Budapesti Hírlap, 1855. július (758-783. szám)

1855-07-02 / 758. szám

örök általi biztosítására. Ennek következtében Lord Pan­mure Raglan lordot távirda útján felszólította, intézkedni, hogy a keresi múzeuma és a többi műkincsek megkíméltessenek , azonban e rendelet a hely­színére, fájdalom­ későn érke­zett meg. A „Globe“ szerint Estcourt angol főhadi segéd Krimben jun. 23 a cholerában meghalt. A cholera már a piemonti expeditivcsapatok közt is mondhatni egészen megszűnt. Archangeli jun. 13 - ai tudósítás szerint a fehér tenger zárlat alá tétele jun. 1-n kihirdet­­tetett. Anglia, Londo­n, jun. 28. A f­els­őház tegnapelőtti ülésében P­a­n­m­u­r­e lord, Vivian lord kérdé­­­sére kijelenté, mikép Campbell tábornok s Eger­­ton s Yea ezredeseknek Raglan lord ajánlatára a Bath-rend jeleivel kellett volna feldiszíttetni. Azonban fájdalom­ ezen vitéz tisztek nem élhet­ték meg ezen számukra szánt, s nagyon megér­­demlett kitüntetéseket. — Erre Lyndhurst lord a ház figyelmét ama várakozásokra hivá föl, mikre az 1854. dec. 2-ki szerződés megköttetése látszólag följogosított, valamint a bécsi értekez­­leti alkudozások folyama­­s kimenetelére, s re­méli , hogy ez által a külügyi titkártól némely felvilágosításokat fog nyerhetni Austria s a szö­vetségesek közti viszonyok jelen állása iránt. Ő nem Poroszország­, hanem Austriától várt job­bat ; épen nem örömest csatlakozik azok ítéleté­hez, kik Austria politikáját eleitől fogva gyanusí­­ták. Ellenkezőleg ő sohasem kételkedett azon ér­zület őszinteségéről, melylyel a bécsi cabinet az első jegyzőkönyveket aláírta; — s ha a császár­ság érdekeire, valamint ama fiatal császár lova­­gias jellemére gondol, ki oly kitűnő haderő élén áll , — nem tudja fölfogni ama ősi­ggeteg­­ség szellemét , mely látszólag Angolország­nak ezen szövetségesét megszállá. Azonban még­is nem lehet szem elől tévesztenie, mikép számos, a legutóbbi 18 hónap alatt közbejött fontos ese­mények igazolják a gyanakvást. Az austriaiak mindaddig késlekedtek a fejedelemségekbe a be­vonulással, míg csak Oroszország Szilisztria előtt meg nem vezetett, a Pruthon át visszavonulni nem kezdett, s ki nem jelenté azon elhatározását, mikép jövőben csak védőleges állásban leend, mely nyilatkozatot az iránti megkérésnek kell tartani, hogy Austria semleges maradjon. Austria tényleg megfelelt Oroszország ezen óhajtásának. A katonai megszállás következménye az lett, hogy az oroszok nemcsak hogy a Pruthon át nem üldöztettek, hanem még arra is képesekké tétet­tek, hogy Krímbe segélycsapatokat küldhessenek. Erre következett a dec. 2-ki szerződés megköt­tetése, mely újabb csalatkozásnak bizonyult be, _ mivel ama tekintélyes segély daczára, mit az angol s franczia állam­férfiak annak közvetett gyümölcséül igértek maguknak—nagyon bámula­tosnak látszik, hogy a szerződés egyoldalú jelle­me általában kikerülhető valakinek figyelmét. Mig a szerződés a nyugati hatalmasságokat Austriá­­nak tettleges segítésre kötelező, ennek megtámad­­tatása esetére — Austria csupán arra kötelezé ma­gát,hogy ha Oroszország makacs marad, — megfon­­­tolandja a dolgot. Austria a bécsi értekezletek előtt s után hű maradt ezen előrelátó megfon­­tolási politikához. Szerinte lehet ugyan menteni Austriát, ki kivált a hajdani Lengyelország felosz­­tásábani részvéténél fogva , azonban még ha ezen tény megbocsátható volna is,­­ Angolor­­­szágnak mégis azt tudomásul kell vennie, sok­­hoz kell magát tartania politikai számításaiban. Már míg szónok felvilágosítást vár az angol kormány jövőbeli eljárása iránt,­­ minden esetre megelégedését fejezi ki a fölött, mikép Graham, Gladstone s S. Herbert kiléptek a cabinetből, mivel ezen érdemes gentlemanok minden szellemi képességük mellett, nem birtak ama férfi is jel­lemmel, mit a jelen kicsit kíván. A­mi a kormány élén álló nemes lordot illeti,­­ ő azt arra kívánja figyelmeztetni, mikép csak a legnagyobb tetterő használata által felelhet meg az ors­zág várako­zásainak, s biztosíthatja maga számára tartósan az állhatatlan néphegyet. — Clarendon lord, noha teljesen elismeré az előtte szóló beszédének mesteri szerkezetét, — azt kénytelen arra emlé­keztetni, mikép az általa Austria irányában kife­jezett megrovás nem alkalmas arra, hogy jó ha­tást tegyen Általában, szerinte a parliamentben s ezen kivül tett nyilatkozatok modora sokat ár­tott. A háború kezdetén a szárazföldnek legalább Vi­de rokonszenvvel viseltetett Angolország irá­nyában. Azonban mig, barát s ellenség közt nem tevén különbséget, folyvást dorgáló szavakkal s vak megrovással nyilatkoztak kormányokról s népekről, egész Németország- s különösen Austri­­áról, — elidegenítők maguktól némely külföldi nagyfontosságú körök hajlamát, s itt-ott félig Oroszországra nézve kedvező hangulat­változást idéztek elő. Az angol kormánytól megbocsáthat­­lan eljárás lett volna, ha elmulasztja Austria köz­reműködését biztosítani , azonban Bécsbeni di­­plomatizálása daczára, egyetlen perczig sem tá­gított Szebasztopol elleni harczias erőfeszítéseiben. Még most sem fekszik semmi is annyi a szívén, mint Austriával a legcsekélyebb félreértést is ki­kerülni, mely nagyhatalmasság eddigi magatar­tásáért se dicséretet se megrovást nem érdemel. Ha szinte a legújabb alkudozások nem vezettek is czélra, minden­esetre azon eredményük lett, mikép Anglia s Francziaország szabad működési tért tartanak meg, és semmi külön béke­föltéte­lekhez sincsenek köttetve. — Ellenborough lord szükségtelennek tartá, Angolországnak az austriai szövetségrei törekvését menteni. Szint­­oly kérésée van szerinte Austriának szüksége vé­azok egy kicsapongása alkalmával egy megöletett és egy megsebesíttetett. Hebronban Abderrha­­man hadcsordájával valódi csata volt. 9 halot­tat, 32 sebesültet számítottak. A jeruzsálem­i kor­mányzó tüstént csapatokat küldött oda 9 ágyúval. Singaporéból már 18-ról jelentik, mi­szerint Anglia éss Szu­m közt kereskedelmi szer­ződés köttetett. Az i­ndiai és chinai hírek jelen­téktelenek. Alexandriából (Egyiptom) írják, mi­szerint a tervezett hajóvontatótársulat úgy látszik nem létesülhetet­. Kairóban a cholera folyvást apadásban van, Alexandriában csak szórványosan lépett föl, s naponkint csak 2 — 3 áldozatot raga­dott el. Az alkirály a Moeotistóhoz utazik a pusz­tába, az ottani csapatgyakorlatokon jelen leendő. Berlin, jun. 29. A „Staatsanzeiger“ jelenti miszerint király őfelsége tegnap láz nélkül volt s jól érzi magát. Danzig, jun. 29. A „Vulture“ ide érkezett , következő tudósításokat hozott. A flotta legna­gyobb része jun. 25-n Kronstadtnál állott; az ot­tani vizekben számos pokolgépet fedeztek föl, Sveaborgban lődözés által néhány raktár felgyúj­­tatott, Narvában néhány ágyú leszereltetett. London, jun. 29. A „Times“ jelenti: Raglan lord beadta lemondását; utódául S­i­m­­p­s­o­n­­nek van kijelölve. Panmure hadügymi­­niszer jelenti, hogy a kormány elhatározta a kato­nák zsoldját Krimben megkétszerezni. Juni, 30. Az éjjeli ülésben Panmure ta­gadta, hogy lord Ra­glan lemondott volna; a főparancsnok roszul volt, de most már egésséges, úgyszintén Brown tábornok is. Időközben Simpson­­nek vitte a parancsnokságot. London, jun. 30. (estve) Mint épen most hallani, lord Pan m area felsőháznak azt jelen­tette volna, miszerint lord Raglan jun 28-án meghalt (A hitelesebb — nemcsak hallo­máson épülő tudósítás még bevárandó). Marseille, jun. 30*. 40,000 embernek Krímbe hajóraültetéséhez hőkészületek létetnek, 4205 főre eddigi magatartásáért. Ezen állam, helyze­ténél fogva köteles volt, minden lépését nagy elő­relátással számítni ki, s az őt környező minden nehézségeit daczára, a szövetségeseknek s Euró­pának igen lényeges szolgálatokat tett. Fegyve­res tétlenségének az a jó hatása volt, hogy sa­ját tartományaiban a nyugalom fentartatott, — egyszersmind a fejedelemségek újabb invasiótól megoltalmaztattak.— Oroszország becsvágya, s a kisebb német államok rokonszenvei fékeztettek. Austria tettleges közreműködését maga Angol­ország játszotta el az eszélytelen krími expe­ditio által. Azonban nem kell feledni, mi­kép az éjszakáni austriai sereg­felállítás üdvös nyomást gyakorolt Poroszországra, úgy hogy ez utóbbi kénytelen volt minden, Francziaor­­szág elleni fenyegető demonstratiótól tartózkodni, mely utóbbi állam különben nem lett volna ké­pes nagy haderőt küldeni keletre. Eddig elő Aus­triának joga van a nyugati hatalmasságok hálá­jára. De ha az austriai sereg leszállítása való­sulna , ez valóban aggasztó jel, és oly esemény lenne, mely az ezen nagyhatal­masság politikájá­ban történt fordulatra mutatna. Végül szónok még némely észrevételeket tett a háború jelle­méről, mely remélhetőleg állam­­férfiúi háború fog maradni, és semmi esetre sem fog elv­háboruvá fajulni. Miután még Argyll herczeg némely észrevételeket tett Ellenborough lord elmélkedé­sei ellen, Denman lord kijelenté, hogy ő bé­ke mellett van, a tárgy tovább nem vitattatott. Az a­ls­ó h­áz tegnapelőtti ülésében Roe­buck jelente, mikép az Aberdeen-kabinet meg­rovása iránti indítványát jul. 3-ról 10-re halasz­tó. Otway kérdésére, tíir G. Grey kijelen­té, mikép a kormány nem felelős a vasárnapokon a üzletekre vonatkozó biliért. Roebuck megjegy­­zé, mikép ha a bili vissza nem vétetik, ő azt in­­dítványozandja,hogy vasárnapokon az előkelő wes­­tendi clubok is bezárassanak. (Nevetés) Gros­­v­e­n­o­r lord kijelenté, mikép ő el van tökélve, a bilit nem venni vissza. — Gibsonnak a ker­­csi pusztításokra vonatkozó interpellátiójára, Palmerston lord azt állítá, mikép ez iránt semmi hiteles tudósítás sem érkezett a kormány­hoz. Azonban Panmure lord e tárgyban felvilá­go­tást kívánt a fővezénél, s ez a ház elé fog terjesztetni. — Ugyancsak a minis­t­e­r­el­n­ö­k. — Manners lord kérdésére kijelente, mikép a cserkeszekkel semmi alkudozások sem folytak, azokon kívül, melyek egy különczélra, az Anapa elleni combinált megtámadásra vonatkoznak , — mely megtámadást az oroszok a hely odahagyá­­sa által megelőzték. — Duncombe lord azt indítványoza,mikép a londoni Cityben uj választás rendeltessék meg, Rothschild helyének betöltése végett, ki a kormányáyal szerződést kötött Rövid vita után az indítvány visszavonatott, s az á­l­­­lam­ügyésznek azon indítványa fogadtatott t el, mikép a Rothschild-féle szerződés egy kü­lön­­bizottmány elé terjesztessék , azon kérdés eldön­tése végett, hogy váljon a pénz­kölcsön ama szer­ződések kategóriájába tartozik e, mikre IIl. György 22-dik törvénye vonatkozik, s hogy váj­jon ezen törvényt nem kell-e elavultnak tekinte­ni.— Berkeley indítványára, külön­ bizott­­mány neveztetett ki, a múlt ülésszakban , átcsem­­­pészett a vasárnapi sör­bili megbirálása végett. — Reed őrnagy szintén minden nehézség nélkül engedélyt nyert egy oly bili előterjesztésére, mely a szavazatjogot minden, a jövedelemadónak alávettetett személyre kiterjeszti. — Palmers­ton lord őszintén megjegyzi , mikép semmi oka sincs a bilit ellenzeni, mivel annak csakugyan semmi kilátása sem lehet többé arra, hogy a jelen ülésszakban törvénynyé lehessen. Az a­l­s­ó­h­á­z tegnapi ülésében semmi érde­kesebb tárgy sem fordult ki. A Lyndhurst lord által előidé­zrt felső­házi vita folytában, az Austriábani viszonyokra vonatkozólag, Clarendon gróf kijelenté , mi ■ kép a 4 pont elvesztő kötelező erejét a szövetségesekre nézve. A közvéle­mény már rég túlment a 4 ponton , azonban azon körülmény, mikép egy angol minister világos szavakkal megerősíté a nemzet ítéletét, a kö­zönség szemében némi becset kölcsönözhet a keddi vitának. Továbbá ama modornak is van jelentősége, mely által a kormány saját tá­mbor óhajtásait, s jövőbeli határozatait elárulja. Ezen modorral a szabadelvű párt, a­mennyiben ez a „Daily­ News“ s más hasonló lapokban van kép­viseltetve, egyátalában nincs megelégedve. El­lenben a „Times,“ mely lap alkalmilag fenye­getőzik ugyan, de az eldöntés perezében mindig szelídebb , conservativ hangot vesz föl, nyilván örül rajta, hogy a „Downingstreet” ben jól tudják méltányolni amaz enyhítő körülményeket, mik Austria semlegességét kifejtik. Canning algróf fő­postaigazgató, D­a h­­­h­o­u s­­­e marquis helyébe indiai főkormányzóvá neveztetett ki. Mint a „Morning­ Post“ jelenti, az admira­­litáshoz tegnap azon gyászhír érkezett, mikép Lyons a „Miranda“ kapitánya, ki az azovi tengeri összes hadműködéseket vezette, egy pus­ka­golyó által megöletett, midőn hajójának kerék­­tokán állott s parancsokat osztogatott. A „Times“-nak egy Konstantinápolyból 21-ről kelt sürgönye csupán annyit jelent, mikép Lyons kapitány sebesülten oda érkezett. T­orrens vezérőrnagy az angol kormány ka­tonai biztosává neveztetett ki a franczia udvar­hoz, s néhány nap óta Párisban van. Egy jelenleg a parliament előtt tárgyalás a­­latt levő bili, melynek czélja, a vasárnapokon itt már most is annyira korlátozott szabadságot még inkább megszorítni, múlt vasárnap a Hyde-Park­ban nép­demonstratióra adott alkalmat.­ Több ezer, a társadalom alsóbb osztályaihoz tarto­zó személy csoportozott össze 3 s 4 óra közt a Serpen­ti­ne partjain néhány szónokok közül, kik őket fölir­geri­k az ellen, mit ők a munkás osztályok ügyeinek lábbal taposása iránti újabb kísérletnek neveztek. A főurak kocsijainak meg­érkeztekor, a tömeg az elhaladókat sértésekkel illeté. „Menjetek templomba!“ kiáltások hallat­szottak, s fenyegető hangot vettek föl. A lovak ágaskodtak, s az­­ aristokratián­ak több tagjai, hogy a tömeg kívánaténak engedjenek, kényte­lenek voltak kocsijaikból kiszállunk Szerencsé­re a zavaroknak nem lettek károsabb következ­ményei. Francziaország, Paris,jun. 28. A „Moniteur“ tegnapelőtt közlé ama cs. rendeletet, melynél fogva a Fran­­cziaország s Hannovera közt f. é. mart. 13-án, a gonosztevők kölcsönös kiadatása iránt köttetett szerződés kihirdettetik.­­ Továbbá egy távirdai sürgöny után jelenté, mikép a császárné 26- kán esti 9 órakor, teljes egésségben Pa­u-ba ér­kezett; noha semmi hivatalos elfogadás sem volt, tömérdek nép tódult eléje, s­őt üdv­kiáltásokkal fogadá. A portugáli király, az o p­o­r­t­o­i herczeg s kíséretével együtt, a „Reine-Hortense“ cs. yachton 25 én Toul­ónból Civita-Vec­­chiá­b­a indult. Az „Ind.­beige“ levelezője szerint, talán na­gyították ama viszályok következményeit, mik Pélissier tábornok heves vérmérséklete, s Rag­lan lord phlegmaticus modora közt támad­hatnak, azonban mégis azt állítják, hogy a szö­vetséges seregek két főnöke közti viszonyok többé nem ugyanazok, mint Canrobert tábornok ko­rában voltak. Ez utóbbi előre közlé saját terveit Raglan lorddal, ki gyakran csak néhány nap múlva adott neki választ, mi néha a nagyon kés­leltetett combinatiók meghiúsulását idézhető elő. Úgy látszik, Pélissier tábornok jelenleg csupán arra szorítkozik, mikép az angol sereg főparancs­noka elé terjeszti a számára szánt szerepet, kije­lölvén neki az általa elfoglalandó helyet, s azon létszámot, melynek közreműködését szükséges­nek tartja, s fenntartván maga számára, hogy e­­gyedül működhessék, ha Raglan móid nem bíznék a javaslati hadműködések sikerében. E szerint úgy látszik , hogy Pélissier tábornoknak megada­tott ama teljhatalom, mit ő előbb a franczia had­erőnek külön alkalmazása iránt kért. Azt is be­szélik , mikép R­e­g­n­a­u 11 de S­t. Jean d’An­­gely tábornok, ki egy idő óta a 18-ki csatában részt vett 2-dik hadtest parancsnoka, a csata után némely észrevételeket tett volna az iránt, mikép a testőrség, mit tartalék­seregnek kellene tekin­teni, nagyon hamar alkalmaztatott.­­ A föl­veendő kölcsön legfölebb 800, sőt talán csak 750 millió sem­ menend föl. Az előbbi kö­z­lésekkel el­lenkezőleg, a törvényhozó­ testület jul. 2-án va­lószínűleg csupán a kölcsönt, s a 140,000 főnyi rendes hadjutalék előhívását tárgyalandja. E sze­rint az ülésszak igen rövid leend. A „Times“-nak Marseilleből 23-ról írják: „Itt legközelebb 5 ,000 főnyi pótlékhadtest fog hajóra ültettetni , ezenkívül a kormány 60 rhone-i gőznaszádot bérelt ki, melyek, mint mondják, az azovi tengerre fognak küldetni, további hadműködések tekintetéből, Napoleon császár el van tökélve, semmi áldozatot sem ki­mélni, hogy a háborút gyorsan bevégezhesse s az ellenséget békére kényszeríttlesse Ugyanekkor a a 1 a j o 1 i e t t-i kikötő telve van oly gőzösök s szállító­ hajókkal miket a kormánycsapat­ok s hadiszereknek Krímbe szállítása végett bérelt ki. A sereg anyagi szükségei sem hanyagul­atóak el; tetemes mennyiségű liszt, bor s égett-bor várja a parton a hajóraszállíttatás óráját.“ A „Köln. Zeit.“ szerint, a császár egy oly rendeletet adott ki, mely szerint ájul. 1-től fogva Brüsselben megjelenendő „le Nord“ czimü lap «.Egész Franc­ziaországban eltiltatik. Spanyolország, Madrid. A királynő jun. 22 én megláto­­gatá az itteni cholera betegek kórházát. A c o r t c s-g y ü l­é­s jun 22 ki ülésében in­terpellate tétetvén a zamurai püspökre vonat­kozólag, ki nem akarta átadni a megyéjebeli el­­adatásra szánt papi javakat, a kormány kijelenté, mikép ezen ügy az egyházi kamrához utasíttatott, s mikép erélyes eljárás fog követtezni. Egy 26-ról kelt távirdai sürgöny szerint, a pénzügyi bizottmány 2-ik ülésének épen azon e­­redménye lett, mint az elsőnek; 15 tag, 4 ellen elveti Bruil pénzügyi tervét. A ministérium, minit mondják, ezen ügyet cabineti kérdéssé teen­­di; Bruil lelépését kétségesnek tartják.­­ Míg az­­eldöntő intézkedésekkel késnek, a deficit na­ponkint aggasztó arányban növekedik, jan. 1. óta szinte 70 millió ft.-ra megy föl. Egy 27-ről kelt távirdai sürgöny szerint úgy látszik, el van határozva , mikop a kor­­mámy nem teendi cabineti kérdéssé Bruil pénzügyi tervének a cortes-gyűlés általi el nem fogadtatását. Ezen esetben a ministérium párthí­­veit, 200 millió reálnyi uj kölcsönt indítványozand­­nak a deficit födözése végett. Távirati sürgönyök. Udine, jun. 29. A hegyek némely részét hó fedi; a hévmérő 11 és 17 fok közt ingad­ozik. F­él­­­ne­k, hogy a búza érése elkésik s a többi növények is­­szenvedni fognak. A szőlőkor, fájdalom, gyor­sam terjed. Bak­ut, jun. 18. Damaskusból ide 800 ujoncz érkezett, kiket az angolok toborzottak. Napi hírek és események. Pest, julius 2. ** Magyar tudós társasági rendes tag és pénz­ügyi fati­n­olos néhai Czech János urnak igen szép számú és becses könyvtára maradt hátra, melyben minden tudományszak­ok, kitünően pedig a magyar tárgyunk képviselve vannak. — A tudomány és művé­zet barátait figyelmeztetjük, hogy e jeles könyvtár fe jul­­lió h­r­án és követ­kező napjain árvereztetni fog — hogy a könyv­­jegyzékek Fischer a-könyvkereskedésében (nagyhidutera, angol királynő) kaphatók, és hogy az á­verezési hely később közhírré fog tétetni. ** A pesti német színpadon jan. 27. kezdődtek T­h­o­m­­p­s­o­n L­y­d­i­a , a londoni Drury - Lane színház első tánctomájának vendég föllépései. Azon tapasztalatnak,misze int Albion leányaiT­her p­­s­y­c­h­o­r­e-nak nem különösen szeretett gyermekei, T­hompson k. a. felől a Bécsből és Beillőből előre szárnyalt hírek némileg már eilenra,.miatt látszot­tak , itteni föllépései, p­edig tökéle­es­en meg­győztek a felöl, h­ogy e tapasztalat ha áll is, de ko­rántsem ki­vétel nél.. . »---Thompson k a. szabá­lyosan szép és nem dús , de annál kitálóbb alakja van , a kaezérságnak av­agy az érzékekre hatni akarásnak legkisebb árnyalata nélkül; és mégis lel­­kesü­ltségben, tűzben, költészetben Pepitával siker­rel verseny*, művészetben pedig jóval felülmúl­ja. T h­o­m­pso­n­ k. a. bal­ettsínez sn­­­routinn il bír, s főleg a scot-nemzeti tánc/scan lakhegyeinek k tar­­tosságát és erej­ét nem lehetett eléggé bámulni. — A biz mindig tele volt, s a közönség z­ajos lap­­ai ss kihívásai folytán a ,,pas­hret m” és „high­­land-fl­ag“ szeszé­des kis nemzeti táb­orok is vé­­lt­eletiek. — A német színházban ma kezdi meg­ vendége szerepeit Seebach Mária k. a béc­i cs. k. udv. szinésznő mint Margit Göthe „Faust“jában. E kitűnő és igen jeles művésznő előadásai» a valódi művészet minden barátjait figyelmeztetjük. A magyarországi cs. kir. katonai és polgári kormányhoz Jüngling Kér. János s helseregi lajstromozótól a tiszai vizkárosultak javára ismét hatvannyolcz forintos kr. pp. érkezett be. — Mely öszveg midőn rendeltetése helyére juttatik, ezen újabb jótékonysági tény a legmelegebb hálakife­jezéssel köztudomássá tétetik. Színházi előadások. A nemzeti színpadon: „Tamás bátya kunyhója.“ Dráma 6 felvonásban. Pesti német színpadon: „Faust“ Tra­gödie in 6 Abtheil, mit einem Vorspiele von W. G­ö­t­he. — B-csi cs. k. udv. színésznő Seebach Mária k. a mint vendég. ■ ■«'»!int ’ “““r* i * **• nu. Din'i'iitiaiMMUMMaMi Becsi börze június 30-ról. Státuskötelezvény................................78% 5% dto........................................................95 1834-ki sorjegyek 100 ftos .... 222 1839-ki * 100.....................­ 2004 Bankrészvény......................................1005 Északi vaspálya 1000 217 */* Dunagőzhajózás.....................................524 Amsterdam, 100............................................ Augsburg 100 123% Hamburg ...............................................90 % London...................................................11.59 Nemzeti kölcsön ....................................83% Államvasutrészvény 500 ft................... 133% B­é­c 8 . jun. 30. Agio arany: 28 ezüst 23 Dunavizaliás Julius, 2. (reggeli 7 óra) 10' 6" 0"' 0 fölött.

Next