Budapesti Hírlap, 1854. november (560-584. szám)

1854-11-01 / 560. szám

kilátásból, mely meg sem köttetett. Mint mondok, azon társaság, mely a pályákat megvette, attól egészen független. B­é­c­s, oct. 30. Zsófia Jórigné 6. cs. felsége és szász királyné ő felsége holnap Linzbe váratnak. — Császár ő Felsége rendelni méltózta­­tott, hogy katonai közigazgatási ismeretek terjesz­tése végett a hadseregnél, Bécsben egy idevágó tanfolyam nyittassák, mely azonnal kezdetét vegye. E tanfolyam czélja, a hadbiztosságoknál időnkint támadó hiányt azonnal alkalmas egyének által pó­tolhatni. — Ghika fejedelem ma reggel a „Nádor“ gőzösön kiséretével együtt Galaozba elutazott. — A bécsi helytartóság jelentése szerint, a marhavész nem csak Galicziában, Morva- és Ma­­­gyarországban uralkodik, hanem Alsó-Austriában­ is kiütött. —­ V. d. Pfordten baj­r ministerelnök lá­togatásáról, ki ide már szombaton váratott, hallani, hogy az még e hét folytában megtörténendik. Ér­kezése szerdára van kitűzve. — Porosz részről az épen most Bécsben össze­ülő értekezletre, a német pénzviszonyok tárgyalása végett, Seidl titkos pénzügyi tanácsos külde­tett ki. — Az austriai - porosz kereskedelmi és vám­­szerződés a szerződő államokat arra kötelezi, hogy egy általános pénzláb iránt alkudozásba lépjenek; az előkészületek erre nézve annyira haladtak, mi­­kép jövő hó elején a tárgyalások Bécsben kezdetü­ket veendhetik.­­ A pénzügyministérium, egyetértve a bék­és igazságügyi ministériummal és a legfelsőbb rend­őrhatósággal, határozta, hogy ha valamely vámhi­vatalnál a határon oly tárgyak fordulnak elő, me­lyek az erkölcsiségbe ütköző minőségűek, a vám­hivatal a felet e körülményre, azon hozzátétellel tartozik figyelmeztetni, hogy a vámhivatal részé­ről ugyan semmi sem gátolja, hogy az oly tárgyak a sajtótörvények határozmányaihoz lépest egy azok bevihetésére felhatalmazó vámhivatalhoz uta­­síttassanak, de hogy azok bebocsátása a rendőr­hatóság részéről nehézségre fogna találni. De ha a fél­sz intés daczára sem lenne hajlandó az oly tár­gyakat a külföldre visszavinni, vagy azokat meg­­semmisítni, akkor azok egy fővámhivatalhoz uta­­sítandók, hol aztán vagy a helyben levő rendőrha­tóság, vagy az illető kerületi hivatal a bevitel meg­­engedhetéséről a fővámhivatallal egyetértőleg ha­­­tároz. KÜLFÖLD. Tudósítások a harcterekről Délkeleti csatatér. A krimi tudósítá­sok ma oct. 23-ig terjednek, de semmi eldöntő eseményt nem közlenek. A távirati tudósítások­ban olvasható részletek az ellenfelek kölcsönös veszteségeiről, valamint a kivívott előnyökről, ki­sebb nagyobb mértékben mind igen szükségük a további hiteles megerősítést. A bombázás 19- től 23-ig szakadatlanul folyt. Az első napok ese­ményeiről kevés más részlet érkezett. Az egye­sültek első támadásukat 17-ben azon külső vára­dok ellen intézték, melyeket Kornilorá­­nok legújabb időben a temetőn fölül állíttatott, s me­lyek védelmét személyesen vállalta el. E védőm­­veket a francziák elfoglalták rövid harcz után, melyben Korniloj­ is elesett. A vitéz vezérétől megfosztott orosz sereg a Wolochow nevű to­ronyba húzódott vissza, melynek koronáján 30, boltüregeiben pedig 40 nehéz ágyú van. Az egye­sültek mostani igen kedvező állomása után e to­rony látszik kulcsa lenni a város elleni általános megtámadásnak. Canrobert unok­almai sebé­ből még máig sem gyógyult fel egészen; a seb nem veszedelmes, de még nem hegedt végkép be. — A tengeres bombázás a 10- dik sz. baztéria és a Wolochow-torony ellen volt intézve; hat orosz ágyú itt leszereltetett s a torony erősen meg­­rongáltatott. A harcz színhelye alkalmasint rövid időn egy harmadik világrészre is ki fog terjedni. A Pa­risból és Londonból érkezett egybehangzó tudó­sítások szerint t. i. ott úgy szólva bevégzett tény­nek tekintik, hogy egy angol-franczia hajóraj Amerika északi partjaira evezend, az ottani orosz telepek elpusztítása végett, mi Oroszországon igen érzékeny sebet fogna ejteni. Oroszország hajó­hada az ottani vizeken áll két fregat és három gőzösből (Oroszország birtoka Amerikában 43,000 Pf mfdre terjed, határai keletre Újbritannia, é­­sza­kra s délre a tenger, nyugatra a Behringszo­­­top. E földvonalnak csak déli partjait ismerik. Délen és délkeleten számos apró szigetek feküsz­­nek, köztük a Szitka szigete, melyen Uj-Archan­­gel várad fekszik, Uj-Oroszország főhelye. Egy cs­­ukár e birtokokat egy orosz kereskedőkből álló társulatnak adta át, művelés végett. Sok törzs megtartotta függetlenségét.­ Anglia, London, oct. 26. A ministeriális lapok na­gyon meg vannak elégedve a harertéremi esemé­nyek folyamával, s ezúttal épen nem jut eszükbe, a 17-ről kelt MencsikofF-féle sürgöny alapossá­gáról kételkedni. A „Times“ mai szemléjében, a MencsikofF-féle sürgöny tartalmát „hiteles tu­dósítás“ gyanánt említi. „Miután“ — úgymond — „az oroszok a 17 ki szárazi s tengeri megtá­madás következtében 500 embert s egy admirált vesztettek, most még csak az a kérdés, hogy minő ellenállást fejtendnek ki az orosz külművek. Ha egyszer ezen váro­sok a szövetségesek kezében lesznek, magát a városfalat tekintetbe sem lehe­­tene venni. A győzelmi tudósítás a jelen perc­­­ben már hihetőleg útban van. Attól épen nem lehet félni, hogy a Krím belsejében levő tetemes orosz erősítések az ostromlókat komolyan meg­háboríthatnák. Lehet ugyan, hogy az oroszok az angol állomás jobbja ellen megtámadást tervez­nek, de ennek ha szinte általános kiütés által tá­­mogattatnék is, meg kell hiúsulnia, ha pedig tér­­ütközetbe mernek bocsátkozni a szövetségesek­kel, ennek kimenetele nem csak Szebasztopol, ha­nem az egész Krím sorsát is megpecsétlendi. Az Eupatoria újra elfoglaltatásáról a tudósítás visszavonatott, azonban annak valósulásán sem lehetett volna csodálkozni. Ezen hely a kiszállás peretében jó szolgálatokat tett, s később egészen nélkülözhetővé lett.“ Erre a „Times“ a Krímről a Dunához fordulván, nem akar hitelt adni a bé­­­csi lapok azon közlésének, mikép az oroszok 30,000 emberrel beütöttek a Dobrudzsába. Szerinte, egy ilynemű mozdulat nagyon elsietett lenne, mi­vel O­m­e­r pasa Galacz és Brailából elvág­­­hatná őket működési vonaluktól.Ezenkívül Gor­es­a­k­o­ff herczeg kénytelen a Galiczia-­s Buko­vinában levő austriaiakat is szemmel tartani. Mi­ként merészelhetne tehát ő Törökország ellen újabb támadólagos demonstrátiót ? — A nem-ministeriális lapok ellenkezőleg folyvást elégületlenek a krími eseményekkel. A „Daily News“ fejét csóválja a bombázás meg­­kezdetéséről a tudósításhoz. Szerinte, az ostrom­­működések lassúságát nem csak az oroszok, ha­nem még inkább a cholera miatt is sajnálni lehet. „A betegek s holtak névsora“ — úgymond — „folyvást rettentő arányban növekszik, s hogyan is lehetne ez másként, midőn a sereg számára a tábori életet szükségtelenül súlyosbítni akarni látszanak? Még 7 kén a katona­sátrak jól elpa­kolva voltak a szállító­hajókon Ló, bors, főzési edények s orvosi szerek, a legritkább fényűzési czikkekhez tartoztak Ha a kormány For és Henderson uraknak szerződésileg bérbe adja Szebasztopol levontatását, e munka hihetőleg már régen be lenne végezve.­­ A kormány a lowi öntödében 100 ritka öblü ágyút készíttet, melyek 94 fontos tojásdad golyót lövendnek ki. Ezenkivül egy magán­intézet a kormánynyal oly szerződést kötött, melyben arra kötelezi magát, hogy hetenkint 13 nehéz ágyút szolgáltatand. — Holnap 30 angol orvos s 34 gyakorlott betegápoló-nő induland Marseilleből S kú­tár­­­b­a. A „Times“ pénz­gyűjtései, az ott el­­helyzett betegek és sebesültek számára, már be­zárattak, miután 10,018 st. sz.-et hoztak be. — A fogoly orosz tisztek s hadfiaknak meg­engedtetett, hogy Londonba kirándulást tehes­senek. — Oct. 27. A „Morning­ Post“ következő, ritkított betűkkel nyomatott rövid vezérczikket hoz : „Úgy látszik, ellenmondástól félelem nél­­­kül, tény gyanánt jelenthetjük, mikép az E­gye­sült­­ ál­lamok kormánya sa san-domin­­g­o­i köztársaság közt alkudozások folytak, s egy oly észak - amerikai protectorátus megalapítására vezettek, mely — ha névvel nem is — de tényleg egyre megy ki San-Domingo szigete azon részé­nek bekeblezésével, mely a hasonnevű köztársa­sághoz tartozik. Egy ily fontos nyugat-indiai ál­lomásnak, mely a cubaisportorieoi spa­nyol szigeteket két oldalról fenyegeti, s ekkér nyugat - indiai birtokainkat közvetlenül érdekli, — az Egyesült-államok kormányának részé­ről! megszereztetését nem tekinthetjük közönyö­­­sen. Ez nyilván egyik eredménye ama nagyra­vágyó s megtámadásszerű politikának, melynek az atlanti óceán mindkét oldalán­ követésére Észak-Amerika eltökéltnek látszik.“­­ A császári g­u­i­d­e-ezred zenekara tegnap este Páriából ide érkezett, hogy a kristály­palo­­­tában holnap tartandó hangversenyre közremű­ködjék. E hangverseny a sebesült angol katonák javára leend. A zenekar 56 emberből áll, s Ven­­diére és Vidil bárók parancsnoksága alatt áll. A guideken kívül, holnap a palota s a kertben még 12 angol ezred zenekarai fognak játszani. — Az egyesült királyság al-admiráljának magas állomása, mely Sir B. Martin halálával megürült, Dundonald admirálnak van szánva. Sokan azt hiszik, hogy ez utóbbi veendi át a jövő évben a keleti-tengeri parancsnokságot. A Liverpoolban tegnap becses nagy raktárak közelében tűzvész ütött ki, mit még ma reggel 3 óráig nem lehetett eloltani. Bizonyosan tetemes mennyiségű gyapot emésztetett el. Francziaország, P­ári­s, oct. 27. A „Moniteur“ hivatalos ré­szében egy oly cs. rendeletet közöl, melynél fogva a külföldi hajók számára az iránt adatott felhatalmazás, hogy dec. 31-ig gabnát, li­sztet, rizst, burgonyát s hüvelyes veteményeket szállít­hassanak Francziaország s Algír közt, 1855. júl. 31-ig meghosszabbíttatik. Az ekkér terhelt kül­földi hajók bármikor érkezzenek is meg rendel­tetési helyükre, ezen meghosszabbítás jótétemé­nyét élvezendik, föltéve, hogy 1855. júl. 31-ke előtt fogják elhagyni elindulási pontjukat.­­ Az „Indep­ beige“ levelezője szerint, egy a szebasztopoli táborból 13-ról kelt levél arról értesít, mikop az oroszok sokat lődöztek az ost­romlók által felállított tűztelepekre, mint mond­ják, a nap folytában 1,000 s éjjel ugyanannyi ágyú­lövés történt, azonban ezen ágyúzás álta­lában kevés kárt tett a szövetségeseknek. Azon hír szárnyalt, mikép­p a m­e­­ i n admirált B r u a t admiral fogná felváltani, még azt is hozzátevék, mikép az előbbi főtisztre c­éloz ezen kifejezés : „félénk tanácsok“, a császárnak St. Arnaud tá­bornagy özvegyéhez intézett levelében a­zonban ha szinte talán Hameyn ad túrát, a rettentő fele­lősség s emberi erőt haladó akadályok érzetéből, ellenző is az expeditiót, nem igen hihető, mikép ezen nagyon menthető kételyek ily szigorú rend­szabály által fognának megfenyíttetni. Több pá­risi lapok azt állítják, mikép a franczia csap­atok, Szebasztopol bevétele után tüstént Skutariba­n menendnek téliszállásra. Mások ellenben azt ál­lítják, mikép S­ebasztopolt megszállandják , a raktárakat ott hagyandják, s ott kórházakat állí­­tandnak fel. Nemcsak el nem hagyandják a Krí­met, hanem az oroszokat szakadatlanul üldözen­­dik. Alba herczeg s neje legközelebb Párisba érkeztek, hol 2—3 hónapot töltendnek, a herczeg ma a császárral vadász a s­a­i­n­t-g­e­r­m­a­i­n­i er­dőben Egyébiránt mindazon személyek, kik el­­lenparancsot kaptak, újólag meghivattak Com­­piégnebe, de határozott időpont nélkül. Ma azt állítják, hogy az amerikai követek újabb érte­kezletet tartanának Coblenzben. — Dudoo, ki a restauratio alatt politikai szerepet játszott, legközelebb egy föltűnő röpiratot adott ki, azon új közigazgatási rendszerre vonatkozólag, mely a zenészeti és. académiát az állam­minister kormá­nya alá helyezé.­­ Még több szállító­hajókat várnak Tou­lon­b­a a fekete-tengerről, melyek szereket szál­­lítandnak a krími sereg számára. Mihelyt a Brestből várt hajók Toulonban egyesülve lesznek, a csapatok elszállíttatása meg fog kez­detni. Már kijelölték azon ezredek, melyek a ke­letre szállítandó osztályokat képezendik, s a jelen perezben mindnyájan megalakítják hadi zászló­aljaikat.­­ A „Patrie“ szerint, Máltában 21-bén nagy tevékenység uralkodott, 25,000 főnyi fran­­czia hadjutalék oda érkezése következtében.­­ Ugyanazon napon két angol gőzös érkezett oda tüzér­csapatokkal. A „Syrian“ csavar­naszád, Liverpoolból szintén oda érkezett. Mint mondják, egy oly hajón, mely Szebasztopolból Konstanti­­n Ipolyba angol sebesülteket vitt, csupán egyetlen sebésznek két nap alatt 20 egyén lábát kelle el­vágnia. Megjegyzendő, mikép a szövetséges ka­tonák, az almai csatában nagyrészint lábukon kaptak sebet. Egy paixhans-ágyukkal ellátott mű hatályosan rongálja a vesztegzári tűzte­­­lepet. — A „Constitutionnel“ egy franczia tiszttől következő naplót közöl: „Oct. 8. A tegnap éjjeli demonstratio, mit eleinte a segédsereg elővédé előnyomulásának véltek, nem volt egyéb a hely­őrség nagyobb szerű kiütésénél Az oroszok szemre akarták venni lánczolatainkat. Ezen munkálatok már be vannak végezve, mintegy 6 kilométre­nyi tért foglalnak el, s ekkér a Chersonesus be­járását elzárták, Tsernaya völgyétől fogva a B­ilaklavát födöző sziklákig. —Oct.9.A szél észak felé fordul, s rögtön téli légmérsékletet idéz elő. Ezen rögtöni átmenet miatt sokat szenvedünk. Délutáni 4 óra felé a helyőrség kiütött, ez inkább szemrevétel, mint megtámadó mozdulat. A hely­őrség csakhamar visszatért. Esti 9 órakor meg­nyitjuk a futó­árkot, a helytől 960 métre­nyire. 8­­0 munkás, 3 óránkint felváltatva, egész éjjel dolgozik, s csak másnap nap feljöttekor veszik észre az oroszok munkálatainkat. Ekkor tüzelni kezdenek , de mi födözve vagyunk. Ezen futó­á­rok arra van szánva, hogy tűztelepekké alakíttas­sák át, az egyik 24, s a másik 16 ágyússá, melyek könnyen erőt vehetendnek a hely várövén. Hátul L­ziptén egy 12 mozsárral ellátott tűztelep fog fel­­ál­líttatni. Az angolok jobbszárnyunkhoz csatla­koznak, rettentő tűztelepeket állítnak fel.— Oct. 10. Folytatjuk tűztelepeink felállítását. Az ellen­ség szüntelen tüzel, és mégis 24 óra alatt alig sikerült neki 2 emberünket megölni, s 10-et megsebesíteni. —Oct. 11. Tűztelepeink felállítása halad,az oroszok folytonos tüzelése daczára.—Oct. 12. A helyszínére kezdik szállítni ama 40 ágyút, mikkel két tűztelepünk el lesz látva. Az oroszok tüzelése folyvást tart, mindemellett is e nap foly- 3147 » N­aj­dán — sóhajt föl egy jeles történészünk— sz. István lobogója is itt szokott fényleni, de a nagy király hagyománya eltört 11. Károly király­­választása alkalmával. Így állották főuraink a trónt körül egy-egy ország hatalmával, egy-egy ország hűségével, mint a hét vezér egykor Árpádot, midőn esküjökhöz Vérüket állták. De lássuk az ünnepélyt. A koronát maga a nádor tartá, a kivont karddal Battyán Ferencz, a királyi palotával Frangepán Miklós közelgett, míg az arany alma, mely több vetélyre adott alkalmat, mint egykor Krisó, bársony párnáján oldalt dőlve, Homonnay György kezében nyugodott; a sz. király kardját Dóczy András, a palástot Pálffy István, s az apostoli keresztet Thurzó tartotta. Hosszas lenne a sokáig tartó szertartást részle­tesen leírni. Csak röviden említjük, hogy a korona két püspök által oltárhoz vitetett, s itt, miután a király sz. István kardját derekára evezte , s régi szokás szerint a nádor ősidőből fennhagyott há­romszoros kérdésére : „Akarjátok-e e férfiút ki­rályotoknak ?“ a nép igenlőleg felelt, az a fölkent fejére tétetett. Ezt a király áldozata s majd ünnepélyes egy­házi menet követé, a hídon átvonulva a zárdaegy­ház felé, s ez útban a király emlékpénzt szóratott a nép közé. E processio után sz. István kardja röpült ki hüvelyéből, s minden érintése egy—egy magyar nemest tőn aranyos lovaggá. E műtétel az egyház portálója előtt történt, s a nép folytonosan éljenzé az egyenkint előszólítottakat. A főrangú hölgyek kocsijaikban emelkedtek föl, megjegyzéseket téve az egyes lovagok viselete, ar­­cza vagy öltözete fölött. A lovaggá ütöttek bizonyos önérzettel köze­ledtek a hölgyekhez s körülfogák a kocsikat, me­lyekben azok ültek gyöngyrakott magyar öltö­nyeikkel. Nem messze a templom bejáratától kitűnő né­gyes fogatú hintó állott, a Thurzó család kék mezejü czimerével. Bakján két gazdag ezüstsujtásos csat­lós állott, s a nemes állatok kormányzója e forró napon is oly vastagprémű magyar bekecset viselt, mely Szibéria legkeményebb tele­eire­­ is biztositan­­dotta. Az akkori időben mindenkinek föltűnt, hogy a bakon álló két csatlós tarsolyán nem családi, hanem megyepzimer volt: Trencsén megyéé az ágaskodó szarvassal. . . Igen ! mert a kocsiban ülők egyike Trencsén főispánja volt. . . Olvasónőim mosolyognának e merész állításon, ha annak valóságát később be nem bizonyítanám, mert a lebocsátott fedelű s az akkori korhoz képest elég könnyű jármű tágas belsejét csupán két nő foglalá el. A jobb kézre 116 magas barna alak, mintegy 38 éves; vonásai szilárdak, a szemek kevély lángja szerelmet üilt, hódolatot parancsol; a homlokán néha megjelenő redők nem a házi élet aprólékos gond­jaira gyaníttatnak. Tagadhatlanul, kevés van ez azozon, mi női szépségre mutatna, s mégis a gyön­géd mosoly, mely ritkán ajkai körül megjelen, gya­­nittatja, hogy e parancsoló szemek egykor igézni szoktak, s ez ajkak parancsszó helyett csókra va­lának teremtve. Hasonlitott e nő egy kettős életű alakhoz, melyet Isten nőnek teremtvén, a kor delén változtatott férfivá; egy teremtményhez, mely leg­szebb korában mint nő meghalt s mint férfi tá­madt föl. Ha peresre, mint egy a nap előtt sebesen el­vonuló nyári felhő,a bánat borúja át látszék villanni arczán , azt követőleg annál szilárdabbakká váltak a vonalak, annál égetőbbek a két napszem sugarai, annál feszültebb jön a márványhomlok. Ily perczek mutaták, hogy itt a kebel sírján ül diadalt az ész. S mégis e méltóságos arcztól annyira távol voltak, azon,a mai férfiasságot szenvelgő hölgyek kiállhatlan vonalai, hogy az ember, mint görög mythosz már­vány-istenét órákig bámulta volna. Mindenki sejté, hogy e hideg arcz, e szép emlékkő, nem vétkek hulláit, hanem virágsírt, a szerelem és boldogság temetőjét jelöli. Öltözete gazdag volt, de egyszerű. Fején ezüsttel áttört fekete csipkefekötő dí­szelgett, nehéz szalagjaival mintegy megfekvve a nő vállait, s csaknem sisak­ alakot képezve e férfias főn, mely nagyon illett oda. A hollófekete hajat ki­­­gyósan meghajtott arany tőröcske tartá, melyre a tulajdonosnő neve szokott volt metszetni, s milyeket régiségtárainkban ma is láthatunk. A déli termetet fekete bársony diszruha önte el, nagyszerű keleti gyöngysorokkal sujtásozva elül, ugyanazok boríták a nő csaknem egészen fedezett nyakát is, de mi egész lényének valódi Amazon rangot adott, az, egy egyszerű ezüstmarkolatu kard volt, melyet kövek­kel kirakott antik­öv szorított derekához; a nő se nem fitogtató, se nem retté azt, kezei, mint szokott tárgyon játszadoztak a fényes markolaton, mig a hintó körüli nép azomán tisztelettel vegyes bámulat vola kifejezve irányában. Ilyen volt Thurzó nádor özvegye, Trencsén­­megye főispánja. Bájos ellentétül szolgált e hősnőnek, a mellette ülő gyöngéd alak. Egy körülbelül 16 éves, gyermeteg szűz volt ez, a sokaságon tévedező szemekkel. Arczán meg­lepetés és öröm ült, mely oly könnyen megmagya­rázható ily ünnepély látásánál egy gyermeknél, ki­nek kedélyét még egyetlen szenvedély, egyetlen bánatfelleg sem zavará. Lelke nyílt tükörlap, mely minden benyomást és képet együtt és egyszerre fogad el; szemei egyszerre telnek meg könynyel öröm és részvétre; szive egyaránt döbben meg kémpillanat és ágyudörejtől. Mindent olyannak lát, mint a­hogy föltűnik, a láng alatt nem keres pa­­rázst, s a rózsa leveleit nem elég merész és okos­ félretolni, nehogy meglássa a töviseket. E gyöngéd lény lelke mint a költő lantja csüng anyja szellemén, s mint épen az, ugyanazon hangot adja mely megpendittetik, csak hogy fokozott mi­nőségben. Hol anyja örül, ő már nem bir keble faltörő öröm érzetével, s hol anyja vonásai a bánat egyetlen vonalát mutatják , gyermekének könybe lábbadnak szemei. Az okos anya tudta, mennyire boldogtalan egy férfias nő, mennyit szenved meg bámultatik, s még sem érez ott, hol más nő lelkesül s mint viseletének vértanúja, egy órai önuralgásért hány kényes éj­szakát él át Tudta s akará, hogy Katalin csak nő legyen; olyan, milyennek Isten teremté, gyöngéd, szerető, érzékeny; érezzen örömet, fájdalmat; ne zárja be keblét a nap sugárai: a szerelem égő heve s a női fájdalmak banatosepjei elől, melyek, mint hármat a virágot, képessé teszik érezni, mit az élet elvül nyújt, forrón, igazán, őrületig. (­Folyt. köv.) —1

Next