Budapesti Hírlap, 1855. február (634-656. szám)

1855-02-01 / 634. szám

rancsnokai a kápolnabeli ist­eni tiszteleti­­tárgya­kat é­s díszítményeket “gondosan ^levétették, hogy azokat a végelromboltatástól megmentsék. Ezen díszítmények közöl némelyek Francziaországba küldetvén, a­ császár parancsot adott ki az iránt, hogy azok az orosz kormány rendelkezésére he­­­ly­eztessenek. Az angol kormány maga részéről hasonló intézkedést tett, ezen tárgyak közöl azo­kat illetőleg, melyek letéteményül angol hajókra voltak helyeztetve. A közfigyelmet a legújóbban kitört angol ministeri krisis egyelőre egészen elvoná a harc­­­tértől, honnan mostanában újabb tudósítások csak gyéren érkeznek, s a kormányhoz netalán érke­zetteket is a „Moniteur“ igen homoeopathiai ada­gokban közli a közönséggel. Egyébiránt az an­gol kabineti kicsis épen azért veszi ily nagy mértékben igénybe az itteni közönség figyelmét, mivel annak eredményéül az eddiginél erélye­sebb hadfolytatást vár. Itt ugyanis általánosan azt hiszik, mikép Russel­lord azért sietett oly nagyon lemondásának benyújtásával, mivel előre látta, hogy ha a bejelentett R­o­e­b­u­c­k-féle in­dítvány tárgyalása alkalmával összes tiszttársait­­ védnie s azok felelősségében osztoznia kellene, ezen hálátlan munka után nem igen lehetne töb­bé kilátása, még egyszer eljuthatni a miniszerel­­nökségre, mi — mint hiszik,­—a nemes lord óhaj­tásainak legfőbb tárgyát képezi. Ellenben le­mondásának benyújtása után igen valószínű, mi­kép az összes kabinetnek általánosan várt legkö­zelebbi lemondása következtében Russel lord fog megbizatni új kabinet alakításával. Ekkor csak az lenne a kérdés, hogy váljon a kabinetnek ösz­­szes p­e­d­­­i­g a tagjai, vagy pedig közülük csak ketten. Aberdeen lord s Newcastle her­­czeg lépnének-e ki. Ez utóbbi esetben, könnyű len­ne az új kormányt megalakítni, s a változások csupán arra szorítkoznának, mikép Russel lord ministerelnökké s Palmerston lord hadügyminis­­terré lennének. Ekkor tehát Russel lord eléren­­dezte saját s családja óhajtásainak tetőpontját, s a hadügy kezelése II.-Britannia legnépszerűbb ministerére leendett bízatva. *— Míg az angol parliamentben a kormány eljárása iránti zajos viták vannak készülőben,a franczia kamra igen zaj­talanul s egyhangúlag végzi törvényhozói műkö­dését, s a kormányjavaslatok iránt csak kivétele­sen folynak néha kissé élénkebb viták, így a tegnap előterjesztett újonczozási törvényjavas­lat is, melynek tárgyalása végett a kamra egy 14 tagból álló bizottmányt nevezett ki, hihetőleg a kamrában is, valamint már előbb az államta­nácsban, hosszasabb vitákra adand alkalmat. S valóban e törvényj­avaslat fontossága méltán igénybe veheti a kamra osztatlan figyelmét, a­mennyiben­ az a sereg jelen alkatának minden alapjait megváltoztatná, a­mint ez a javaslatnak következő fobb pontjaiból eléggé kitűnik. A he­lyettesítés a felszabadult katonai egyének által fog eszközöltetni, kiknek 45 éveseknél nem le­­hetene idősebbeknek lenniök; az ujonczozás alól mindenki felmentethetendi magát, oly pénzösszeg lefizetése mellett, mit évenkint egy 11 tagból álló bizottmány, szaband meg, s mely a sereg do­­tationalis pénztárába fog szolgáltattatni stb. — Sokan kétségesnek tartják, ha várjon a kamra módosítás nélkül elfogadandjá-e e javaslatot. —■ Folyvást azt hiszik, hogy a műkiállitás megnyit­­tatásában semmi halasztás sem jövend közbe, no­ha a külföldi küldemények még csak lassan ér­keznek. Azonban ha szinte ezen ünnepély néhány héttel el fogna is halasztatni, az mégis minden­esetre rendkívül fényes teend, kivált ha való­sulna azon szárnyaló hit, mikép azt több fejedel­mek is megtisztelendik jelenlétükkel. Legköze­lebb egy oly szomorú eseménye történt, mely az irodalmi világban fájdalmas sensatiót gerjesz­­tene. Egy jeles színműszerző, Gérard de Ner­­val, kitől ezenkívül a szemlékben is igen föltű­nő munkálatok jöttek ki, legközelebb őrjöngési rohamban öngyilkossággal vetett véget saját éle­tének, s ma reggel a városház körüli levontatás­­ban levő utczák egyikében találtatott. Még élet­ben volt, midőn a városházi őrállomásra vitetett, s azonban nem lehetett őt megmenteni. szág állandóan nem vonhatná ki magát a hábo­rúból. Csak egy választás marad fönn várjon e háborút saját érdekeiért és saját elhatározása szerint, vagy mint Austria segéd­hatalma foly­­tassa-e.“­­ Különös­ benyomást tett itt az, hogy a német kormányoknak­ austriai követekhez in­tézett bécsi körlevél alkalmul szolgált D J­o­u­i n de Lhuy­s franczia külügyministernek az illető néme­t udvaroknál a franczia követekhez egy sür­göny intézésére, melyben a franczia képviselők utasíttatnak, a mondott austriai körsürgöny tar­talmát azon német udvaroknál leghőbben pártol­ni. Mint beszélik, Francziaország e közvetlen be­avatkozása nem keveset tett arra, hogy az aus­triai körsürgöny itt oly világban tűnjék fel, mely­­ a két német nagy­hatalom egymáshozi állásának nagyobb feszültségét vonhatná maga után. Az austriai körsürgöny Berlinben oly nagy ingerü­letet idézett elő, mikép a két német nagyhatalom közti egyezkedésről egyelőre szó sincs. Bármi külső czélja legyen is Wed­e 11 kül­detésének, név szerint a porosz jogi óvástételre vonatkozólag, de annyi kétségtelen, hogy a nyu­­gatiak­ külön egyezkedés eszméjéről még nem mondtak le. Sok függ e tekintetben a frankfurti tárgyalások kimenetelétől. Azon eszme is fölme­rült — noha nem porosz részről — miszerint két katonai bizottmányt, Bécsben és Berlinben, le­hetne egymással összeköttetésbe hozni. Poroszor­szág ezenkívül némi tanácsokat fogadna el a nyugattól. Azonban Austria beleegyezése ebbe még kétséges, s ismét a szövetséggyűlési viták eredményétől függő. Tudomás szerint a jan. 22- ei bizottmányi ülésben Hannover­ és Hessen az austriai indítvány iránt egészen kedvezően nyi­latkoztak, Saxonia és a két Mecklenburg attól idegenkednek, a többi 3 nem szavazott. Porosz­­ország még a többségről semmi esetre sem mon­dott le. E mellett a bajor közbenjárási javaslat sincs minden sikerkilátás nélkül, mely szerint a szövetség is hadkész állásba tenné magát. Baden osztja e nézetet. Hogy Austria többsége még egé­szen biztosítva nincs, abból is­ kitűnik, miszerint azon bizalmas körlevél, mely 10—-- 1­g kormány­hoz követségi kézbesítés útján intéztetett, azok egyike által Berlinbe közöltetett. Egészben véve Berlinben nagyobb engesztelékenység­­létezik a nyugat, mint Austria irányában. — Mi a sokszor emlegetett s az „Indep­­beige“ által közlött fran­czia sürgönyt illeti, az jólértesült kútfő szerint csak utasításul volt szánva, s csak részben jön szóval előadva. A gróf Arnimhoz Bécsben dec. 19-kén intézett sürgöny második felében Austria egyenesen felszólíttatik a garantiák ma­gyarázatának közlésére. A mozgóvátétel esetére a megkívántató ren­deletek már megtétettek, melyek a landwehr és tartalékköteles polgári tisztviselők beszólítására nézve foganatosítandók lesznek.­ Legfőbb elvül van kimondva, hogy minden tiszteknek, bárminő állásban legyenek is, be kell lépniök, ha egészen különös körülmények az ellen nem szólanak, s távollétük a polgári közigazgatás lényeges hátráltatását nem okozza, mint ez név szerint a vasutak igazgatóságainál történhetik, melyek az által rendes üzletükben zavartatnának. A porosz bel- -és pénzügyi ministériumok, miután a braunschweigi hgi kormány a lókiviteli tilalomhoz nem csatlakozott, a lovak kivitelét a braunschweigi határon, mint már előbb a hanno­­verain, eltiltották. Frankfurt, jan. 26. A szövetséggyűlés tegnapi ülésében Bismark-Schönhausen porosz szöv.­követ előadta azon okokat, melyek­nél fogva a berlini kabinet szükségesnek lát: a szövetségi hadjutalék legalább felének mozgóvá­­tétele és egy szövetségi hadvezér kinevezése iránt az austriai kormány által tett indítványt mostanra el nem fogadni. Ez előterjesztés e határozat iga­zolása végett főleg az Oroszország részéről már tett engedményekre, Oroszország azon ígéretére támaszkodik, miszerint a körülírt 4 garanciapon­­tot alkudozási alapul elfogadja, mely nyilatko­zatnak következtében a békealkudozások meg­nyitása közel megtörténik, s a sz.pétervári kabinet azon ígéretére, hogy csak saját területe védelmére akar szorítkozni. E körülmények közt mostanra nem létezik azon szükségesség, miszerint a német szövetség katonai erejének egész vagy részbeni mozgóvá tételéhez fogjon. A­ dolgok jelen helyze­te szerint — úgymond — a szövetség véderejé­­vel képviselendő általános német érdekek hatá­rai a júl. 24 és dec. 9 - ki szöv. határozatokban ki vannak jelölve. Azok szerint minden érdekeltek részéről a gondos megfontolás után megállapítta­tott azon kötelezettségek mértéke, melyeket a német szövetség, Poroszország és Austria köl­csönösen elvállaltak. E szerződési viszony továb­bi kifejtése, ha annak szükséges volta bekövet­kezik, csak a három részvevőnek, azok mindeni­­kének a hadfolytató hatalmakhozi viszonyaiba tett kölcsönös világos és teljes betekintés alap­­­jain szabad megegyezése által történhetik. . . . Ő felsége minden azon túlmenő követeléseket mindaddig ellenezni fog, mig azoknak horderejét, azon áldozatok arányát, melyeket azok Németor­­­szágra rónak, s a czélokat, melyekre törekednek, tökéletesen belátnia nem lehet. Azon esetre is, ha a békés kilátások nem valósulnának, ő fels­­ügyekezett a hadfolytató udvarokkali bizalmas alkudozások által az iránt új biztosítékokat nyer­­­ni, hogy Németország csak saját érdekei veszé­lyeztetésének aránya szerint vonathassák be a harczi bonyodalmakba. De e fáradozások sikeré­től függetlenül is ő­felsége saját, valamint összes Németország hatalmában és a szöv.­alkotmány szilárd alapjaiban elegendő biztosítékot lát a kö­zös haza méltósága fenntartására, becsülete és viszonyai jogos fennállásának biztosítására. Egy­­szersmind Poroszország maga és a ném. szövetség számára óvást tesz a jövő békekötésbeni részve­­vési joga mellett. Austriai szövets. elnökségi kö­vet b. ,P r o k e s c h- C­e t .e n erre igy nyilatko­zott: Az austriai kormány szívesen csatlakozik azon reményhez, vajha a Bécsben bek­övetkezen­­­dő alkudozások az európai béke helyreállítására vezetnének; de nem szabad figyelem nélkül hagyni, miszerint Oroszországnak erre nézve tett ajánlatai még igen távol vannak attól, hogy azok maga a béke legyenek; a béke művének helyre­­állítását csak elő fogná mozdítani, ha a német szövetség azon tiszteletparancsló állást elfoglalná, melyre Austriának a hadjutalékok mozgóvá téte­­lét kívánó indítványa czéloz; oly tett által a szö­­­vetség magatartása a békealkudozásoknál hatá­lyosan támogatatnék, s Austria indítványa min­denek előtt erre törekszik. Németország, Berlin, jan. 27. Király ő fels. az itteni udvarhoz kinevezett bajor rendkir. követ és teljh. minister gróf Montgelasnak magán-audien­­tiát adván, átvette tőle bajor király ő fels. leve­lét, melylyel ő a nevezett minőségben hitele­síttetik. Tegnap a király jelenlétében ministertanács tartatott, melyben igen nagyjelentésű tárgyak forogtak szőnyegen. Ülés után a király, hallomás szerint, hosszas értekezletet tartott­­­e­d­e 11 osz­­tályunokkal, s később de Moustier itteni franczia követet fogadá. Sok körülmény oda mu­tat,, hogy itt a keleti kérdésben fontos határoza­­­tok hozatalára készülnek. A mai „Preusz, Wo­chenblatt“ a helyzetről következőleg nyilat­kozik A jelen ügyállás az orosz politika gyü­mölcse. Az orosz „békeszeretet*”nek Európa nem fogja azon szilárd és tartós békét feláldozni, me­­lyet puszta alkudozások által most már meg­nyerni nem lehet. A nyugati hatalmak állására nézve a Szardiniával kötött szövetség fontos jel. Ez esemény mutatja, hogy a nyugati hatalmak Austria mellett a másodrangú európai államokat is be akarják egy nagy általános európai háborúba vonni, s a Szardiniával kötött szövetség egy na­gyobb láncznak csak egyik gyűrűjéül tekintendő. Poroszország oly helyzetbe jutott, mikép a krcsis kifejlődésével befolyás nélkül, a három nagy ha­talmasság által látandja kimondatni azon hatá­rozatot: béke legyen-e vagy háború? Poroszov-1 3519 Legújabb posta, Brüssel, jan. 27. Az itteni községtanács az igazgatóságnak 100.000 ft.-ot helyzett ren­delkezésére, hogy így a leégett nagy színház igaz­gatósága a park­szinházban vagy másutt, már csütörtökön folytathassa az előadásokat. A szín­­ház újrafölépítése elhatároztatott, s­zept. 1-ig be ke kell végeztetnie. Usedom ma Calais­ban kiszállott, s tüstént Brüsselbe utazott. Madrid, jan. 22. A múlt éjjel Madrid ut­­czáin jelentősség nélküli zavarok történtek. Azt hitték, hogy a zavarok carlisticus fondorlatok eredményei, azonban a rendőri kutatások csupán egy fegyverrel s hadiszerekkel rakott kocsi le­foglalására vezettek, s a cortes-gyűlés mai ülése igen jelentéktelen volt. Most egyedül azon kérdés gerjeszt érdeket, hogy váljon , a­­­d­o­z az új pénzügyminister szerencsésebb leend­­ő elődénél, s várjon találand­ó végre eszközöket, a közhitelnek ha nem helyreállítása,legalább kis­sé megszilárdítása végett, az új ministerben hely­­zeti bizalom daczára, törekvéseinek sikere kétsé­ges, annyira válságossá lett a helyzet egyeteme. Mint a „Manit, “nek Madridból írják,a se­villai lakosok legközelebb a franczia keleti sereg számára 2 hectolitre-nyi x­er­esi bort küldöttek, mint egy e czélra megnyitott aláírás eredményét. Kopenhága, jan. 28., Krieger tanár­­ a a s­­­ö­fi minister helyébe a schleswigi minis­­terium első ügyosztályának főnökévé kinevez­tetett. Távirati sürgönyök. London, Jan. 30. (éjfél után) A­nita Roebuck indítványa fölött folyvást tart. Több szónok beszél az indítvány mellett, mint ellene. A mihifeterek megveretése valószínű. Gladstone erősíti, hogy a krimi sereg még 30,000 emberből áll, és sok tekintetben jobban van ellátva,­ mint a francziák. A felső házban G­r­e­y gróf a hadügyi hivatalok consolidálása iránti indítványát végül visszavette. New­castle hg­ígéri a hadseregnek franczia minta szerinti reformját. Jan. 30. (reggel) Roebuck indítvá­nya éjjeli 24 órakor szavazásra ke­rült, mellette szavazott 305, ellene 148 tag. A ii­iniszerellenes többség 157. A ka­binet leköszönt. Berlin, jan 29. W e­d elloszt.tnok már va­sárnap reggel, elutazott Párisba. Mi­­­an­o, jan. 28. Siedler nemz. tanácsos Zürichből, és Beroldingen Tessinből, mint a berni szöv. tanács teljhatalmazottjai megérkez­tek,a császári kabinet teljhatalmazottjaival a Tes­sin és a császári kormány közti differentia teljes kiegyenlítése fölött alkudozandók. Sz. Pétervár, jan. 25. Egy vezérczikk a „Journ. de St. Pétersb.“-ban dicséri az orosz se­­besültekkeli bánásmódot Konstantinápolyban, el­lenben megrója az azokkali kemény bánást Aix-ban. Január 30. Mencsikov a herczeg 22-ki jelentése szerint 19-ről 20-ra menő éjjel az egyesültek balszárnya és a franczia táborlat­­vonalak ellen kirohanás intéztetett. Két­ tiszt és több közember elfogatott Tűzifa hiánya mi­att az egyesültek a kherzoni templom fedélzetét,­­s annak belső czifrázatait elhordták. Csernovitz, B. Offenberg államta­nácsos megkisérte Sz. Pétervár s Moszkaái át Berlinbe tavizni. A harcztérrőli tudósítások most Kiseneven át 6-dik napon érnek Sz. Pétervárra. Odessza­, jan. 21. F. hó 7/Ig-én a „Moga­­dor“ franczia és „Gladiator“ angol hajók az it­teni consulsági testületnek meghozták É­r­u­a­t és Lyons admirálok­ban. 3/15 kelt nyilatkozatát a fekete és azovi tengerek minden orosz kikötői szigorú zárlatának febr. J­ n-án elkezdetése iránt, kivétették Eupatoria, Streleczka, Kamies,Kazacs, és Balaklava kikötők. Egy jan 11-kén 800 orosz által tett kirohanásnak sikerült bizonyos franczia ostromműveket elrontani. Több franczia tiszt el­fogatott ,ellenben az egyesültek a baidarvölgyben több ezer juhot ejtettek birtokukba. Bukarest, jan. 29. Az oroszok szebaszto­­poli hadsergüket ismét 5 ezred kozákkal s 2 sza­kasz dragonyossal erősítek. Omer pasa beadta lemondását, mert I­z­m­a­i­­ pasa vonakodott. Ru­­méliában az ő parancsa alatt állani. (?) (Presse) Napi hírek és események. , Pest, febr.­­. . — öcs. k. Apostoli Felsége főhadise­­géde köllensteini b. Kell­n­er alm­. küldetései a pozsoni közigazgatási terület északi megyéi nagy ínségben levő hegylakosainak támogatására újabb bizonysága azon honatyai gondoskodásnak, mely­­ben különösen Magyarország lakosai már oly gyak­ran részesültek. Ő excia legmagasb meghagyás szerint a szükölködők közt termesztményeket és , pénzt személyesen fog­ kiosztani.. — Ki nem látja e császári kegyben az­on a‘magasztos szívvonást, mely a szükölködök­et,­szegény kunyhóikban, felkeresi, hogy nekik közvetlen a frjinról a hely­színén ösz­­szón ,enyhülést? dé Ki ne fogna a leghőbb köszö­­netérzelmekbe kitörni, és az­ ég legdusabb áldását esdeni le azon Uralkodóra,kinek népei iránti­­szere­tete minden alkalommal­­nyilatkozik­. * A „Presb.Ztg“ hiteles kútfőből irja, hogy ő cs. k. Apostoli Felsége- fS.hadsegéde köllen­­steini b. K e 11 n e r altn f­ő excsaj legmagasb megbí­zásból, a pozsoni közigazgatási terület éjszaki me­gyéiben levő hegylakóit ínségének enyhítésére tett útját, Pozsonból elindulva, jan. 26-kán Nagyszom­baton keresztül folytatta és e hó ‘27 kén Tre­ncsénbe megérkezett, onnan tovább Árva­ és Turó­cz m­e­­gyékb­e menendő. * A ,,Rel.“-ban olvassuk, hogy a hold, szűz­­eredendő bűn nélküli fogantatását dogmául megha­tározó pápai bullának az­­országban divatozó­­három főnyelvrel lefordításával bibornok hy­prizaás­z e­­minentiája által a Szt-István-társulat van hivata­losan megbízva. Ezenkívül a szeplőtelenül foganta­­tott Istenanyának IX. Pius pápa által helybenha­gyott képe is munka alatt van már, nagyobb és kisebb alakú kiadásban, úgyszintén egy imádságos könyvecske kiadatása is szándékoltatik. " E­s­z­t­e­r­g­o­m­bó­l "írják : ő eminentiája a hg - prímás­­és esztergomi érsek Gyertyaszentelő Boldogasszony napján az ideiglenes, székesegyház­ban ünnepélyes sz. misét és egyházi beszédet tar­­tana, mely után ő szentsége IX. Pius pápa nevé­ben s meghagyásából nem­ csak az említett helyén, hanem az egész országban létező papság és­ hívekre apostoli áldást adjana.­­ A magyar »Madenna hétfői szakosztályi «ülé­sében Horváth Ceirill­ pesti főgymnasiumi igaz­gató a positiv és negatív Bölcsészetről­ értekezett, s több bölcsészeknek e tárgybani véleményét ad­ta elő.­*, * A hideg, mely e napokban folyvást­­egyfor­mán magasan­­[­184-11 fokon■­— állt”, a [Dunára nézve­ sem maradt f eredmény nélkül;’’mint hallok, Baja és Molhács közt [már [befagyott a D­una, s Ko­máromon fölül is nagyon megerősödött­ a jégtakaró. r * A nemzeti­ színházban tartandó utols­ó álar­­czos tárközvigalomra,­ melynek jövedelme nagyrész­ben a szin­ház­ belsejiének uj kidiszítésére fogj fordít­­tatni,fényes készületek­ történnek; mint értesülünk, velenc­ei farsang mintájára nagy álarczos menet fog a teremben rendezte­,ni, melyben a szinház egész ruhatára részt ve­nd'. * A több urak által ,az Európában rendezett első társas-vigalom fs hó 2­9 - kén kétségkívül egyike volt e farsang’­legszebbivigalm­ainak, mind disz, ren­dezés, öltözék, mind­­társaság és­ fesztelen mulatság tekintetében. Egyetlen­­egy óhajtáskép az merült fel,­ vajha a hölgykoszorú még teljesebb­ lett volna! E vigalmaknál méltó dicsérettel említendő meg azon körülmény, hogy a­ részvénydíjakból a költ­ségek levonása után­ maradandó összeg a­ nemz. színház nyugdijintéz­etére fordittatik.­­Ez összeg, mint halljuk, 500 pártra megy. r: * A nemz. színpadon O­ber n­y.i k. ,eredeti drámája■ '„Khelonisz“;f. hó 29-kén került másodszor színre, kis-­ közönségjelett, mi annál sajnos­, mivel az érdemes szerző,írói­­illetéke első negyedét ez e­­lőadásból kapja ki. Aj csoportozatok és­ azokn­ak te­endőire gondosabb betanul­ás­ lenne szükséges. :: * A „ P­r­ot­e­s­ta'-h­tli­s­c­h­e­ Jahrbücher­­,f­ür:'0 e s t'e­r­r é i 0 fi czimtt folyóirat 2-dik,­­évi­­ folyama ez évben 8 fjizetbem­ fog megjelenni; elő­fizetési összeg az egés­z­ évi folyamra , 2 ft !­.1 kr. postán küldve­ pedig 4 ft. Kettős­­okból ajánljuk a művet az olvasó közönség de különösen a lelkészek s tanítók figyelmébe,­ egyrészt mert a prof. litera­­tura legkitűnőbb jegyénéi ajánlották föl közremű­ködésüket s így a legérdekesebb­­czikkeket­ fog­la­­landja magában, másrészt pedig mert­ egész tiszta jövedelme jótékony ■ teáéira: a pozsoni és­ eperjesi protestáns tanodák hittani osztályának van szánva. Előfizetések elfogadtatnak a folyóirat szerkesztője Hornyánszky Viktor, urnáig— úri.- titcza 6- dik sz. alatt...­ . .7 Kereskedelmi, gazd. s iparínról». U­n­g­v­á­r , január 21. Pi­aczunkok a tisztabuza pozsonyi mérője 20 ft; rozs 14—15 ft; tengeri 12—13 ft; zab 6 ft 30 kr; mind váltóban. . . P­e­s­t, jan. 12 7. Pesti piaczi­ gabnaárak­ Búza, bánáti (a. a­ust. ih.) - 6 ft 40, 7 ft­ 24 kr;: tisták 6 ft 30, 7 ft; bácskai: 6,ft'24, 6 ft ;­o­sorvák­: 6, ft 40, 7 ft 30 kr; oláh régi : 4 ft 48, 5 ft 6 kr; uj: 6 ft, 6 ft 18 kr; kétszeres:28, 5 ft 44 kr; rozs.: 5 ft 28, 5 ft 44 kr; árpa: 3 ft 12, 3 ft 44 kr;' zab: 2 ft 8, 2 ft 12 kr; kukorjcza, régi: 4 ft'4 ft.'sfi kr.; uj- valóáru: 3 ft 34, 3 ft­ 40 kr.; kötes : 4 ft 30, 5 ft 10 kr.; Tepczemag: 8 ft 30, 8 ft]50­kr. B­écs, jan.30. Agio: arany 315/s, ezüst 27. Dán avizállás. Január 31. (reggeli 7 óra) 4' 9“ Q111­0 fölött. Bécsi börze január 31-ről. Státuskötelezvény 'JMmU. »1 82a/1# dto4r/a%') ..... — i, bankrészvény . . .,*.« . .­­ . tom 11015 Északi vaspálya 1000 ... . 19761/« Dunagőzhajózás /. . . . ... .561% Amsterdam 100. . . . . _ Augsburg 100 . . . . 127% » Hamburg . . . . . . . 93% London . . . . .... . . 12—17

Next