Budapesti Hírlap, 1856. szeptember (203-226. szám)

1856-09-02 / 203. szám

Pest. Kedd. Megjelenik e lap, vasárnap az ünnep utáni napokat kivéve, mindennap reggel.Előfizeti*! díj: Vidékre : f­é­l é­v­r­e : 10 frt, évnegyedre: 5 frt. Helyben: fél évre: 6 frt, évnegyedre: 4 frt. — A hirdetések ötször halálozott sorának egyszeri be­iktatásáért 6 kr. többszöriért pedig 4 kr számittetik — Egyes szám 20 pfcr. Szerkesztői iroda : Egyetemutcza 2-ik st. a. 1-sk emeleten. Kiadó hivatal van : Egyetem-u­tc­ában, 2-ik szám alatt, földszint. BUDAPESTI HÍRLAP. Előfizethetni helyben, a lap kiadó hivata­lban. Egyetem-utcza,2-dik szám, földszint; vidéken minden es. kir. postahivatalnál. — Előfize­tést tartalmazd levelek a czím, lakhely s utolsó posta feljegyzése mellette pénzzel együtt bérmentesítve egyenesen ekladd hivatalhoz utasítanddk.­ ­ A „Budapesti u­irlap“ előfizetési ára : Budapesten évnegyedre 4 pft félévre . . Vidéken évnegyedre . . félévre............... Pesten előfizethetni a tatában. (Egyetemi utcza 2-ik sz. a takarék­­pénztár-é­pü­letben), vidéken minden cs. kir. postahivatalnál. Az előfizetési díj bérmente­sen beküldetése kéretik. Emich Jünsztáv, a ..Budapesti Hírlap­ kiadója. 8 — .5 — 10 — I u I i r t kiadóhiva- HIVATALOS RÉSZ. 0 cs. k. Apostoli Felsége legmagasb kí­séretével Esztergomból 31-én esti 10 órakor a rop­pant tömegekben Nánára sietett lakosság legélén­kebb áldáskivonatai közt, külön vonattal Bécsbe visszatért. Ő Felségét Főkormányzó ur ő cs. Fen­sége, és bibornok herczeg-primás­­ eminentiája tiszteletteljesen a pályaudvarig kisérték. Ö cs. k. Apostoli Felsége f. é. aug­ 27-ki legfelsőbb határozata által fenséges bátyja, Alber Főherczeg lovassági tábornoknak engedélyt adni méltóztatott, hogy az Ő Fenségének adott belga hír. Lipótrend nagykeresztjének, és a bádeni nagy herczegi hűségrend nagykeresztjének katonai jel­vényeit elfogadhassa és viselhesse. Ö cs. k. A­p­o­s­t­o­l­i F­e­l­s­é­g­e f. é. aug. 19-ki legfelsőbb határozata által W­a­h­a­r­a Ágoston lel­kész, föáldozár és esperest Müglitzben Morvaor­szágban,­az "egyház és "tanoda körüli érdemei el­ismeréséül, a Ferencz József rend kiskeresztjével legkegyelmesebben földíszítni méltóztatott. A cs. k. Ap­os­toli Fel­sége f. é. aug. 12-ki legfelsőbb határozata által Stöckl Antal bánya törvényszéki ülnököt, nyugalomba helyeztetésekor hosszú és buzgó szolgálatai tekintetbe vételével és k. bányatanácsosi czímmel legkegyelmesebben föl ruházni méltóztatott. Ő cs. k. A p o s t­o l­i F e­l­s­é g e f. é. aug. 27-ki legfelsőbb határozata által Farkas Imre csendőrt az 5. ezredben, egy embernek az égő ház lángjai­ból saját élte veszélyével elszántan eszközlölt megmentése elismeréséül, ezüst érdemkereszttel legkegyelmesebben földiszíteni méltóztatott. A legmagasb udvarhoz újonnan kinevezett portugáli k. rendkívüli követ és meghatalmazott minister báró Roboredo f. hó 28-án szerencsés volt a cs. k. Apostoli Felségének a maga hitelesítvényeit átnyújtani. A belügyminister egyetértésben az igazságügymi­nisterrel Román János r­egye törvényszéki segédei, segéddé egy vegyes szolgabiróhivatalhoz a kassai közigazgatási területen kinevezte. NEMHIVATALOS RÉSZ. Esztergom, aug. 31-én éji 11 órakor Magyarország ismét egy becses lapot fűzött év­könyveibe. A hő­­hajtás, melynek teljesülésére még csak kevés évvel ezelőtt is hosszú idő látszott kivántat­­ni, — az itteni uj székesegyház fölszentelésének magasztos ünnepe végbement, és e pillanatban robogó sebességgel távozik, becses kincset vive, a különvonat, mely az Austria alattvalóira nézve leg­szentebb clenodiumot, szeretett Császárunk s legkegyelmesebb Urunkat a császári székvárosba visszaviszi. Ő Felsége az ünnepélyen személyesen jelen lenni méltóztatott, s az állat annak a legszebb dics­fényt kölcsönzé. Az egyház iránt nagy érdemekkel biró bibornok herczegprimás Scitovszky - eminentiájának volt fentartva, jámbor kézzel letenni zárkövét az óriásműnek, melyen az Urnák oly sok buzgó szol­gái tevékenyen munkáltak,­­ az ő erőfeszítő fára­dozásainak, valamint számtalan áldozatainak lehet főleg köszönni, hogy most az országban Istennek egy háza áll pompásan (belül tökéletesen, kívül csaknem egészen elkészülve, csodaszép széttekin­­tést nyújtva a vidék távolába), mely bízvást minden más tekintetben is a birodalom legszebb templomai mellett méltó helyet foglal el. As egy a Dunára kiszögellő sziklán merészen épí­tett Basilica most kegyes rendeltetésének át van adva. Az minden nagyszerű szépségeinek és temérdek művészi nevezetességeinek részletes leírásai által nemsokára általánosan ismeretessé lesz. A fölszentelés ünnepe bensőleg magasztos, a nagy czélnak tökéletesen megfelelő volt, magára Magyarországra nézve kettős ünnep, mert az oly szerencsés volt, hogy ez alkalommal egyszersmind közszeretetű Uralkodója iránt is azon hódolatot ta­­nusítható, melytől ez évszázadok óta mindig oly dynastiai érzelmű ország mélyen áthatva van. Főherczeg-Főkormányzó ur külön vonattal teg­nap déli 12 óra után érkezett s magas szállását az érseki palotában vette. Ezen külön vonattal Bécsből egyszersmind aus­­triai észt és Miksa föherczeg ö cs. fens., R­a­u­­cher és Haulik bibornokok, sok más egyházi méltóságok és meghívott vendégekkel együtt meg­érkeztek. Ernő föherczeg ö cs. k. fensége a magas tá­bornokkarral és az országos- és törvényhatóságok főnökeivel Pest-Budáról gőzösön érkezett meg ; már több nap óta minden vaspályavonat, minden gőzös s azonfölül külön járatok a monarchia minden részeiből s még a külföldről is hoztak vendégeket. HgWindischgrätz tbigy, b. H­e­s­s tbsznagy, gr. W i­m­p­f­f­e­n és sok tábornokok tegnap értek ide; továbbá megérkeztek volt, hg Batthyány és P­á­l­ff­y, aztán igen sok titkos tanácsosok, kama­rások és a főnemesség tagjai, általában csak fe­lette ritkán lehet a mágnások és nemesség ily számos összetalálkozását az egész országból fel­mutatni ; az egyház fönnéltóságai közt a r­e­m­b­e­r­g­i (I. sz.), udinei, posen-gneseni stb. érse­kek említendők. A templomfölszentelés ünnepélye tegnap 30-án d. u. 4 órakor zsoltárénekléssel a szent ereklyék kápolnájában kezdődött, miután bíbornok­i eminen­­tiája a főtisztei, esztergomi székeskáptalan tagjai­nak, a pápa ö szentsége által nekik engedélyezett ünnepi mellszalagot, a cappát ünnepélyesen átadta Délutáni */4 7 órakor O cs.k. Apostoli Fel­­sége, Károly Ferdinand és Vilmos fő­herczeg urak ö cs. k. fens., gr. B u o I, b. B­a­c­h és Toggenburg lovag cs. k. ministerek, továbbá több tábornokok s fényes udvari személyzet kísére­tében megérkezett. Ő cs. k. Felsége d. e. fél 11 órakor kelt át az ország határán, e pillanatban a budai cs. várpalo­tán felhuzatott a cs. zászló és ágyulövésekkel ü­d­­vözöltetett. Pozsony és Komáromban Ő Fel­s­ége, el haladtakor a várhegyről s a vár bástyáiról hason­­lag ágyulövésekkel üdvözöltetett. Mindkét helyen a hidak ünnepélyesen föl voltak díszítve, a hát és polg. hatóságok azokon várakoz­tak, és katonai zenekarok játszták a néphymnust, a csapatok díszben a partra álltak, s mind ezen he­lyeken, mind a Duna partján, vagy ahoz közel fek­vő községekben, a lakosság ünnepi öltözetben lel­készeivel, a helyhatóságokkal és a templomi zászlók­kal várta a Fe I s­é­g­e megérkezését, s az ország Fejedelme iránt harsogó éljenekkel tanusítá tiszte­letét. Esztergom, a nagy eseményeket hőn várva, már több napok óta ünnepélyesen feldiszíttetvén, sok ezrek szálláshelye­kön, kik ezen alkalom iránti kegyeletből összetódultak, hogy a magas ün­nepélynek szemtanúi legyenek. Délutáni 6 óra felé egy a várhegyrőli ágyúlövés jelezte az Ő Felségét szállító hajónak közeledését, de már sokkal előbb minden mozgás­ban volt s örömteljes érzelem hatá át villám­szerűen a tömeget, midőn a teljes lobogót dísz­ben büszkén vitorlázó „Adler“ yachtot m­egpil­­lanták. Csakhamar erre a tűztelepből, hosszas szü­netekkel 36 ágyulövés létetett s a város összes ha­rangjai zúgtak. Most mindig hangosabbá lettek tömeg örömnyilatkozatai, mindenki igyekezett a Fe­jedelem lovagias alakját már messziről meglátni, a hajó megérkeztekor, azon perezben, midőn Ő Fel­sége a szárazra kiszállott, az elláthatlan tömeg számtalan „Etseitekre s oly lelkesült öröm-kiáltá­sokra fakadt, hogy azok hosszasabb időre elhan­gozták a harangzúgást, s a néphymnust, mit több zenekarok játszottak. Ő Felsége a hit alattvalói érzületeknek ezen szívélyes kitörése által láthatólag meg lévén hat­va, igen barátságosan köszönt, s először ö cs. fensé­ge a Fők­ormányzó ur, s Ernő és Miksa fő­herczeg urak által fogadtatott; erre ő eminentiája a bibornok-herczeg-primás által egy rö­vid beszéddel legtiszteletteljesebben Üdvözöltetett. Közvetlenül a zászlók- s virágokkal díszített ki­szállóhelynél volt a cs. k. fenségeken kívül, fökormányzói adlatus Haller altábornagy ur ő exoja, az udvari papság, a fötisztelendő eszter­gomi székeskáptalan, a hatóságok főnökei Buda­pestről, helytartósági alelnök A­u­g­u­s­z báró ur, Esztergom megye főnöke. A kiszállóhely közelében a gőzhajózási társaság egy zenekara volt apró hajókon felállítva, a parton a környékbeli bányászok, szintén saját zenéjükkel. Miután Ő Felsége egy a kiszálló helyen tisz­­teleterségül felállított­a. Bianchi gyalog­század fö­lött szemlét tartani méltóztatott, és kíséretével együtt a készen álló udvari kocsikba ült, a katona­ság, felállított cséhek, községi küldöttek, iskolai ifjúság és a nép sorai közt, folytonos soha nem szű­nő örömkiáltásoktól kisérve a menet megindult. Esztergom megye minden községe képviselve volt, mindegyik zászlóján a helység neve állt. A zászlók és szobrokkal diszitett kis hídnál egy elmésen ékített diadalív állt; itt a város polgár­­mestere szerencsés volt a lakosok nevében a hű­ség és hódolat erősítését egy tartalmas beszédben Ő Felsége lábaihoz letehetni, melyet ő F­e­l­­s­é­g­e legkegyesebben fogadni méltóztatott. 6 Felsége szállásánál az egy nagy császári zászlóval díszített érseki palotánál, Ő Felségét annak minden részeiből viharos „Éljen"-ek üdvöz­lők; a palota előtt egy Deutschmeister-gyalog szá­zad állott tiszteletőrségül zenekarral. Mindjárt a legmagasb megérkezés után a magas tábornoki ás­tisztikar bemutatása következett. A nagy teremben és abból nyíló termekben a magas vendégek voltak összegyűlve. Ő Felsé­ge, odavezettetve Főkormányzó ur által, szűnni nem akaró lelkesült „Éljen“-kiáltásokkal fogadtatott. H­e­r­c­z­e­g-p­r­i­m­á­s e Eminentiája a jelenlévők nevében magyar nyelven fejezé ki az öröm és a legalázatosabb hódolat benső érzelmeit. Ő Fel­sége hasonlókép magyar nyelven méltóztatott legkegyelmesebben köszönve válaszolni. Ismételt zajos „Éljen“ ek szakíták félbe Ő Felsége be­szédét , valamint annak végén is a mély meg­­illetődés legszívélyesebb kitörései következtek, vá­laszul azon legkegyelmesebb nyilatkozatokra, me­lyekből kitűnt, mikép különös örömére szolgál­t Felségének, a lojalitás benső biztosítását hallani. Erre a jelenlevők — mennyire csak a tér megen­gedte — bemutattattak és Ő Fels­ége, minden egyeshez néhány kegyteljes szót intézni méltóz­tatott. A bemutatások bevégezte után Ő Felsége a diszörség felett tartott szemlét s azt elléptette. Estvére a város fényes kivilágítására rendki­vüli előkészületek voltak téve; azonban annak egy nagy vihar miatt, mely fájdalom, már dél óta mindig hevesebben dühöngött, legfelsőbb rendeletre el kelle maradnia s más napra halasztatott; azonban 2 ka­tonai zenekar, felváltva két kitűnő czigány zené­vel, roppant néptömeg egybegyülte mellett , Felsége ablakai alatt játszott. Ma 31-én szürkületkor ágyúlövések hirdették az ünnepnapot; regg. 8 órakor h g-p r i­m­á s­­ emi­nenk­ája pompás , fehér ló­fogatú diszhintóban az apostoli kereszt elölvitele mellett a székesegyház elé ment föl, s ott az összes clerus által fogadtatott a szertartások megkezdettek, mi mellett az ő szent­sége által a basilika számára rendelt szent ereklyék átvitele is az összes főpapság körmenetében végbement; azalatt a magas vendégek, továbbá a templomban és körülte számos néptömeg gyűlt össze. 11 óra táján érkezett meg Ő Felsége,a fen­séges főherczeg urak és az udvari személyzet kísé­retében pompás diszhintókban, mindegyik 6 pom­pás és Ünnepiesen díszített fogattal — a katonaság által képezett sorfalon keresztül, melyhez a czéhek zászlóikkal és számos küldöttségek a néppel csatla­koztak. A pompás menet élén megyei és primási huszárok gazdag öltözetben nyargaltak, aztán köz­vetlen Ő Felsége hintája előtt gr. F o r g­á­c­h ka­nonok szépen díszített lovon, az apostoli kereszt­tel kezében. Az érseki palotából elinduláskor egy felállított század zenekarral és zászlóval tisztelgett — és ágyulövések hangzottak. A székes­egyházhozi fölmenetel a cs. tartomá­nyok czimereit viselő zászlókkal, továbbá koronák­, oszlopok- s diadalkapukkal volt jelölve. „Nagysze­rüknek kell nevezni az egyház földiszítését. A székesegyház bejárásánál Őfelséges emi­nentiája a herczeg-primás s a főbb papság által tiszteletteljes beszéddel fogadtatott, a szentély közepébe uralt s a már előbb aláirt fölszentelési okmányt szintén aláírni kegyeskedett, s erre a pompásan elké­szített trónra ült. Miután a fenséges főherczeg urak is a számukra elkészített helyekre jutottak, a szertartás folytat­tatok— a székesegyházban s azon kivül egyházi szó­noklatok tartattak, s a szent mise­­ eminentiája a herczeg-primás által, a számos papság se­gédlete mellett kiszolgáltatott, mely alkalommal az összegyűlt sok ezerektöl buzgó imák szállottak az égbe, s a Liszt Ferencz által sajátlag ezen ün­nepélyre szerzett mise annak igazgatása alatt elő­­adatott. Az ünnepélyes cselekmény főmozzanatai ágyu­lövések s egy a székesegyház előtt felállított gya­logzászlóalj üdvlövései által nyilváníttattak. A szent mise után a h­e­r­c­z­e­g-p­r­i­m­á­s s főbb papság Ő Felségét az egyház főkapujáig kisérék, honnan Ő Felsége folytonos ágyudörgés s a sűrü tömeg szüntelen éljenkiáltása közt visszatért a pa­lotába. Ide érve Ő Felsége a Császár a két országos főváros s a többi szabad kir. városok küldöttsé­geit legkegyelmesebben elfogadni méltóztatott. 3 órakor díszlakoma volt mind a palotában, mind a papnövelde-, a fürdő-vendéglőben s a gőzösökön, s meghivatott személyek száma szinte 1000-re me­het fel. Minden osztályok színének szerencséje volt azon asztalhoz meghivatni,melynél Ő Felsége az érseki pa­lotában jelen volt. Mindenütt zenekarok játszottak, s a bibornok hű primáse eminentiája által Császár Ő Fels­ége jóllétéért mondott, és Ő Felsége által az ország jóllétére legkegyelmesebben viszonzott áldomást álgyalövések, a néphymnus és a nép örömnyilatkozatai kisérték. A külön ebédeknél szintén számos áldomások mondattak. Ebéd után Ő Felsége sok vendéggel legke­gyesebben beszélgetni, s azután azon népünnepen méltóztatott jelenlenni, mely Szen­t-G­y­ö­r­g­y­­m­e­z­ő mezőváros közelében volt rendezve. Ő Fel­­é­g­e érkezésekor Esztergom megye községeinek följárói képeztek sorfalat, Ő Felsége sokakat leg­­kegyesb megszólítással szerencséltetett, s legma­­gasb beleegyezésével az élénk ünnep csakhamar javában folyt. Parasztlóversenyek, díjfam­ászások játékok stb. alakultak, s Ő Felsége elött, a­meny­nyire a néptolongás engedte, nemzeti tánczok adat­tak elő. Ősi szokás szerint két sült ökör osztatott ki a nép közt, s több nagy hordóból folyt a bor. Ez ünnepen Ő Felségét folyvást sürt töme­gek környezők, s egyszerű módjuk szerint tiszte­letteljes hódolatukat fejezők ki; mindenki igyeke­zett a felséges személyhez közeledni, Ő Felsé­gének kezét megcsókolni, vagy legalább ruháját érinteni. Az ünnepben részt vevők és annak szem­lélői megszámíthatlan sokaságban voltak jelen és általános örömet idézett elő Cászár Ő Felsége virágzó kinézése. Az általános örömet még magasbra emelte O Felsége azon legkegyesebb és villámgyorsa­sággal elterjedt nyilatkozata, miszerint j­ö­v­ő év­ben Császárné Ő Fe­l­ségé­ve­l az ország fővárosában hosszabb ideig fog mulatni. Ez estre a pompásan sikerült kivilágításnak a legszebb idő kedvezett. A nagyszerű székesegyház különféle színű ben­­gáli tűz felséges fényében ragyogott s a hegyen messze bűvös világot önte szét; lángtenger áradott el a barátságos városon, mely sok helyütt tündéri látványt nyújtott. A közel hegyeken lobogó öröm­­tüzek gyujtattak, s a hídon tűzijáték égettetett­ el. ŐFelséges a legmagasb udvar körutat téve a nép harsogó örömrivaja közt tekintő meg a kivilágí­tást; azután a kivilágított s földiszített Párkány hely­ségen keresztül Nánára kocsizott, hova Al­b­e­r­t és Ernő Főherczegek és bibornok herczeg­­primás c­emin, kisérék el Ő Felségét. Az oda vezető útón, továbbá a pályaudvarban és közelében ismét sok ezeren összegyűltek, kiknek lelkesedetten kifejezett áldáskivonatai közt ŐFel­sége legmagasb kíséretével 10 órakor külön vo­naton Bécsbe visszatért, mely pillanatot ágyulövé­ I sek jeleztek. Érsekújvár­ott már néhány nap előtt Ő Felsége megérkezésére a pályaudvarban, fényes kivilágítás czéljából, nagy gúlákat állítottak. Ó Felsége elutazta után Albert és Ernő fen­séges főherczeg urak még egy látogatást tettek bibornok h­e­r­c­z­e­g-p­r­i­m­á­s ö­ominensiájánál, az­tán gőzösre szálltak, mely ö fenségeiket a buda­pesti katonai és polgári tekintélyek kísére­tében oda visszavitte , mig e­s­z­t­e­i M­i­k­s­a fö­herczeg ö cs. k. fensége a következő délelőttöt Esztergomban tölteni szándékozik, melynek bazi­likájában most e fenségének fájdalom oly korán­­ boldogult testvére Károly Ambrus főherczeg prí­más holttetemei is léteznek, kinek ő fensége külön­­.« „­­ „ „.. „. „ „ „ 6 o a ....... kápolnában pompás emlékkövet állíttat. Itt természetesen csak rövid vázlatát adhatjuk azon nagy ünnepélynek, melyről méltán mondhatni, hogy abban az egész monarchia részt vett. A minden osztályú vendégek számát 30,000-re teszik. Megemlítvén még, mikop Császár Ő Felsé­­g­e legmagasb u­tmulatása alatt a lakosság részérő­l legalázatosb hódolat szakadatlan szívélyes bizo- 203. 81. September 2.1856.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék