Budapesti Hírlap, 1855. január (609-633. szám)

1855-01-02 / 609. szám

Pest. Szerda. Előfizetési feltételek A „BUDAPESTI HÍRLAP“ ra Helyben : Félévre 8 pft. Évne­gyedre 4 pft. Vidékre : Fé­l évre 10 pft Év­negyedre 5 pft 20 kr Az előfizetés Pesten a lapkiadó hivatalában (Országút, Kunewalderház, földszint) Herz János könyvnyomdá­jában, vidéken minden cs k. postánál­örténik. Az előfizetés mielőbbi beküldé­sit tisztelettel kérjük, hogy teljes példányokkal szolgálhassunk. SZERK Austriai birodalom. ■ * Bécsjan. 1. Tegnap éjjel óta a székváros­­ felett roppant orkán dühöng, mely már többszörös , kárt okozott s a légkör legerősebb megrázkódtatá-­­­sai közé tartozik, milyenre alig emlékeznek. A szt.­­ István székesegyház régi csúcsfedelei egyikének külső fala lezuhant; számos fedél megrongálta-s tott és tömérdek ablak tábla zúratott­ be. Az ég fe­ketekékes felhőkkel van leborulva, eddig azonban még nem esett. — A ,,Pester Lloydsnak ,,hitelt"érdemlő for­rásból" Írják, miszerint a dec. 28-ai értekez­letben elhatároztatott, hogy az O­­roszország által adandó végválasz hatá­rideje január végéig kiterjesz­tessék. A fő financierek ebben békejelenséget látnak. — A vasú­t­s­zer­ződ­vé­n­y a fran­­czia társasággal az óév utolsó nap­ján d. e. aláíratott. * Temesvár, dec. 28., cs. Fensége Hil­degarde főherczegasszony tegnap d. u. 4 órakor Nagyszebenbe keresztülutaztában ide érkezett. *­Az érd. m. helytartóság m. hó 14-ről kelt tudósítása szerint Moldvának P­a­l­á­n­k­a, C­s­ü­­g­e­s és B­u­s­z­t­u­r­ázsa nevű, épen az erdélyi ha­társzélnél eső falvaiban kiütött a marhavész, s ez okból az ily körülmények közt szükséges rendsza­bályokat életbe kell­ léptetni. KÜLFÖLD. Tudósítások a harcztérekről Délkeleti cs­atatér. Krímből, s álta­lában a harcztérről minden újabb hírnek híjával vagyunk, s ezúttal csak némely statistikai ada­tokkal kényteleníttetünk megelégedni. A „Czas“ közöl némely ily adatokat a hg Gorcsakolf alatti orosz déli hadsereg létszáma s elhelyezte­­­­téséről. E csapatokból a Lu­d­er­s-hadtest két gyalog-hadosztálya az Alduna balpartján, a Pruth­­nak Dunába torkollásától a tengerig áll, a Szu­­lina török reszeni jobbpartján még egy hídfő van birtokukban. Ekkér a Lüdershadtest ura az egész­­ dunai háromszögnek és a Renntől a tengerig me­nő erős vonalnak, melyet a nagy folyam és három ..vár védelmez.• Hg Gorc­sako­ff hadseregének többi része, mely az ötödik hadtest két gyalog- és egy lovas-hadosztályából, két dandár tartalék­gyalogság, hat dzsidás- és néhány kozákezredből áll, legnagyobb.'szt a Pruth mentében van elhe­lyezve, részint pedig a­ feketetenger partvidéke mentében a Dunától Akjermanig. Ezen 80,000 emberből álló hadsereg háta mögött tetemes tar­talékok állanak, melyek két ponton gyűlnek ösz­­sze: Kiev tartományban a vérteshadtest és a 6- dik gy. hadosztály ; Podoliába a 2-ik gy. hadtest hátraléka vonu­l Lengyelországból Úgy látszik, hogy a dunai hadseregtől többé egy ezred sem megy a krími hadsereg erősítésére, mert tavas­­­­szal a harcznak a dunai vonalon is megkezdődé­sét várják.­­A­z oroszz hadseregben erős betegsé­gek uralobnak, a­­B­nkk szállások és az őszi viha­rok idején szabad­ ég alat­ti táborozások miatt. Az „Alig. 7.“ egy le­n­g­y­e­l ha­t­á­r­s­z­é­l­i levele­zője pedig az orosz"hadést" számát, melyet az az új ujonczozás után“élérehet, orosz kútfők után így állítja össze­. Az* activ hadseregben, mely hat, 12 ezredből álló hadtestben 72 gyalogezredet Anglia.­ ­ London, dec. 28. A „Times“ a franczia trónbeszédről többek közt így nyilatkozik: „Noha a jelen franczia törvényhozó­ testületről el lehet mondani, mikép inkább a kormányt mint a nem­zetet képviseli, s noha az annak hazafiassága­­s bölcseségéhez intézett felhívás nem biz oly súly­­lyal, minővel egy a nép független képviselőihez intézett felhívás birna; azonban mégis ezen tes­tületnek évenkinti összehivatása fontossággal bir, a mennyiben a francziák császárjának ünnepélyes alkalmat nyújt arra, hogy saját politikáját s szán­­­­dékait nyilvánítsa azon ország előtt, mely őt ural­kodójává választá. A jelen alkalommal a trónbe­­­­széd hangja különösen szilárd, világos és erélyes. Az alakra nézve, ezen trónbeszéd nyilván inkább hasonlít ama beszédekhez, miket I. Napóleon ha­­­­sonló alkalmakkal a császárság törvényhozó­­­ testületei előtt tartott, mint a képviseleti rend­szer alatt behozatott óvatos miniszeri művekhez,­­ s e beszéd czélja eléretett, ha az az országnak­­ fejedelméhezi bizalmát megerősíti. Lehetetlen erélyesebb hangon szólni a háború folytatásáról, vagy hízelgőbb s szívélyesebb kifejezésekkel nyi­latkozni Francziaországnak Angolországgali szö­vetségéről. A beszédnek jelentékenyebb sajátsze­rűségeihez tartozik, mikép abban legkisebb czél­­zás sem létezik a béke-alkudozások lehetőségére, noha még nem telt el azon időköz, mely alatt a dec. 2-ki szerződés értelmében, ilynemű javasla­tokat tekintetbe lehetne venni. Azonban az orosz császár politikáját s terveit nem annyira G­o­r­c­s­i­­klff herczegnek Bécsben, s Budbergnek Berlinben tett nyilatkozataiból, mint inkább a sz.­pétervári udvar által tett lépésekből kell meg­ítélni. A czár valódi válaszát a dec. 2-ki szerző­désre­ azon ukázban kell keresni, mely újólag 220000 újoncz kiállítását rendeli meg, s Franczia­ország uralkodója, úgy látszik, érzi, mikép gyer­mekes­ eljárás lenne, a békének rövid időn hely­reállítása iránti reményeket fejezni ki oly perc­­­ben, midőn az ellenség nem csak semmi őszinte lépést sem tett ezen czélra, hanem inkább nyil­ván készületeke­t tesz arra nézve, hogy az el­­lenségeskedéseket nagyobbszerű arányban foly­­­­tathassa.“ Most miután a parl­ament szétoszlott, a kö-­­­zönségnek lassankint eszébe jut, hogy mily sok­­ fontos kérdés maradt elintézetlenül. A D­u­n­a -­i torkolatoknáli ügyállás most is szintoly „rejtély,“ mint öt év előtt volt, midőn egy elszi­getelt publicistikus hang hiában igyekezett Eu­rópa figyelmét a Duna titkaira hívni fel. A­­ miniszerek minden nyilatkozatai daczára, a feke­­­­te- tengeren még eddig csupán a Duna-torkola-­­­tok vannak zárolva, noha az orosz vesztegzárak s vámházak már rég elrontottak, s noha a krími sereg sehonnan sem vehetné oly könnyen élelmisze­reit, mint a fejedelemségekből. A „Times.“ követ­kező Gáláéiból f. hó 11-ről kelt pereskedői levelet közöl: „A dunai hajózás szabaddá tétele­­ nem csak egészben véve a kereskedő-világot ér­dekli, hanem azon különös körülményt egészen feledni látszanak, mikép a dunai tartományok leggazdagabb s legjutányosabb piaczul szolgál­hatnának a szövetséges seregek számára. Amaz akadályok következtében, miket az orosz kor­mány a folyó évben a gabna­ kivitel­ein gördí­tett, roppant liszt, bab­, burgonya, széna, bor, égettbor,­s vágómarha - készletek halmozódtak össze, nem számítva azon készleteket, miket Szerbia s Bolgárországból lehetne kapni. .Remél-'-. hető, hogy a szövetséges kormányok ezen elő- ‘ nyöket elismerendik, s a besszarábiai part még­. . szállása által a kivitelt biztosítandják.“ A . J.andon .. francfia u4-i varnál levő angol követ egy oly jegyzék máso­latát küldé meg Clarendon grófnak ,­ mit Drouyn de Lhuys külügy­minister dec. 19- kén intézett hozzá. E jegyzék igy hangzik : :) Követ ur! Szerencsém volt venni ama leve­let, mely által excád szives volt velem közölni lázon ugyanazonos határozatok szövegét, miket a britt parliament két háza­s. hó 19-ki ülésében fo­gadott el. A seregünk s hajóhadunk, valamint fő­nökeik számára megszavazott köszöneteknek lehe­tetlen volt mélyen meg nem hatniok a császár kormányé". Ő császári felsége folytonos gondosság­gal irányozza figyelmét ama harcz színhelyére, melyet a szövetséges seregek folytatnak, azért mély megelégedéssel látja, mikép a két ország ka­tonái egymásnak kölcsönös becsülését­ mindinkább megszerzik ama bátorság s kitartás által, miket egy közös ügy szolgálatában fejtenek ki. A császár kormánya különösen örömmel látja a parliament szavazatában ama benső egyesség bizonyítványát, mely Franczia- s Angolország politikáját összeköt­vén, egyszersmind ugyanazon kifejezésben olvasztja össze ama dicséreteket, miket dicső törekvései s fáradalm­as munkái által oly méltán megérdemel ama két sereg s tengerészet, miket a két ország azért küldött el, hogy ugyanazon veszélyek s­­ ugyanazon fáradalmakban osztozzanak. Fogadja ön stb. (Aláírás.) D­r­o­u­y­n de Lhuys.“ A „Times“ következő B­é­c­s­b­ő­l kelt táv­írdai sürgönyt közöl : „Egy orosz cs­­ukár meg­­■ rendeli, mikep az, ki a csata után kegyetlensége - e­ket követend el a sebesülteken s azokon, kik­­ nem védik magukat, halállal fog büntettetni.“ Az angolországi nagy szabadkőmives­­p­áh­o­ly elhatározó 1,000 ft. sz.-gel járulni a „patriotic fund“-hoz, ellenben a quakerek a kereszténységhez egy nyilatkozatot intéztek, melyben azt arra szólítják fel, hogy a béke mű­vét, mely — szerintük — folyamatban látszik lenni, ne háborítsák meg harczias vágyak által, s jól tekintetbe vegyék, mikép az ó-testamentomi harczias kijelentések csupán a zsidókra, Isten választott népére vonatkoztak, s a keresztények által nem idéztethetnek.­" A hadkészület­ekét illetőleg, a kato­nai tőkére begyült pénz Liverpoolban ed­­­dig elő 33,000, s az egész országban 400,000 ft. sí.-re megy föl. A kormány eddig elő szállítási szolgálatra 108 vitorláshajót s 56 gőzöst bérelt ki magán­személyek­ s társulatoktól. Abalak- t a­v­a­s vasúthoz szükséges anyagszerek már nagy­ részint készen vannak, s 7 hajón helyeztetnek el. A munkások száma 500-ra tűzetett ki. Remélik, hogy ezen anyagszerek január végén rendeltetési helyükön" lesznek, azonban maga a vaspálya leg­jobb esetben sem lehet készen február" Vége felüti.­­ A 10-ik huszár­ezred parancsot kapott, Krímbe indulni. Az e­n­fi­e­­­d­i tüzér­műhelyek tetemesen nagyobbíttatni fognak, hogy a kormány által kí­vánt nagy mennyiségű puskákat kiszolgáltathas­sák. Manchesterben egy magán­gyárnál 100,000 puska-vessző rendeltetett meg. Az admi­­ralitás eltörle azon rendeltetet, melynél fogva csupán oly egyének vetettek be a kir. tengeré­szetbe, kik már voltak tengeren. Francziaország, Pária, dec. 29. A törvényhozó­ testület tegnapi ülésében Mór­ay gróf mint a kölcsön iránti törvényjavaslattal foglalkozó bizottmány előadója következő jelentést olvasott fel : „Uraim! Önök bizottmánya engedelmeskedni akarván az­ önök által nyilvánított érzelmeknek­, / tüstént összeült, s egyhangúlag meghagyó nekem, / hogy önöknek ama törvényjavaslat, elfogadását ja­­­asoljam, mely a kormányt felhatalmazza, 51 milliónyi kölcsön fölvételére, s mely teljes szabó­ságot ad annak a kölcsön-fölvételi mód válaszala­i iránt. Önök bizottmánya óhajtja, mikép Franc­ia­­ország ellenségei tudják meg, hogy a császár min­den szivet elszántnak találand, s hogy az ’.ország bizományosai mint érzelmeinek hű tolmácsai­­ szék, minden tőlük kívánandó katonát s pénzt megszavazni, és semmi áldozattól sem fognak vis­-­,­szaijedni. Ezen háború nem hódítás vágyból, s nem , az államfőnök részéről, személyes nagyravágyásból­­ kezdetett meg. Francziaország állandó érdekei, s­­ politikájának minden hagyományai azt parancsol­ták neki, hogy egy gyönge államot oltalmazzon­­ . , egy jogtalan megtámadás ellen. Francziaország legőszintébb törekvései oda voltak irányozva, hogy­­ ezen kötelességet összeegyeztesse a béke reak­ivá­­lásával. Oroszország csupán vak makacssággal vá­laszolt , de hála fejedelmünk bölcseségének, s loyá­­lis, önzetlen és nemeslelkű politikájának, Franczia­ország, mely még nemrég saját forradalmi izgalmai által nyugtalanítá Európát, a hajdan magit ellen irányzott szent­ szövetség helyett egy eilország elleni sokkal szentebb, mivel igazságosabb szö­vetséget látott megalakulni. — Önök bizottmánya a javaslott kölcsönt legczélszerűbb módnak tartá, a háború terheinek födözése végett. E kölcsön gyü­­mölcsözteti a rendelkezhető megtakarított összege­ket s tőkéket; az állam által felhasznált tőkék r­­­y­vid időn visszajutandnak az általános forgalomba, s ujraalakítandják az ország tőkéjét. — Ha ezen köl­­l­csön összege nagyobb a multévinél, ama körülmé­nyek, melyek közt az fölvétetik, nekünk kedve­zőbbeknek látszanak. A kedélyek még akkor ke­­vésbbé voltak megbarátkozva a háború eszméjével. . Jelenleg a császár igaz szavai­ szerint, ha szinte e háború dobogásba hozza is a szíveket, nem rémíti el többé az érdekeket. Akkor még Németországnak a nyugati hatalmasságok politikájához­ csatlakozása kétséges volt, most pedig már bizonyossággá lett. Mi meg vagyunk róla győződve, hogy ezen kölcsön még nagyobb buzgalom­ s­ méltóbb bizalommal fog födöztetni, mint az első kölcsön. Egyébiránt ezen kölcsön ,rendeltetése leghatalmasabb ösztönül szolgáland az aláírásra. A kölcsön czélja ezen hábo­­­­rút a legnagyobb erélylyel folytatni, melyre Fran­­­­cziaország képes, s melynek annak sikerét biztosítni kell. Czélja enyhítni vitéz keleti seregünk szenve­­­déseit, s a császárt képessé tenni arra, hogy ezen­túl is előrelátó gondoskodásban részesíthesse kam­uéit. Az angol parliament nálunk előbb ülvén össze, azon előnynyel bírt, mikép megelőzhetett bennün­­­ket szárazi s tengeri­­ seregeink iránti rokon­­szenvének kifejezésében. Önök bizottmánya öröm­mel jegyzé föl önök osztályainak­­ azon öszhangzó óhajtását, mikép ezen barátságos demonstrationi válaszolni kíván s az angol sereg- s hajó hadhoz,, s dicső főnökeihez a törvényhozó testület meleg kö­szönetét intézni. — A mi saját vitéz katonáinkat illeti, kik azok veszélyei­ s dicsőségében osztoznak, ők teljesítők kötelességüket; ők hánuk irányában nagy érdemeket szereztek maguknak. Francziaor­szág erre büszke, s örömmel látja, hogy azok ek­­kér megpecsételnek egy oly szövetséget,­mely a polgárosodásnak legbecsesebb biztosítékává , egy tartós békének legbizonyosabb zálogává leend.“ ■ E jelentés élénk tetszéssel fogadtatott, s az abban foglalt javaslat — mint már tudjuk — egyhangúlag helyeseltetett. A „Moniteur“ miután előszámlálta azon en­gedményeket, mik­et az Aij dán kabinet pro­gram­jában, a kormány belpolitikájára vonatko­zólag adott a hajdani ellenzék követeléseinek, hozzátfe­td­­t­e.A­mi a külpolitikát illeti, igaz ugyan, hogy a ministérium kijelenti, mikép ab­ban nem fog változás létezni. Azonban mégis ál­talánosan azt vélik, hogy ha az új kabinet folyást 610. Megjelenik a lap, hétfőt s a főbb ünnepek utáni napokat ki­­véve, mindennap reggel,. Előfizetési díj:... Vidékre : félév­re: 10 frt., évnegyedre: 5 ft. 20 kr. Helyben: fél­­évre : 8 frt., é­v­n­egy­ed­­re 4 frt. — A hirdetések ötször halálozott sorának egyszeri beiktatásáért 6 kr, több­szöriért pedig 4 kr. számíttatik — Egyes szám 20 pkr Előfizethetni — helyben a lap ki­a­dó hivatalában Herz Já­nos könyvnyomdájában (Országút­iaunewalder­­ház), vidéken minden cs. k. postahivatalnál. — Az előfizetést tartalmazó levelek a czím, lakhely s utolsó­­posta feljegyzése mellett, a pénzzel együtt b­é­r­me­n­t­esi­t­­­ve egyenesen a k­i­a­d­ó­h­i­v­a­t­a­l­h­o­z utasítandók* BUDAPESTI HIRLAP S­zerkesfetői iroda van: Országút, 6- ez. a. (Kunewalderház) 2-ik emeletben­ számít, a tartalék és lakhelyzászlóaljakkal együtt­­ minden ezred 8000.emberből, tehát az egész gya­r­m fogság 576,000 emberből álland; ezekhez még 6000 lövész, 6003 árkász és 18,000 tüzérség, a­­ tartalék nélkül, számítandó. Az aktiv hadsereg­­ lovassága, mely 24 kizárólag dzsidás és huszár­ezredből áll, minden ezred 1200 lóval, összesen 28,800 lóra megy; a tartalék és pótszázadok,­­ melyek Um­án, Novomirgorod, Jekaterinozlav,­­ Elisabethgrad és Tsugujeffben állanak, itt nin­­­­csenek beszámítva; e szerint az aktív hadsereg az eddig még soha el nem ért 634,800 főnyi ■ számra emelkedendik. Ehhez a jövő ujonczozás­­nak tetemes jutalékot kellene szolgáltatnia, mert az aktív hadsereg osztályai, melyek­ legnagyobb része, a harcrtéren van, legtöbbet szenvedtek. Ez eset nincs a testőr- és gránátos­ hadtesteknél, melyek együtt a legújabb szervezés szerint a tar­talék- és pótzászlóaljakkal, lovasság és tüzér­séggel együttvéve már most egy 150,000 ember­ből álló hadsereget képeznek, míg korábban e két hadtest legfölébb 110,000 emberből állt Az Ázsiában és Kaukázusban M­u­r­a­v­­­e­s, Andro­­nikoff, Bebutoff stb. alatt levő hadserget e tu­­dósító, tartalékcsapatok nélkül csak 100,000 em­­berre teszi, s így joSOJiOO harczost lehet számíta­ni. A különített hadtestek Orfenburgbann Perows- T­k­i, Szibériában H­a­s­f­o­r­d, és a bajkalontúli (új) katonai gyarmatokban mindössze csak 30,000 em­berre tétetnek. Azon lovas­ hadtestek , melyek mint vértesek, dragonyosok külön hadtesteket képeznek, összesen 30.000 harczosra­ tétetnek, kikhez még a doni, uráli s más kozákoknak igen­­ csekély számítással 50.000-re .tett, száma adan­dó. Ha ezekhez számítjuk a finn­ zászlóaljakat, a belső őrhadakat és helyőrségi zászlóaljakat,­­ az orosz szárazi erőt már most egy millió ka­­ton­ánál többre lehet tenni. Konstantinápolyból írják, miszerint I Hali­­ pasa tengerészminiszer beteg, de remény van felgyógyulásához. B. Bruck ismételve ér­tekezett R­e­s­­­d és Al­i pasákkal. Továbbá, hogy ott a hir az Austria és nyugati hatalmak közt kötött szerződésről általános örömdemonstratiókra adott alkalmat. A szerződvény azonnal török nyelvre lefordíttatott és számtalan példányokban terjesztetett el. Január 3-a"1855. •

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék