Budapesti Hírlap, 1855. január (609-633. szám)

1855-01-02 / 609. szám

irtékadó 2 évre b­ebb szállíttatott, ismét be fogna hozatni. ,r* Berlin, dec. 29. M. A legérdekesebb napi kérdés itt jelen­leg az, hogy váljon kormányunk csatlakozand-e a nyugati szövetséghez vagy sem ? Usedom­ur Londonba küldött rendkívüli követünknek ezen missiója czélja és annak eredménye felől külön­böző vélemények vannak. Minden esetben annyi bizonyos, hogy Poroszország sejti sőt előrelátja, minő következései lehetnek azon isolált állásnak mibe a dec.2-ki hármas szövetség által került, és e következéseknek eltávolításáért igyekszik leginkább a nyugatiakkal értekezésbe bocsátkoz­ni. Hogy kabinetünk Usedom úr által a nyugati udvarokat rábírni akarná valamely külön szer­­­ződésre, mint sokan hiszik,ez állítást bátran alap­talannak lehet mondani, valamint különösen azt is, hogy Austriának úgy szólva háta mögött és annak kikerülésével mesterkednék azon czélt elérni, mert ez utolsó vélemény­e. Mantellffel ezredesnek a bécsi udvarhoz történt küldetése által eléggé meg van c­áfolva. Kormányunkra nézve e perc­ben nem annyira az a kérdés, és annak nem az a feladata vitatkozni a felől, hogy váljon hozzáálljon-e a december 2-ai szerződés­hez! miután ez inkább csak előleges kötésnek te­kinthető, mely az esztendő végével úgy is elvesz­­tendi legfőbb részét fontosságának, a mivel bir, miután akkor válik­ el, hogy az kap- e offensív jellemet,ha Oroszország vonakodása a béke iránti alkudozásokat meghiusítná? Poroszországnak te­hát épen arról kell meggyőződnie, hogy a decem­beri szerződés által előidézhető megtámadó hely­zet bekövetkezend-e ? s így a nyugatiaknak va­lódi czéljai, tehát a hármas szövetség hordereje felől magának bizonyos tudomást szerezni. Ebben fekszik az azon szerződéshez csatlakozás kérdé­sének jelentőssége, ezt kell Usedom úrnak kipu­hatolni; e mellett és e nélkül a hozzáállás azon szerződéshez csak formasági és másodrendű lé­pés. Fog-e udvarunk azon szerződéshez valóban csatlakozni? az iránt a vélemények megoszolvák — de bizonyosan a viszonyok hatalma elhozandja azon­elhatározás szükségességét. — A mint tudva van, dec. 16-n az itteni austriai, franczia és an­gol követek egyenkint közölték l. Manteuffellel a dec. 2-ki szerződést és a porosz kabinetet az ahhoz csatlakozásra felszólították. Azon állítás, mintha külügyminiszerünk a szerződés magyará­zatának megtagadásáért a szerződéshez csatlako­zást visszautasította, s másnap ezt forma szerint ismételte volna, nem bír semmi alappal. Lord Russelnek a négy biztosítéki pontra nézve az alsóház dec. 22-ei ülésében tett nyilat­kozata a békebarátoknak újabb reményt nyúj­tott,hogy az előadott alapokon a kiegyenlítés tán nem lehetetlen. Közös protectorátus a dunai fejedelemségekben,a dunai hajózás szabadsága, porta integritása és az európai­s­é­l­y e­g­y­e­n fenntartása, végre a török földön levő ke­­­resztények jogainak biztosítása : e feltételekben nincs Oroszországra nézve semmi lealázó, hacsak az európai súlyegyen fenntartásának netalán ti­tokban tartott magyarázata ilyesvalamit nem tar­talmaz. Minden esetben Oroszországnak jól meg kell gondolni az előtte álló vég­elhatározást, mert vonakodása által könnyen az egész Európát maga ellen felzúdíthatja. Pozson, dec. 26. Pár év előtt történt, hogy nyolcz országos vásáraink száma négyre szállíttatott le azon re­ményben, hogy mit a számra nézve a város veszt, nagyobb forgalmi élénkség következtében, mely­re biztosan számíthatni hittek, a kereskedés nyerni fog; ez okból mindegyik vásár ideje há­rom napról hat napra, vagyis fél hétről egész hétre hoszabbíttatott meg, s így sajátlag a vásá­ri napok száma az előbbenn maradt, a kereske­dőkre nézve azon előnynyel, hogy a szállítás, ki­rakodás és egyéb költségek felét meggazdálkod­­hatják. Ha ezen életbeléptetett változtatás eddi­gi eredményét a valóságban elfogulatlanul te­k­­intjük, látjuk, hogy a vásárai ritka előfordulá­s f­dveje a forgalom é­­lénkítésére nézve jóval a­ táplált várakozás mö­gött maradt, s így a hid-utvám, helypénzjöve­­delem-, valamint a vendéglők­, korcsmárosokra stb. nézve, nem lehet az újabb vásárrendet az előbbinél czélszerűbbnek mondani. Azok, kik e­­zen változásból legtöbb hasznot húznak, helybeli kereskedők, kézművesek, fzfével ugyanis a vevők legnagyobb részig éir távvásárlásokat, mi­dőn készpénze­s in*, #zfen bmdoj£ idő pedig a dijazott hivatalnoknál, terményeit eladó mezei gazdánál, béréhez jutott cselédnél természetesen nem mindenkor esik össze a vásárhéttel, ezért sokan vásáron kivü­l a helybeli boltokban szer­zik meg a szükségeseket. Ezen kedvezést hely­beli kereskedőink annál nagyobb mértékben megérdemlik, mennél érezhetőbb reájuk nézve a nyomás, melyet a közel Bécs mindenféle bolt­ czikkekre gyakorol. Alig adja elő magát jelen­tékenyebb vásárlás az itt és környékben lakók részéről, melyért a vevők Bécsbe nem rándulná­­nak; péld. kiházasításhoz szükséges holmik meg­­­szerzése,nagyobb szállásnak vagy háztartásnak fölbútorozása, szerelése mintegy szabályszerűleg Bécsből történik, ezeken kívü­l akadnak commis­­voyageurök, kik nagyobb házakba különféle kel­mékből mutatványokat visznek és megrendelé­seket elfogadnak. Nem csoda tehát, hogy a hely­beli kereskedés minden neme — a mindinkább emelkedő gabnaüzletet kivéve — nem virágoz­hatik oly mértékben, mint kívánatos volna. Még a tüzelőfakereskedés is lassaU^ptfflM^gnint az­előtt,ámbár jelenleg n ámíMttal mérsékeltebb mint minek okai és annyira a tél enyhapolóiban, mi^krkább Atjain nagyobb kiterjeddflien alka­ffiSazott t^araAniZ' helyek, kályhák M kőszén haszmutaAt&­ja rejlik. A víznek hiái® frak óta sok bajjal jár, mi e dob csak azt csodáljuk, hogy ezen, úgy­szólván évenkint elő­forduló fennekadások nem voltak eddig képesek tehetséges vállalkozókat gőz- vagy másféle mű­malmok elegendő számban fölállítására serken­teni. Itt azonban olyan malmokat értünk, ahová a szegény ember is vihetné néhány zsák búzáját megőrlés, vagy ugyanazon minőségű liszttel ki­cserélés végett; nem azon nagyszerű arányban épült műmalmokat, melyek megteszik ugyan, hogy a közönség lisztszükséget ne szenvedjen, de másrészről, többek véleménye szerint drá­gaságot is okoznak az által, hogy fölötte finom lisztet készítenek, mivel a köznépet fényűzési süteményekre csábítják, és egyszersmind a köz­­egésségi állapotra is kártékonyan hatnak, mert a liszt alsóbb osztályait a szükséges mennyiségű tápláló részektől megfosztják. r. 1.­lághatalmak közt, a nélkül, hogy Poroszország­nak azokba legkisebb szava volna. Mant­e­uf­­fel ezredes napokban visszatér Berlinbe, nem Sz. Péterváron át, mint előbb tervezve volt, mi oda mutat, hogy bécsi missióját nem koronázta kedvezőbb siker, mint Usedomét Londonban. Sz. Pétervárról hivatalos nyilatkozat az aus­triai jegyzékiratra máig sem érkezett, a garantia­­pontok magyarázata azonban az által kötelező formát nyert, miszerint a nagyhatalmak szilárdan megállapított nézetüket egy új jegyzőkönyvbe tolalták, kiegészítéséül a korábbi jegyzőkönyvek és jegyzékeknek. A garantiapontok ez egyértelmű magyarázata jön a dec. 28 -ai értekezletben G­or­es a­z­o­ff hggel közölve, s egyszersmind ennek az egyes pontokat illető nyilatkozata meghall­gatva. A „P. C.“ egy czikkében, a „Times“-nak azon állítására válaszolva, miszerint Austria a 4 pontnak hg Goresakoff által nov. 23-kán nyilvánított elfogadását illustriusnak tekinté, megjegyzi, mikép­p az austriai kabinet épen úgy, mint a porosz, a hg Goresakoff által nov. 28-kán adott nyilatkozatban a nyugati hatalmak által aug. 8-kán felállított garantiapontok „tö­kéletes elfogadását“ látta, s azoknak az alkudo­zások megkezdését egy sürgönyben ajánlotta, mely nem csak több nappal régibb mint a porosz, hanem hg Gorcsakoff további szóbeli nyilat­kozatainak alapján Oroszország ajánlataira haj­landóbb is mint a porosz.“ — Mint a ,,Schles. Z.“-nak írják, a Stock­holmból közelebb Bécsbe érkezett svéd követség­ titkár Wetterstädt külön küldetéssel volna megbízva, mely a skandináviai országok semleges­ségének megszüntetésével összefüggésben áll. Nem alap nélkül hiszik, hogy Dánia az austriai szövet­séghez közeledő lépést tett. — Manteuffel porosz kir­. ezredes eluta­zása ismét továbbra halasztatott. — Dr Lan­do­rfi, ki a rákh­ajt kés nélkül oly nagy sikerrel gyógyítja, s héthónap Bécsben mulatása után most Parisba tér vissza, Császár Ő Felsége által a vaskoronarend­­lovagjává ne­veztetett ki. T­Á­R­C­Z­A: Magyar történeti adatok. ..H. A. Graf von B­a­r­fu­s, Königl. Preusz. Ge­neral- Feldmarschall. — Ein Beitrag zur Kriegs­geschichte unter den Kurfürsten Friedrich-Wil­helm und Friedrich III von Brandenburg, insbe­sondere der Feldzüge gegen die Türken 1683, 1686, 1691 — von Franz Wilhelm von Barfus- Falkenberg General-Major a. D. etc. Berlin 1854.1 —8. E biographiai kis munkát, egy hajdani porosz tábornagyról, azért kívántuk olvasóinkkal megis­mertetni, mivel abban hazánk történeteire vonat­kozó érdekes adatokat találtunk. Annak, ki a ma­gyar históriával szeret foglalkozni, s az ide tartozó kutatásokban nemes gyönyörűségét találja, egy bővebb mivelésre alkalmat nyújtó mezeje lenne, ha a különböző külföldi írókban szétszórt és a magyar történettel egybefüggő, azt kiegészítő vagy felvi­­lágosító eseményeket, adatokat egybeszedné. Ko­runknak egyik valóban dicséretes törekvése a his­­tóriai búvárkodás, s nem lehet illő méltánylással em említni, a­mit e részben az utolsó 40 évben, különösen francziák, angolok, németek tettek régi levéltárakban századok óta elrejtett kincsek­nek napfényre hozásával, melyek nevezetes és fon­­tos eseményekre egészen új világot derítettek, sok megrögzött balvéleményt és nézetet helyre igazí­­ottak, s általában igen érdekes felfedezésekre adtak alkalmat. Ennek következtében a közép- mint az újabb-kori história sok nevezetes szakasza ma egészen más színben áll előttünk, mint az régebben ismerve volt. Hogy e tekintetben a magyar históriában még sok teendő van, sok parlagon heverő mezőt lehet itt mivelés alá venni, különösen a ré­gebben nagy féltékenységgel őrzött családi le­véltárak megnyitásával, melyeknek hajdankori kincsei elzárására ma már az ősiségi rendszer eltörlése után ok és érdek nem igen létezik, ez épen oly igaz, minthogy a hazai ügyek barátai ve­lünk bizonyosan osztozandnak azon óhajtásban,hogy a hazai történetünk­nok még rejtve lévő kútfejei mi­­­­előbb nyíljanak meg. A felemlitett életirás tárgya porosz kir. tá­­­­bornagy gr. Barfus, — szülei. 1635-ben , I. Leo­pold császár által 1699-ben birodalmi grófi rangra emeltetett,meghalt 1704-ben; — a 17 század utolsó felében folyt különböző, jelesen török hadakban, melyekben a brandenburgi választó­fejedelem ser­­gei részt vettek, vitézségével kitűnt. E tettei kö­zöl a fennemlitett kis munkából, mit a m­agy egy utóda adott ki, czélunkhoz képest csak azokat em­lítjük, mik a török háborúkra vonatkoznak. Barfus , mint ezredes 1683 augustusában tábornok gr. Waldburg-Truchsesz alatt 1000 gya­logból és 200 dragonyosból álló csapatot vitt I. Leopold császárnak a törökök ellen. Az austriai földön egyesültek a lengyel sereg egy részével,­­ de nem volának oly szerencsések, hogy midőn a­­ mondott év septembere 12-én Bécs a (második)­­ török ostrom alól fölmentetett,abban részt vehes­senek. Ellenben arra befolyással voltak, hogy Ma­gyarországon egy fontos erősség, Esztergom vára (mit hasonlag a törökök ostromoltak) felszabadít­­tasék, mi felől Sobieski János lengyel király a bran­denburgi választó­fejedelemhez intézett levelében különös megelégedéssel nyilatkozott. A törökök ha­talmában lévő és Nógrád megyében eső Szécseny­ várának megvétele alkalmával dicséretesen kitün­tették a porosz seregek magukat, és egy ágyút el­foglaltak. Ezzel a magyarországi táborozás bevé­gezve jön, és a sergek Brandenburgba visszatértek. Az 1686-dik évben történt a magyarországi dicsőséges táborozás. Bartus még dec. 27-én 1685- ben parancsolatot kapott a Magyarországba indu­lásra készen állani. Fridrik­ Wilhelm választófeje­delem kötelezte magát a császárnak 8000 embert küldeni segítségül, kik következő módon valának összeállítva : A testőrség 2 zászlóaljat adott, min­­deniket 1000 emberből állót, továbbá a választó­­fejedelemr­é testőrezrede, örökös hg, Fülöp he, Derfflinger, anhalti hg, Barfus, Dönhof, kurlandi hg czímű ezredek­­közöl mindenik 578 legényt. Ezekhez járultak 1200 lovas vasasok, 640 lovas dragonyosok, 12 ágyú, 2 taraczk és két mozsár. Ápril 12-ikén tartotta a választófejedelem e sereg szemléjét Crossen-nél, és azon hadtest tá­bornok Schöning vezérlése alatt Szilézián s a jab­­­linkai szorosuton keresztül Magyarországba indult.­­ *) Szerzőnél 4. lapon e szó hibásan van irva: „Fes­tung Schretzein“s­z­e­r­k. Júniusban érkeztek a sergek Budára és azon , hó 27-kén császári főparancsnok lotharingiai hg Károly azok felett szemlét tartott. Junius 2-kán Barfus, gr. Dohna ezredessel az ostromárkokbani parancsnokságot vitte és az össze­kötő árkokat a császáriak ostromárkaival be­végezte. Jul. 17-kén roham intéztetett a tört rés ellen, mely alkalommal Barfus sok személyes vitézséget tanúsított. Júl. 24-kén újra roham intéztetett 1000 em­berrel, melynek ugyan semmi szerencsés sikere nem lett, de azalatt Barfus, míg az oldalfélt eső ostromárkokban parancsnokoskodott, egy körmű­vet (rondel) elfoglalt , mely eddig az ostrom­lóknak igen sok kárt tett. Végre sept. 2-kán délután 4 órakor történt a fóroham Buda ellen, mely alkalommal Croy­ig a jobb, Barfus a baloldalon parancsnokoskodtak. A várat több helyeken foglalták el és a törö­kök a kastélyba vonultak, mely sept. 3-kán a ba­jor választófejedelemnek magát feladta. A brandenburgi sergek octoberben indultak hazájukba vissza, azon hó 14-kén értek Leopold­­várba, 19-én Vágújhelyre, a Kárpátokon Jablon­­kánál mentek át és dec. 7-kén Grünebergbe értek Sziléziába, hol a sereg szétoszlott. (Folyt, következik ) Austriai birodalom, Bécs, dec. 3­­. Azon hir, miszerint herczeg Gór csak ott tegnapelőtt lord W­estmore- 1 a­n­d nál értekezleten volt, méltán nagy sensa­­tiót gerjesztett. Egy év óta először történik, hogy egy orosz követ hivatalosan alkudozásba lépett a franczia és angol diplomatával. Várjon ez értekezlet csupán múlékony episod­e, vagy valódi békealkudozások kezdetévé válandik, ar­ról e pillanatban még bizonyost nem mondhatni. Mi a csütörtöki értekezletet illeti, az Oroszor­szág azon nyilatkozata következtében történt, miszerint a négy pontot elfogadni hajlandó. Az eredmény azonban biztos tudósítás szerint, épen nem volt kedvező. Hy Go­r c­s­akoff a felállí­tott elvek első magyarázatánál mindjárt igen felindultnak mutatkozott, s kijelenté, hogy ő ily felfogás esetére nincs ellátva utasítással s 14 napi időt kért, hogy udvarától a szükséges utasítást megkaphassa. A dolog tehát most is csak ott áll, hol ez episod előtt, mert fel nem tehető, hogy ez értekezletben már valamely concret pontok jöt­tek volna szóba. Feltűnő e körülmények közt Poroszország állása. A berlini kabinettől e pilla­natban két kitűnő férfi van követül Bécsben: gr. Arnim és Manteuffel ezredes. És a legfon­­tosb diplomatiai események történnek a nagy vi- ' 3404 KÜLFÖLD. Tudósítások a harcztérekről Délkeleti csatatér. A krími tudósítá­sok dec. 22-ig terjednek, de a harc­ térrel semmi változást nem jelentenek. Azon Odesszíifó t ér­kezett távirdai jelentés, miszerint Lha randi hadteste Balaklavát megtámadja,­­erenkét úgy látszik, valamely csekély előőrsi összecsapásnak köszöni. Minden tudósítások egyeznek abban, mikép az egyesültek nagyszerű készüle­tet tesz­nek egy Krímben kezdendő hadjáratra, melyben a törököknek is nagyobb szerep fognak jutni. Azon­ban,­mi az egyesültek legközelebbi terveit illeti, azokról semmi bizonyost nem tudni. A romboló­szerszámok már nagyrészt a harmadik táborlat­­vonalban állnak, és pedig a francziák 380, az angolok 140 mindenféle öblü ágyúval rendelkez­hetnek. De hogy vájjon a tüzérigazgatóság rést fog-e lövetni, a rol­im lehetővé tétele végett, vagy a lövetés csak nagyobb távolból fog foly­tattatok erről mit sem lehete megtudni. Az azon­ban bizonyosnak mondható, hogy az egyesültek új ostromállomásukat erősen elsánczolják, s az ellenséges helyőrség részéről­ minden támadás el­len biztosítják. Ez is oda mutat, hogy az egyesült tnokok csak­ugyan nyílt hadjáratra készülnek, meg­győződvén, mikép a Baktsiszarainál álló orosz sereget nem elég mint eddig, támadáskor vissza­verni, hanem egészen meg kell verni, mielőtt Szebasztopol ostromának folytatására gondolni lehetne. Másfelől azonban M­encsikoff­ág is minden esetlegre készül, hogy a havczmezőnek épen úgy ura maradjon, mint a várnak. Az öt hét óra után volt táborkészletek s élelemszerek Bak­­tsiszaraiba megérkeztek, s a csapatok létszáma egy harmaddal szaporíttatott, az új érkezmények által. Az orosz sereg magvát jelenleg a lovasság képezi, mely 28,000 lovat számít. A „Luxor“ keletről Marseillebe megérkez­vén, jelenti, miszerint D u n d a s admirál a feke­te-tengeri angol hajóraj főparancsnoka Angliába visszatérni készült. Helyét Sir Edm. Lyons pó­tolja. Úgy­szintén H­a­m­e­­­i­n admirál is vissza­­vott térendő Francziaországba, s a franczia ha­jóhaderő főparancsnokságát B­r­u­n­t­aladmirál fogja átvenni. Három kirohanás után, melyek 6. 10 s il­kén­tétettek, de mind visszavezettek, az oroszok többé semmi újabb kísérletet nem tettek. L i­p r­a­n d­i­tnok 40,000 ember élén Balaklava ellen működik. Az egyesültek elég erősek s ké­szen állanak a csata elfogadására. A harmadik franczia táborlatvonal egészen fel van fegyve­rezve. B­r­u a­z admirál elfogott egy orosz gyúj­­­tóhajót, mely a kamiesi öböl felé vg­yekezett. A trebizondi postahajó, mely dec. 18-kán érkezett Konstantinápolyba, jelenti, hogy az orosz ázsiai sereg egy része Erzerum ellen nyomul. Redutka­iét, a fekete-tenger­ parti állomások egyikét az ázsiai oldalon, mely az oroszoktól múlt évben elvétetett, 3 kán egy orosz hadcsapat és az oro­szok által meghódított tribusokban szervezett cserkesz militzhad megtámadta. A támadást a törökök, angol tisztek vezénylete alatt, erélyesen visszaverték. Azonban az ázsiai sereg elégtelen s erősítésre van szüksége. — A szultán biztosokat rendelt, e seregnek angol s franczia tisztek se­gélyének­ újra szervezésére. A „Times“ egy marseillei távirati sürgönye szerint az oroszok egy kirohanás alkalmával 700 embert vesztettek volna. Várnából jelentik, hogy Omer pasa hadtestéből 12,000 ember már Krimbe elhajózott, s a többi rész 7,000 lovassal legrövidebb idő alatt szintén elinduland. Szállítóeszközökben nincs hiány. A krimi török sereg főparancsnoka Omer pasa lesz, s valamint Rag­­­an lord és Canrobert­­nok, úgy Omer pasa is a maga serge fölött saját felelősségére viendi a főpa­rancsnokságot, az egyesült vezéreknek tehát alá­rendelve nem lesz. A dunai sereg új főparancs­noka Izmail pasa már útban van, új állomását átveendő. Helyette az anatóliai hadsereg főpa­rancsnokságát A­h­­­m­e­t pasa veendi át. J­a­s­s­z­a­i egyenes tudósítások dec. 20-ról megerősítik, hogy a m­o­l­d­v­a-b­esszarábiai határt az or­oszok hermetice elzárták, s a két or­szág közt semminemű közlekedés nem létezik, még a legjobb útlevelek és bizonyítványokkal ellátott moldvai kereskedők is Besszarábiában útjukból mind Leóvá, mind Skulenyban visszauta­­síttattak az ott felállított orosz őrkatonák által. Brailából dec. 18-tól közült, miszerint a város megerősítésén folyvást egész erőfeszítés­­­sel foglalkoznak. Is­kender beg a maga basi­­bozukjaival Szakcsa és Tulcsa közt áll, s főhadi­szállása Futesti faluban van, a Duna partján, hol tűztelepek által védett hídfőt építtetett. Sz. Pétervárról az orosz császár több leira­tokat bocsátott ki. Az elsőben köszönet és elis­merés fejeztetik ki Rend főhadisegédnek, a bí­rád. tanács tagjának és a harmadik gyalog had­test parancsnokának, a kaukázusi polg. és kato­nai közigazgatás legfőbb vezetésében tanúsított fáradozásaiért. A második szintély köszönetet tartalmaz I. Berg főhadisegéd s a császár törzs­karának főszállásmestere számára, ki finnlandi főkormányzóvá s a Finnlandban levő csapatok főparancsnokává neveztetik ki. A harmadikban továbbá I. Khomutovv­­ova­tnok császári fő­­hadisegéddé, Rokassovszki oszto­tnok a bi­­rod. tanács tagjává, s a Miklós és Mihály négek­­­nél levő vezérőrnagy II. Korf császári főhadi­­­segéddé neveztetnek ki. A lengyel királyságból a „D.A.Z.”-nak azt írják mint bizonyost, hogy oda naponkint több-több csapatok érkeznek, s ott egyelőre el­­szállásoltatnak, úgy hogy e királyság a legköze­lebbi hadjáratban nagy hadsereg gyülhelye leend. Már most is, a Visztulánál és Augustow kor­mányzóságban mintegy 70,000 ember van, s még ugyanannyit várnak oda. A Visztula jobb part­­ján a csapat, a Pannutine-hadtest, gyorsmenetek-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék