Budapesti Hírlap, 1855. március (657-684. szám)

1855-03-01 / 657. szám

fegyver tisztelgés mellett 6 fenségének az ezredtu­lajdonosnak ajándék-szalagát egy alkalomszerű rö­vid beszéddel átadta. Ezután a zászlóalj újra sora­kozott, s megjelentek vezérőrnagy és dandárnok, a herczeg és ő cs. k.,fensége félig Zsigmond, szemlét tartottak a díszelgő zászlóalj felett, mire isteni tisztelet tartalék, mely alatt a szalaggal díszített zászló fölszenteltetett. Az ünnepély végét az ezred elléptetése­ fejezte be­­ cs. fensége előtt. * Brassó, feb. 10. Főherczeg Al­b­e­r­t­ő cs.­­ fenségé tegnap délelőtt 10 óra tájban mise után a várhegyi lövegek dörgése alatt elhagyá városunkat, és szemleútját tovább folytatta. KÜLFÖLD. Tudósítások a harczterekről. Délkeleti csatatér. Az eup a tor­iai összecsapásra nézve, mi távirdailag jelentetett, a „Milit. Z.”­ megjegyzi:..közelebbi részleteket kell •bevárnunk, mig e harczról ítéletet képezhetünk magunknak; mindenekelőtt az oroszok veszteségét igen nagyra találjuk tétetve, mert az egész nem igen volt combinált támadás az eupatoriai sán­­czokra, hanem csak erős kémszemlézés. A combi-­­ nált támadás véresebben végződött volna. Mi L i p r a n d­i jelenlétét illeti, azt gyaníthatni, hogy­­ ő csak személyesen volt ott , hogy állomását a Tsernajánál egész a Baidarvölgyig, elhagyta vol­na, azt alig lehet föltenni. Egyébiránt halljuk , hogy a török csapatokat Eupatoriában ezen O­m­e­r pasa által személyesen vezényelt harczban az e­­gyesült hajóhadak igen hatályosan támogatták.­­ A török hadvezérek s név szerint O­m­e­r pasa egyébiránt koránsem ámítják magukat az orosz haderők számának kicsinylésével , s a fővezér folyvást ujj erősítések küldését kéri Izmail pa­sa dobrudzsai parancsnoktól, hogy képes legyen mind Eupatoriát elég erővel fedezni, mind a tá­bori működéseket is 60,000 emberrel megkezd­hetni Már most az egész török sereg, mely ko­rábban a Dobrudzsa és Bulgáriában volt, Krím­ben van, s utóbbi héten a Sumlában állt tartalé­kok is Várnába húzódtak, a hajóraülésre készen lévén. Bulgáriában és a dunai várakban a hely­őrségek igen szerény számra szállíttattak le, s a szállítás minden kitelhető erővel gyorsíttatik. Tö­rök lovasságból, kivéve Is­kender­beyt és csa­patát , még igen kis rész van tauriai földön , s a többiek hajóraszállítása azért halad, mert az ily szállításra alkalmas török hajók hiányoztak, más­felől pedig Ahmed pasa ,­ki a hajóraszállítást O­m­e­r pasa megelégedésére intézte. Konstanti­nápolyból rögtön parancsot kapott, hajóhadosz­­­­tályával az ázsiai, partokra utazni. A Várnából Krímbe átszállításra idegen hajók szedettek föl. *—­A francziák 18-án már ostromműveikkel 40 métrenyire álltak a Malakoff-erőd fősánczaitól, s igy a főbástya glacis-jára értek.. Az ostromlók most gyakran találnak munkáik közben lőaknák­­ra, mi igazolni látszik szökevények azon állítását,­­ miszerint az erődök mind aláásvák. A nagyhgek­i Szebasztopolt úgy látszik újra elhagyták, mert a nagy császári zászló két nap óta levétetett. — Azon tisztek, kiket lord Raglan Konstantiná­­­­polyba küldött , s kik lord Redcliffnek a krimi dolgok helyzetéről tiszta borral voltak szol­­­gálandók, 11-én visszatértek Krímbe. Strat­ford lordnak nem sok vigasztalót jelentettek, s ő nem sok vigaszszal bocsátó útnak őket. Az ex­­pedlitiót mind Krímben mind Konstantinápolyban már megbukottnak tekintik , s ha közelebb vala­mi történik , az csak a becsületért s azért lesz ,­­hogy Európa lássa, mikép más sikert elérni lehe­­­­tetlen. Tauriai földön jelenleg három orosz had­­­ test áll, melyek mindenike kerek számban 40— 145s 000 emberre megy ; nem sokkal gyengébb a mindig fris szebasztopoli helyőrség, és bizonyosan­­ erősebb a P­erekopnál álló hadtest. Semmi remény nincs hozzá, hogy az egyesültek gyengült sere­gei ezen haderőkön keresztülverekedhessenek. Balaklavánál a hajóraülés csak 20,000 ember s az egész lövegzet veszteségével volna lehetséges. Nem marad egyéb hátra , mint a roham , mely szintén belekerül 20 -30,000 emberbe, s mely­­lyel semmi sem lesz nyerve , mint az ellenséges várnak egy kis része. A­mit e fennebbiekben köz­lünk, szóról szóra egy egyesült seregbeli m­ok aj­káról van irva; látni ebből, mi kevés a remény jö­vőre. Canrobert t­ok már át kezdi látni , hogy az ő részéről a csapatok szaporításától a do­log nem függ, s a 9. hadosztály még Konstanti­nápolyban levő részének ellenparancsot adott. Ellenben O­m­e­r pasa , mint fennebb említők , nem győz elég csapatot összegyűjteni­—Mi a hadikészületeket egy közelgő csatához illeti, azo­kat újabb részletek közlései erősítik. A francziák és angolok nagy új kórházakat rendeznek. Sku­­tariban téves faházakat építenek , s Peruban a volt orvosi iskolát , a leégett Galata-szerailt el­foglalták, s romaiban faházak és kunyhókat állí­tanak. Omer pasa, szerdár, már feb. 6-án elhajó­zott Eupatoriába ,■ s 19-én Várnába­n az utolsó ember is hajóra tétetett. A szállítás nagy nehéz­séggel járt, mert a viharok a ladikokat, melyeken a csapatok a fedezetre szállítandók voltak, a part­hoz verték s igen megrongálták ; azonban A Il­in­e­d pasa személyes vezetése mellett a károk gyorsan kijavíttattak , s ezenkívül az egyesült hajóhad minden rendelkezhető gőzöseit és szál­lítóhajóit legnagyobb készséggel átengedő­­hasz­nálat végett. Széf­er bey, (gr. Koscilszky) ki a hajóraszállítást intézte , a császári helybenha­gyás fenntartása mellett, s hallomás szerint az e­­gyesültek főparancsnokának különös kivonatára, kiknek alkalmuk volt talentumát és tevékenysé­gét méltányolni , a lovasság I. dandárának pa­rancsnokságát nyerte Omer pasától. — 10-ről 11 -re menő éjjel Konstantinápolyban oly dühös orkán dúlt, mikép aggódva várják a feketetenge­ri híreket. Szerencsére az egyesült hajóhadak na­gyobb része biztos helyen van a Beikosz-öbölben. A . Journ. de Const.■* jelenti Krímből, feb. 8-tól. A francziák a város alatt egy lőaknát ás­tak, mely a roham alatt volt fellobbanandó­­; né­hány nap alatt megtudták, hogy az oroszok e­lő­­akna létezéséről tudomást szereztek, s azt elvág­­­ni iparkodtak. Az orosz ellenakna ásását siker követte; a franczia fellobbanásnál két francia munkás­ lelte halálát. A „London Gaz.“ Raglan lordtól kö­vetkező sürgönyt hoz : „Szebasztopol alatt febr. 10. Mylord! Semmi fontos jelentenivalóm nincs o­ki levelem óta. Teg­nap és tegnapelőtt eső, s múlt­ éjjel sok hó esett, mely a napon el nem olvadt. De nem fagy, s a vi­dék újra tele van nedvességgel. Az előőrsök jelen­­­tik, hogy Szebasztopol város és a kikötőben nagy é­­lénkség uralkodik. Nagyszámú emberekből, úgy látszik, betegekből álló kíséretet láttak a városból kimenni, ellenben számos egylovas taligákat bevo­nulni. Az ellenség úgy látszik hogy a leszerelt ha­jóhadaknak az arzenálöbölben elrontásával foglal­­kodik, hogy azokból az árboczbástyánál emelvénye­ket és spanyoltövi­t készítsen. — Mi a jobboldali védművek felfegyverzését folytatjuk. A csapatok egéssége lassan kir­t javul. Azok bőven el vannak látva meleg ruha és élelemmel. Csak a lótáp hiány­zik, s ez onnan ered, mert a főbiztos nem kapja Angliából azon szénaszállítmányt, mire számított. R­a­g­­­a­n.“ Ahmed pasa török admirál a krimi fegy­­verhelyet elhagyta s hajórajával Szinopéba elvi­­torlázott, legközelebb újra nagyobb utat teendő a tengeren. Az egyesült hajóhad néhány hét óta figyelemreméltó tevékenységet fejt ki. Az egye­sültek beteglétszáma még folyvást tetemes, és­ nem egy­­szállítóhajó több beteget szállít Kon­­stantinápolyba, mint onnan egésségest Krímbe.­­ De az oroszok egésségi állapotáról sem kedve­zőbbek a tudósítások. Egy kijenevi levélben ez áll: Hy Gorcsakov a főhadiszállása egésségi tekintetekből onnét Odesszába tétetik át. Szim­­feropol és Bakcsiszavaiban a kórházak ép úgy tele vannak, mint a lézengőházak Balaklavában. Az ,,Advertiser“ párisi levelezője szerint a franczia hadseregbeli szökések Krímben gyako­­riabbak mint hinni lehetne, s a legtöbb szökevé­nyek tüzérek és mérnökök. Néhány nappal előbb, mintsem azon franczia főaknának fel kellett volna lobbanni, mely a veszteglőerőd ellen volt ásva, egy szállásmester átszökött az ellenséghez és a titkot Mencsikoff hgnek nagy öszvegpénzért eladta. (?) Katonák magánlevelei Krímből utóbbi idő­ben csodálatraméltó vonásokat beszélnek egy tíz­éves fiúról, ki, nem tudni miképen, a brit hadse­reggel Krímbe ment, az almai, inkermani és ba­­laklavai csatákban jelen volt, a sebesülteket a legnagyobb golyózáporban ápolta és a futóárkok­ban jó szolgálatot tesz. E kis hőst eddig golyó és kór egyforma izgalommal kímélte. Teher­á­n b­ó­­­jan 3-ról írja a „Moniteur“, miszerint azon hír, hogy franczia missio küldetik Persiába, ott igen kitűnő hatást tett, s a császár képviselőjének legjobb elfogadására készülnek. A legutolsó orosz császári manifestum kö­vetkeztében a sz.­pétervári kormánykerület ne­mességének marsallja e nemességet febr. 21-re általános rendkívüli gyűlésre hívta össze, a ma­nifestum meghallgatása és a birodalmi védhad alakítását illető intézkedések megtétele végett. T­Á­R­C­Z­A. Szépirodalmi szemle, i­. Epikai költemények. Toldi estéje. Költői beszély hat­ énekben. Irta A­­­­r­a­n­y János. Pest,1854. Béla királyfi.. Költői be­­szély hat énekben. Irta Vajda János. Pest 1854. A kiovi csata. Hősköltemény tizenhat énekben. Irta Debre­czeni Márton, kiadta gr. Mi­k­ó Imre. Pest 1854. Utazás a másvilágon. Költői elbeszé­lés tiz énekben. Irta Balkányi Szabó Lajos. Debreczen 1854. (Vége.) Talán igen is hosszadalmas , igen is unalmas vagyok. Nálunk széptani fejtegetésekben könnyen unal­assá válik az ember, ha nem épen hajhászsza a felületet és oly műről ir, melyhez ezek­ben egyszer­ű van szerencséje, s e mellett még az ítészeket is birálja. Hibámat a lehető rövidséggel kárpótlom. Vajda,­­Debreczeni és Szabó eposzairól, általában az éposz­­ „Toldi esté­ jéről kifejtett né­zeteim után, kevés mondanivalóm lehet. Egyébiránt­­ e művek ketteje méltán igényli a figyelmet : egyik gy ifjú tehetség első erősebb nyilatkozása, a má­sik egy igen tiszteletre méltó emlék, oly férfiú em­léke, kinek a tudományos téren kifejtett nagy ta­lentuma csak jelleme szilárdságával vetekedik. Vajda nem mondát dolgozott föl, hanem oly történeti tényt, melyet csaknem mondailag lehet kiszínezni. Hőse T. Béla király, midőn ez ifjú korá­ban mint száműzött Lengyelországba bujdosik, párbajban legyőzi a fellázadt pomerán vezért, meg­menti az országot és jutalmul nőül veszi­ Richezát, Mieszko lengyel király leányát. E tárgyat többször feldolgozták már költőink balladának, s úgy fel­fogva mint a krónika adja, alig is egyébre való. Vajda sem tudott belőle eposzi cselek­ményt szőni. Csak érdekes eseményeket nyújt, de alig valamit a valódi cselek­vényből s igen téved a „Nefelejcs“ ítésre, ki azt mondja, hogy e mű cselekvénye, mint minden époszé, egyszerű. A cselekvény egyszerű­sége, s a cselekvény hiánya nem egy. Talán az e­­pikus eldobhatja a szorosan vett cselekvényt, ha Byron-féle hajlamai vannak, de ekkor költészeté­nek súlypontja változván, egyebek, mindenekelőtt pedig genialitása által kell kárpótlást nyújtania. Vajda tulajdonkép gyermeteg azaz népies eposzt akart írni s művének mint ilyennek legnagyobb hi­bája az alkotás, a cselekvény gyöngesége. Az első ének Béla bujdosásán kezdődik. A cse­lekvény ez első mozzanatán kivül még csak hármat tud felmutatni az egész éposz : először, midőn Béla Berezinával találkozik, mi útja czélját megváltoz­tatja; másodszor, midőn meglátja Rh­ezát s iránta szerelemre gyűl; harmadszor, midőn legyőzi a po­meran vezért. A többi esemény vagy csak törté­neti hátterűl szolgál, mint Szent­ István és Endre eseményei, vagy nem foly be a hős sorsára s álta­lában a cselekvény fejlődésére, milyenek : találko­­­zása Hadonárral, Gunda megmentése, párbaja Bere­zinával. E három épen nem erős mozzanatból, me­lyeknek ketteje esetleges, nem telhetik ki bármily kisded éposz cselekvénye, s épen ezért jellemkifej­lesztésről szó sem lehet. A „Pesti Napló“ azzal menti a hiányt, hogy a jellemek készen vannak e­­lőállítva s nyilatkozásaik, összeütközéseik a sorssal egészben véve művésziek. A készen előállított jel­lemnek nincs értelme; jellem csak cselekvényi fej­lődésből merülhet ki, s nem­ egyéb, mint azon ha­tások eredménye, mit a viszonyok kényszerűsége, a mások tettei keltenek föl az egyénben, cselekvő vagy szenvedőleges színezettel, szövevényes vagy egyszerű cselekvényt alkotva. E nélkül az alakok nem emelkedhetnek ki, ködbe kell veszniök, s e köd nem lehet osztani, mely a félhomályban is sej­tet. Példa rá épen ez éposz. Béla tulajdonkép ma­ga a költő lyrai hangulataival. Meg kell vallani, hogy e hangulatok költőiek,, például Béla elválása szülőföldjétől (I. ének), álmodozása (II. ének), éb­redő szerelme (III. ének), a párbaj előtti ingado­­zás (IV. ének). Azonban mindez nem elég, sőt aka­dály arra, hogy a hős mint körvonalazott jellem, határzott egyéniség emelkedjék ki. Aztán viseltet­­hetünk-e iránta érdekkel, midőn nem félthetjük, nem aggódhatunk érte és se szivünket, se kép­zelődésünket nem lepheti meg? Vájjon dicsekvő természete a magyar büszkeség és önérzetből foly­­ó, s nem sujtásos üresség-e inkább, mely még jobb érzéseinket is sérti, midőn a helyzet­ és hangulat ellenére azzal vigasztalja a cseh bajnokot, hogy szép és könnyű lesz halála, mert­ magyar kéztől e­sik el? Várjon Richeza van-e annyira is rajzolva, mennyire a lyrikus is rajzolja kedvesét, kihez da­lait intézi? Mieszkó több­e, mint egy pohos öreg? A pomerán vezér nem csak pusztán athleta, állatias ,bajnok -e? Berezinára még legtöbb gondot fordí­tott a költő, legalább két költői mozzanatban igyek­­szik feltüntetni : egyik, midőn Béla ellen haragra gyűl; másik, midőn a vele vívott párbaj után Gun­­dáról és Riochezáról álmodik, s a kelő napsugárnál visszatér szivébe az életvágy és régi szerelme. A­­zonban viszonya sem Gundához, sem Richezához nincs úgy rajzolva, hogy érthessük jellemét s ér­dekkel lehessünk iránta. Mi pedig Hadonárt, a vén szolgát illeti , ő csak, ráadás, se a Béla alak­ja emelésére, se komikai ellentétesül nem szolgál, • a cselekvényt sem mozdítja elő, s legfölebb csak azért bocsáthatunk meg neki, hogy Béla e szép so­rokat intézheti hozzá: - -,,Bátya — igy beszéle Béla Hadonárhoz, Ügetés közben —: mit szólsz e tartományhoz ? úgy ,hiszem vitéznek jók a pomeranok, " Mert vitéz nép szokta­ lakni a síkságot.“ A cselekvény , gyöngeségét a­helyett, hogy kárpótolja, még inkább kiemeli a felfogás határo­zatlansága s a hangulatok zavartsága. Vajda né­pies eposzt akart írni, és Szent Istvánt­,­ki iránt a magyar nép vallásos és nemzeti kegyelettel visel­tetik, kiről határzott véleménye van , különczködő történetbölcsészkép, mondhatni csaknem cynismus­­sal fogja fel. Ez másnemű költeményben talán le­hető, de népies époszban nem, minthogy ez min­dent hagyományilag, hívőn igyekszik adni. E miatt hiányzik e műből az Ódon színezet is,­ mely a né­pies felfogással rokon, s mely nem egyéb, mint a­­zon emlékek, fogalmak összege, mely a múltról a nép öntudatában él, s melyet a történeti tanulmány bizonyos határok közt élénkebb határozottsággal tartozik kiszínezni. A hangulatok is egymást za­varva váltakoznak. A mű alapeszméjét a hit és sze­relemért égő lelkesedés képezi, s a költő mégis so­k helyt belevegyíti a kételyt. Kérdi : vájjon nem veszt-e az, ki a jelen örömeit a halhatlanság álmai­val cseréli be? s midőn a IV. ének 6 — II a múlt időkön lelkesül, vajjoni merengő elegiai hangulat-e az s nem izgatott blasirozottság ? A költő mindezt teheti vala, ha nem népies époszt szándékszik irni; azonban az ironikus­ hangulatokból át—átcsap­­a gyermetegbe, s itt néha gyermekes vagy triviális is lesz, például midőn Berezina cseh nevével,­ s a gombaképü tótokkal elménezkedik, midiin azt jegy­zi meg Mieszkó hasáról : 3626 Anglia. .London, február 24. A felsőház tegnapi ülésében P­a­l­m­e­r­e -lord helyre­igazító azon fogalmat, mintha Burgoyne va­lamely­­elkövetett hiba miatt hivatott volna vissza, az ő­s Palmerston lord közlését fél­reértették. Szerinte, Burgoyne azért tér haza, mivel az erődítési rendszernek az ő felügyeletére van szüksége, s mivel fiatalabb utóda Jones tá­­­bornek inkább képes a Krimbeni téli hadjárat fáradalmait eltűrni. Ugyanő, Lyndhurst lord kérdésére válaszolva azt állító, mikép a nyári ru­hák a sereg számára már készíttetnek, a téli ru­hákról is az előbbi kormány jókor gondoskodott. A.S Lyndhurst lord visszatért ama nyilatkoza­tokra, melyek az alsóházban a fekete-tengereni hatálytalan zárlat iránt létettek. Szerinte, az ad­­mir­álok a kormány bevallása szerint, a Bosborus elzárásával kezdték a dolgot, minek körülbelül ugyanazon értelme volt, mintha a gibraltári ten­­gerszorulat záratnék el, az összes földközi-ten­geri kikötők zárlása végett.. . nem fogható fel, hogy miként vitatkozhattak 3 hónapig , ezen rendszabály törvénytelensége iránt. Granville lord ezt abból fejté ki, mikép Stratford lord a korona-ügyész s a franczia kormány közt ér­tekezletnek kelle tartatnia, s azt hívé, hogy ezen kérdés eldöntésében nem jött közbe igen hosszas késedelem. Az alsóház tegnapi ülésében Re­ed őr­­nagy jelenté, mikép ő mart. 8-kán, hacsak addig újabb ministeri krcsis nem jönne közbe (nevetés), külön­ bizottmányt indítványozana a seregnéli előléptetési rendszer tárgyában.,Palmerston lord indítványt tett az iránt, mikép „a Szebasz­­topol előtti sereg tárgyábani bizottmány“ kine­­veztetése tekintetbe vétessék. Graham a bi­­­­zottmányi kérdést arra használta­­fel, hogy ehhez nyilatkozatot csatoljon, a kabinetbeli­ kilépésének­­indokai iránt. Ő a Roebuck-féle indítvány fölötti ,első tárgyalásban gyöngélkedése miatt nem ve­hetett részt. Noha most azt hallja, hogy a bizott­­mányi személyzetnek méltányos módosítása java­soltatok, ő általában a vizsgálat elvével nem ba­­rátkozhatik meg. Minden­esetre a korona egyik miniszerét is a névsorra kellett volna írni, hogy így a vizsgálatot netalán a veszélyes kicsapongá­soktól vissza lehessen tartóztatni. A bizottmány­ többséget illeti, határozatot hozni üléseinek nyil­vánosan vagy titokban tartása iránt. Ez utóbbi esetben a közvéleménynek semmi befolyása sincs a vizsgálat menete­s eredményére, s a vádlottak­nak nincs alkalmuk magukat igazolni. Az előbbi esetben a vallomások napról-napra a közönség elé jönnének, részrehajló elferdítések terjesz­tetnének el, s a vádlottak nem lennének képesek magukat védni. Továbbá ő veszélyesnek tartja a ház teljhatalmát 11 tagra ruházni át. Miért nem eszközöltetik a vizsgálat inkább némely előese­tek értelmében, a ház sorompja előtt? Ő nem vonja kétségbe a háznak vizsgálati jogát, az al­sóház hatalmának alig van határa, hacsak az a végrehajtó­ hatalom működésébe nem akarna avat­kozni. Erre a kormányhozi személyes viszonyára térvén át,kijelenté,mikép az ő, valamint mindenki szemében a vizsgálati indítvány elfogadtatása csupán úgy tűnt föl, mint az összes Aberdeen­­kormány irányábani megrovási szavazat. A ki­nevezési indítványnak bizonyosan ugyanezen ér­telme van. Azt kérdhetnék, hogy ily felfogás mellett, miként léphetett ő be az úgynevezett új kormányba ? Mindenek előtt őt betegsége kép­telenné téve hosszas alkudozásokra, ő csak azon egyetlen főkérdésre gondolt, hogy vájjon fog-e változás történni Angolország külpolitikájában ? Ama nemes lordnak, ki a kabinet megalakítását felvállaló ez iránt adatott megnyugtató biztosí­tására, ő minden alárendelt tekintetet mellőzött, remélvén, hogy miután legjobb barátjai közül ketten a népboszúnak feláldoztattak, s a köz­­igazgatásban némely lényeges változtatások lé­tettek, a közönség nem fog tovább is ragaszkodni a vizsgálathoz. Azonban lehetetlen ily vizsgála­tok elve ellen nem tiltakoznia. Először is szerinte, kiáltó igaztalanságr­a ministerek által választott tengeri s szárazi parancsnokokat, távollétük­ben ama ház előtt feleletre vonni, mely őket nem választá, s fölöttük nem ellenőrködik. Föltéve, hogy azon okokat­ akarnák kinyomozni, miért nem kezeltetett teljes szigorral a fekete-tenge­reni zárlat, a bizottmány­­tagtól függend, hogy várjon a vizsgálatnak mind­végig folytatnia kel­lend-e ezen veszélyes pályát. Ebből szövetsége­sünk Francziaországgal a legveszélyesebb vi­szályok támadhatnának Ezen kényes pontot nem akarja bővebben tárgyalni, a világ legértelme­sebb gyűlése őt megértendi. Ő most­anra kelle­metlen helyzetben van, mikép kénytelen politikai barátjait ily nehéz perezben elhagyni, azonban magát büntelennek érzi. A kormány oly állást foglalt el, mit ő részéről állhatatosan megtart, nem ő szökött meg, hanem nemes barátjai azok, kik az ágyukat beszegzik, s futásnak erednek. Ő nem ismer becstelenebb eljárást, mint egy több­ség rendszabályait saját lelkiismerete ellenére helyeselni, s azon meggyőződéssel, mikép a jelen kormány a ház bizalmát nem bírja nagyobb mér­tékben,mint az előbbi,sajnálattal válik meg barát­­jaitól; azonban szent kötelességének tartandja, a kormányt teljes erejéből támogatni. Bright ama béke-alkudozásokat hozá szóba, melyek —­ mint hallja — Aberdeen lord által helyeseltették, s Palmerston lord által megerősíttettek. A kor­mánynak hihetőleg nem jutand eszébe, előbbi engedményeket visszavonni, s Russel lord fel va­n hatalmazva oly fegyverszünet kötésére, mely rövid időn békére vezetend. S. Herbert elis­meri a háznak vizsgálati jogát, s kész minden tette iránt felvilágosítást adni.. Szerinte, a bi­­­zottmány alapos vizsgálat czéljából puszta bohó­zat, különben annak Angolország szövetségeit veszélyeztetnie kell. Drummond az érdemes gentlemannak megígérte, hogy a vizsgálat nem leend bohózat, azonban egyszersmind azt javas­ló, hogy az csupán a sereg polgári igazgatására szoríttassék, s tisztán katonai kérdéseket kizár-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék