ötre olvad le, kik is rang szerint: ő cs. fens. J­á­­n­o­s Jóhg ; gr. Radeczky; hg Windisch­­gh­itz, gróf Nugent és hg Paskievics. — Hallomás szerint L­e­t­a­n­g­tnoknak nem csak katonai, hanem politikai missiója is van, t. i. az Austria, Franczia é­s Angolország közti kü­­lönszerződvény megkötését sürgetni. — L­e­t­a­n­g­tnokkal egyszerre egy angol kir. katonai teljhatal­­mazott főbbrangu tiszt is megy le. Hesz­­szn­­ő exoja főhadiszállására. — Egy osztály tengerészkatona és matróz u­­tazott el vasúton Kölnbe, onnét Londonba menen­dők, Austria számára ott­ épített két hadihajó át­vétele végett. — A porta a jelen hadi állapot és a folyvást szaporodó katonaság szükségletei tekintetéből a ko­rábbi gabnakiviteli tilalmat a jelen aratási évre is megújította. De mivel az illető portamemorandum közlése csak az új aratás kezdete után több héttel történt, s így feltehetni, hogy már sok új szállítási szerződvények köttettek, ezért b. B r u o k­os. kir. internuntius Konstantinápolyban a portánál minden visszaható ereje ellen tiltakozott az elvben ugyan helyeselt rendszabálynak, s az austriai és toskanai kereskedők számára fenntartotta a jogot, hogy jó hiszemben még a tilalom kihirdetése előtt kötött szerződéseik foganatosítását kivárják. Egyszersmind e kereskedők az illető consulságok útján felszólít­­tattak, hogy illető szerződvényeiket a számukra a­­zokból keletkező igények érvényesítése végett, tüs­­tént jelentsék be. KÜLFÖLD. Tudósítások a harertérekről. . Délkeleti csatatér. Bukarestből aug. 24-től jelentik . Miután a hivatalos közlés az austriai császári csapatoknak Oláhországba a fejedelemségek ideiglenes megszállása végetti bevonulásáról megérkezett, az itteni igazgatóta­nács elhatározta egy főbojárokból álló küldött­séget indítani el gr. C­o­r­o­n­i­n­i cs. k. hadtest­parancsnokhoz Nagy-Szebenbe, mely a lakosság­­ háláját fejezte ki a cs. k. Apostoli Felső-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék