Budapesti Hírlap, 1855. május (709-733. szám)

1855-05-01 / 709. szám

Pest, Kedd. Előfizetési felhívás. Az előfizetés évnegyedre: Helyben : 4 pft. Vidékre : 5 pft 20 kr. Előfizetni lehet Pesten e lap kiadó hivatalában (Országút Kunewal­­derház földszint Herz János nyomdai irodájában), vidéken minden cs. k. postahivatalnál. SZERK. HIVATALOS RÉSZ. A magas cs. k. pénzügyministerium az eper­jesi és munkácsi után felállítandó pénzügykerületi igazgatóságoknál a helyek betöltésére Tr­­ph­­­arz János I. oszt. pénzügykerületi biztost a lugosi cs. k. pénzügykerületi igazgatóságnál, és Hrubant Ignácz III. oszt. pénzügykerületi biztost Erdély­ben, mindkettőt ugyanazon minőségben, saját kivo­­natukra a kassai közigazg. területbe áthelyezte, s egyszersmind Hrubant János adófelügyelőt a pest-zsoltmegyei hatóságnál, I.oszt. pénzügyke­­rületi biztossá az említett közigazgatási területbe kinevezte. F. hó 16-án 6903. sz. a. kelt igazságügyminis­­teri bocsátvány által az ügyvédség ideiglenes gya­korlására a pesti orsz. főtörvényszéki kerületben Polereczky Alajos volt tiszt az egri megyei törvényszéknél, kineveztetett. Szombaton ápril 28-kán 1855. a budai cs. k. államnyomdában megjelent és szétküldetett a ma­gyarországi orsz. kormánylap I. osztályának VII. darabja egyelőre csupán német nyelven. E darab tartalma : 54. sz. A bel- és igazságügyministerium 1855. febr. 8-ki bocsátványa, melylyel az 1855. febr. 4-ki legf. határzat következtében megálla­pított határozványok, az uj szervezés alkalmából kinevezett hivatalnokok szolgálati rangjának kipu­­hatolása iránt, tétetnek közzé. 55. sz. A vallás - és közoktatásügyi ministerium 1855 márt. 5-ki bocsátványa, érvényes minden ko­ronaországra, a lombardvelenczei királyság és a ka­tonai határvidék kivételével, melylyel a fő- és e­­zekkel kapcsolatban álló al-reáliskolák szünetei ha­­tároztatnak meg. 56. sz. Az igazságügyministerium 1855. márt. 15-ki bocsátványa,érvényes Magyar-, Horvát-,Tót­ország, a Szerb-vajdaság és Temesi bánság részére, a törvényszékek illetékessége iránt a czégek be­jegyzése és törlése, a kereskedők, gyárosok s ipar­társaságok procurája és társulati szerződése, aztán a beigtatás és törlés közhirrétételének módját ille­tőleg. 57. sz. A bel- és igazságügyminister 1855. márt. 17. rendelete, érvényes minden koronaor­szágra, Lombard-Velencze és a kat. határvidék ki­vételével, melylyel a tisztán politikai és a vegyes járás- és szolgabíróságokra nézve a hivatalos uta­sítás kiadatik. 58. sz. A bel- és pénzügyminister 1855. mart. 20-ki rendelete, érvényes minden koronaországra, melyben az 1854. május 23-ki általános bányatör­vény (Bir. törvénylap Lili. darabja, 146 sz.) ha­tályba lépett, ideiglenes bányakapitányságok és fő-bányahatóságok felállítását illetőleg az általános bányatörvény kezelésére. Ugyane napon adatott ki és küldetett szét a magyarországi orsz. kormánylap második osztályá­nak IV- és V. darabja, német egyedüli és összes kettős kiadásban. A IV-ik darab 5. sz. a. tartalmazza a ma­gyarországi Cs. kir. kat. és polg. kormányzóság 1855. márt. 16-ki hirdetményét, a pénzügyőröknek hi­vatalos útban a magánvámok fizetésétőli fölmen­tését illetőleg. Az V-ik darab tartalmazza 6. sz. a. a magyar­om. cs. kir. kat. és polg. kormányzóság 1855. márt. 15-ki rendeletét, mely Horgostól a szerb­bánsági országhatárig terjedő útnak az országutak osztályába fölvételét illeti. NEMHIVatalos rész. Levelezések. Bécs, april 30. A Az „Oester. Corr.“ minapi békebiztatásai azon hivatalos tudomáson alapultak, hogy Drouyn de Lhuys rögtön el nem utazandik, s még egy ülés­ben részt veend. Még egy kísérlet történt tehát, mely az oroszok makacsságán szintén hajótörést szenvedett. A conferentia előbbeni személyzete folytatja azonban a tanácskozást, s a harmadik pont átugrásával a negyedik tágyaltatik, mitől ugyan egyelőre békét nem várhatni, hanem egy későbbi valódi békeértekezlet alapjául szol­­­gálandó anyagot nyújt. Hess tsznagy L­e't a n­g franczia s Crawford angol ezredesek,s számos törzstiszt kíséretében a hadsereghez utazik, mi elég világosan mutatja a tavalyi dec. 28-ai jegy­zőkönyv logikai fonalának tettleges fejlődését. Mint egy magasállásu úrtól hallom, Császár Ő Felsége a legújabb orosz utasítások megérkeztéig teljes bizalommal a béke lehetősége mellett nyi­latkozott környezetében , de ezeknek megér­kezte által úgy hiszik épen nem örvendetes meg­lepetést tanúsító fordulatot vett a különben is eléggé bonyolódott ügy. Ma utazott innen Pestre, ott állandóan lete­lepülendő. Barna Ignácz orvostudor, a kitűnő ősz híres fogorvos hitemének több évekig volt jeles segéde­s jobbkeze, hazájában árasztan­dó el jótékonyságát azon tudománynak, melynek legújabb fejlődési fokán oly otthonos, mint az egész birodalomban csak kevesen, s hazánkban alig egy. Az itteni műveit magyar társaskör de­rék fogorvosában egyúttal legkedveltebb tagját veszti el benne. London, ápril 25. Míg a „Morning­ Post“ közelebbről a bé­csi értekezleteknek határozatlan idővel elnapolta­­tását jelenté, egyszersmind Austriának a nyugati hatalmasságokkali tettleges közreműködése iránt reményét fejezé ki, s czikkét következő szavakkal végzi : „Angol- s Francziaország részükről sem­mi erőfeszítést, semmi áldozatot sem kimélendnek; mi elszántan küzdendünk, mivel győzni akarunk“, míg a„M. Herald“Napoleon császárnak oly régóta emlegetett krimi útját már végkép elhatározta­tott, s legközelebb bizonyosan létesülendő tény gyanánt hirdeti; s a „Press“ még tovább menvén, a császár elindulását máj. 3-ra tűzi ki: a „Times“ az értekezletek félbeszakadásáról, s Napóleon Krímbe utazásáról semmit sem látszik tudni. E lap észrevételei tegnapelőtt csupán Szebasztopol bom­­báztatása, s a budget körül forognak. Reméli, hogy május elejéig a nyugati hatalmasságoknak Krím­ben levő seregei tekintélyes erőre fognak emel­tetni, s nem vár eldöntő sikert mindaddig, míg az ázsiai erősségnek északi oldalát is körül nem lehetene kerítni. Ez más szavakkal oda megy ki, hogy a bombázás, noha sokkal nagyobb arány­­­ban létesíttetett, mint a múlt évi oktoberben, czélját eltévesztő. A budgetről­ észrevételei nem igen alkalmasak arra, hogy John Bull-al a hábo­rút megkedveltessék. „A brit közönség“, — úgy­mond a többek közt — „most átláthatja, hogy a háború nem tartozik a legolcsóbb dolgokhoz. Ez épen nem is kívánatos, hogy ilynemű áru létez­zék. Az olcsó háborút ugyanazon osztályba kel­lene sorozni az olcsó perek­, olcsó bűn- s olcsó bukással..........Még a legnemesblelkű hazafi is komolyabban megfontolja a dolgot, ha egyszerű összeadás utján azon fölfedezésre jut, mikép az állam egyetlen katonának a harcztérem­ fizetése, egyetlen lónak eltartása, vagy egy Lancaster­­ágyának félóráig töltéssel ellátása végett, annyi p­énzt költ el, mennyi szükséges lenne arra nézve, egy 4 család kényelmesen tápláltassék, egy községi iskola jó karban tartassák, vagy más va­lamely oly jótett eszközöltessék, mi lehet, hogy soha sem fog eszközöltetni. Azonban mégis miért zúgolódnánk mi ezen áldozatok miatt. — Mik ezek a harczolók szenvedései­ s áldozataihoz ké­pest? Ha nagy nemzet akarunk lenni, s válasz­tott birói szerepet játszani, ennek árát meg kell fizetnünk. Adná Isten, hogy csupán pénzt, háza­kat, kényelmet s gyönyört kellene áldoznunk! De erkölcsi s szellemi áldozatokra is van szükség... Hogy helyzetünket jól felfoghassuk, csak arra kell gondolnunk, mikép ugyanazon helyen, hol most golyózápor hull (Szebasztopolnál), egykor Angolország első szentjeinek egyike, a nagy phi­­lanthrop H­o­w­a­r­d missionariusi minőségben az emberiség szolgálatában fáradott, s meglátogatá a fogházakat, enyhítést nyújtván ezek szeren­csétlen lakóinak... A jövő évben — ezt bizonyos­nak tarthatjuk — a jövedelemadó 10 pc.-re fog emelkedni. S ez nem az egyedüli új adó leend, az 1850—ki budgetben; minden oldalról újabb adók fenyegetnek. Ama sajátszerű hajó, mely a balti­­tengereni háborúra alkalmas, kétségkívül még nincs fölépítve, sőt még csak fel sincs találva. Még nincs elkészítve ama trójai fa­ló, mely 1 évi ostrom után Szebasztopol falaira felhágand. Még addig szinte ugyanannyi nemzeteket látandunk háborúban, mint a­hány nemzet Trója körül volt összegyűlve. Nekünk pénzünkkel kellene har­­czolnunk. Egyetlen állam sincs Európában, mely­nek nem lenne szüksége pénzre, s mely kölcsönért örömest ne adna nekünk sereget stb.“ Egyébiránt magát a legközelebb előterjesztett budgetet il­letőleg, a „Times“ abban semmi meglepőt sem talál; azt ugy­an nem várták, hogy a kölcsön mel­lett még különböző adófelemelések is fognak eszközöltetni, azonban szerinte nem kell feledni, mikép az előszámított öszvegből 4,400,000 ft st. tartalékul marad további eventualitások esetére, s mikép 1 millió ft st. a szardiniai kölcsön szá­mára fűzetik ki, mely sajátkép nem tartozik a kiadásokhoz. A­mi a bankári utalványokra vetett új penny -bélyeget illeti, ennek jövedelmét igen különbözőleg számítják. A kincstár kanczellárja ezen új kútfőből 200,000 ft st.-nyi bevételt vár, ellenben Christie, ki ezen rendszabályt már 4 év előtt ajánlá, annak jövedelmét 730,000 ft st.-re számítá.. A czukor-, b­ea-, kávé- s szesz - italvámok fölebb emelése a jelen körülmények közt semmi elégületlenséget sem gerjeszt, azonban mégis némelyek azon ellenvetést teszik, mikép a kincstár kanc­ellárja e részben nem eléggé gya­korlatiasan járt el. Egyébiránt a vámfölemelés már folyó hó 21-kén hatályba lépett. Ugyancsak a „Times“ ma egy a situatiót jellemző czikkében hevesen kikér a kormány, je­lesen az annak élén álló államférfi ellen. „Min­den esemény“­­gy szól, „mely tudomásunkra jó, csak arra szolgál, hogy magasabbra emelje a bo­­szankodás érzését, melylyel a politikai vélemé­nyek bármi árnyéklatához tartozó gondolkodó fők ügyeink jelen helyzetét tekintik. Nincs leg­kisebb remény, ho­gy bármi után, kivéve a leg­végső megaláztatásét, kikerülhessük tovább folytatását azon háborúnak, melynek költségeit mi fizetjük meg, de a­melynek működéseit minis­zereink tervezni, a­mint látszik, épen úgy nem képesek, mint tábornokaink nem, azokat végre­hajtani. Főminiszerünk barátjai várakozását meg­csalta és ellenségei jóslatait híven betöltötte. Mi semmi győzelmeket sem vívunk ki, „de azokat mi fizetjük meg, kölcsönöket teszünk, mint Pitt, de ennek ereje és politikája nélkül, s véres táboro­zásokat folytatunk , mint Wellington, de ennek előrenézése, vigyázása és sikere nélkül.“ Azon hit, mintha Napoleon császár itt léte­kor a diplomatiai testület udvarlása alkalmával, a porosz követ nem lett volna jelen, alaptalan. Mind ő maga, mind neje jelen valának. Püspök-Ladány, ápril 25. Folyó hó 24-dik napja Albert főherczeg Magyarország polgári és katonai főkormányzó ő és. fenségének e vidéket szerencséltetett magas megjelenése által ünnepi fényre derűlt. A fenséges kormányzó ur ugyanis — a Kar­­czag és Püspök-Ladány közti úgynevezett Kun­­laposon elterülő s az ott keresztülvezetett vasúti töltést szétromboló árvízről magának személyesen tudomást szerzendő — fennőtt nap délelőtti 11 — 12 óra között Karczagról egy lábon (hajó neme) indulva, a dühöngő szél miatt nem kevés veszé­lyek között Püspök-Ladány mezőváros határán a járási hivatali tisztikar, mindkét hitvallású lel­kész, városi elöljáróság s számos lakosok tisztel­gő üdvözléseinek közepette fényes kíséretével e­­gyütt szerencsésen partra szállt, hol is a fenséges vendégre készen váró előfogatokon Püspök La­­dányba érkezvén, miután ott a járási szolgabiró­­ság hivatali ügykezelése s működése fölött rövid de mély tapintatu szemlét tartott — rövid ebéd­­kezés után útját, az árvíz által szintén nagy mér­tékben sújtott Nádudvar, majd a több helyeken elterült viz által tetemesen megrongált, itt-amott szintén járhatlanná lett országutakon nem minden veszély nélkül, Szoboszló város felé irányozta, s mindkét helyen az elöljárók hivatali működését magas figyelmére méltatá, a­honnan aztán az útnak sok nemű fáradalmai, a hűvös szél és por miatt felette kellemetlenné vált szakadatlan uta­zás daczára is jó egésségben még az nap estvérér Debreczenbe indulni méltóztatott. Kisérje a Gondviselés ápoló keze ő fensége, áldást hintő utazásában 1­ 709. Május 1-n 1855 Megjelenik e lap, vasárnapot és az ünnepnapokat kivéve, mindennap délután 4 órakor. Előfizetési dij: Vidékre : félévre : 10 frt., évnegyedre: 5 ft. 20 kr. Helyben: félévre : 8 frt., é­v­n­egyedre 4 frt.—A hirdetések ötször halálozott sorának egyszeri beiktatásáért 6 kr. több­szöriért pedig 4 kr. számittatik — Egyes szám 20 pkr. Előfizethetni — helyben a lap kiadó hivatalában Herz János könyvnyomdájában (Országút,Kunewalder­­házi, vidéken minden cs. k. postahivatalnál. — Az előfizetést tartalmazó levelek a crím, lakhely s utolsó posta feljegyzése mellett, a pénzzel együtt b­é­r­m­e­n­t­e­s­í­t­­­v­e egyenesen a kiadó hivatalhoz utasítandók. BUDAPESTI HÍRLAP. Szerkesztői iroda van: Országút, 6. *0%- a. (Kriewalderház) 2-ik emeletben. Zabolcsmegye, april 22. Hasznosban és jóban nevelni az emberisé­get , — műveit és erényes polgárokat adni az ál­lamnak, békés alatvalókat a kormánynak, hű fiú­kat a hazának — a legmagasztosabb , legneme­sebb , és legszentebb kötelesség. — A vallásos és munkás nemzedék egyedüli és biztos alapja az egyes családok nyugalmának, az országok béké­jének, felvirágzásának és boldogságának. Jó föld­be vetett jó mag az olyan pénztőke, mely ily czé­­lokra felajánltatott, vagy gyűjtetett. — Felséges Császárnénk szerencsés szülésének emlékét ily magasztosan, ily nemesen örökíték Nyíregy­ház városának összes lakosai, 200,000 pártot ajánlván fel egy szívvel és egy lélekkel egy re­ál-iskola alapítására. E lelkesen végrehajtott ma­gasztos eszme által a józan gondolkodású loyális polgárok, a hit alattvalók a sarjadzó fiatalságot az erény és műveltség minden földi viszontagsá­gokkal biztosan daczoló szép pályájára vezetendik, s midőn egyrészről megnyitották előttük az e­­gyedüli boldogulhatás és lelki nyugalom orszá­gát , másrészről oly maradandó emléket alkottak maguknak, melyet az idő le nem rombol, sőt ne­mesít, s melyet ezrek és százezrek áldása leng körül. Legyen minden növendéke az erény és tudomány ezen iskolájának igaz ember, jó pol­gár, hit alattvaló; élvezze a hasznos fák gyümöl­cseit , melyeket mások ültetének , nyugalomban és boldogságban gyönyörködjék a nagy biroda­lom és a habsburgi dicső Uralkodó ház fényé­ben és virágzásában. — Nagyszerűen akarta ez alföldi városka megünnepelni a nagy napot, tisz­telve szeretett Felséges Császárnénknak szeren­csés szülését, — s az ünnep méltó az ünnepek­hez , az emlék méltó a közbirodalom anyjához. És e nagyszerű eszme, egy mindig hű, egy mindig munkás , a császári házat és hazáját ö­­römben, bánatban egyaránt szerető hivatalnok lelkében foganzott, —ki azonnal mihelyest az ágyuk megdördültek hirdetni az emlékezetes napot, azonnal felkereste azon polgárokat , kik­ben — valahányszor nemes és magasztos eszme kivitele volt czélba véve— sohasem csala­kozott;­­ előadta azt komolyan és lelkesen, s midőn az elfogadtatott, igy kiáltott fel: Éljen a Felséges Uralkodóház! Élj­enek Nyíregyház városa pol­gárai! Rózsahegyi István,­zabolcsmegyei első biztos e férfiú! az Isten éltesse őt is. r. 1. Austria! birodalom. Bécs april 30. Cs. k. osztálytanácsos Deb­ra­u­z, ki tegnap 29-én estve Par­sba elindult , egy szerencsekivánati iratnak átvivője, melyet Ő Felsége az ausriai Császár a legújabb merény al­kalmából III. Napóleonhoz intéz, s melyet a fran­­cziák császárjának sajátkezüleg átnyújtani­a. Hüb­ner van megbízva. FőherczegFerdinánd Miksaő cs. fen­sége közelebbi Bécsben tartózkodása alkalmával Cs­ászár Ő Felségétől engedélyt eszközölt ki, hogy személyes parancsnoksága alatt császári hadihajókból egy hajórajt egyesítsen, s azzal hosz­­szasabb utakat tegyen a középtengeren. E hajóraj négy fregát, négy korvett, két kisebb gőzösből és két briggből, egészben 12 hadihajóból álland, ezek közöl a felerész vitorlás. Az e czélra rendelt járműveknek Salamisban máj­ 15-én kell összejö­­niök. Az út aztán Salamisból Málta, Nápoly, Tou­lon, a spanyol part hosszában Gibraltár és Cadizba, és a tengerpart hosszában Marokkóból Algírba menend. Az őszi viharok elérkeztéig az austriai hajóraj az adriai-tengerre visszatérend. Ezentúl minden évben fognak történni efféle gyakorlati hajózások.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék