Budapesti Hírlap, 1856. január (1-26. szám)

1856-01-01 / 1. szám

Pest, Kedd. Jo#23 Szerkesztői iroda : Országút, 6. sz. a. (Kunewalderház) 2-ik­em. Megjelenik e­pp, vasárnapot és az ünnepnapokat kivive, mindennap reggel. Előfizető! dij: Vidékre t/ál évre: 10 írt, évnegyedre: 5 frt. Helyben: f­­­lé­v­r­e: 8 írt, évne­gyedre :­4 írt. — A hirdetések ötször halálozott sorának egyszeri be­iktatásáért 6 kr,­ többszöriért pedig 4 kr számittatik.— Egyes szám 20 pkr. A „Budapesti Hírlap” ügyében. A magas cs.k. belügyministerium kegyes intézkedése folytán a „Budapesti Hírlap“ 1856. jan. első napjától fogva alulírtak együttes szerkesztése alatt jelenik meg. "g. Az olvasóközönségnek e magas intézkedés által kettőztetett biztosíték van nyújtva az iránt, hogy a „Budapest Hírlap“ mindazon méltányos igényeknek megfelelni törekvendik, melyek a napisajtó működéséhez napjainkban, hitelesség, alapos tartalmasság és gyorsaság tekintetében köttetvék. Az utanszervezett szerkesztősén­ kétszeres n­e­vekezettAl »mm i».* h/,«TMr faiad.tahab lehet-' ségig enjbere legyen. » J J1 jfd­ ’i... l­ l___T 1 „ ________ _i Jlla 1»r_ 1 !• « _ 1 Wir .. . ■. « W . • . • a »• a _ 1 ’ . . . 1 ^ „ Cikkeket, melyek rált szempontokat a tárgyak közt feher fölvirágzásának for-HHHR99HH ,, . , . „ , - „, , I H , ,vWl.7­, . ----...oudat anyagi jóítélések felvirágzását fételezza. Adni fogunk továbbá eredeti levelezéseket az ország minden nevezetes­ helyeiről, s czélunk nemcsak az egész országnak általános, hanem minden egyes vidék sőt község­nek k­ijön állapotát,is figyelemmel kisérni. Ezenkívül hozunk érdekes közleményeket az államélet minden ágaiból, hiteles kútfőkből, m­e­l­y­e­k használhatása felsőbb kegyes­ intézke­désitől fogva, e lapok s­z­er­k­e­s­zt­ő­s­é­g­é­n­e­k t­e­h­e­t­s­é­ge l­­­esz. — A kereskedelem, gazdászat és ipar rendes rovatot nyerend, s mennyire terünk engedendi, a közbirodalom minden pontjairól hozandunk ily tartalmú közléseket. A napihirek rovatát, lehetségig eredeti adatokból egyik ügyes és kedvelt tollú írónk vezetendi. Fő gondunk lesz mindenben a lehető legnagyobb hitelesség. A magyarországi külön állapotok mellett éber figyelemmel fogjuk kisérni az összes auszriai birodalmat , hogy mindaz, mi a többi országokban érdekes és fontos történik, a magyar olvasó­közönség tudomására jusson s ez mindazon mozzanatokkal megismerkedjék, melyekből a birodalom különböző részei közti kölcsönös viszonyoknak, az egyetemes nagy államtestet alkotó szellemi és anyagi erőknek és azok működésének helyes fölfogása lehetséges. 3 . A külföld olvasónak lehetővé tenni minden érdekes vagy fontos eseményről a székvárosból a szerkesztőség számára küldendő távirati sürgönyökben közönség.­ny minden ágaira dolgozatot. Végül a­­ . . __| , ___,___________i gyakorlati terjedendő Ezenkívül hozni fog a Tárcz-­i ■ ■ ■ • ..................- ■ — •• •* a....... — .......................... Tárcza feladata lesz a művészetek emelkedésére m­agyarországban, natassai lenni, ezért név szerint részrehajlatlan figyelme tárgyát képezendi a nemzeti színház, s annak működését folyvást, de min­dig tisztán a művészet czéljának szem előtt tartásával, kritikai őrszemmel fogja kísérni. Végül a körülmények és alkalom szerint a lap egyik vagy másik rovatának bővebb megértésére szolgálandó térképpel vagy más műmelléklettel is fogunk olvasóinknak kedveskedni. Pesten, január 1. 1856. SZILÁGYI FERENCZ, felelős szerkesztő. NÁDASKAY LAJOS, szerkesztő-társ. Előfizethetni helyben: a lap kiadó hivatalában, Egyetem-utcza, 2-dik szám, földszint, vidéken minden cs. kir. postahivatalnál. — Előfize­tést tartalmazd levelek a czim. lakhely s utolsó posta feljegyzése mellett a pénzzel együtt bérmen­tesitve egyenesen a kiadó hivatalhoz utasitandék. Kiadó hivatal van : Egyetem­ utczában, 2-ik szám alatt, földszint. sz.y ■' fX * Az uj évi sz. ünnep miatt a 2-dik szám csütörtökön reggel fog me­gjelenni. i ■'1 HIVATALOS RÉSZ. Öcs. k. Apostoli Felsége a magyarországi úrbéri törvényszékeknek működésbe tétele végett 1855. évi december 13-a kelt legfelsőbb határozata által kö­vetkező intézkedéseket legkegyelmesebben tenni méltóztatott: I. Az úrbéri főtörvényszékek ülnö­keivé legkegyelmesebben kijelöltet­tek: Budapestre nézve: Ambrus Mihály és Krászonyi József cs. k. helytartósági tanácsosok, továbbá Huszár Ferencz és Végh Ignácz orsz. fötörvényszéki tanácsosok, mindnyájan jelenlegi hi­vatali rangjuk meghagyása mellett. P­o­z­s­o­n­r­a nézve: Jankó Mihály és dr. B­a­i­n­t­n­e­r János cs. k. orsz. fötörvényszéki taná­csosok, jelenlegi hivatali rangjok meghagyása mel­lett; továbbá báró Majthényi László volt cs. k. megyefönök és Kutsényi Rudolf rendelkeztetésben levő cs. k. megyefönök, egyúttal magyarországi hely­­tartósági tanácsosokká, extra statum kineveztetésük mellett. Nagyváradra nézve: Tor­más­sy cs. k. hely­tar­tósági tanácsos , és Demeczky Lajos s Zsömböry György cs. k. orsz. főtörvényszéki anácsosok, jelenlegi hivatali rangjok meghagyása mellett; továbbá Nábráczky Antal rendelkez­tetésben levő megyefőnök, egyúttal magyarországi helytartósági tanácsossá extra statum kineveztetése mellett. Sopronra nézve: Z­sitvay József rendel­­k­ezhetésben levő hely­tartósági tanácsos, Kulcsár István császári királyi helytartósági tanácsos és veszprémmegyei főnök, és Chernél Ignácz s­e­­bestyén Gábor cs. k. orsz. főtörvényszéki taná­csosok, mindnyájan jelenlegi hivatali rangjok megha­gyása mellett. Kassára nézve: Madarassy János cs. kir. helytartósági tanácsos, Szögyényi Imre és Medveczky József cs. k. megyetörvényszéki el­nökök, jelenlegi hivatali rangjok meghagyása mel­lett ; továbbá Kemniczer Zsigmond volt magyar királyi udvari kanczellárial nyugalmazott udv. titkár, egyúttal magyarországi helytartósági tanácsossá ex­tra statum kineveztetése mellett. II. Az első birósági úrbéri törvény­székek elnökségével legkegyelme­sebben megbizattak, fi­­ budapesti közigazgatási területre nézve: G­á­n­l József megyetörvényszéki elnök Székes-Fe­lib­­­ratt, Nagy Lajos megyetörvényszéki elnök Csongrádon, M­á­r­y Pál megyetörvényszéki elnök Bor­sodban, Kocsobai T­i­b­o­rf­h Károly megyefönök He­vesben , és Jagasics Sándor megyefőnök Eszter­gomban, mindnyájan jelenlegi hivatalaikban­ megha­gyd­a mellett. D­o­b­o­s­s­y Lajos megyetörvény­széki elnökre a felállítandó szolnoki, és Nagy Ist­ván orsz. főtörvényszéki tanácsosra a felállítandó pest-pilisi első birósági úrbéri törvényszék elnöksége ruháztatott legkegyelmesebben, mindkettejöknek ed­digi hivatali rangjuk meghagyása mellett. A nest-zsolti úrbéri törvényszékeknek­ elnök­lésre nézve a legfelsőbb határozat utólagosan fog követ­­kezni. A pozsoni közigazgatási területre nézve, Nándory János megyefőnök Alsó-Nyitrában, A­m­b­r­o­s­z János megyefönök Komáromban, M­a­t­u- l­a­i Frigyes megyetörvényszéki elnök Zólyomban, b. Mednyánszky Gejza megyefönök Barsban, Bossányi Simon megyefönök Hontban , és M­a­j­l­á­th Sándor megyetörvényszéki elnök Nógrád­iján , mindnyájan jelenlegi hivatalaikbani meghagya­­tásuk mellett. S­i­m­o­n­y­i Ferencz orsz. főtörvény­széki tanácsosra a felállítandó pozsoni elsőbirósági úrbéri törvényszék elnöksége ruháztatott, eddigi hi­vatali rangjának meghagyása mellett; Rády Mihály első megyebiztos a felső-nyitrai, Bartakovics Flórián megyetörvényszéki tanácsos a trencséni, Zer­­dahelyi Károly adófelszólalási felügyelő a liptói, és Kozdroviczky Gyula volt megyetörvényszéki tanácsos az árva-turóczi elsőbirósági úrbéri törvény­szék elnökeivé legkegyelmesebben kineveztettek. A nagyváradi közigazgatási területre nézve : Bonyhády Gyula megyefőnök Békés-Csanádban, Hrabovszky János megye-törvényszéki elnök Aradon, G­ö­m­ö­r­y Pál megyefönök Szabolcsban, és F­r­i­e­d­r­i­k György megyefőnök Szathmárban, mind­nyájan jelenlegi hivatalaikbani meghagyatásuk mel­lett; Sütő János rendelkezhetésben lévő megyefö­nök a dél-bihari, Bay Ferencz rendelkezhetésben lévő megyefönök pedig az éjszak-bihari elsőbiró­sági úrbéri törvényszék elnökeivé legkegyelmeseb­ben kineveztettek. A soproni közigazgatási területre nézve : Hőgyészy Pál orsz. törvényszéki elnök Sop­ronban, Cseh Eduárd megyefönök Baranyában, Bo­gy­a­y Lajos megyefönök Zalában, Kroner Lajos megyefönök Mosonban, és D­o­r­n­e­r Eduárd megye­­főnök Győrben, mindnyájan jelenlegi hivatalaikbani meghagyatásuk mellett. Szabó Károly volt magyar királyi helytartósági nyugalmazott tanácsos a vasme­gyei, B­e­r­n­á­t­h József első megyebiztos a somogyi, Kenessey Antal megyetörvényszéki tanácsos a veszprémi, és T­a­rj­­­á­n Sándor volt magyar királyi helytartósági nyugalmazott titkár a tolnai elsőbírósági úrbéri törvényszék elnökeivé legkegyelmesebben ki­­neveztettek. A kassai közigazgatási területre nézve: Mark­ovics Antal megyefőnök Zemplénben, Die­nes István megyetörvészéki elnök Ungban, Mauksch Norbert megyetörvényszéki elnök Bereg-Ugocsában, mindnyájan jelenlegi hivatalaikbani meghagyatásuk mellett; báró Barkóczy Ferencz első megyebiztos a marmarosi, Károlyi László volt magyarországi királyi táblai itélőmester a sárosi, Mattyasovszky Boldizsár volt kerületi táblai ülnök az abaúj-tornai, behoczky László volt kormánybiztos a gömöri, és esetei Jelenik János volt kormánybiztos a szepesi elsőbirósági úrbéri törvényszék elnökeivé legkegyel­­mesebben kineveztettek. A bel- és igazságügyi miniszerek a magyar­­országi úrbéri törvényszékeknek működésbe tételük végett úrbéri főtörvényszéki tanácstitkárokká kine­veztek . Budapestre nézve: Pelláthy Gábor első megyebiztost, és Popovics Sándor pesti orsz. tör­­vényszéki tanácstitkárt. Pozsonra nézve: Jäger József cs. k. ma­gyarországi pénzügyigazgatósági titkárt, és R­a­k­s­á­­n­y­i János államügyészi helyettest a pozsoni orsz. törvényszéknél. Nagyváradra nézve : C­s­a­n­á­d­y György nagyváradi orsz. főtörvényszéki tanácstitkárt, és Benard Lajos helytartósági fogalmazót. Sopronra nézve: Tranger Károly hely­tartósági fogalmazót, és Kutassy János fogalmazót a soproni orsz. pénzügyigazgatósági osztálynál; végre Kassára nézve: Illés Károly szolgabirót, és B­o­b­e­r­t Manó s. a. újhelyi orsz. törvényszéki tanácstitkárt. A bel- és igazságügyi miniszerek a ma­gyarországi elsőbirósági úrbéri törvényszékek sze­mélyzeti betöltése végett következő intézkedéseket tettek, ugyanis : I.A budapesti köziga­zgatási területen kineveztetnek : Az elsőbirósági úrbéri törvényszékhez : Pesten , ülnökökké : D­e­á­k József orsz. tör­vényszéki tanácsos, Dániel Ignácz magyarországi pénzügyigazgatósági titkár, B­é­k­e­y István megye­biztos, és S­i­m­o­n­c­s­i­s Alajos volt ideig­, megyei törvényszéki ülnök; segéddé Steinbach István orsz. törvényszéki segéd. Kecskeméten : ülnökökké : S­u­h­a­j­d­a János és G­á­l János megyetörvényszéki tanácsosok, to­vábbá Pajor Titus szolgabiró; segéddé B­o­r­s­i­c­z­ky Flórián szolgabiróhivatali tollnok. Székes-Fehérvárott : ülnökükökké : Ro­­honczy István megyetörvényszéki tanácsos, Ba­­l­á­z­s Eduárd megyebiztos és Boné István szegedi megyetörvényszéki segédelőadó; segéddé S­z­o­b­o­­v­i­c­s János pesti finánszügyészségi segédelőadó. Miskolczon : ülnökökké : Balogh István megyetörvényszéki tanácsos, G­a­l­á­n­f­f­y János szol­gabiró, és széki Kiss Károly alapítványi ügyész; segéddé Kozma Alajos szolgabiróhivatali tollnok. Szegeden , ülnökökké : Apostol József me­gyetörvényszéki tanácsos, Engel József első me­gyebiztos, és V­i­d­o­v­i­c­h Mihály volt ideigl. járás­­bíró ; segéddé R­o­l­b Antal volt járásbirósági segéd. Egerben: ülnökökké : B­e­n­e Imre megyetör­vényszéki tanácsos, Csillag Benjamin szolgabiró, és Okolicsányi Manó megyetörvényszéki taná­csos; segéddé Gloser József orsz. törvényszéki segéd. Szolnokon: ülnökökké : Péczely Ferencz első megyebiztos, Tóth Pál szolgabiróhivatali se­géd, és Hegyi Ferencz alapítványi ügyész, segéddé Balogh Menyhért szolgabiróhivatali tollnok. Esztergomban, ülnökökké : Kajdácsy Fe­rencz, volt magyar kir. h­elytartósági nyugalmazott fogalmazó, Szulyovszky Lajos volt ideigl. társas­­birósági elnök, és Légrády Imre pesti fináncz­ügyészségi segédelőadói segéddé V­i­b­e­r­­ Móricz szolgabiróhivatali tollnok. II. A pozsoni közigazgatási területen kineveztetnek: Az elsőbirósági úrbéri törvényszékhez : Pozsonban, ülnökökké: P­a­l­u­g­y­a­y Imre cs. kir. tanácsos és helytartósági titkár, Vie­to­risz János volt ideigl. járásbiró, és Mészáros Károly volt jószágigazgató, segéddé Liebersberg Jó­zsef járáshivatali tollnok. Nagyszombatban , ülnökökké: Záveczky Jenő megyetörvényszéki tanácsos, Andrássy Die­nes megyetörvényszéki segéd, és Ángyal Lajos volt ideigl. megyei törvszéki ülnök; segéddé Köff­ne­r Móricz megyetörvényszéki segéd. Nyitrán, ülnökökké: Gyürky Medárd me­gyetörvényszéki tanácsos, Dévény Henrik megye­törvényszéki titkár, és Kovács András szolgabi­róhivatali segéd; segéddé Nagy Vincze megye­törvényszéki segéd. Trencsénben: ülnökökké:Medn­yánszky Alajos és Jablanczy Zsigmond megyetörvény­széki tanácsosok, továbbá M­o­d­r­á­n­y­i Károly szol­gabiróhivatali segéd; segéddé Cselkó Pál megye­­törvényszéki segéd. Alsó-Kubinban: ülnökökké : Szontagh Dániel és S­z­ő­r­y Lajos megyetörvényszéki tanácso­sok, továbbá Heller Sándor megyebiztos; segéddé Párniczky Károly volt ideigl. orsz. törvényszéki titkár. . Szen­t-M­i­k­l­ó­s­o­n , ülnökökké : N­e­m­e­s Si­mon volt ideigl. társasbirósági elnök, Pruzsinsz­­k­y Zsigmond volt ideigl. megyei tervszéki ülnök, és S­t­en­t­z­­ Tódor volt szolgabiró­­ segéddé Kellner Hugo szolgabiróhivatali segéd. Beszterczebányán, ülnökökké : F­a­r­k­a­s József megyetörvényszéki tanácsos, Lozinsky Mó­ricz megyebiztos , és Wr­eh­o­­v­s­k­y Alajos állam­­ügyészi helyettes a balassa­gyarmati megyetörvény­széknél ; segéddé Razemberszky Antal megye­­törvényszéki segéd. Aranyo­s-M­a­r­ó­t­h­o­n , ülnökökké : F­r­a­n­k István szolgabiró, Lchoczky János volt ideigl. orsz. törvényszéki ülnök, és S­z­t­a­n­k­a­y József volt ideigl. járásbiró; segéddé T­u­r­z­ó Lajos megyetör­vényszéki segéd. Komáro­mb­a­n : ülnökökké: Asztalos István volt­­. társasbirósági elnök, P­e­t­y­k­os István megye­biztos, és Pázmány Zsigmond szolgabiróhivatali segéd­­segéddé Curry Adolf megyetörvényszéki tiszt. Ipolyságon: ülnökökké: Thuróczy Bálint szolgabiró, F­aj­n­er János volt ideigl. m. törvény­­széki ülnök, és P­a­s­k­a­y Gyula megyebiztos ; segéd­dé Szalkovszky Lajos megyetörvényszéki segéd, B­a­l­a­s­s­a-G­yarmaton, ülnökökké : Szitas­­sy Gábor megyetörvényszéki tanácsos, Csapro­vi­c­s Elek volt ideigl. járásbiró, és Széky József volt hadseregi biztos ; segéddé Szubovics József megyetörvényszéki segéd. III. A nagyváradi közigazgatási terü­leten kineveztetnek: Az elsőbirósági úrbéri törvényszékhez , Nagyváradon, ülnökökké: Fényes Jó­zsef orsz. törvényszéki tanácsos, S­z­a­l­a­y Imre szol­gabiró, Dániel István volt ideigl. orsz. törvényszéki ülnök, és kisjáczi Szeles Mihály kincstári ügyész, segéddé Lauka Gusztáv szolgabiróhivatali tollnok. Debreczenben, ülnökökké: No­éh János megyetörvényszéki tanácsos, Simonfy Feren­cz ál­­lamügyészi helyettes a debreczeni megyetör­v­ény- Január 1.MS5­.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék