Budapesti Hírlap, 1856. március (51-75. szám)

1856-03-01 / 51. szám

béke galambja örömhíreivel szárnyra kelhetne, e helyett a békeszerzés asztalánál ülő Anglia vizi óriásai keltek útra. Anglia hajórajának előhada Kielbe elvitorlázott. Lesznek, kik e kiindulásban harczias előjelt látandnak , pedig józan felfogás szerint az nem egyéb, mint elfoglalása azon hadál­lásnak, melyet a nyugati hatalmak az éjszak­nyugati csatatéren már két éven át elfoglalva tartottak, s tartanának ma is , hahogy a balti tenger jege ezt télen át lehetlenné nem tenné. Mi természetesb, mint hogy az angol hajóhad most, midőn a nagy Belt, mint hírül veszszük, a jégtől megmenekedett, visszasiet oda, honnan őszszel el­távozni az elemek által­ kényszerítve jön. E hajó­had állásfoglalása s a minden oldalróli harczkészü­­letek közben háborítlanul foly a béke előkészítő munkája. Az elindult hajóhad, mely az „Imperieu­­se“ (51), „Pylades“ (21) és „Falcon“ (17) hajók­ból áll, már korábban parancsot kapott Spitheadből a zátonypartokra kiindulni, hol a végelindulásra a távirati sürgönyt kell bevárnia. Később követe a „Harrier* (17) s nemsokára az „Euryalus* és „Arrogant“ is hozzájuk csatlakoznak. Sokkal előbb mint a Belt ne rekedtek meg a délkeleti kisebb tengerek és tavak a jégtőől, így K­i­n­b­u­r­n­­nál az jan. 26 és 27­ ki közti éjjel indult meg; eleinte a jégmenet aggodalmakat gerjesztett a ha­jókon ; a torlatok több horgonylánczot szétpattan­­tanak s a hajókat magukkal ragadák, minek folytán az ocsakoffi orosz tűztelepek alá kerültek, melyek azonban czélszerűbbnek tátták a hajókat elhaladni engedni, mint a várost az elhamvasztatás veszélyé­nek kitenni. Végre habár bajjal sikerült, a kinburni fokot megkerülni, s itt a hajók biztonságban voltak- Két ágyunaszádot vontatni kelle,s azokat most kijavít­tatás végett Konstantinápolyba küldék.— Az a­z é­v­i tenger is ment a jégtől, minek folytán a „Weser“ ágyunaszád — mint Keres­ből írják — kém­szemlét tett, s Arabatnál uj ütegeket talált ugyan, de sehol semmi nyomát azon nagy orosz hadsereg­nek, mely ott állítólag összevonatott. Az ottani tá­jon egészben 12,000 tatár lenne összegyűjtve. A „Const.“ egy eupalomiai levelezője figyelmez­tet azon krimiai tatárok leendő sorsára, kik a szö­vetségesek kiszállásakor az orosz uralom ellen fel­támadtak, az oroszok által lakhelyeikből kiűzettek, harcz és betegségek által megtizedeltettek. A „Const.“ javaslatba hozza, hogy mintegy 200000-en Anatóliába szállíttassanak. A Sándor-erőd légberöpíttetéséről Szebaszto­­polból febr. 12-től írják a „Daily News“nak, mikép a roppanás jóval erősebb volt mint a Miklós-erőd föl­vetésénél; körülkörül hangzottak a zúgó dörgések viszhangjai, s a légrázkódtatás oly nagy volt, hogy az egész táborban a kunyhókban is érzék. Az egy­másra következett 3 fellobbanás füst- és porfelhőbe borítá a várost és kikötőt.­­ A veszteglei-ütegek valamint más erődítvények és főépületek fölveté­sére is az előkészületek befejezvék.Az angolok 12-n délben a kaszárnyakerületben létező részben nagy me­szerűházsort szétrobbantanak,s a hét folytán az egész Karabelnaja le lesz rombolva. — A táborban ké­mektől haltak, mikép az éjszaki erődöktől egy erős orosz hadtest Szimferopolba indult, onnan valószí­nűleg Perekopba fogván irányoztatni; egészben 25.000 ember vonult volna el amaz erődökből s a makenziei táborból. Az angol seregből állítólag egy hadosztálynak Balaklavába kellendett mennie, hogy ott golyókat, bombákat és egyéb hadszereket hajókra szállítson , mielőtt a hadsereg a szebasz­­topoli magaslatokról elvonul. A francziák azalatt szakadatlanul erősítik kamicsi és kazacsi erődítmé­­nyeiket, ezek fegyverzése bámulatos. A sokat szenvedett e­g­y­i­p­t­o­m­i és t­u­n­i­s­z­i katonák valószínűleg alkalmat nyerendnek a kipi­henésre; hallomás szerint az egyiptomi alkirály és tuniszi beg visszakövetelik csapatjaikat újjászerve­zés végett.­­ A franczia csapatok közöl is ismét két hadosztály fog felváltatni, melyek Konstantiná­polyból indulandnak, mihelyt ide Francziaországból a pótló csapatok megérkeztek. Az angol had­sereg is gyengíttetni fog 8000 emberrel, kik kö­zel 5000 török kikötőkbe, más versió szerint az ázsiai török sereghez, és 3000 ember Kercsbe fog elszállíttatni. Az ázsiai sereg újjászervezésére nagy gondot fordítanak; Erzerumban Izmail pasa megbizatott egy lovashadosztály alakításával; Khur­­sid pasa pedig ugyanott Szelim pasa főszállás­­mesteri karának főnökévé lett. Luders­tök hadi naplója jan. 26-ától febr. 4-éig megjelent, de semmi újat sem tartalmaz A hadviselő hatalmak által folytatott és tervezett hadikészületekről halljuk, mikép a porta ázsiai had­seregét 140,000 emberre akarja emelni; a német­angol légió Shorncliffe és Helgolandból állítólag a balti hajóhadhoz fog soroztatni; 14 nap vagy 3 hét múlva 250 új ágyú-és mozsárnaszád lesz készen, mely flottilla a Wight sziget hosszában fog felállni, m­ég pedig úgy, hogy balszárnya a ki­rálynő osbornei parti kastélyának ablakai előtt álland, a jobb szárny pedig Rydeig (Portsmouthtal szemközt) terjedene. Helgolandban 3000 beteg számára kórházakat, nagyszerű vízvezetéket és egyéb épületeket állítanak; angol toborzó ügynö­kök járnak a német partokon; az olasz-angol légiónál a negyedik ezredek alakítása is megren­deltetett; Oroszországban végül az egész bi­rodalomban 1000 lélek után 23-nak ujonczoztatása rendeltetett meg; mind a készületek azonban csak ama régi közmondást bizonyítják : si vis pacem para bellum. Anglia, London, febr. 26- A „Morning­ Post“egy czikkében áldását adja a tegnap kezdődött értekezletekre. „Mindaz“, — úgymond — amit Angol- s Francziaország követelnek, mélhat­­lanul szükséges Európa jövőbeli biztonságára néz­ve. Ennél kevesebbet nem fogadhatnak el. Köve­teléseiknél kevesebbet Oroszország hiában ajánlaná meg. Ha azonban Oroszország czélja az lenne, hogy Angol- s Francziaországot egymástól külön szakasz­­sza, bizton teljes fiascot jósolunk neki. A diploma­­tiai elme és igazság látszatával s egyes esetekben méltán emelheti ki, mikép Angol- s Francziaország érdekei nem mindenben szorosan ugyanazonosak, s hogy irányaik nem változhatlanul ugyanazok. Oroszország állam­férfiai talán némely hypothesi­­seket, építhetnek ama körülményre, mikép a latin egyház nem fekszik annyira szívükön az angolok­, mint a francziáknak. Oroszország talán azzal ámítja magát, hogy Francziaországban hiány van pénz-, vagy emberekben; vagy hogy Angolországban a béke­párt valódi befolyással bir. Talán azt képzeli, hogy egy Napóleon nem hizhalik az angol hűség­ben. Talán még mindig arról álmodozik, m­ikép An­golország kételkedhetik egy oly szövetségesnek becsületessége iránt, ki szóval s tettel mindig ve­lünk tartott. Tehát ha Oroszország azon szándék­kal jó, hogy bennünket egymástól elválaszszon, most is, mint előbb hajótörést fog szenvedni. Való­ban ily perezben, minő a jelen, mutatja meg egy Napóleon, hogy minő érezből van ö­öntve . Angol­országban ezen érzelem oly élénk, hogy szintúgy eszünkbe juthatna arról kételkedni, ha vájjon Fran­cziaország becsülete biztos-e a császár kezében, min­t azt fontolgatni, hogy vájjon föltétlenül bízhatunk-e ő benne. Nem akarunk valószínűségek iránti bizony­talan elmélkedésekbe bocsátkozni, se részletekbe mélyedni. Némelyek békés szándékot láthatnak O­r­­­o­ff gróf küldetésében, ki Oroszország leg­kitűnőbb állam­férfiaihoz tartozik, s a drinápolyi szerződés aláírója, a mennyiben akkor Oroszország szárazi s tengeri erejének főparancsnoka volt a tö­rökök ellen. Mások azt következtethetik, mikép a drinápolyi szerződés szerzője nem választatott volna ki annak megsemmisítése végett. Ezen, s számtalan más számítások elenyésznek a nap kö­­zelgető valóságai előtt. Az alkudozások folyamáról csak kevés juthat köztudomásra. Úgy halljuk, hogy a ma délben összeülő értekezletek hihetőleg elnök­­választással fognak megkezdődni. Ezen választás szinte bizonyosan W­a­j­e­ws­k­i grófra fog esni. Eredetileg azon javaslat létetett, mikép mindegyik meghatalmazott magával hozza saját titkárát; de mint halljuk, most elhatároztatott, mikép csupán maguk a meghatalmazottak fognak jelen lenni, a „jegyzőkönyv-vezető” kivételével, mely fontos hivatalra B e n e d e 11 i az előbbi konstantinápolyi ügyviselő, egy kitűnő tehetségű gentleman hiva­tott föl. A tárgyalások legnagyobb titokban fognak történni, úgy hogy azt hiszszü­k, a legelső jegyző­könyvbe beigtatni szándékoznak a jelenlevők ün­nepélyes titoktartási ígéretét. Élénk megelégedé­sünkre szolgál, mikép nem fogunk sokáig bizonyta­lanságban maradni, s nem is fognak az életkérdé­sek elhalasztatni a kevésbbé fontos pontok megvi­tatásáig, mivel úgy halljuk, hogy a javaslatok sora megfordíttatott, s hogy a tárgyalás az ötödik pont­tal fog megkezdetni. Tehát ezen esetben, ha Orosz­ország szintoly őszinte szándékkal van, mint mi, nem haladhat sokára a béke vagy háború eldönté­se. Azonban várhatjuk, mikép mielőtt a különböző pontokra térnének, szárazoni fegyverszünet fog köttetni, míg a tengeri zárlatok még tovább is tar­tanának.­ A felsőház tegnapi ülésében ismét az élethosz­­szig tartó peerség kérdésével foglalkozott a ki­­váltsági bizottmány jelentésének alkalmából. Gran­ville lord kijelente, mikép a kormány nem szán­dékozott újabb szavazatot idézni elő , hogy így egy előre ismeretes határozatra adjon alkalmat, hanem az volt szándéka, hogy a viszály nyugodtan tárgyaltassék, s hogy így minden érdeklett félre nézve kielégítő megoldás idéztessék elő. Azon re­ményét fejezé ki, mikép a ház többségénél ugyan­azon érzelmekkel találkozandik.D­e­r­b­y lord bizto­­sítáa kormányt ezen viszonosság iránt s jövő csütör­tökre indítványt jelentett be az a végett teendő in­tézkedések alkalomszerűsége s természetének tár­gyalása iránt, hogy a ház hatályosabban teljesíthesse bírói kötelességeit.Tudjuk,hogy a kormány főleg ily­nemű reform szükségére alapítá az élethosszig tartó peerség iránti okoskodását. Miután Lans­­d­o­w­n­e marquis társait arra szólítá fel, hogy kissé vegyék tekintetbe a közvélemény kiváltságait is, hosszas vita támadt, melyben Brougham, Mal­mesbury, Campbell s Grey lordok is részt vettek. Erre D­e­r­b­y lord megújítá indítványát, s a jelentés letétetett, a nélkül hogy bármely határo­zat hozatott volna. Az a­l­s­ó­h­á­z tegnap kizárólag helyi érdekű ügyekkel, s név szerint azon törvénynyel foglalko­zott, mely ama túlságos vámokat szabályozza, mi­ket némely tengerparti városok hatóságai hajtanak be, a kikötőikbe bemenő hajóktól. Ezen , már má­sodszori felolvasás alatt levő javaslat hevesen meg­­támadtatott az eltörlendő kiváltságok képviselői ál­tal, s L­o­w­e által védelmeztetett, ki ezen reformot kezdeményező. Az ülés kezdetén Roebuck je­lenti, mikép jövő pénteken oly határozatot fog in­dítványozni, miszerint egy tábornokokból álló bi­zottmányt nevezne ki, a Krim-biztosok jelentésének tárgyalása végett, annyit tesz, mint hatálytalan nyo­mozási eszközöket tenni hatályosak helyébe, s miszerint egy ily rendszabály csupán azon, már most is uralkodó vélemény megerősbítésére szol­gálatid , mikép a valódi czél nem egyéb, mint menhelyet adni a nem-képességnek s kimen­teni azok tévedéseit, kik a sereg különböző sza­kait világos nem-képességű személyek parancs­noksága alá helyezték.* Ezen indítvány szö­vegéből kitűnik, mikép Roebuck magát a rend­szabály jellemét s nem csak annak létesítési mód­ját akarja megvitattatni. Azonban, hogy a kérdés­nek ez utóbbi oldala sem kerülendi ki Roebuck bírálatát, világos azon tényből, mikép mellesleg azt kívánta, hogy a kormány tudassa az általa ki­jelölt biztosok neveit s utasításait. Az a­l­sóház mai ülésében , Palmerston lord visszavonta a helyhatóságok által behajtatott hajózási vámokra vonatkozó törvényjavaslatot. Ez második kis megveretés a kormányra nézve. Azt állítj­ák, mikép a kormány W­easleydale lordot örö­kös peer­ czímmel szándékozik felruházni. Az „United­ Service-Gazette“ szerint azon hír szárnyal, mikép Combermere, Strafford, Seaton s Cat­heart lordok neveztettek ki ama vizsgálati bizottmány tagjaivá, melynek alírim-biz­­tosok jelentését kellene megbírálnia. E lap a lovas­ság kérdését illetőleg azt óhajtja , hogy némely ta­pasztalt lovas­ tisztek, mint :Brotherton, Lo­vell, Maclean stb. is csatoltassanak az említett veteránokhoz. Erre a „Times” ezt jegyzi meg : „Ez bizonyosan csak élet. Strafford s Seaton lordok több mint 80 évesek, az egész bizottmány legfiatalabb tagja, Ca­theart lord 73 éves. Miért nem­ hagyják ezen veteránokat békésen végezni be hosszú s becsületteljes pályájukat, a­nélkül hogy ily vitályügybe bonyolíttatnának be?“ — Hihetőleg ugyanily tekintetből jelentett be Roebuck meg­­rovási indítványt ezen bizottmány kineveztetése ellen. Ugyancsak a „Times“ a kormánynak legutóbbi fel­sőházi kisebbségben maradását tárgyalván, azt java­solja, mikép a parliamenti határozat által a felsőház­­nak oly bírói bizottmánya alakíttassák, mely részint a ház törvénytudó tagjaiból, részint oly más bírók­ból állana, kik lordi czimet viselnének, s a háznak tagjai lehetnének ennek bírói minőségében, a nél­­kül hogy parliamenti lordokká neveztetnének ki. Szerinte az említett javaslat legalkalmasabb lenne arra, hogy a jelen bonyodalom a peeri méltóság csorbítása nélkül megszüntessék. Francziaország, P­á­r­i­s, febr. 26. A közfi­gyelmet természetesen kizárólag a tegnap meg­nyittatott értekezletek veszik igénybe. Minél kevesebbet lehet tudni maguk a tanácskozások fo­lyamáról, annál részletesebben foglalkoznak a la­pok az értekezletek külső formaságaival. Az ülési rendet illetőleg, a meghatalmazottak az értekezle­teken nem mint előbb állíták a hatalmasságok al­­phabeticus sora szerint, hanem azon sorban fognak ülni, a­mint a császárnál bemutattalak. E szerint az elnök után közvetlenül az első helyet az angol meghatalmazottak foglalandják el, s azután sorba az austriai, szardíniai, orosz és török meghatalma­zottak következendnek. A „Constitutionnel“ arról, mi a tegnapi ülésben történhetett, előre következőket közöl: „Ben­e­­detti, külügyministeriumi igazgató, viendi az ér­­tekezleti jegyzőkönyvet, ugyanazon ministeriumnak egy al­fönöke által támogattatva. A diplomatiai szokások szerint, a megnyitási ülés egy a műkö­déseket igazgató elnök választásával fog kezdődni. Azon tekintetből, mikop az értekezletek a franczia fővárosban történnek, a meghatalmazottak W­a­­lewski grófra ruházandják ezen elnökséget. Meg fog határoztatni, hogy mi módon fognak tör­ténni az értekezletek, váljon jegyzékek kicserélé­se, vagy szóbeli viták útján, vagy vegyes alak­ban-e. Ugyanakkor fog megállapíttatni , hogy ki bizassék meg a jegyzőkönyvek szerkeszté­sével. Ekkor a teljhatalmak igazolása fog elő­vétetni. Erre constatk­oztatni fog, hogy a teljha­talmak m­egbíráltatlak, minden részről elfogadtattak, s az értekezleti okmányok közé tétettek le. Ezen percztől fogva az értekezlet formailag meg van alakulva. A tanácskozások megnyitását mindig az elnöknek egy oly beszéde előzi meg, melyben a gyűlés közös czélja összefoglaltak, s a tanácsko­zások folyama kijelöltetik, melyek alapja a jelen esetben a febr. I-i bécsi jegyzőkönyvben s annak csatolmányában van kitűzőive. A bécsi értekezletek idejében B­u­o­­ gróf az összes meghatalmazottakkal szavukat adatta arra, hogy az értekezletek folyamát legszorosabb titokban tartandják. Tudni hiszszük, mikép jelenleg ugyanezen kötelezettség fog felvál­­laltatni.“ A párisi congressus — mint ma a „Moniteur“ az értekezleteket nevezi — hetenkint csak három­szor, hétfőn, szerdán és pénteken fog összeülni, egy nap a jegyzőkönyvek szerkesztése végett köz­behagyatván. W­a­­­e­ws­k­i megnyitó beszédében igen tartózkodónak mutatkozott. A fegyvernyug­vásnak csak négy hétre kiterjesztését a börze egy kis aggodalommal fogadta. A külügyministérium­­ban tegnap nagy ebéd volt, melyre a teljhatalma­­zottakon kívül a franczia ministerek, senatus és törvényhozó test elnökei is meghivattak. Gr. W­a­ t­e­w­s­k­i poharat emelt „a megnyitott értekezletek szerencsés kimeneteléért.* Az ebéd utáni hangver­senyen mintegy 700 egyén volt jelen, köztük N­a­­p­o­l­e­o­n­lig is, mi nem kevéssé feltűnt. Ez alka­lommal azon terem, hol az értekezletek tartatnak, a közönség számára megnyittatott, s mindenki sie­tett azt megszemlélni. Az értekezleti első ülés 4 óráig tartott , mert a jegyzőkönyv felolvasása sok időt vett igénybe. Gr. W a­­­e­w­s­k­i elnökké választatott ugyan, de elha­tároztatott egyszersmind, hogy az elnök ne bírjon túlnyomó szavazattal, azaz szavazat-egyenlőség esetében nem az elnök szava lesz döntő. Tárgyalási formául a jegyzékváltás választatott, a nélkül hogy a szóbeli tárgyalás kizáratnék. TARCZA, Wieck Klára,4 Schumann» assz. hangversenyei. A „M. Sajtó“ban olvassuk — már magában ke­zesség, vagy legalább is kedvező előítélet az igazság mellett. Egressy Gábor írja — most már igaznak kell lenni; a „Szelíd fájdalmak” lángeszű költője súlyos helybenhagytával erősíti — erre már botot is fognánk az ellen, ki kételyét merné nyilvánítni, mint ellenünk egykor a tavalyi philharmoniai hang­versenyen egy Wagnerimádó ; azt olvassuk, mond­juk, hogy „művészeti ügyekben az ítész tanuló a lángszellemek műveivel szemközt, s tanító a közen­­­­ség és a kezdő művészek irányában.“ Ezen nyilat­­­­kozat igazságától csontunkig velőnkig áthatva, nem­­ várjuk, hogy Sz. V. úr rántsa ki alólunk a „tripos“t, s mint a minap a „Criticai Lapok” szerkesztője alól, szörnyű kellemetlen érzés az, uraim, midőn az em­­­­ber alól kirántják a vizes lepedőt, s ha valaki netán ezt a sajnos tapasztalatot tenné magán, s azért be-­­ vezető szavainkat okolná, egész illendőséggel kér­­denék tőle : „honnan gyanítja ?“ — nem várjuk bizony mi, hanem philosophiai resignatioval felke­lünk róla — értjük a triposról — és iskolába me­gyünk Schumannéhoz. Vagy tán ezért nem számlálja E. G. úr a „Lángszellemek művei“ közé? Ám­ lássa, de saját rovására. Ha a végrehajtó — csupán végre­hajtó — zenészt kizárjuk a „lángszellemek“ sorá­ból, akkor bajba jövünk a színészekkel is. A ha­sonlatosság tökélyes. A színésznek a költő sugal­latára jellemeket kell teremteni és személyesítni; ezt kell tennie a végrehajtó zenésznek is. A szí­nésznek a lehetőségig meg kell tagadnia egyénisé­gét s felolvasztani a szerepébe; ezt teszi a végre­hajtó jó zenész is. A színész könnyen alul marad feladatán s a drámaköltő szavait tolmácsolja, de szellemét nem érteti, a hányszor nem történik ez a zenészszel! De túl is mehet hivatásán s köteles­ségén a színész, az eszközt czélnak, a modort lé­nyegnek magasztalja, vulgo: „Coulissenreisser* (színfalhasgató?) lesz, és itt már nem csak ver­senyez a végrehajtó zenész a színművészszel, ha­nem számtalanszor diadaloskodik is rajta. Bát nem bot, de ki kell mondanunk, hogy épen ily „Cou­­lissenreisser”nek tartjuk Willmerst Schumannéval szembe, sőt nagy nevet tudnánk mondani, melynek viselője maga­ magával állott ily ellentétben. Ezzel azonban nincs ezúttal semmi közünk. Nekünk, mint triposunkról leszállott criticusnak, csak az maradt hátra, miszerint köszönetünket nyilvánítsuk a tisz­telt végrehajtó művésznőnek, miért hogy alkalmat szolgáltató nekünk példában kimutatni, mikép tel­jesítheti azon rovatbeli zenész embertől várható tö­­kélylyel azon feladatot, melynek teljesítése nélkül a teremtő művészek bármily remekül szerzett köl­teményei a szó teljes értelmében holt betűk marad­nak. Igen is, a zeneszerzőnek, hívják azt bár Hän­­delnek vagy Rossininak, Bachnak vagy Mozartnak, sokkal szerencsétlenebb a sorsa, mint a drámaköl­­tőnek.Sophoclesnek sem dicsőségét, sem hatását nem öregbítő az, hogy Antigone-ját a porosz király most egy pár éve színre hozatá. Moliére Harpagonja s Tartuffeje úgy játszanak az olvasó képzelődésében, mintha színpadon látná testi szemeivel. Shakespeare szellemébe mondhatni mélyebben behatunk olvasása, mint csak középszerű előadás segedelmével is. De a a partitúraolvasás! Oh ez alig elébbvaló érzés, mint a milyennel Ádám és Éva sóvároghattak visz­­sza a paradicsomba, melynek „eleje felől helyhez­­teté­séhova a Cherubimokat és villogó fegyvernek lángját az életnek fája utának őrizésére.“ De bi­zony sok végrehajtó művésznek is, ha nem a villogó fegyverű angyal, de az értetlenség, érzéketlenség vagy nyegleség ördögei őrt állanak a zeneköltői remekek „eleje felől“ és az igazat megvallva még sokkal, sokkal gyakrabban betelik náluk , mint a színészeknél, hogy „sokak a hivatalosak, de keve­sek a választottak.“ Annyival inkább örvendhe­tünk, hogy a zene nemtője nekünk is engedő egy ily választottat hallhatni Schumanné asszonyban, hogy reánk is hagya sütni, bár sötét fellegen át egy derült sugárt a legmagasb ízlés és művészet fényö­­zönéből. De hálánk kimondásával azt véljük eleget is tettünk ez esetben tudósítói kötelességünknek, hol a gyakorlat ily ragyogón érvényesítette magát, ott az elmélet csak a fejtegetés épen nem mulatsá­gos szerepére szorul. Ezért hát az E. G. úr által engedett második működését sem kívánjuk ezennel teljesedésbe venni; nem kívánunk tanítói széket foglalni a ,,közönség és kezdők irányában“ is. Mit­ is mondhatnánk ? Hiszen a­kiket érdekelt, eljöttek és hallották. Hallották, mikép lehet a szerzemény lelkébe behatni; mikép lehet az egészen uralkodó szellemet egy pillanatig sem vesztve szem elől, minden részletnek, minden árnyalatnak, a világ és érzelem minden fokozatának saját színét, rajzát és zamatát megadni; hallották, mikép kelljen a legra­gyogóbb technikát a költőmester intenzióinak ki­tüntetésére használva úgy alája rendelni azoknak, hogy húr, billentyű, pedal és zongora elenyészszék s csak a sphaerák harmóniája zengedezzett füleink­ben s ezeken át még bájosabban lelkünkben. Vagy tán eszközeit kérditek e bűvös hatásnak ? Igen egyszerű tanácscsal szolgálhatunk : őrizkedjetek a tévutakról, tanuljatok és­­ tudtok. A­mit egyik megtehet, azt a másik is megteheti : az em­beri akarat véghetetlen, hanem az is igaz, hogy az emberi balgaság, az emberi indolentia s az emberi hiúság még véghetetlenebb. Valljuk meg azonban, hogy a zene terén a hiúságra kecsegtető cselek és ingerek is sokkal, nagyon sokkal számosbak, mint bármely más ágában a művészetnek, jelesen a ha­sonlatul vett színészetben. Míg egy Moliére-rel szembe egy Scribe-ot , Schillerrel szembe egy Birchpfeiffert állíthatunk, addig a zenében tuézeté­­vel, — mit mondunk? — százával számíthatjuk a Scribe-eket, a Birchpfeiffereket; csuda-e, ha a fiók zenész midőn szárnyra kél az ápoló fészekből, hoz­záragad a számtalan lépvessző valamelyikéhez? És ime, e tekintetben is azt mondhatja Caesarral Schumanné : „Jöttem, játsztam, győztem!“ — Nem mernék meghatározni azon ügy becsét, a­melynek Caesar győzelmet szerzett; — az ízlések a história terén is nagyon különbözők. De bátorkodunk bez­zeg állítni, hogy az, a­minek Wieck Klára nyert diadalt, — a classicitas ügye — minden kifogáson kívül szent és sérthettem Itt nem ilyen vagy amo­lyan ízlés vagy ízlési különbség, itt ízlés vagy iz-

Next