Budapesti Hírlap, 1854. október (534-559. szám)

1854-10-01 / 534. szám

Pest, Vasárnap, megjelentk e lap, Mtföt s a főbb aultispuk utáni napokat ki­véve, mindennap reggel. Blftfizetéss dl­: Vidékre *. lé 1­é v - r­e : 10 frt., é­v­n­e­g­y­e­d r­e : ft fr. 20 kr. Helyben, fél­évre: 8 frt., évnegyedre: 4 frt. — A hirdetések ö­tszer halélozott sorinak egyszeri beiktatásáért 6 kr, több szék­ért pedig 4 kr. ssimíttatik. — Egyes szim 20 pkr. BUDAP 584 eléfizethetni — helyben a lap kiadó hivataléban Herz János könyvnyomdájában (Országút Kunéval - derhiz), vidéken minden cs. kir. postahiva­talnál. — Az előfizetést tartalmazó levelek a szim. lak­hely­e utolsó posta feljegyzése mellett, a pénzzel együtt bérmentesítve egyenesen a kiadó hivatalban az*­­i_­eltandóka IRLAP. Szerkesztői iroda van: Ország-ut, || sz. a­ (Kunevalderház) 2-ik emeletben Előfizetési feltételek A „BUDAPESTI HÍRLAP“ October-decemberi évnegyedére. Helyben : 4 fit pp. Vidékre s 5 ft 20 kr. pp. Az előfizetés Pesten a lap kiadó hivatalában (Országút Kunewalderház földszint) Herz János könyvnyomdá­jában, vidékén minden cs. k. postáná történik. — Az előfizetésnek mielőbb be­küldését kérjük­______________________SZERK. HIVATALOS RÉSZ. ő cs. k. Apostoli Felsége f. é. sept. 10-kén kelt regf. határozata által a székesfehérvári gymnasium igazgatóját Bula Theophilt, a közoktatás ügyében tett eddigi sikeres szolgálatai tekintetéből az arany-érdemkereszttel legkegyel­mesebben feldíszíteni méltóztatott. ő cs. k. Apostoli Felsége f. é. sept. 16- ki legfelsőbb határozata által a kassai cs. k. jog­­academia rendes tanárának dr. Mohi Jenőnek, mint az­­austriai polgárjog és a peresügyekben és azon kívüli austriai polgári törvényszéki eljárás rendes tanárának a pozsoni cs. k. jogakadémiához áttételét legkegyelmesebben helybenhagyni mél­tóztatott. A magas cs. k. pénzügyi ministerium I. évi September hó 6-kán 8649n/224. sz. a. kelt rendele­tével a budai cs. k. országos pénzügyi igazgatósági osztály gazdászat-hivatalához igazgatóvá JOOO ptt évi fizetéssel K­lein Ferencz eddigi gazdászat-hi­­vatali igazgatót, továbbá ellenőrzé 800 pft évi fize­téssel Minász Móricz eddigi gazdászat-hivatali ellenőrt, és számtisztekké Podradszky László s Gyürke Ferencz eddigi gazdászat-hivatali szám­tiszteket, előbbit 600, utóbbit pedig 500 pft évi fizetéssel kinevezte. A magas cs. k. pénzügyministerium f. é. sept. hó 13-kán 33946/1085 **. a* kelt rendeletével a ma­gyarországi cs. k. országos pénzügyi igazgatóság új szervezetében pénzügyi titkárokká a budai osz­tálynál Kapeller Ferencz és Jar­its József,ma­gyarországi pénzügyi országos igazgatósági titká­rokat, Feichtinger Venczel miskolczi pénz­ügyi kerületi első osztályú biztost és C­sé­p­k­e­y Károly pécsi másodosztályú pénzügyi kerületi biz­tost ; — a soproni osztályhoz F­r­­­o­k Ferdinánd, innsbrucki országos pénzügyi igazgatósági titkárt, Scholcz János pécsi első osztályú pénzügyi ke­rületi biztost, Andreánszky Alajos nyitrai má­sodosztályú pénzügyi kerületi biztost és Fried­rich János csehországi másodosztályú adófelü­gyelőt ; — a pozsoni osztályhoz Besetznyi Jó­zsef magyarországi cs. k. pénzügyi országos igaz­gatósági titkárt, M­a­s­n­e­r József csehországi első osztályú kamarai kerületi biztost, G­u­t­h Mátyás nyitrai első osztályú pénzügyi kerületi biztost és Huber Károly pozsoni 1-ső osztályú adófelügye­lőt;— a kassai osztályhoz Got­ti­n­g­er Domokos kassai, és Siegel János budai első osztályú pénz­ügyi kerületi biztosokat, F­r­e­tt­e­r Ferencz ga­­licziai első osztályú kamarai kerületi biztost, és T­y­r­o 11 Antal magyar­­óvári első osztályú adófel­­ü­gyelőt; — végre a nagyváradi osztályhoz W­e­t­­­tershein Wettstein József dohánybeváltási felügyelőségi segédet, Ebner Venczel pesti és Siroky Pál balassagyarmati első osztályú pénz­ügyi kerületi biztosokat, és Rossi Edvárd ti­­roli III. osztályú adófelügyelőt kinevezte. A cs. k. regf. rendőrhatóság Prenninger János kassai rendőrbiztost nagyváradi főrendőrbiz­­tossá kinevezte. A magyarországi cs. k. pénzügyi cm. igaz­gatóság S­c­h­­­e­s­n­i­g Antal ollavai III. oszt. adó­­besz­.det II. oszt.­ ideigl. adószedővé Keszthelyre kinevezte. F. évi sept. 27-kén a bécsi cs. k. udvari s ál­lamnyomdában megjelent és kiadatott a birodalmi törvénylap LXXXII. darabja, melynek tartalma következő: 237. sz. A vultás- és oktatásügyi ministerium 1854. sept. 13-ki rendelvénye, mely az egész bi­­­rodalom területére nézve érvényes, s mely szerint" az 1854. sept. 8- ki legfelsőbb határozat következ­tében a j gbölcselem az elméleti államvizsgálat tárgyai közöl kihagyandó. 238. sz. A kereskedelmi, ipar- és közmunka­­ministerium 1854. sept. 14-ki rendelvénye, mely a katonai határvidéket kivéve az összes koronaor­­szágokra nézve érvényes, a magán vasút-építési en­gedélyek adására vonatkozik. 239. sz. A pénzügyministerium 1854. sept. 19-ki kibocsátványa , a cs. k. magyar országos pénzügyigazgatóság öt osztályának életbeléptetése iránt. 240. sz. A belügyministerium 1854. sept. 23- ki rendelvénye, a steyer-herczegségi kerületi ha­tóságok életbeléptetését illetőleg. 241. sz. A bel- és igazságügyi ministerek 1854. sept. 23 -ki rendelvénye , a steyer, karinthiai s krajna-herczegségi járáshivatalok életbeléptetését illetőleg. 242. sz. Az igazságügyi ministerium 1854. sept. 24-ki rendelvénye, mely által a tiszta tör­vénykezési hatóságok életbeléptetésének időpont­ja a soproni, nagyváradi és eperjesi orsz. főtör­­vényszékek kerületeiben, s az újabb törvényszéki szervezettel összeköttetésben álló törvények hatá­lyának kezdete a nevezett orsz. főtörvényszéki ke­rületekre nézve meghatároztatik. NEMHIV­AT­ALOS RÉSZ. Levelezések. Pária, sept. 24. —L.— A néhány nap óta keringd híreket O­mer pasa hadsergének bizonytalan rendelteté­séről némileg felvilágosítani látszik a mai „Mo­niteur“, mely közli, mikép­p e s­z táborszernagy az austriai kormánytól parancsot kapott, a törö­kök netaláni mozdulatának Gralacz felé semmiféle akadályokat eléje nem gördíteni. Egy ilyen moz­dulat azonban nem látszik Omer pasa tervében lenni, miután ő a dunai fejedelemségekből vissza­vonul. Mi a krími hadjáratot illeti, erre nézve kor­mányunknak mindeddigelé semmi egyenes tudó­sítása nincs St. A­r­n­a­n­d­rnagytól. Jelen vol­tam tegnap,midőn kabinetünk egy tagja azt állítá, hogy eddigelé azon tudósításokra vannak szorít­­vák, miket a konstantinápolyi austriai követség közbejárása által kaptak. Ez mindenesetre külö­nös, miután a közzétett kiszállás óta már tíz nap folyt el.­­ Egy itteni nagy­követség útján épen arról értesülünk, miszerint a nyugati hatalmak Szinopét megerősíteni szándékoznak. A legitimista folyóirat „La Mode“ egy Pal­merston lordhoz intézett nyílt körlevél miatt két hónapra fölfüggesztetett. Ezen körlevél írója azt iparkodik bebizonyítani, miszerint Anglia igen, de Francziaország semmi hasznot nem húz­hat a keleti háborúból, s iratát következő sza­vakkal végzi: „Világosan látom ama roppant e­­lőnyöket, miket önök az orosz erő megtöréséből fognak nyerni: a világ minden tengerein még száz évvel tovább kétségbevonhatlan túlsúlyt, a befolyás és előnyök növekedését a török biroda­lom egész területén, mely már most is nem egyéb egy nagy angol piacznál; önök indiai birtokai­nak egy századra biztosítását. Mindezt jól látom , de Francziaország előnyeit még nem látom. Haj­dan azt mondák, hogy Francziaország meg tud élni önfeláldozás és hősiességből, s hogy elég gaz­dag, dicsőségét kifizethetni ! Mindig emlékezem rá, hogy mily keserű megvetéssel gúnyolták ki Angliában ezen nyomorú szójátékot. Már ha O­­­roszországnak sikerülne a megtámadást vissza­verni, vagy ha a Krímben legyőzetvén, a tarto­mányt, hajóhadát és városait felgyújtaná; ha visszavonulna azon alkalmas perczig, midőn a ki­fáradt vagy kimerült megszálló sereg többé nem állhatna ellent az általa Besszarábiában össze­­­­halmozott compact tömegeknek, ha sikerülne neki pénzügyünket kimerítni , mivel fogunk mi kármentesíttetni, kik ellen még most is annyira küzd keleten az angol befolyás ?*I Ezen helyet csak azért hoztuk fel, mivel ab­ban valóban csak az van kimondva, mit a fran­­cziák általánvéve gondolnak. S ennélfogva, mi­kép már egyszer megjegyeztük,, nagy fontosságú a franczia kormányra nézve, hogy a Szebaszto­­pol elleni vállalat­­sikerüljön. Nem vagyunk ugyan azon véleményben, hogy Szebasztopol megvétele lépés legyen a békéhez, sőt inkább Lajos Fülöp egykori ministerével azt hiszszük,mikép Szebasz­topol esése csak kezdetét képezendné az általá­nos háborúnak, de a közönség ellenkező véle­ményt táplál. Különösen azon gondolat nyugta­lanítja iparűző világunkat, miszerint a háború tovább tartása a jövő évre itt rendezendő nagy iparműtárlatnak akadályára leend. Ez minden­esetre roppant veszteség fogna lenni Párióra nézve, mivel már most is nagymennyiségű tőkéket fektetnek be mindennemű vállalatokba, mik az iparműtárlattal összeköttetésben állanak. Szám­talan kávé-, ét- és vendégházak stb. kisebb na­gyobb mértékben rendeztetnek, gyáraink csak az iparműkiállítás számára dolgoznak, s ha mindez hiába lesz, akkor a veszteségek kiszámíthatlanok. Miután a kormány közelebbről az idegen­­ borokra vonatkozó beviteli adót csaknem egészen eltörölte, most a pálinkát terhelő beviteli adót egész 15 franknyi összegig szállító le egy hec­tolitre után. (Hectolitre = 100 litre; fran­­czia mértéke a folyadéknak, mintegy 2 fontnyi ne­hézségű.) Ez főleg azért történt,mivel a nagy nye­reséget nyújtó pálinkafőzés rendkívüli mennyi­ségű gabonát emészt föl. Ez egyike volt azon o­­koknak, mi miatt a gabnaár alább nem szállhatott. A nemrég elhunyt Lamennais barátjai s hívei attól tartanak, hogy az általa hátrahagyott kéziratok nem fognak közzététetni, mivel azok nővére mint általános örökösnő birtokába mentek át, ez pedig bevallott ellensége testvére elveinek. A Dana mellől, sept. 29. ^ Omer pasa legközelebbi szemleútjának főczélja a Duna balpartján állított uj erődítvé­­­­nyek megtekintése volt; a vezér teljes megelé­gedését fejezé ki ez uj építmények elhaladásá­val. Ez erődítvények, melyek a túlparti megerő­sített helyek hídfői gyanánt szolgálnak. Dieu franczia mérnök ezredes terve szerint készíttet­nek, ki a fővezért szemleútjában kisérő. Várna tömve van csapatokkal, melyek részint a Krímbe, részint Ázsiába rendeltetnék. Naponkint érkeznek a feketetengerről visszatérő szállítóhajók, élelmi­szereket és tartalékcsapatokat fedezetükre veen­dők, hogy azonnal ismét a krími partok felé in­duljanak. 19-ken a „Tahibari " török gőzös egy osztály török mérnöktiszttel, kiket előbbi napon hozott Konstantinápolyból, s egy osztály árkász­­szal, ugyanoda elment. Az expeditióról Várnában 18-ban csak annyi újabbat tudtak, hogy a szö­vetséges flotta tengerészkatonái a kiszállópartok lehetségig megerősítésével foglalkoztak. A krími lakosság mindenütt, a­merre csak az egyesült se­reg megjelenik, küldöttségek által jelenti háláját és rokonszenvét hitsorsosai főnökének. — Bur­­lukban néhány orosz kémet fogtak el, kik tüstént agyonlövettek. A parton az egyesülteknek egy é­­lelemszerrel terhelt hajója vigyázatlanságból el­­­égett; ez adhatott okot azon alaptalan hírre, mintha a franczia-angol flotta több hajóját orosz gyújtók elpusztították volna. Az ázsiai harcztér­­ről az „Aigle“ gőzös azon hírt hozta, miszerint S­a­m­y­­ az oroszokat a r­a­n­g e­­­t­ok alatt újra megtámadta és megverte. — Mehmet és Iz­ma i­­ pasával, az ázsiai új főparancsnokkal, ki­nek Várnába érkeztét naponkint várják, egy osz­tály fris katonaság is indul Batumba. Austriai birodalom. Bécs, sept. 29. Albert feherczeg 6 os. fens. Az élét Rstiborban tölté, és ma a soproni vo­nattal Bácsbe megérkezik. Rövid ideig Weilburg­­ban leendői mutatása után ő os. fens, családostul Bu­dára menend, Erzsébet förgnö G os­­fens, a te­let Budán töltendi. — A legközelebbi következése egy Austria és Oroszország közti háborúnak az lenne, hogy Oroszország kénytelen lenne só nélkül élni. Tu­domása szerint Oroszország sószükségletét főleg a vieliczkai bányákból fedezi, és pedig oly csekély áron, hogy a nyereség , mit az orosz fipánéziák ab­ból húznak, roppantra rúg; egy mázsa só Orosz­országban 6 ftp, míg annak szállítása szerződésileg máz­sánkint csak 47 párba kerül. — Vieladinovics, a montenegrói feje­­­delem hadisegéde, tegnap Cettinjébe visszautazott KÜLFÖLD. Tudósítások a harcterekről. Délkeleti csatatér. Gr. Coronini cs. k. al­nagy és az oláh- s moldvaors.­ngi cs. k. csapatok főparancsnokának tegnap említett jegy­ October 1-n 1854.­ zéke, melyet az id. igazg. tanácshoz intézett, igy hangzik :­­ „Austriai Császár Ő Felsége egy szultán ő fel­ségével i. é. jun. 14-kén kötött szerződ­vényben magára vállalta, közöse­n a török os. kormánynyal Oláh- és Morvaországban a törvényes állapotot visszaállítani, a mint az a szabadalmakból követke­zik, melyek ez ország közigazgatására vonatkozó­lag a fényes porta által biztosíttattak. Hogy e­zzél eléressék, mind az austriai cs.­udvar, mind a fényes porta szükségesnek látta, a nevezett országok tör­vényes fejedelmeit visszahívni, és a közigazgatás vezetését ismét az ő kezeikbe tenni. Miután most az alulírt, a két magas alkudozó kormány paran­csaihoz képest, Dervis pasa osztályánok 6 exojá­­val szultán ő és, felsége biztosával magát egyetér­tésbe helyező, egyszersmind mindkét teljhatalm­a­­zott által egy meghívás intéztetett S­t­i­r­b­e­y feje­delem e magasságához, megkerestetvén, hogy Bé­cset hagyja el, és helyét e városban újra foglalja el. Midőn alulirt az ideigl. igazg. tanácsot a fönnebbi­­ről értesíti, megragadja ez alkalmat, azt kitűnő nagyrabecsüléséről biztosítani. Bukarest, sept. 1. (13) 1854. (Aláirva) * Cor­on­i­n­i ak­nagy, és a moldva-­­ oláhországbani cs. k. csapatok főpa­rancsnoka.“­Sept. 20-kán reggeli 10 órakor b. Hesz cs. k. tsznagy Bukarestbe érkezett. Fogadtatása igen ünnepélyes és fényes volt. A bánj­alai vá­­roskorlátnál austriai, török és oláh csapatok vol­tak három harcsadban teljes díszben felállít­va, melyek a tűznagyot az austriai néphymnus­­sal üdvözlők. Omer pasa és D­e­r­v­i­s pasa ün­nepélyesen fogadák a császári hadvezért, ki kí­séretükben a hadsorok előtt ellovagolt, mire a török csapatok több hadimozdulatokat végeztek s a harczias látvány az összes csapatoknak a had­vezér és rendkívül fényes törzse előtti ellépdelé­­sével végződött. A krími expeditióról még ma is bizonyost csak annyit tudunk, hogy az partra szállott, hogy a kiszállás sept. 14-kén vette kezdetét, ebben is minden tudósítások egyeznek. De az ezentúli köz­lések még folyvást homályosak. A „Tr. Z.“ sze­rint a kiszállás még 17-ken tartott; a „Moni­teur“ sürgönye szerint 17-kén már az állomások tökéletes birtokában volt a kiszálló had; kon­stantinápolyi hírek szerint pedig 17-kén már Szebasztopoltól csak másfél órányira állt. Még nagyobb az eltérés a kiszállás pontjára nézve : az első, sept. 14-ki sürgöny szerint a kiszállás Eupatoriánál történt; lord Raglan és St. A­r­­naud sürgönye szerint az ,,Ó erőd‘‘-nél, a „Soidfrd ‘ szerint pedig egyszerre négy ponton. Eupatoria Szebasztopoltól 20 fr. mdre fekszik, az Ó-erőd, franczia lapok, szerint csak 7—9 fr. mdre; a „Tr. 7 “ szerint az Ó-erőd Eupatoriánál fek­szik, az „Engl. Corr.“ szerint 20 angol midre Eu­­patoriától, egy szambuli vérmes versio szerint pedig csak másfél órányira Szebasztopoltól. Mél­tán kérdi azért az „ODP,“ hol létezik hát e me­sés „Oldford“ ? s hol vannak valósággal az egye­sült hadak ? A legutolsó (alább olvasható) táv­irati tudósítás szerint az egyesült sereg még csak 19-kén volt Szebasztopol ellen elindulandó, s így valószínű, hogy e napig az a kiszállási pon­tokról el nem távozott. Ezért mesének kell tarta­nunk azon hírt, mit Konstantinápolyból sept 21- ről közlenek, mintha az angol lovasságnak állí­tólag Szebasztopoltól egy órányira már üt­közete lett volna a kozákokkal, ugyszintén leg­alább is elhamarkodott hírnek kell tartanunk azt, miszerint Kacsa erősségét az egyesültek lő­­dözték, sőt hogy Szebasztopol torkolati erősségét már összelőtték volna. Men­csi koff­ág ugyan a czárhoz intézett (tegnap említett) jelentésében, az egyesültek kiszállásáról, egyszersmind fog­lyok behozataláról beszél, kik őt az el­lenség ereje és állásáról felvilágosították. De hogy hol és miképen ejtették ezen foglyokat ? annak semmi nyoma nincs. aiavvv _ r__j__ ,w.,v nuiVUUUUU&UCl lUgltUl állást, a B e­­­b e­k folyam partján,hova az Alma lyótól húzódni Mencsikofi Tjónak látta,s az egyesi tekerőőrsei onnét egy órányira állanak; ütközetet itt elkerülhetlennek tal­­­á­lt. A Belbek torkolata csak másfél fz. midre­i Szebasztopoltól. A tengeren a bombaágyus ha a fénytorony­nyal szemközt foglaltak állam Szebasztopolban ahholerá dühöng. Várnai tu­ditások szerint az orosz elsánczolt tábort Man­ritól délre a kikötő északi partján sept. 26-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék