Budapesti Hírlap, 1856. november (254-278. szám)

1856-11-01 / 254. szám

rezés utján leendő eladására f. é. dec. 23.ka, és azon esetben, ha hogy ekkor a becsát meg nem igértetnék, 1857. évi január hó 23-án mindig reg­geli 9 órája a halmi cs. k. szolgabiróság irodájába határidőül kitüzetik és megtartatni határoztatik gróf Gyulay Sámuel 25.000 pft követelése, ennek kamatai, úgy a 10 pstra határozott végrehajtás árverést kérő folyamodvány­ozási és ezentúl szár­mazandó végrehajtási költségek, nemkülönben a ezen követelt betáblázásilag megelőző egyéb jel­zálogos követelések erejéig. Mire venni szándéko­zók azon megjegyzéssel hivatnak, hogy a legtöbbet ígérő ezen vagyonon fekvő zálogilag biztosított­ adósságokat is a leütési ár erejéig átvállalni tar­tozik, továbbá hogy a kérdéses fekvőségek össze­írását és becslését ezen cs. k. szolgb. irodájában megtekinthetik. Ezen intézkedés felől a folyamodó által kimuta­tott zálogos hitelezők és minden venni szándéko­zók értesü­letni rendeltetnek, egyszersmind mind­azok intetni határoztatnak, a­kik,jóllehet számukra külön értesítés nem adatott, magukat az árverezés alá eső vagyonhoz betárylázás által zálogjogot nyertteknek tartják, hogy ezen jogokat a vagyon­­i­eladásig annál is inkább érvényesíteni a cs. k. be­regszászi törvényszék mint illetékes bíróság előtt el ne mulaszszák, mert ha ellenkező esetben a vé­telár felosztása befolyásuk nélkül megtörténend­­­én, ők abból nem részesíttetnének, azt egyedül maguknak lennének tulajdonítandó!«. Közhírré tétetik végrg, hogy Trangusz Lajos részére gondnokul Halmiban székelő h. ügyvéd Osváth Ferencz ur kineveztetett legyen a Rá­t­honyi Lajos ellen gróf Gyulay Sámuel részéről 25.000 pft és járulékai iránt vezetett végrehajtási árve­rezési határozat elfogadása, úgy a vételárnak a cs. k. beregszászi törvényszék előtt történendő felosztásnak­ képviselésére. Ennélfogva nevezett Trangusz Lajos vagy örökösei felhivatnak a va­gyon eladása előtt ezen cs. k. bíróságnál egy képviselő megnevezésére, különben minden kéz­besítések a hivatalból kinevezett gondnok részé­re teljesittetnének. Kelt Halmiban, oct 14.1856. Cs. k. szolga. hivatal.­­(2338) (2—3) 920. A ráczkevei cs. k. szolgabirói hivatal mint b­iróság részéről közhírré tétetik, miszerint Grosz Ferencz és neje Korpácsi Anna ráczkevi lakosok­nak biróilag lefoglalt s 180 pártra becsült 496. sz­­. fekvő házuk f. é. december 31-én, szükség ese­tében pedig jövő 1857. évi január 31-én d. u. órakor a Ráczkeve mvárosa házánál a következő feltételek mellett el fog árvereztetni: 1. Az árverezni szándékozók tartoznak a becs árnak 39/ipoját azaz 36 portot bánatpénz fejében azonnal letenni. 2. A vevő tartozván a vételár felét a 36 portot bánatpénz betudásával azonnal, a másik felét pe­dig az árveréstől számítva egy hónap alatt lefi­zetni. Mirel a netalán zálogjogot nyert hitelezők azzal értesittetnek, hogy ebbeli igényeiket a kitűzött árverési határidőig e bíróságnál annyival inkább jelentsék be, miután ellenesetben a vételár az ár­­vereltető követelésének fedezésére fordittatni fog. Kelt Ráczkevén, 1856. oct. 26-án. Cs. k. szkirói hivatal. (2328) (3—3) 3751. Az ungvári cs. k. városilag kik. bíróság részéröl közhírré tétetik, miszerint Weisz Emma­nuel bezői bérlő 1856 évi sept. 16-n 3751 sz. a benyújtott kérelme folytán — Miglész Mihály Bező helységben 20 sz. a. fekvő háza s­­ urbériségének közárverés utjáni eladása megrendeltetett, s ezen árverés idejéül 1856 nov. 4-re — vagy szükség esetében — 1857 jan. 3-nak reggeli 9 órája tüze­­tetett ki. Árverési hely e bíróság irodája. A fek­­vőség becsára, melyen alul az első árverésnél el nem adatik, 200 pft. — Az árverési feltételek e hivatal irodájában megtekinthetők s lemásolhatók.­ Mindazon hitelezők, kik az elárverezendő feke­­vőséghez zálogjogot tartanak, felhivatnak, misze­rint azt az eladás előtt e bíróságnál bejelentsék, különben a vételár felosztása közreműködésük nél­kül történend meg. Ungvári, sept. 27, 1856. Cs. k. vár. kik. járásbíróság. (2318) (3—3) 4105. Az esztergomi cs. k. járásbíróság által közhírré tétetik, hogy Horváth Bertalanné megke­resése folytán Szenczy József, és neje Domanicza Julianna Esztergom kir. városban Hév­vizutczában 381. sz. a. fekvő s 360 pftra becsült házuk 1856 évi december 29-én d. e. 10 órakor, és ha ekkor a becsár meg nem igértetnék, 1857. január 29-ikén d. e. 10 órakor árvereztetni fog. A venni kívánók a becslési jegyzőkönyvet s az árverési feltételeket a törvényszéknél megtekint­hetik s lemásoltathatják, s a házon fekvő terhekre nézve a telekkönyvi tanácsnál értesítést nyerhet­nek, a vevő pedig köteles lesz a házon jelzálog­­lag biztosított adósságokat a vételár erejéig bírói utalványozás szerint átvállalni. Azon hitelezők, kik magukat az eladandó házra jelzálog­­jogot nyerteknek vélik, felhivatnak, hogy ezt annak eladásáig annál bizonyosabban bejelent­sék, mert külömben a vételár felosztása hitük nél­k­ül történvén meg, abból, a mennyiben a vételér kimentetnek, ki fognának záratni. Esztergomban, oct. 22-n 1856. Cs. k. járásbíróság. A papiros építkezés reánk jövő tavaszon lesz kezdetét veen­dő, és hogy az építkezési és árverési föltételek a tárgyalás kezdete előtt fognak tudtát adatni. Az árlejtési tárgyalások bevégeztéig rendesen fölszerelt és a bánatpénzzel ellátott írásbeli aján­latok is elfogadtatnak és szabályszerüleg kezel­tetnek. Később beérkezendő írásbeli és utólagos szóbeli ajánlatok azonban többé figyelembe nem vétetnek. Nagykálló, 1856. oct. 22-én. Cs. k. megyei hatóság. I tenta (1695*) 922. A jászberényi cs. részére az 1856­.. évben világitó szerekre, u. m. 120 rizma iroda 12 rizma velin 12 rizma pakk 5 rizma median 7 60 szere fekete 25 üveg veres carmin 4 kötet veres i­ódón 5 font barna spárga 50 kötet k­ó-toll, 6 fa tentatartó porzóval 60 darab nagyobb tű 8 motring vászon-ezérna 1000 rőf fekete-sárga füzőzsinór 5000 darab pecsételő ostya 60 font milly-gyertya, 2 láda gyufa. A nevezett törvényszéki tanácsteremben f. nov. 17-én csődárlejtés fog tartatni, — felhivatnak ennélfogva a vállalkozni kívánók, hogy a mondott napon és helyen 50 pft bánatpénzzel, és a fentebb irt czikkekbeli mustrákkal ellátva megjelenni, vagy pedig írásbeli ajánlataikat beküldeni szíves­kedjenek. Önként értetődvén , hogy mind a czik­­kek minősége, mind a szállítás iránt megállapított, és a cs. k. megyetörvényszéki titkárnál a hivata­­os órákban bár­mikor megtekinthető feltételeknek ez utóbbiak magukat alávetetteknek tekintetnek. Kelt Jászberényben oct. 24-én 1856. Pályázatok: (1697*) (3—3) 6221. Az alulirt cs. k. helytartósági osztálynál egy kőnyomda-segédi állomás, melylyel 216 pft évi dij van egybekapcsolva, üresedésbe jött. Azon pályázók, kik az 1853. évi sept. 19-én kelt császári rendelet értelmében ezen szolgálati állomás elnyerésére igénynyel vélnek bírni, ezen­nel fölhivatnak, miszerint szabályszerűti okmá­nyok­ kérvényeiket, melyeknek különösen a pá­lyázók ép és erős testalkatát igazoló bizonyítvá­nyokkal kell ellátva lenniök, e hirdetésnek az it­teni hivatalos hírlapokba történt harmadszori be­itatásától számítandó négy hét alatt ezen hely­tartósági osztály elnökségénél nyújtsák be. Buda, oct. 23. 1856. A cs. k. helytartósági osztály elnökségétől. (1699*) (3—3) 1866. Pest-Solt megyében a kecskeméti tisztán politikai cs. k. szolgabirói hivatalnál egy III. osztá­­rnoki állomás, melylyel a XII. napoliji rangosztály, 300 pft évi fizetés s a magasabb fizetési osztályok­ba való előlépési jog van egybekapcsolva, betöl­tendő. Az ezen­ állomást elnyerni kívánók sajátkezüleg irt kérvényeiket legfeljebb f. é. november 25-ig és pedig , ha már államszolgálatban vannak, hiva­tali főnökségük útján, külünben pedig közvetlenü a kecskeméti cs. k. szolgabirói hivatalnál nyújt­sák be. Ezen kérvényekhez melléklendők : a pályázó­knak keresztelőit vele ; továbbá a végzett iskola tanulmányok, nyelvekben­ jártasság, eddigi alkal­maztatás, erkölcsi és politikai magaviselet iránti bizonyítványok ; végre megemlítendő még a ker­­­ényekben a pályázónak családi viszonya is, vaj­j­­on te i.­nőtlen vagy nős-e s ez utóbbi esetben hány gyermeke van, különösen pedig határozottan kijelentendő : várjon a kecskeméti cs. k. szolga­­bírói hivatalnak egyik vagy másik tagjával áll-e és mily izig rokoni vagy sógorsági viszonyban. Kecskemét, oct. 27-én 1856. Cs. k. megyehatóság. (1706*) (1—3) 2969. A kassai cs. k. orsz. pénzügyigazgatósági osztálynak f. é. oot. 24-n 2969 sz. a. kelt pályá­zati hirdetménye szerint saját hivatali körében egy 1. oszt. kerületi pénzügybiztosi állomás 1000­ pft évi fizetéssel, s esetleg egy III. oszt. kerületi pénzügybiztosi állomás 600 pft évi fizetéssel be­töltendő. Az ezen állomásokat elnyerni kívánók kellő és okmányokt kérvényeiket, melyekben végzett jog­­politikai tanulmányaik , eddigi alkalmaztatásuk, erkölcsi és politikai jó maguk viselete, az igazgató pénzügyi hatóságoknák­ fogalmazási szolgálatra nézve előírt vizsgálatnak jó sikerrel történt leté­tele s nyelvismeretük kimutatandó, valamint az is megemlitendő, vájjon a kassai közigazgatási terü­leten levő pénzügyi hivatalnokokkal állanak-e és mily fokozatú rokon vagy sógorsági viszonyban, az elöljáró hatóság utján 1856. évi nov. 30-ig a kassai cs. k. országos pénzügyigazgatósági osz­tálynál nyújtsák be. Kelt Kassán, oct. 24. 1856. (2323) (3—3) 1020. A pozsoni közigazgatási területen Trén­erén megyében az illavai szki­ói állomás, melylyel 1000 pft évi fizetés s a magasabb 1100 és 1200 pft fizetési osztályba való előlépési jog van egybekap­csolva, megürülvén, annak,vagy ha az említett ál­lomás egy­más által töltetnék be, ennek betöltése égett a f. hó 7-n 9166 sz. a. kelt cs. k. belügy­­miniszeri magas rendelet folytán, négy heti ha­táridő kitűzése mellett, ezennel pályázat nyittatik Az ezen állomást elnyerni kívánók kellően ok­mányolt kérvényeiket, melyekben személyes vi­szonyaik , nyelv- s egyéb ismereteik és képzett­ségük, eddigi hivataloskodásuk minősége és tar­tama kimutatandó, valamint rokonsági és sógorsági iszonyuk is megemlítendő, — a kiszabott pályá­zati határidő alatt, közvetlen elöljáró hatóságaik utján, a vegyes szki­ói hivatalok személyügyeire nézve fennálló cs. k. orsz. bizottmánynál Pozson­ban nyújtsák be. Trencsén oct. 17. 1856. Cs. k. megyei hatóság. (1694*)­ (3—3) 40. A magas cs. k. helytartóságnak i. é. *147/p rendelte folytán Eger városa hatósága ideiglene­sen rendeztetni fogván, az alább látható hivatal állomásokra nézve ezennel a csőd megnyittatik. A folyamodók sajátkezüleg irt, kellően okmányolt fo­lyamodásaikat ezen hirdetménynek a hivatalos la­­pokbani harmadszori megjelenése napjától számí­tandó hat hetek alatt a hevesmegyei cs. k. főnök­ségnél — és pedig ha már közszolgálatban van­nak, elöljáróságuk, különben pedig az 1848. 1849 évekbeni politikai viseletükről­ igazolása mellett, — politikai hatóságuk utján, mutassák be. A felsőbbileg megállapított hivatali személyre következő: A.) Városi tanácsosok. (1688*) (3—3) 2538. A budai cs. k. orsz. pénzügyigazgatósági osztálynak folyó évi oct. 23-n 2538. sz. a. kell pályázati hirdetménye szerint, saját kebelében gy pénzügytitkári állomás 1400 pft , illetőleg fo­kozatos előléptetés esetében 1200 pft éri fizetés­sel betöltendő. A pályázók kellően okmányok­ kérvényeiket, melyekben végzett jogi és politikai tanulmányaik, s eddigi alkalmaztatásuk, a megkívántató vizsgálat letétele, az országban hivatozó nyelvek tudása kimutatandó, s egyszersmind megemlítendő, vaj­­on állanak-e és mily ízig rokon- vagy sógorságban a budai cs. k. közigazgatási kerületben levő pénz­ügyi hivatalnokokkal — rendes hivatalos után 1856. évi nov. 30-ig a budai cs. k. orsz. pénzügy igazgatósági osztályhoz nyújtsák be. Budán oct. 23. 1856. (2312) (3—3) 441. A losonezi cs. k. szolgabirói kerűléshez tartozó Losonez városánál egy fő- és egy al­jegy­zői állomás, az első 600 pfrt, a második 360 pfrt rendszeresített évi áludijjal, üresedésbe jővén. Az ezen állomásokért folyamodók kötelesek sza­bályos bélyegivén sajátkezűleg, német vagy ma­gyar nyelven szerkesztett, kellő okmányokkal is tápolt folyamodvány­aikat, és pedig az alkalmazás­ban levők illető elöljáróságuk,­­ azok pedig, ki sem állami, sem városi vagy egyéb hivatalt nem vitatnék, közigazgatási hatóságok utján, az újság­­ban első kihirdetési naptól számítandó 30 nap la­forgása alatt a cs. k. losonczi szolgabirói hivatal­hoz benyújtani. A folyamodásokban hitelesen kimutatandó : 1. A folyamodónak neve, vallása, születési he­lye, életkora, jelenlegi tartózkodása, úgyszinte ed­digi foglalkozása, vagy alkalmazása. 2. Nőt, nővelek­, vagy özvegy állapota, és gyermekei volnának, azok száma. 3. A felsőbb iskolai pályák sikeres bevégzése nyelvismeretek, különösen a német és magyar nyelvekbeni jártasság szóban, írásban és fogalma­zásban, vagy más táji nyelvek tudása. 4. Bélyegtelen erkölcsi és politikai magaviselet. Kelt Losonczon, 1856. oct. 22-én. Cs. k. sz.birói hivatal. (3) (2­(1687°) (2—3) A cs. k. zálogház ezennel tudatja, miszerint 1855—diki ang. havában elzálogitott, és 1856-diki ovember 11-ikig sem kiváltott, sem átirt zálogok, nevezetesen : felsőruha , fehérrruhanem­ü , czin-, réz-áru,s más ilyesféle 1856-dik évi nov. 12. és 3-dikán, az elzálogitott ékszerek pedig ugyanazon fenn kitett 1855-iki aug. hóról a reá következő héten, úgymint szerdán 19-dikén nyilvános ráv­­erés utján a legtöbbet ígérőknek eladatnak. Egyszersmind tudnil adatik, hogy ugyancsak folyó 1856-dik évi mninus havában egyenkint,­agy más tárgyakkal elzálogitott, és csak három hóra átvállalt prémes ruhák , ha folyó 1856-diki­ovember 15-kig ki nem váltatnának, ugyancsak folyó 1856-diki november 12-n a legtöbbet ígérő­nek eladatnak. Úgy az alant megnevezett hivatali számok alatt elzálogitott, és ki nem váltott, és azért eladatott tárgyak jegyzéke azzal hozatik nyilvánosságra, hogy a hivatalos levonás után maradt összegek alant következő jegyzék szerint 1857-ik évi május 13-dikáig a zálogjegy visszaszolgálta­tása mellett átvétessenek, különben azok élés­én, a hivatali pénztár tulajdonává válandanak. Jegyzék Idézések: (2352) (1—3) 349. Észak-Biharmegyében kebelezett Acsád községének, az úrbéri rendezés különösen az irtások iránt tett panaszai tárgyában, szükséges intézkedésre 1856. évi nov. 28-ik napja reggeli 9 órája, oly­­formán tüzelik ki határidőül, hogy akorra a panaszos lakosság és közbirtokosok, névszerint gr. Nemes Ádám, gr. Kendeffi Ádám, Tisza Kálmán, b. Vécsei Miklósné, Markovics Vilhelmina, Domahid, Dániel, Uray Károly , Teleki László , Cserényi Ágnes, Fried Emánuel, Zichermann Náthán és Ignácz, Fábián Jakab urak és asszony­ságok, vagy ezeknek örökösei, a debre­­czeni cs. k. úrbéri törvényszék előtt vagy személyesen, vagy törvényes megbízott­jaik által okvetlen megjelenjenek. Kelt Debreczenben, oct. 27. 1856. Cs. k. urb. tervszék. (2331) (2—3) 17340. Halász Albert ur felperessége alatt Ha­lász Imre ur mint alperes ellen 1841. évben alispá­­nyi bíróság előtt 3840 ott és járulékai iránt kez­dett, mind­eddig be nem végzett s az idő közben elhunyt alperes örökösei, névszerint Halász Gusz­táv Halász Álmos urak, Halász Victoria Batky (2320) (3—3) 1136. A mezőkövesdi cs. k. szolgabirói hivatal mint bíróság által közhírré tétetik, hogy borsod­­megyei Mezőkövesd városában a piaczon 2-dik­ sz. a. fekvő 3400 pftra becsült néhai Ronkovics Pál árváit illető személyes jogú gyógyszertár 1856. évi dec. 22-dik napján d. e. 9 órakor a helyszínen nyilvános árverés utján el fogván adatni. Felszólittatnak mindazok, kik netalán a kérdéses házra jelzálogot nyerteknek vélik magukat, hogy azt az árverési határnapig annyival inkább beje­lentsék ezen cs. k. szolgabirói hivatalnál, mint hogy elleneseiben maguknak tulajdonítsák, ha a vételár felosztása hitük nélkül fog megtörténni Az árverési feltételek ezen cs. k. szolgabirói hi­vatalnál a hivatalos órák alatt naponkint megte­kinthetők. Kelt Mezőkövesden, oct. 22. 1856. Cs. k. szolgabirói hivatal mint bíróság. 32922/2472 Ezt a. kelt pályázati hirdetménye szedtek s más képesitvények ,­rint a budapesti adóbizottmánynál egy ideiglenes (3—3) k. megyei törvényszék megkivántató irodai, és titkári állomás 1200­­forint évi fizetéssel ürese­désbe jött. Az ezen állomást elnyerni kívánók tartoznak kellően okmányolt kérvényeiket, melyekben élet­koruk, hitvallásuk, erkölcsi és politikai maguk vi­­seletük, végzett jog­politikai tanulmányok, a fo­galmazási szolgálatban, különösen pedig az egye­nes adózási szakban szerzett ismeretük, továbbá eddigi szolgálati minőségük és nyelvismeretük ki­mutatandó, és egyszersmind az is megemlítendő, vájjon a pályázók állanak-e és mily fokozatú ro­konsági vagy sógorsági viszonyban a magyar or­szágos pénzügyigazgatóság területén levő pénzü­gyi hivatalnokokkal, — a kiszabott hivatalos után 1856. évi nov. végéig a budai országos pénzügyi­gazgatósági osztálynál­ benyújtani. Budán oct. 24-a 1856. s jártassága , tekintettel hivatal területén hivatozó német,magyar és román nyelvre . 4. Nincs-e a nagyváradi cs. k. kormánykerü­letben valamely közigazgatási vagy bírósági tiszt­sedével rokonsági vagy sógorsági egybekötte­­tésben ? 5. Van-e, és hol fekvő vagyona ? 6. Ha folyamodó jelenleg államszolgál­ati al­kalmazásban nincs, 1848/9 évi politikai viseletév­­­égre 1­7. Államszolgálaton kívüli s 40 évnél idősb fo­­lyamodók köteleztetnek a korengedély meg­nyeréséhez szükségelt keresztlevelet, s kerületi orvostól kiadott egészégi bizonyítványt felmutatni. Kelt Aradon, oct. 22. 1856. Cs. ki megyei hatóság. — jelesen nyelvtana boros-jenői cs. kir.nyújtsák be az ujépületi cs. k. katonai lak­téiba igazgatóságához, hol is az eziránti közelebbi föltételeket reggeli 8 órától esti 6 óráig naponkint személyesen megte­kinthetik. Kelt Pesten, oct. 25-n 1856. Grünstfitter J. s. k. _________főhadn.­­ katonai laktanya-igazgató. (2325) , (3-3) 22378. A magas ca. kir. belügyminsterium 1856—ik évi sept. 10 kén l,íí®/i.s. számú kibocsát­­ványa, és vonatkozólag a nmtgy cs. k. pestbudai helytartósági osztálynak f. évi September 16-kán 1518/em­. sz. a. kelt rendelvénye következtében a városi Sz. Rókus-kórház szülési­ osztályában meg­ürült tiszteletbeli első orvosi állomás betöltése vé­gett hat heti csőd, a hírlapokban utolsó kiírása napjától számítva ezennel közhírré tehetik. Ezen állomást elnyerni törekvők, a tudományi és gyakorlati képességükről szóló bizonyítványaik­kal ellátott folyamodványukat, a kitett határidői alatt, az alólirt városi tanácsnál nyújtsák be. Kait Pesten, 1856. évi oct. 1-jén, A városi tanács által. Hirdetmények. (2339) (2-3) 261. Sziver István Pest-Soltmegye szent-be­­edelű lakos a begyűjtött adatok nyomán mint aládját véginséggel fenyegető gondatlan pazarló, p­­. k. 273. §-a alapján f. évi October Iorán tar­tott bizottmány­­ülésben gyámbiróságilag tékozló­­ak nyilváníttatott, s vagyonait illetőleg gondnok­ság alá helyeztetett, mely is kellő tudomás és óvakodás végett ezennel köztudomásra juttatik. Kelt Kalocsán, 1856. oct. 18. A kalocsai járási árvabizottmány által. B.) Irodai személyzet. 1 irodavezető tiszt évi fizetéssel . 2 Írnok „ „ 2 írnok 450 350 300 C.) Egészségi személyzet. 1 physicus évenkint.......................... 1 sebész . ..... 1 bába . .......................... (1703*) (2—3) 1161. Az eperjesi cs. k. m.­törvszéknél egy 500 pft fizetéssel, és a magasabb fizetési osztályokban Kiléptetési joggal ellátott törvszéki segédi állo­más megürülvén , annak betöltésére a pályázat ezennel négy hétre megnyittatik. Az ez állomásra folyamodók tehát folyamodvn­­raikat, koruk, állapotuk, vallásuk, végzett tanul­mányaik, nyelvészeti s egyéb ismereteik , vala­mint az ezen hivatalhoz megkívánt képességük, eddigi alkalmazásuk, politikai s erkölcsi jó visele­tük, továbbá az ezen cs. k. megyei törvényszék­nél levő hivatalnokok s szolgákkal­ rokonsági és sógorsági viszonyaiknak kimutatása mellett, ezen cs. k. m.­tervszéki elnökségnél, e kihirdetésnek a Budapesti Hírlap hivatalos lapjáb­an harmadszori beiktatásától fogva számítandó négy hét alatt szo­kott úton nyújtsák át. Kelt Eperjesen, oct. 26-a 1856. Cs. h. m -tervszék. 1 tanácsos évi fizetéssel 2 tanácsos „ , 1 titkár „ „ 1 tollnok _ „ (1705*) (3—3) 15629. A nagyváradi cs. k. országos pénzügy­igazgatóságnak­­. 1856. évi oct. hó 24-én 15,629 sz. a. kelt hirdetménye folytán a fennérintett igazgatóságnak területében egy 1-ső rendű hivatal­­tiszti állomás 700 párt évi fizetéssel lévén végleges minőségben betöltendő. Ezen állomást elnyerni óhajtók kellően felsze­relt kérelemlevelüket, a­melyben életkoruk s előb­­beni foglalkozásaik, úgy az államszámtanból jó si­kerrel kiállott vizsgálataik kimutatása mellett tar­toznak azt is kijelenteni, hogy váljon és milyen fokon legyen az itteni kerületi pénzügyigazgató­ság területén levő hivatalnokok valamelyikével rokonságban avagy sógorságban, — az előirt hi­vatalos utón f. 1856. évi november hó 25-dik nap­jáig az itteni cs. k. országos pénzügyigazgatóság osztályához nyújtsák be. Nagyvárad, 1856. oct. 24-n. F.) Gazdálkodási , egyéb segéd­­hivatalok. 400­1 gazdasági inspector............................... s szabad szállás 1 quartiermester s egyszersmind előfogati biztos.................................................." 400 1 vásári felügyelő . . ... . . 300 Egyébiránt tökéletesen hitelt érdemlő bizonyít­ványokkal kimutatandó az életkor, állapot, vallás végzett iskolák s a feddhetetlen erkölcsi s politikai viselet, nemkülönben a rokonsági fokozat, mely netán a folyamodó s a jelenleg alkalmazásban lévő városi hivatalnok között létezik, — a magyar és német nyelveknek szó- és írásban­ tudása. Végre megjegyeztetik, hogy a beszedő, ellenőr és szám tiszt fizetésük erejéig biztosíték adására öteleztetnek. Kelt Egerben, 1856. oct. 22-n. Cs. k. megyei hatóság. (1698*) Pályázat tanítói állomásokra a pesti főiskolában. 27324. A magas cs. k. oktatásügyi ministerium é. nov. 29-én 14252/160 sz. a. kelt kibocsátva a­nya által Pesten egy izraelita 4 osztályú főiskolá­nak fiuk számára a magyar izr. iskolai alapítvány költségén az 1855. évi mart. 23-án 18788. sz. a. kelt ministeri rendelet határozványaihoz képest leendő felállítását megengedte, s erre nézve négy osztálytanító, egy vallástanitó, egy héber nyelv ta­nító s egy a szükséges segédletek végzésére álló altanitónak rendszeresítését elrendelte, mely taní­tók közöl legalább is egyiknek rajztanitási képes­séggel kell bírnia. Két főtanitó számára 700 pft, a másik két vala­­mint a vallástanító és a héber nyelv tanító szá­mára 600 pft, végre az altanító számára 800 pft évi fizetés van megállapítva. A m­gasabb 700 pftos fizetés rende­sen a szol­gálatba a legidősb két tanítót illeti, a legelső be­töltésnél pedig a magasb tanképesség s egyéb ér­demek határoznak. Ezen tanítói állomások betöltése végett f. é. nov végéig ezennel pályázat nyittatik. A pályázni kívánók sajátkezüleg irt folyamod­ványaikait, melyekben szabályszerű tanítói ké­pességük, austriai állampolgárságuk , valamint életkoruk, erkölcsiségük s az 1848 és 1849. évei alatti politikai maguktartása hiteles okmányok ál­­tal kimutatandó, a fennkitüzött határidőig a cs. k helytartósági osztálynál nyújtsák be. Buda, oct. 20-is 1856. Cs. k. helytartósági osztálytól. Árlejtések. (1709*) (1—3) 5568. A nagyméltóságu cg. k. helytartó osztály f. é. October 12-éről 12212. az. a. kibocsátványa folytán Z­ibolcsimegye Nyir-Baktán lévő roskado­zott cs. k. csendőri laktanya újra fölépítését, a za­­bolcsi cs. k. megyei hatóságnál Nagykállóban mindenki által megtekinthető alaprajz szerint és 2676 frt 34 s Urban megállapított költségvetés m­ellett, jóváhagyta. Ezen építkezés kivitele tekintetéből a zabolcsi cs. k. megyehatóságnál árlejtés fog tartatni melyre határidőül f. évi november 25-ik napjának d. e. 10 órája ezennel kitüzetik Vállalkozni kívánok a költségvetéshez szabott (1704*) (2—3) 15,426. A n.-várási cs. k. országos pénzügy­­igazgatóságnak f. 1856-ik évi oct. hó 21-dikén Ma6­te6i­s*. 8. kelt hirdetménye folytán, a fenn érintett igazgatóságnak területében egy III-ad rendű hivataltiszti állomás 500 pft évi fizetéssel végleges, vagy a körülményekhez képest ideigl­nes minőségben lévén betöltendő. Ezen állomást elnyerni óhajtók, kellően felsze­relt kérelemlevelüket, melyben életkoruk, döb­bent foglalkozásaik, úgy az államszámtanból jó sikerrel kiállott vizsgálataik kimutatása mellett tartoznak azt is kijelenteni, hogy várjon s mely rokon legyen az itteni kerületi pénzügyigazgató­ság területén lévő hivartalnokok valamelyikével rokonság vagy sógorságban, az előirt utón folyó 1856-ik november hó 20-ik napjáig az itteni és k. orsz. pénzügy igazgatóság osztályához nyújt­sák be. Kelt Nagy-Váradon, oct. 21-n 1856.­­°/100 bánatpénzzel ellátva oly kijelentéssel hivat­nak meg ezen árlejtésre, miszerint fent nevezett (1691*) (3—3) 1917. Az Arad megyébe kebelezett boros-jenői cs. ki­szkirói hivatalnál üresedésbe jött segédi ál­lomásra ezennel pályázat nyittatik. Az ezen IX. osztályú ranggal, 700 pft évi díjjal 800 pftos lépcsőzetbei igénynyel összekötött szki­ói segédi állomásért versenyzők, utasittatnak német nyelven, hólyagpapírra sajátkezűleg írandó folyamodványaikat, ha már államszolgálatban van­nak, az előírt utón, ellen esetben lakhelyük közi­gazgatási hatósága által az Arad megyei cs.­kir főnökségnél ezen pályázati hirdetmény háromszori megjelenésétől számítandó négy hét alatt annál inkább beadni, mivel később érkezendő folyamod­ványok el nem fogadtatnak. E folyamodványok s azoknak csatolványaiban pontosan kimutatandók: 1-e1. Folyamodó vers, hitvallása, születéshelye, életkora, tartózkodása, jelen és előbbi hivatalának ideje, viszonyai. 2. Nős, nőtlen, vagy özvegy-e ? illetőleg gyer­mekeinek száma. 3. A végzett jogtanulmányok, letett elméleti Pályázat (2324) (3—­3) Jászberény városában megürült két elemi iskola tanítói állomásra, melylyel egyenkint 400 pft. évi fizetés van összekötve. A pályázni kívánók felhivatnak , hogy kellően felszerelt folyamodásaikat a városi tanácshoz f. évi nov. 30-ig adják be. Kelt Jászberényben oct. 24 1856. _________ (1707*) (1—3) 32922. A budai cs. k. orsz. pénzügyigazgató |H _______________—. ------- ---------- -sági osztálynak folyó 1856-dik év oct. 24-ken államvizs­gák, gyakorlati, 6 biróhivatali próba tó­kai ellátandók, — 1857. évi januar Haszonbérlet. (2313) (1—3) A magas III. hadsereg- és katonai or­szágos főparancsnokságnak f. é. ocl. 13-a Sect. III. Abb­. III. 20839 sz. a. kelt ren­delete folytán, Pesten az úgynevezett ujé­pületi cs. k. katonai laktanyában a marko­­tányosság vagyis csaplárosság és szalócs­­ság 3 egymásután következő évekre, azaz 1857. évi május 1-től egész 1860. évi áp­ril végéig írásbeli ajánlatok utján haszon­bérbe fog adatni. Bérleni szándékozók lepecsételt ajánla­taikat, melyek 70 pftnyi bánatpénzzel, to­vábbá az ajánlattevőnek hivatalosan kiál­lított erkölcsi, valamint egy ily üzlet vi­­telével képességét igazoló bizonyítványok-31-ig 200 100 80 600 D.) Pénztári hivatal. 1 beszedő ............................................ 1 ellenőr..................................................450 1 számtiszt ......... 350 . ..... 3001 assistens . ................................ E) Számvevői hivatal. 1 számvevő ................................................ 1 cancellista mint segéd......................... pfrt 800 700 600 400 400 300 i ha izraelita 13425 jj 13824 fal o es *52 £ O 'Cö — N n N < Vapja, hava és éve a zálogoknak Az átveendő felesleg *o y *n e *3? » pfrt [kr 7283 L853-ik évi febr.1.— 11 7326 j)V » 1 42 7464n — 11 8178 3.2 23 8218v » n — 5 8589 4.— 40 8666n 1)— 57 8776n t) ff— 27 8794 r·n 1 11 9322 7.1 20 9666n 8.2 16 9827« 9.2 45 9835n n ni1 54 10158n r — 37 10194n n — 1 10281 i) 10.3 35 10282» n » 1 30 10365» n»n — 21 10527n » „ — 6 10554„ ffV — •1 10597n n — 18 10706n 11.1 40 10906 t­ 17» 1 33 -05 11854n 15.— 18T 11994n 16.5 15 00 12313» ri17.4 59 12616n 18. ___ 48 co 12803n — 1 59 13015n 21.i 3 s 13231n n » — 4 22. ■ — 59 23., 47 14001n 24.2 — 14242n 4 5 '-a i 14284n 1 4 i> 14579n 25.— 4 *o 14580n — 41 14792 28.1 19 14863n 2 3 14869V 3 30 14980n — 40 11391854-ik évirán.9.5 8 p. 35401853-ik évi febr 1.1 7 3583 3.— 9 4262 8.1L 36 4524 9.7 11 45904 57 4823 10.— 6 •­4955 11.3 1 5590 16.7 46 5732 17.6 26 57337 12 6037­ 18.8 36 6477 23.5 56 6532n n — 7 6583 i)_ 5 43 6936 28.2 32 7027» n 1 14 A cs. kir. záloghivatal által.

Next