Budapesti Hírlap, 1855. április (685-708. szám)

1855-04-02 / 685. szám

Austria­ birodalom. B­écs. ő cs.k. Apost.Felsége m. hó 28-ki legfelsőbb határozatával külügyek s a császári ház ministere gr. Bud­-Schauensteinnak a szul­tántól kapott első osztályú medzsidié-rend elfoga­dását és viselését legkegyelmesebben megengedni méltóztatott. Ő cs. k. Apostoli Felsége mart. 22-ki legfelsőbb határozatával a kieli egyetem volt taná­rát dr. Stein L. urat a bécsi egyetemnél a poli­tikai oeconomia rendes tanárává legkegyelmeseb­ben kinevezte. A békeértekezletek jelleme, folyama és va­lószínű eredményéről a „Zeit“ igen érdekes czikket hoz, melyből következőt veszünk át: „A békeértekezletek jelleme Bécsbe általában szokat­lan. Nem arról van tudniillik szó , hogy a béke létesíttessék-e, hanem egyelőre oly föltételek megállapításáról,melyeknek alapján aztán, az ér­tekező hatalmak egyező nézete szerint, egy vég­­érvényű béke létrehozathatnék. Ha a békeérte­­kezleti tárgyalások ily egyetértésre vezetnek , akkor nagyon valószínű, hogy fegy­verszünet fog köttetni, csak aztán fog­nak a béke módozatai, azaz az európai szerződési jog új megállapítása iránt a tulajdonképi tanács­­kozmányok megkezdetni. Innen magyarázható az értekezleti tárgyalások aránylag sebes folyama.­ ­ A fi C . A. A besorozott. Flamandi beszély. Conscience Henriktől (Folytatás.*) VI. Másnap korán útra keltek. Az út gyepe a nap első sugaraiban tündökölt, mintha gyémánttal lett volna behintve. A láthatár keleten bíborban fénylett, s a távol erdők mögött az éji köd felemelkedve már az ég és föld között lebegett. A madarak kardala vidám dalokkal töl­tötte meg a jéget, rovarok, lepkék röpködtek körül, minden mosolygott a napkelte elé, s köszönte a visszatért világosságot. A fiatal leány öntudatlanul osztozott a termé­szet vidámságában. Időről időre egy egy dalt hal­latott, vagy szavakat mondott, melyek a szívét el­lepő örömnek árulói voltak. Végre a hallgatag ka­tona megszólalt : — Kedves Katinka, mily vidám vagy te! Kétségen kívül, mert szép idő van. — Nem, nem azért János, sőt csak közelebb, el kell neked valamit mondanom. Az egész egy álom. Ugy­e szép dolog álmodni ? — Néha. — Úgy de én szép álmot értek. Soha sem voltam oly boldog mint az éjjel álmomban, nem adnám álmomat busz tallérért, pedig az iszonyú sok pénz. Bel kár, hogy az álom nem valóság! — Mit álmodtál oly szépet Katinka ? — Te is érdekelve vagy benne, a mint kép­zelheted is! Oh de szép, hallgasd csak. A mint a bérlőnő egy kis szobába vezetett s magamra ha­gyott, letérdeltem imádkozni a sz. Szűz képe előtt, nem tudom meddig térdelhettem itt, de midőn föl­keltem, fejem szédelgett, csaknem magamon kívül voltam. A hold tisztán bevilágított szobámba, fe­jemet a rostélyra támasztva akartam gondolatimat rendbe szedni, s utóbb, hogy reggel­ gyorsan ké­szen legyek, fél öltözékbe vetettem magam ágyam­ra. De nem tudtam alunni, mert a holdvilág egye­nesen szemembe sütött. Hogy elaluttam-e utóbb vagy nem, megmondani nem tudom, de el kellett álulnom, mert halld mi történt velem. Egyszerre csak ajkai lesznek a holdnak, s két gyönyörű kék szeme s piros arcza s oly nyájasan mosolygott reám, hogy meghatott. Él­etem­re én nem­ láttam o­­lyan szép asszonyt, ha olyan volna a Világon, bi­zonyosan minden férfi letérdelne előtte. Lassan kint karjai lettek, s hosszú virágos ruhája , fejére hét csillaggal ezüst koronát tett, karjain egy kis gyer­mek volt, szép mint a paradicsom angyalai. Iste­nem ! az a szent Szűz élővé l­ett képe volt, és mo­solygott reám. De most jő még a szépe. Hogy jöttél le szobámba nem tudom, de ott ültél az ablak mellett, s te is nézted vak szemeiddel a szent Szü­zet. Egyszer csendesen le kezd szállani, közeledik s a rostélyzaton át a szobába lő , szól valamit a kar­ján ülő gyermeknek, ez ujjait szemeidre teszi, s te örvendve felkiáltasz : Látok ! látok! Engem any­­nyira meghat, hogy felébredek, pedig nem volt igaz, csak álom volt! De szép álo­m ugy-e ? — Katinka — felel egy idő múlva a katona, mily jól­ tudsz te elbeszélni. Szivem remegett az örömtől míg beszéltél, úgy tetszett, mintha láttam volna, s láttam is a sz. Szüzet úgy, hogy ruhája vi­rágait is le tudnám írni! — Miféle virágokat láttál János ? — Nagy rózsákat............ — Én is, ez bámulatos! — És liliomokat. — Én is rózsát és liliomokat! ’ De hogy lehet­­­­séges ez ! Elveszítem fejemet. — Oh kedves bár Ütném, ne csalárd, meg egy álreménynyel magadat. Álom és esőé idő — mond a példabeszéd; nincs annak jelentése. — Mindegy, kiált a­ leány örvendve; otal sok­kal boldogabb vágyok ez álommal. Ese siessünk­, mi­előtt a nap magasabbra emelkednék, mert azt hi­szem, hogy beszélgetés­ közben az egyenes ösvény­ről is letértünk. — Kedves Katinka ügyelj az útra, mert lá­baim fáradni kezdenek. — Légy nyugodt, az utat eltéveszteni nem lel­het, s ott alant is látok két falut. — Milyen távol vannak ? — Mintegy másfél mértföldre. El tudsz te még most reggel odáig jőni. — És, ha közben közben nyugszom.. . — Csak mondanod kell, midőn elfáradsz. De hallgassunk, másként te hamarabb el fogaz? fáradni. Egy órai,utazás után, a leány egyszerre csak szótlanul megáll. — Katinka, mit látsz, hogy oly rögtön meg­álltál ? , — János, szólt Katinka szomorúan, én szép dolgot tettem! Isten tudja, mennyire kitértünk i­tunkból, 3» egy folyó partján vagyunk, s nem látom az Utat?, hot­y túlpartra mehessünk. — AZ elég haj, én Bágyon fáradt vagyok, Hát mély a viz ? *) Lásd „Budap. Hírlap“ 683. sz. 379- nek pár héttel ezelőtt egyik éjszaka a váltsági, f Mert a mily kevés, t. i. a mily kevés bizonyos körülbelül tizenhatezer pftra rugó pénztárt ki - I szivárog is ki arról a nyilványosságba, minden tó­nAwfAf+o­r mtAOfTO lr/\eon nlnrl.l.. J —I nlrr rn Ari ATI finDlta □ morform­Tavilr n n no n n a n rr ol­d­alm­­An sértették erőszakosan elsikkasztani oly módon, hogy az előszoba külső ajtaját kifesttették, a sz­o­­bába vezető kemenczének egy nagy lakattal ellá­tott ajtaját hasonlag, a kemenc­ével is befelé úgy tettek, és így bemásztak a szobába, megragadták a pénzt tartalmazó nehéz vasládát, elczipelték egészen a kemenczelyukhoz, melynek külső nyí­lása szerencsére szűkebb volt mint a pénzláda, és csak ezen történetes körülmény okozta, hogy merész kísérletük dugába dőlt. Hogy ki vagy kik legyenek a bűnös tettesek, valamint az is, hogy várjon az őrök mit miveltek a robajjal járó tett elkövetésének ideje alatt, mindez még eddig nincs tudva, de a gaz­tett szerzőinek kinyomozá­­sára a cs. k. szolgabirói hivatal részéről eddig is a legerélyesebb lépések megtétettek,sőt egy meg­kerített űzőben volt szökevény betyár vállaira nehezedik a legsúlyosb gyanú. Ipar- és kereskedelmünk főczikkeit a föld terményei teszik ; gazdáink — valamint az alföd egyéb tájain — nagy mennyiségben termesztenek búzát, árpát, zabot, kölest, lóherét és dohányt csekélyebb mértékben; bár szőlőkerteinkben annyi terem, mennyi a ház szükségeinek­ fedezésére elég. A mesterségeket űző osztálynak legszámosb ré­szét teszik a vargák és tímárok, de azért az egyéb ez­éhek is,festők,kovácsok,kerékgyártók stb. szép számmal képviselték.E külön ezéhek a régibb időkben a legnagyobb rendetlenségben sínlőd­­tek, mígnem közelebbről egyik segédszolgabi­­ránk azok rendezését elvállalván, ügyeiket és jegyzőkönyveiket a legjobb rendbe hozta, egy­szersmind gyűléseikben rendesen elnökösködik. A ki tudja, hogy e gyűlések előbb mily jelenetek­nek szolgáltak színhelyül, hogy ritkán történt, mikép egy ily gyűlés eloszlott a nélkül, hogy a polgártársak egymást a leggaládabbul ne becsmé­relték, sőt nem ritkán egymás hajába is ne kaptak volna,a­ki ezeket tudja,köszönetet fog szavazni a derék hivatalnoknak ez ügyben áldozott ideje­ és fáradalmaiért, megemlítvén még azt is, hogy buz­dítására a czéhek egy nem megvetendő évi díjat határoztak a helybeli főtanodánál működendő oly tanárnak, kinek egyik szaktudománya a rajzmes­terség volna, és ki aztán a czéhbeli inasok és le­gényeknek e tudományban oktatást adna, és ha ezt eszmetársulatnál fogva még a nem régen egy presbyteriumi gyűlésben indítványozott vasárnapi iskolával összeköttetésbe hozzuk, lehet remélnünk, miszerint különben vagyonos ezédeink élete nem sokára virágzásnak induland. A virágzásnak ellentéte a pusztulás, és igy szólhatnék azon nagy pusztításokról, miket a ki­áradó Kőrös vizei egész vidékünkön közelebbről okoztak, jelesen Gyulának megrongáltatásáról, de a mely csapás leírása már e lapban is elég bő­ven közöltetett. Városunknak is egy része, mely a viznek inkább kitéve volt, szenvedett. Tu­dósítás megegyezik abban, hogy az általános bé­­kealapok első és második pontja felett a tanács­­kozmányok már be vannak fejezve s hogy a béke­felek megegyezésére vezettek. Oroszország e sze­rint , mint kivehető, engedi. A dunai fejedelem­­s­égek feletti kizárólagos protectorátusának meg­szüntetésébe s az akadályok eltávolításába bele­egyezett , melyek a dunatorkolatok szabadságát eddig gátolták. E két pontnak minő közelebbi meghatározása történt azok tárgyalása alkalmá­val a mostani értekezletben, nem tudni, minden­esetre a kérdés azon határzott válasza még a jö­vő tárgyalásokra marad: várjon kell-e és mit kell az eddig fennállt helyébe tenni. A tárgyalás a har­madik és legsúlyosabb pont felett, a fekete-ten­gert illetőleg, már szintén kezdetét vette.“ A „N. Pr. Z.“-nak írják: Márt. 26-án­ érte­kezleti ülés tartatott, melyben a harmadik garantiapont volt tárgyalás alá veendő. Mint értesülünk, ez ülésben elhatároztatott, hogy e fontos tárgyba további bebocsát­­kozás előtt minden részről újabb u­­tasítások keressenek. Azonban csütörtökre (29) új ülés tűzetett ki, melyben a 4-ik pont (a keresztények közös protectorátusa Törökország­ban) volt tárgyalandó. . .Ő cs. kir. fensége Károly Lajos fő­­herczeg m. hó 28-a 1­0. órakor éjjel Krakóba a legjobb egésségben megérkezett, s reggel 6 órakor Bochniába elindult. Krakó­ból írják az ,,Ö. C.“-nek: Ő cs. fen­sége főherczeg Károly Lajos a gyorsabb ha­ladás kedvéért Sedziszkow és R­zeszow közt egy könnyű bricskát használt, de azon szerencsétlensége volt, hogy egy hóval borított földhányásra fölhajt­va a kocsi felborult, hála Istennek azonban e balese­mény minden legcsekélyebb további hátrányos kö­vetkezmény nélkül maradt, úgy hogy ő fensége az utazást tovább folytatta, s 2*/1 órakor d. u. a leg­jobb egésségben Rzeszow­ba érkezett s ott e­­bédelt. Nagyszeben, mart. 24. A cs. k. nagy­szebeni orsz. törvényszék elnökétől b. Br­u­c­k­en­­t­h­a­l Józsefitől a törvényszéki terem feldíszítéséül a cs. k. Apostoli Felsége arczképével ajándé­koztatok meg, mely becses ajándékért a tanácstes­tület háláját kifejezendő, ma az adományozó elnök­nek egy köszönő-iratot nyújtott át. K­ÜLFÖLD. Tudósítások a harczterekről. Délkeleti csatatér. Krimi tudósítá­saink mart. 22-ig mennek. Hg .Gorcsakoff: Szebasztopolba megérkezése óta az ágyukat az ellenség ellen csaknem szakadatlanul működteti, de eddig a siker teljességgel nem felel meg a te­mérdek lőpor- és golyóvesztegetésnek. Azonban nem tagadhatni, hogy a lig­áris elevenséget ho­zott nem­csak az orosz ,, hanem az egyesült tá­­borba is. Mindjárt megérkezése órájában megszem­lélte a Malakofftoronynáli munkálatokat; ez ál­lomásnak úgy látszik nagy fontosságot tulajdo­nít, s tüstént parancsot adott a munkások szá­mának háromszorozása iránt, helyeket jelölt ki, hol új védművek állítandók, és az e pontot fe­dező csapatok számát erősítteté. 21-n reggel a­lig nagy szemlét tartott Szebasztopolban és be­szédet intézett a csapatokhoz. Délután Szimfero­­polba utazott, honnét az Eupatoriánáli táborba volt menendő. A szebasztopoli tudósítók úgy vélekednek, hogy a herczeg előbb régi ellen­­­ségét O­m­e­r pasát fogja kihíni, kinek hadako­­­zási módját saját kárán alaposan tanulmányozta. A hg még Kisenevből küldött parancsot Pere­­kopba, hogy onnét 15,000 ember induljon az eu­­patoriai figyelőhadtest erősítésére. Az Eupatoriá­­bani készületekről ítélve úgy látszik, hogy O­­­mer pasának nem szándéka ellenségét a táma­dásban megelőzni, hanem az oroszoknak alkalmat adandó harczkedvüket Eupatoria védművein egy kissé lehűteni. A „Mil. Z.“ tudósításai az orosz csapatok Perekopnak­ roppant számban összevonását meg­erősítik. Mondják, hogy a 2. és 3-ik hadtest csa­patrészei, melyek már 1854. őszszel az északi tar­tományokból délnek megindultak, Perekopba Paniutine osztr­ák parancsnok alatt megér­keztek. Odesszai legújabb keletű levelek, ezt nem említik. Bizonyos, hogy Krímben e pillanat­ban a legjobb orosz csapatok s leghíresebb ve­e­zéreik vannak, mi mutatja, hogy Oroszország Krím birtokát fontosnak tartja. Továbbá ismétel­ve erősítik, hogy azon hadtest, mely Eupatriak ellen nyomuland, Szinferopol, Bakcsiszarait és Szack közt, 56,000 ember, harczkészen áll­. Hag Gorcsakoff 22-én szándékozott a felállítást megtekinteni, amer pasa tökéletesen felfogja feladatának nagyságát, s mart. 13-án harmadik haditanácsban vett részt Raglan lord főhadi­szállásán. A legújabb terv szerint alkalmasint az egyesültek a Tsernajától, minden rendelkezhető erejökkel fognak az orosz erők középpontja ellen nyomulni, s Omer pasa ez esetben csak támo­gatni fogná a főerő támadását. A „Times“ Máltán át 14-ig menő krimi hi­é­retet hoz. Az ostrommunkálatok akkor még el nem kezdődtek. Az orosz flotta tökéletesen a franczia tűztelepek lőkörében volt, másfelők is ostromlottak tevékenysége a szárazi oldalon rend­kívüli, s 14-n a táborban egyszerre egy új rop­­pant orosz erődöt láttak, mely az éjjelen át kelet­kezett, mintha a földből nőtt volna ki. Az egye­sültek haditanácsában elhatároztatott volna, Sze­fi­asztopolt nem megrohanni, hanem csak bekerí­teni, Liprandi hadsergét id­ővesztés nélkül meg­támadni, Odesszát a tengerről elpusztítani, aztán Anapa­s Perekop elvételét megkísérteni. Canrobert b­ok mart. 17-ről következő hadijelentést intézett a franczia hadügyminis­­zerhez: „Van szerencsém számot adni a táborlatvona­­lakban történt némely haditettekről, 14 - 15-ben estve azon táborlatvonal előtt, mely a Malakoff-to­­­rony előtti dombnál készíttetett, hol az oroszok új védművüket állították , elfoglalták lesállomásaik első sorát, honnét lövészeik munkásainkat háborga­­ták, s honnét azon nap reggelén G­u­­­­­h­o­t mérnök­századost, élénk közsajnálatunkra, megölték. Az e működéssel megbízott csapatok azt nagy erélylyel hajtották végre, erős puska­­s ágyutűz közt. A mű­ködést 15-ről 16-ra menő éjjel folytatni kelle, mi szintoly nagy erélylyel történt; a leshelyek elpusz­­títtattak. Bosquet­tnek igen dicséri a csapatok erélyét, melyek e két fegyvertényben részt vettek, melyek az egyéni vitéz tettekre igen kitűnő al­kalmat nyújtottak. A Nieles Bizot­tnokok megszemlélték az ez éjjel állított táborlatvonalat s előkészítők egy másik vonal építését közelebb a Mala­­kofftornyon inneni dombhoz. Ehhez mindjárt a jövő éjjel hozzáfogunk oly téren, hol szerencsétlenségre a szikla igen közel van a föld­ színéhez, oly körül­mény, melylyel az ostrom kezdete óta csaknem folyvást küzdenünk kellett. Balra folytattuk mun­káinkat a központi bástya előtt. Ugyancsak a mon­­­dott éjeken (14—15—16) élénk tüzelés, daczára egy új, több mint 400 métrenyi táborlatvonal által a ré­gi művekkel összekapcsoltuk a futóárkot, mely egy előrenyúló szögletet képez azon bástya irányával. E működések 30 emberünkbe kerültek, halottak és se­besültekben ; az elsők közt van A­d­i­n kapitány , az idegenlégió 2-d. ezredéből. 15—16 közti éjjel az ostromlottak, alkalmasint diversiót akarván tenni legszélső balszárnyunk ellen, s kétségkívül azt tévén föl, hogy a jobboldali munkálatok egész figyelmün­ket elfoglalták, e baloldal ellen 450 önkénytes és egyéb csapatokkal kirohanást intéztek. E roha­mot egy század a 10. gyalogvadász-zászlóaljból és egy század lövész az idegenlégió 2-4. ezredéből fogadta. E csata igen fényes volt; az ellenség igen élénk tűzzel fogadtatva, s szuronynyal visszaüzetve, 29 halottat és sebesültet hagyott kezeink közt, u­­gyanannyit továbbá azon téren, mely a leshely ár­kait elválasztja, honnét kirohant. Azonkívül sokakat magával vitt, zselyeszékekkel ellátott szakaszok se­gélyével. E kis csata az oroszoknak azon csapatok egy harmadába került, melyek abban részt vettek. Közölünk 5 ember esett el és 12 megsebesült. A lefolyt nyolcz nap alatt egy általunk készített, ango­­gosok által fölfegyverzett és föllegényzett kis tűztelep tüzelését próbáltuk meg, mely a nagy ki­kötőre szolgál. Észrevettük, hogy a hadigőzösök egyikét, melynek tüze minket háborgatott, a „Gro­­mowesetz“-et golyóink találták. Ma megtudtuk, hogy azt­ alig volt az oroszoknak idejök a kikötő elejére London, mart. 28. A felsőház 26-ki ülésében Clarendon lord azt indítványozó, mikép a ház beleegyező felirattal válaszoljon a Szardiniávali szerződésre vonatkozó kir. üzenetre. Szerinte, a szerződés, noha csak nemrég erősítte­­tett meg, a parliament­i nemzet által már régóta tetszéssel üdvözöltetett. Csak azt kell megje­gyeznie, mikép semmi különös diplomatiai fára­dozásra sem volt szükség Szardínia csatlakozásá­nak megnyerése végett. Miután Angol-­s Fran­­cziaország részéről a szardíniai kormánynak aján­lat létetett az ápr. 10- ki szerződ­éshezi csatlako­zás iránt, ez utóbbi néhány óra múlva helyben­­hagyá az előpontokat ama határozottsággal, mely Szardínia politikájának oly nagy becsületére vá­­­lik. A nemes lord felolvasta Cavont grófnak egy a szardiniai követ által a kormánynyal közlött iratát, melyben a turini kabinet indokai kifejtet­nek. Cavour, szokatlan melegséggel nyilatkozik a nyugati hatalmasságok politikájának jogossá­gáról , s megjegyzi, mikép­pn szinte a nagyhatal­masságokat a keleti kérdés közvetlenebbül ér­dekli is, de a másodrendű államok is fenyeget­­tetve érzik magukat kereskedésük- s független­ségükben, Oroszország határtalan uralkodásvágya által. Szardinia a szerződésnek azon czikkét is örömmel elfogadó, melynél fogva minden területi nyereményről lemond. Szerinte, a kölcsön semmi ,esetleges költségeket sem szab Angolországra. A szardiniai csapatok szállítása kevesbbé költ­séges, mint hasonló számú brit csapatoké. Egy foldiratilag oly kis államnak a nagy európai har­c­bani részvéte fényesen tanúsítja intézmé­nyeinek szilárdságát, s mesterkéletlen szabad­­elvüségét. Valóban Szárdinia menten tudó ma­gát tartani külbefolyásoktól, s alkotmánya mélyen honi földben gyökerezik. A nemes lord bizton re­méli, hogy Angolországnak Szárdiniával a szövet­sége mindig bensőbbé leend. (Hangos tetszés). Miután még H­a r­d w i­c­k­e lord és S­h­a­f­f­e­s­­­bury gróf Szardinia politikája­ és hadseregéről dicsérettel nyilatkoztak, az irrditvárig önyhangúlag elfogadtatott. Az alsóház 26-ki ülésében Sír Gh. kivinni, hol elsülyedt. Ez esemény nem értéktelen­­ W­ood , egy kérdésre válaszolva kijelenté, mikép kivált azon erkölcsi hatásnál fogva, mit a helyőr­ségben okoznia kelle. A kikötő valójában e helyőr­ség hátrálás! vonala, és minél fenyegetőbbé válik 'a*mi működésünk e' vonalra nézve, a csapatok an­­nál nyugtalanabbakká lesznek s' Vessrtfe Wclifti bátor­ságukat. — A császári testőrségi dandár igen erélyesen szerveztetett. Természetesen a keleti se- Tig legjobb katonái* találtak r­abbamhelyet, és nemes jutalmat. Tegnap ünnepélyesen átadtam­ a testőr­ségi ziárezrednek a zászlót, melyet arra a császár biz. Ő felsége és Ön, m­agy­ar, bizonyosak lehet­nek benne, hogy az jól meg lesz őrizve. A krimi égalj rendkívül hirtelen változásai daczára, a be­tegek száma fogyni kezd. Fogadja stb. Can- V o b e r t.“ Odesszából írják márt. 201. A taun­ai hárczszínhelyre folyvást fris orosz csapatok ér­keznek. Az ujan odarendelt erősítések száma? 20 ezer főre tétetik 8 könnyű tábori­ ágyúval, és had­erők ápril 14-n érkeznek Kispátonn a­l. A­meny­nyire a titokból valami átszivárog, úgy látszik, hogy az oroszok mindenekelőtt az eupatoriai tö­rök sereggel akarnak készen lenni, s mihelyt erő­sítő csapataik­hg.Gorcsakoff­nak megérkeztek,, azonnal egész erővel fogja e helyet megtámadni. A „Daily Brews“ tudósítója, mint az angol táborba visszatérő vndorabb szellem bizonyságá­ról egy nagy lakomaünnepélyről tesz említést, melyet a walesi lövészek Dávid napján adtak, s melyre az I. hadosztály minden tisztjei meg vol­tak híva. A legnagyobb öszhang uralkodott a társaságban, s mivel az ily lakomaünnepély a tá­borban ritka és fontos esemény, az késő éjig tartott. Balaklavába egy napiparancs az idegeneknek bebocsáttatását megtiltja. Eupatoriában is hason­ló parancs adatott ki. E rendszabályt a számos kémek tették szükségessé. Északi csatatér. A „Morn. Her.“ je­lenti távirdailag,, miszerint az oroszok a kron­­stadti kikötő bejáratánál­ több nagy hajókat, azok közt néhány sorhajót elsülyesztettek. At­glia.

Next