Budapesti Hírlap, 1856. július (151-177. szám)

1856-07-01 / 151. szám

Pest. Kedd, 151. SZ. Megjelenik e Up, vanatnap­ai ünnep utáni napokat kivéve, mindennap reggel.Előfizetési dij: Vidékre: fé 1 é­vre: 10 frt, évnegyedre: 5 frt. Helyben:f­é 1 é­vre: 8 frt, évnegyedre:1 frt. — A hirdetések ötször hasibzott sorának egyszeri be­iktatásáért 0 kr, többszöriért pedig akr számittatik.— Egyes szám 20 pkr. Kiadó hivatal van : Egyetem-utczában, 2-ik szám alatt, földszint. HÍRLAP.1 A „Budapesti Hírlap" Előfizethetni helyben: a lap kiadó hivatalában, Egyetem-utcza, 2-dik szám, földszint; vidéken minden cs. kir. postahivatalnál. — Előfize­tést tartalmazó levelek a czím, lakhely s utolsó posta feljegyzése mellette pénzzel együtt b­é­rjm­entesítve egyenesen a k 1­a­d 6 hivatalhoz utasitandók. Szerbesziyi iroda : Egyetem­utcza 2-ik sz. a. 1-ső emeleten. előfizetési ára : Budapesten évnegyedre 4 pft. félévre . . . 8 — Vidéken évnegyedre ... 5 — félévre..............10 — Pesten előfizethetni a 1 u 1 i r­t kiadóhiva­talában. (Egyetemi utcza 2-ik sz. a takarék­pénztár-épületben), vidéken minden cs. kir. postahivatalnál. Az előfizetési díj bérmente­sen beküldetése kéretik. Emich Gusztáv, a ,,Budapesti Hírlap 46 kiadója. HIVATALOS RÉSZ. Öcs. k. Apostoli Felsége, Laxenburgban kelt f. é. junius 25-iki legfelsőbb határozata által Hofslfittn­er János cs. k. alezredes-hadbírót a gyulai cs. k. megyetörvényszék elnökévé legke­gyelmesebben kinevezni méltóztatott. Ö cs. k. A p o s t o 1­i F e l­s­é g e f. hó 21-iki leg­felsőbb határozata által Deák János dobogi mol­nárt, két fegyveres rabló kézrekerítésénél tanúsított elszánt magaviselete és az ekként a közbátorság kö­rül szerzett érdemének elismerése tekintetéből az ezüst érdemkereszttel legkegyelmesebben feldíszí­teni méltóztatott. A belügymin­ister egyetértésben az igazságügymi­­nisterre, Nikla­s Ferencz és B­od­r­o­gh­y István törvényszéki segédeket, továbbá Sticker Ernő, Deholuczky Miklós és Rózsa István szolgabíró­­hivatali tollnokokat a vegyes szolgabíró-hivataloknál a nagyváradi közigazgatási területen segédekké ki­nevezte. Az igazságügyminister az igazságügyministerium irodai személyzete­ és fizetési álladékának f. é. máj. 12-iki legfelsőbb határozat által jóváhagyott szabá­lyozása foganatosítása végett issifalvai L­a­v­o­nt­a Já­nos segédhivatali-igazgatósági­ segédet, a beadványi jegyzőkönyv igazgatójává és Chiodi Eduárd segéd­hivatal­i-igazga­tósági segédet a kiadó­ hivatal igazga­tójává s egyszersmind Schneller Vilmos irodai hivataltisztet, és Henisch Antalt, az igazságügymi­­nisterium számvevő osztályának hivateltisztjét, igaz­gatósági segéddé kinevezte. F. hó 22-n 13.084. sz. a igazságügyministeri bo­­csátvány által az ügyvédség ideiglenes gyakorlására a pesti orsz. főtörvényszéki területen T­ó­t­h Mihály kineveztetett. NEMHIVATALOS RÉSZ. Pest, junius 30. Az a p o s t a g i izraelita cultus község egy két­­osztályú iskolát alapított, s minden szükségesekkel ellátott, mi is ezennel elismerőleg juttatik köztudo­másra. II. (Politikai szemle). A legújabb londoni la­pok három fontos okmányt közlenek az amerikai kérdésben. Ezek elseje s leghosszabbika C­r­a­m­p­ton levele lord Clarendonhoz. E levélben, mely 1856. jun. 19-től Londonból kelt, s Claren­don lord kivonatára íratott, Crampton részletesen taglal némely állításokat, melyek a M­a­r­c­y által 1856. május 17-én Dal­la­shoz intézett sürgöny­ben foglaltatnak, s hosszasan bebizonyítni­­igyek­szik, m­ikép az ő egész magaviseletében a tobor­zásügyet illetőleg, semmi sincs, mi az amerikai kormány által rajta elkövetett megszégyenítést meg­érdemelné.­­ A második közlött okmány a Dallas­hoz lord Clarendon által intézett válasz azon tudósítás vételekor, mely őt hivatalosan értesíté az Egyesült államok szándékáról , Cramptonnak útleveleit megküldeni. E válasz jun. 28-kán kelt s jelenti, mikép királyné e ilye élénk sajnálattal érte­sült Crampton és a három (new-yorki, philadelphiai és cincinnatii)angol consul visszaküldetéséről. Hogy a királyné kormánya a legkomolyabb megvizsgálása után azon okmányoknak, melyek hivatalnokainak tett azon szemrehányás igazolása végett terjesztet­tek eléje, mikop azok az Egyesült­ államok törvé­nyeit a toborzásügyben megsértették, azon okmá­nyokban nem talált több próbát, mint az előbbiek­ben, melyek megváltoztathatnák azon bizalmat, me­lyet a királynő kormányában a Crampton és consu­­lok ellenkező állításai támasztanak. Következéskép­p a királynő kormánya megtartja azon jó véleményt, melyet mindig táplált Crampton és a három consul buzgalma, ügyessége s teljes ártatlanságáról, s hinni kénytelen, mikép az elnök lelkismeretességé­­nek meg kelle lepetnie­­bizalomra nem méltó ta­núskodások által; azonban minden esetre a ki­rálynő kormánya nem tagadhat meg az Egyesült­­államok kormányától egy ahhoz hasonló jogot, mit egy hasonnemű esetben maga számára igényelt, t. i. miszerint saját modorában határozhassa el magát azon egyezkedések megítélésére, melyek az Egye­sült államok területén történtek. „Következőleg“ — úgymond végül Clarendon lord „van szeren­csém önt arról értesítni, mikép a királynő kormánya, noha mélyen fájlalja , hogy az Egyesült­ államok elnöke egy épen nem barátságos eljárásra hagyá magát indíttatni, mégis nem tartá kötelességének, ő felségének azt tanácsolni, hogy nekem az ön­­neli diplomátiai viszonyok felfüggesztését hagy­ja meg, s biztosíthatom önt arról, mikép ama magas személyes becsülés, melylyel ő felsége kormányának összes tagjai ön irányában viseltetnek, kellemessé te­szi reám nézve azon kilátást, mikép szerencsém leend önnel közlekedésbe bocsátkozhatni, minden kér­dések iránt, melyek a két ország kölcsönös vi­szonyaiból eredhetnek. Ön bizonyos lehet a felől, mikép a felsége kormányánál az Egyesült­ államok irányában a legszívesebb rokonszenvet s az az iránti készséges óhajtást talála adja fel, mikép a két ország közt létező összes viszályok számára oly megoldás ta­láltassák, mely legalkalmasabb lenne, kölcsönös jo­gaikat s érdekeiket összeegyeztetni ama barátságos viszonyok fenntartásával, miknek megőrzése mind­kettőnek egyenlően érdekében áll.“ A 3-ik okirat, Clarendon lordnak válasza M­a­r­c­y azon sürgö­nyére, mely a közép-amerikai kérdésre vonatko­zik. Ezen okiratot legközelebb egész terjedelmé­ben közlendjük. A kérdés, mint ez okmányokból kitűnik, régi ál­lásában marad. Az angol kormány, a nélkül hogy saját ministerét defavouálná, azt minden vád alól fölmentvén, a besorozás miatti nehézségeket elren­dezettnek tekinti, a­nélkül hogy Dallas ellen re­­pressáliákhoz nyúlhatna. A középamerikai kérdés­ben pedig a választott bíróság iránti amerikai aján­latot elfogadja. Alább olvasható a nevetséges esemény, melyből első pillanatra tán némelyek már új felhőt láttak kerekedni az Amerika s Anglia közti egyetértés már szép derülésnek indult egére. Dallas engede­­lemkérése véget vet ez aggodalmaknak. Azon szavazatra , mely által a lordok kamrája megtartotta a zsidókat parlamentből kizáró eskü­formulát, a londoni ford-mayot, ki tudomás szerint maga is izraelita, igen udvarias választ adott. T. I. legutóbbi hivatalos lakomájára több mint kétszáz személyt meghívott, köztük Derby gróf, Disraelit, kinek neve mutatja eredetét, s több más tagjait a conservativ pártnak , melynek kebléből kerülnek minden emancipatio-ellenes szavazatok. Szokás szerint a legbarátságosabb toastok mondattak. A valláskérdésről szó sem volt. A lordmayor toastjára válaszolva, melyben ez a peerkamra nagy neveinek históriai dicsőségére tön czélzást, lord Derby kifejté, mikép a peerkamra fele oly tagok­ból áll, kik a polgárság közöl emelkedtek ki,sőt egy peer sincs, bármily rangban álljon most, melynek maradékai a második nemzedékben,a polgársággal ne egyesülnének.E fusióból ered egyszerre— úgymond a nemes lord — a rend fenntartása s a rangok megkülönböztetése, a jogok egyenlősége és a tö­kéletes társadalmi harmónia fenntartása. A hollandiai jun. 25-kén végbement választások eredménye ma tudva van. Egyen kívül, valameny­­nyi volt képviselők újra megválasztottak. A kamra a választásoknál két szabadelvű szavazatot nyert. Most még csak egy képviselő választása van batra a deventeri vagy maestrichti képviselőségre, me­lyekre Thorbeke választatván, egyiknél új válasz­tásnak kell történni. Hir szerint a második kamra mindjárt első ülésében e volt minister­ fogja elnök­ségi első jelöltéül kitűzni, s ez lenne első tiltako­zása az új ministérium irányzatai ellen. Jelentik továbbá, hogy az alkotmányos párt különböző töre­dékei ismét közelednek egymáshoz, lelb körökre terjedvén ki, tartalmának megismerte­tése általános érdeknek felelend meg. Legelőbb is a­ vizsgálatnak hol tartása iránt iga­zít el a rendelet. Ha csak az a szülő vagy magán­­oktató czélja, hogy a gyermeknek az alsó elemi (tri­vial) iskolában előadatni szokott tárgyakbani elha­ladásáról iskolai bizonyítványt nyerjen, akkora magánoktatást nyert fi- vagy leánygyermek vizs­gálata minden szabályszerűleg berendezett parochiai iskolánál megtörténhetik. Ha ellenben a magánta­nulónak ösztöndíj nyerése, a gymnasiumba vagy alreáliskolába lépése, vagy más valamely czél vé­gett főiskolai, név szerint a fő- vagy felsőbb elemi iskola legfelsőbb osztályából kell bizonyítvány, ak­kor a vizsgálatot vagy az országos normális­ főis­kolánál, vagy más oly nyilván­os fő- vagy felsőbb elemi iskolánál kell­ letennie, mely magántanulók megvizsgálására feljogosítva van, vagy arra az or­szághatóság által , mint tökéletesen szabályzott szerkezetű felhatalmaztak. Alreáliskolai privatis­­ták is érvényes iskolai bizonyítványt csak nyilvá­n­os alreáliskolánál letett vizsgálat után nyerhet­nek. E határozatok alól természetesen kivétették az oly magánintézetek növendékei, melyek ezek számára közvizsgatartás s állam-érvényes bizo­nyítványadás jogával felruházzák. Magántanulók fenn kiszabott vizsgát csak minden iskolai félév végén tartatnak, s a rendelet által álta­lában az állami nevelésügy valamint maguk a szü­lők érdekében gondoskodva van arról, hogy a ma­gánoktatás által szerzett ismeretek és képességek egész biztossággal kitűnjenek s osztályoztathassa­­nak, s ezért kívánja a rendelet, hogy a vizsgálaton a vizsgáló katekheták és tanítókon kívül az iskolai­gazgatók, sőt ha lehet, a közvetlen felet­tes iskola­elöljárók e jelen legyenek, valamint a valláserkölcsi követelmény is kellőleg szem előtt tartatott, s a vizsgálat letétele iránt az illető iskolaigazgatónál benyújtandó folyamodványban azon czélon kívül, melyből a vizsgálattétel kívántatik, különösen ki kell mutatva lenni a nyert vallási oktatásnak. Tel­jes elismerésre méltólag jár el a rendelet a vizsgá­­lattételi díjak megszabásánál is. Ha ugyanis egy fő vagy alreáliskolánál­ magánvizsga díjának 4 pflban az alsó-elemi iskolánál tartandó és pedig 2 pfl­ban megállapítását már magában igen mérsékelt­nek fogja mindenki találni: a rendelet ezenfelül vi­lágosan kiköti, hogy szegénységükről ismert s kü­lönösen oly gyermekek, kik ha nyilvános népisko­lákba küldetnének, az iskolapénz fizetése alól föl kellene mentetniük, előforduló esetben díjmentesen vizsgáltassanak meg. , Végül a rendelet megengedi , hogy ha szülők vagy gyámok, gyermekeik vagy gyámnokaik vagy az illető (közvizsgára nem jogosított) magáninté­zetben oktatásának czélszerű­ségéről meg akarnak győződni, e ezélra ott­onn a nyilvános iskola igaz­gatója s egyes tanítói által a vizsgát eszközöltet­hetik, de ez esetben a vizsgálók csak szóbeli véle­ményadásra vannak feljogosítva. Az austriai nem­zeti bank jelzáloghitel-ügy­letosztálya ma­jus. 1-jén megkezdi működését. A bank e fon­tos hivatású osztályának programmjával röviden már megismertettük olvasóinkat. Ma közöljük, egész terjedelmükben a szabályokat, melyek ez új intézet ügyletei keresztülvitelénél zsinórmértékül szolgál­nak, s melyek itt következnek : 1. Ki kölcsönt nyerni, vagy jelzálogkövetelményt megváltani akar, írott bélyegtelen beadványt kell benyújtania. 2. A jelzáloghitelügyben­ minden beadványt az e czélra külön létező beadvány jegyzőkönyv vesz át. 3. Mellékletek (okmányok) melyek a jelzálogügy­letre vonatkoznak, a fél által aláírt külön jegyzékbe foglalandók. 4. A beadványt személyesen átnyújtó fél a mellék­letek számáról nyugtát kap. 5- Postán szállított beadványoknak „Az austriai nemzeti bank jelzáloghitel-osztályához“ czimezve s bérmentve kell küldetniök. Bérmentetlen küldemé­nyek­el nem fogadtatnak. 6. Kifogások és időhaladék elkerülése végett ta­nácsos, hogy távol lakó kölcsönkeresők egy Bécs­­ben lakó bizalomraméltó teljhatalmazottat válaszsza­­nak, ki a kérvény benyújtásától kezdve minden szük­séges lépést megtegyen, s kinek ez iránt annak ide­jében a szükséges teljhatalommal ki kell tudnia ma­gát mutatni.­­ 7. A kérvénynek vezeték- és keresztnévvel, a pol­gári állás és lakhely feljegyzése mellett kell aláírat­nia, s következőket tartalmaznia : a) a kölcsönösz­­veget, betűk- és számokkal kifejezve; b) az időtar­tamot ; c) a visszafizetés módját; d) a jelzálog pon­tos megjelölését; e) a felveendő vagy megváltandó tőke sorrendét és f) a jelzálog értékét. 8. Ha jelzálogkövetelés megváltása forog fenn, akkor a kérvényhez g) az eredeti kötelezvény és arra vonatkozó átengedési okmányok másolatainak kel mellékelve lenniük. 9. Az elsőség kimutatása végett a legutolsó telek­könyvi kivonat melléklendő. 10. A jelzálog értéke kimutatható : a) törvény­széki becslés, b) több évi jövedelem kimutatás, c) vételszerződvények, s különösen földeknél a földadó­­könyvecske , s bérházaknál azok jókarban létéről­ látlelet, az utolsó hat évről szóló hivatalos bérvallo­mások illetőleg adóívek által.: A 11. Egyszerűsítés és gyorsítás végett a közös ér­dekben kívánatos lesz, hogy e kérvénynyel egy idő­ben a) a jelzálogi birtokos mint korlátlan tulajdonos könyvi bejegyzése, mennyiben az a mellékelt telek­könyvi kivonatból ki nem világlanék, más módon is törvényesen kimutattassék; b) harmadik személyek, vagy arra rendelt hatóságok netán szükséges igazo­lása mellékeltessék; c) a jelzálogoi kijelölt realitás­nak tűzkár elleni megtörtént biztosítása a biztosíték­levélnek előmutatása által; d) az utolsó adórészlet­nek lefizetése a hivatalos erősítvény melléklése és e) a bankkölcsönt megelőzött jelzálogi tételektől fize­tendő legutóbb lejárt kamatok és javadalmak kifize­tése a nyugta mellékelése által kimutattassék. 12. Azon esetekben, midőn az forog fen, hogy a banknak a kölcsön elsőbbsége átengedtessék, vagy jelzálogi követelések megváltásánál az adós a bank irányában a külön szabályszerű kötelezettségeket el­vállalja, és netán utóbb álló hitelezők a megváltandó követelés elsőbbségét elismerjék, és az a szabályszerű jogok számára nyilvánosan átengedtessék, az érdekel­tek készsége, a kellő nyilatkozatokat kiszolgáltatni, kitüntetendő. Ez akként eszközöltethetik, ha azon kérvény, mely­ben a megfelelő készségről történik említés, az érde­keltek által közösen aláíratik. 13. A kérvények aztán az alapszabályok határoz­­mánya szerint kerülnek tárgyalás alá, s a felek mind­annyiszor értesíttetnek. 14. A gyorsabb elintézés eszközlése végett taná­­csos, ha a beadványban, melyben a szükséges ok­mányok hitelessége kimutattatik, a) a hely, hol a köl­csön­­ kiszolgáltatása óhaj­tatik , b) a záloglevelek neme, mely kívántatik, adatolva van. 15. A kölcsönök alapszabályilag legfeljebb a jel­zálog értékének feléig, melybe a rajta fekvő összes terhek is beszámítandók, és legkisebb összegben 5000 pártig hagyatnak jóvá. 16. A kamatláb egyelőre kezdetben, tekintettel a jelenleg fenálló viszonyokra, 6 %-ban állapíttatik meg. 17. A fizetés módja az intézet jelen kezdet idejére akként állapíttatik meg, hogy a kölcsönök kizárólag záloglevelekben szolgáltatnak ki. 18. A jóváhagyott kölcsön felvételének a történt értesülés után 30 nap alatt meg kell történnie, külön­ben az arra adott jog megszűnik. 19. Részletes visszafizetések vagy a tőkének a ki­tűzött határidő előtti teljes visszafizetése csak úgy van megengedve, hogy a 100 által maradék nélkül fel­osztható összeg 6 hóval előbb hitelesített beadványban felmondassék, vagy hogy 6 hóra a szerződésszerű ka­matok kifizettessenek, mennyiben ezek már a köl­csönnek előre történt folyó kamatozása által lefizetve nem lennének. 20. Ellenben a nemzeti bank részéről a felmondás az alapszabályok 17. §-a szerint csak akkor történik, ha a nemzeti bank követelése a jelzálog minőségében történt­ változás folytán az alapszabályok szerint többé biztosítottnak nem látszik. 21. A jelzálogi kölcsönadósság teljes lefizetése mellett az adós nyugtát kap és egyszersmind a köl­csön biztosítására beadott okmányokat is átvételi bi­zonyítvány mellett visszanyeri. (Vége következik.) Népiskolai magánvizsgálatok. II. Az oly gyermekek vizsgálatait illetőleg, kik a népiskolai tantárgyakban vagy otthon, vagy magán­iskolaintézetekben, (magániskolák, magán-tan- és nevelőintézetekben) oktattatnak, a cs. k. cultus- és oktatásügyi ministerium részéről szabályzó­­hatá­­rozmányok bocsáttattak ki , melyek által az első magán- és a közoktatás egymáshoz kapcsoltatik, s egyszersmind azon eljárás rendeztetik, a mely sze­rint az első házi vagy magán oktatásnak, a legele­mibb vagyis népiskolai tárgyakról érvényesíttetnie kell. E rendelet gyakorlati alkalmazásában a legszé­ Julias 1.1850 Temesvár, jun. 13. Alakulófélben levő gazdászati egyesületünknek f. hó 2-kán, épen vásárkor a városi tánczteremben tartott gyűlése semmi jelentékenységgel sem birt, mennyiben csak a tervezett szabályok mutattattak be, s jóváhagyásuk után a felső hatóság elé enged­ménykérés mellett terjesztettek, s ennek megnye­­rése után fog tulajdonkép az alakító és szervező gyűlés hirdettetni. Külön nyomtatott körlevelek, a belépésre és hozzájárulásra felhívók, tartományunk­­beli minden birtokoshoz és községhez már rég in­díttattak, s nagyobbára kedvező eredménynyel. Az érintett gyűlés után estennen helytartósági alelnök B. Schmidburg­­ excra személyes tár­saságában számosan látogatták meg W­eisse Theo­­phil ur prágai gyárából már ide szállított gazdászati gépeinek kiállítását a Józsefvárosban, hol egyszer­smind a fiókgyár alkalmazásával már a befejezés­hez közel vannak. Azóta Weisse úr több jelenté­keny földbirtokosok gazdaságát látogatta meg a vi­déken, hova gépek czélszerű felállítása s ujuk megrendelése végett hivatott. Mind ő, mind fia tel­jes készséggel magyarázzák a megjelenő parasz­­toknak ez uj eszközök használatát és előnyeit, és

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék