Budapesti Hírlap, 1856. november (254-278. szám)

1856-11-04 / 255. szám

sát, mint a mivel őt hasonló tettek ékesítik, s ezt an­nál nagyobb örömmel vallhatjuk, miután a tagosítás ügyében ezen szép eljárás már nem az első, s bizo­nyára nem is az utolsó eset. * A csákói első lóverseny f. hó 26-kán tarta­tott meg, melyre a környékből igen számosan sereg­lettek össze. A díjak következők voltak : Pony-fu­­tás, nyertes Keglevich Béla; negyedéves félvér lo­vak versenye , nyertes ugyanaz, asszonyságok díja, urlovarok, nyertes gr. Almásy; a gr. Zichy által ér­­tesb urlovarok részére kitűzött díj, minden ötven éven felüli urlovarra 10 fonttal kevesebb súly rova­tott, nyertes gr. Batthyányi László; pest megyei asz­­szonyságok díja, urlovarok ; nyertes ismét Keglevich Béla; ivadék verseny, gr. Almássi egyedül lovagold körül a pályát; vadászverseny, urlovarok; nyertes gr. Keglevich Béla. A második verseny napjául f. hó 14-be van kitűzve. *A méhtenyésztőkre nézve igen figyelemre méltó közlést olvasunk. Eisgrubban dr. L­­­e­n­z­­ An­tal urnak sikerült a hódítást — narcotizálást —■ a méhekre is alkalmazni, s eljárásának módját körülmé­nyesen előadta egy gazdasági gyűlésben, melyet a morva gazdák oc­.6-kán Nikolsburgban tartottak. Köz­leményét a jelenvolt méhész gazdák hálaköszönettel fogadták ; egy gyönge vagy anyaméh nélküli kasból a méhek átszállítása egy másik szintén néptelen de mézzel gazdagon ellátott kasba ezentúl a bódítás használata mellett minden nehézség nélkül fog vég­bemehetni. Az elhódított, életteleneknek látszó mé­hek egy tollseprüvel azon kas alsó deszkájára söpör­­tetnek, hová őket át akarjuk helyezni; legfelebb öt percz múlva fölocsudnak és egyesülnek azon kassal, mely jövő működésükre kijelöltetett. — Az Augsb. „Alig. Ztg“ oct. 28-ik számában azt olvassuk: „A régi antagonismus, mi Achen és Köln között uralkodik, minden alkalommal nyilvá­nul.“ Azon ünnepélyek, mikre közelebbről a hol­land-rajnai vasutak kinyitása adott alkalmat, s midőn Achen szándékosan mellőztetett — idézte elő az augsburgi lap említett megjegyzését. Hasonló félté­kenység és verseny a városok közt a régi mint újabb időkben — szokott és természetes jelenség. Ily an­tagonismus volt Roin­a és Carthago, van ma Achen és Köln között, s kinek nem jut eszébe Nagy-Kőrös és Kecskemét? Köszönet. Meleg hálával nyilváníttatik, hogy a ferenczvárosi nyilv. elemi iskolái t. ez. Kempsky János cs. k. kapitány egy földtekével, egy magát meg­nevettetni nem engedő tisztes házaspár pedig egy ékes selyem iskolazászlóval, azonfölül egy feszülettel, a cs. kir. Apostoli Felsége, 6 cs.k. fenségeik A­l­­bert Fölig és Hildegard Főherczegasszonynak, és országunk bibornok+primásának díszes romába fog­lalt képeikkel megajándékozni szíveskedtek. Pesten, nov. 2-án 1856. Máj­er István m. k., a pestvárosi elemi iskolák igazgatója. AUSTRIAI birodalom, Bécs, nov. 1. Az ide érkezett apostoli nuntius, de Lucca érsek, legközelebbi napokban Csá­szár Ő F­e­l­s­é­g­e által külön audientián fog fo­gadtatni, hogy hitelesítvényeit átnyújtsa. A felvo­nulás teljes díszben fog megtörténni. — Ghega lovag miniszertanácsos tegnapelőtt Laibachba elutazott, hogy a laibachi lápon át épí­tett vasút próbajáratánál" jelen legyen. A megnyitási ünnepély valószínűleg Öcs. Felségeik jelen­létében fog megtartatni.­­ Az állam által 1848. év óta kiadott papir­­pénzjegyek (a 10 kros magyar pénzjegyeket kivéve) beszedésének határideje tegnapi nap lejárt. Mai naptól kezdve tehát az 1848. év óta kiadott pénznemekből (kivéve a 10 kros magyar pénzje­gyeket) semmi állampapirpénz sem fogadtatik el fi­zetéskép, se be nem váltatik.­­ A bankigazgatóságnak ajánlatok tétettek az államtól átvett két jószág megvásárlása iránt. A vétel ennélfogva nem sokára megtörténhetik.­­ (C. C.) A cs. k. oktatásügyi ministerium jóvá­hagyta, hogy a czimlapok bélyegzése a cs. k. ta­nodai könyvkiadási igazgatóság kiadási tárgyainál Bécsben elhagyassák s a helyett minden czimlap már a nyomdában cs. sassal elláttassék. KÜLFÖLD. Anglia, London, oct. 31. A „Times“ szerint Oroszország hajóhadat akar küldeni a Bosporusba, s erre Törökországtól engedélyt kérni. Napóleon környezete Oroszországot Angolország ellen in­­gerli. Azt hiszik, hogy legközelebb új kaffer­­háború Üzend ki. A „Morn, Post“ párisi levelezője az angol sajtóra vonatkozó „Moniteur“-czikk tárgyában így ír: „Ezen czikk dalmagyarázatokra adott alkalmat. A császár s környezete sokkal jobban ismerik Angolországot s ama bölcs gyanakvást, melylyel az a szólás- és sajtó­­szabadság minden csorbítását tekinti, semhogy csak egy perc­ig is azt képzelhetnék, hogy valamely idegen kormány ama függetlenségre befolyást gya­korolhatna. Mint hallom, a hivatalos lapnak csupán az volt czélja, hogy az angol sajtó egy részét óvja oly hazugságok koholaitól, melyek a két nemzet közi viszály magvait hinthetnék el. Talán az ama bajokral nagyon élénk visszaemlékezés adott alkal­mat az említett jegyzékre, miket az angol lapok nyilatkozatai I. Napoleon alatt idéztek elő. Ha a „Moniteur“nek sikerült elenyésztetni az oly hirek­­beni hitet, melyek az Angol é­s Francziaország közti jó egyetértést csökkenthetnék, az elérte czélját. Azonban úgy látszik, a „Moniteur“ szerfölötti fon­tosságot tulajdonított az angol sajtó azon közlö­nyeinek, melyek nem annyira a közvéleményre be­folyást gyakorolni, mint az olvasók bizonyos osz­tályát mulattatni igyekeznek.“ A „Times“ párisi levelezője szerint B­r­e­n­i­e­r nem Nápolyban, hanem­,Civita-Vecchiában ült hajóra. Ennek valódi oka abban áll, mivel nem akarták, hogy franczia hadihajó jelenjen meg a nápolyi vizeken. A franczia kormánynak semmi kedve sincs a királyt nyugtalanítói, vagy a nápolyi népnél ingerültséget idézni elő, mi könnyen meg­történhetnék, a franczia vagy angol lobogónak a nápolyi vizeken megjelenése következtében. Egy Stalford­ban adatott lakomán egy m­­aister, Harrowby lord következő szavakat ejtett ki: „Noha a béke helyreállíttatott, még nem jött el azon idő, midőn fegyvereinket egészen félretehet­nénk, hanem ellenkezőleg minden bekövetkezhető eseményre készen kell lennünk.“ Ugyanezen alka­lommal Peel Robert azt nyilvánító, mikép Gran­ville gróf az orosz udvarnál igen udvarias volt ugyan, azonban mégis nem igyekezett, mint egy más nagykövet (Morny gróf), az orosz ud­varnál azon véleményt gerjeszteni, hogy Orosz­ország irányában más, mint a valódi érzület létezik. Szónok a béke iránti aggodalmait fejezé ki. Egyszers­mind szóba hozta Kronstadt­­várát, melyről mint szemtanú állítá, hogy azt Napier a há­ború elején bevehette volna, ha elégséges erélylyel s nelsoni bátorságggal bír. A Jóreményfokról a „Times“ hoz érkezett aug. 21-ig terjedő levelek szerint ismét hírek szár­nyaltak a határon állítólag történt csendháborítá­­sokról; azonban a kormány aug. 16-a oly nyilat­kozatot adott ki, melyben azokat alaptalanoknak nyilvánító. Nov. 1. (Távirdat sürg.) A „M Post“ ma kije­lenti, mikép Törökország jogosan tiltakozott az an­gol hajóhadnak a fekete-tengeren maradása ellen; azonban ezen hajóhad mindemellett is mindaddig ott marad, míg csak a békeföltételek teljesítve nem lesznek. Az említett lap azt véli, mikép úgy látsz­hatnék, mintha ez csak jelentéktelen vitapont lenne, de valósággal azon egész elv forog kérdésben, melyért a háború kezdetett. (Ezen sürgöny igen homályos szerkezetű.) Francziaország, Pár­is, oct. 31. A „Moni­teur“ ma jelenti, hogy a toskánai örökös nagy­­herczeg tegnap C­o­m­p­i­é­g­n­e-ben jelen volt a vadászaton. C­a­l­a­i­s-ból tegnapról kelt tudósítások szerint a württembergi ág, Lajos­ Fülöp unokája s Má­ria Ágnő fia, tegnapelőtt ott kiszállott, Németor­szágba utazván vissza. Mára vagy holnapra várták oda a földközi-tengerre szándékozó orosz hajóhad­nak egy részét. Az azt képező 4 gőzös azért fog ott megállapodni, hogy szénnel megrakodjék. Itt nyugodtan várják a nápolyi ügy kimene­telét. Folyvást beszélnek a már említett orosz köz­benjárásról. A „Duchayla“ hajó, melyről a „Moni­teur“ azt állítá, hogy a földközi-tengerre küldetik, Ci­v­ita-V­ecchiába megy, hogy Brennert Marseillebe hozza. Hírszerint ezen diplomatá­val itt nem igen vannak megelégedve, s annak rö­vid időn senatorrá kineveztetéséről beszélnek. Mint a „Presse“nak Nápoly­ból Írják, oct. 21-n Brenier s Petre,az angol követség titkára, a külügyministerhez menvén, Petre egy oly jegyzéket olvasott fel, mit a „Gazette du Midi“ epésnek ne­vez ; Brenier pedig a „Moniteur“ által közzétett jegyzéket olvasta fel. Carafa külügyminiszer minden nyilatkozat tétele nélkül csupán sajnálatának kifejezésére szorítkozott, s Brenner kikérte útlevelét 25-re. Egy Marseille­ből 29-ről kelt sürgöny szerint 28-a kelle Nápolyból szárazi utón Rómába indulnia, s 30-n C­i­v­ita-V­ecchi­á­b­an hajóra ülnie. James Fazy a „Siécle“ igazgatójához egy igen hosszú levelet intéz, melyben az 1815-ki szer­ződések pontjaiból igyekszik bebizonyítni, hogy Poroszországnak a neuchateli cantonhozi igé­nyei alaptalanok. Ezen levél a „Journal des Débats“ ezen tárgyróli czikkeinek czáfolata akar lenni. W­a­l­e­w­s­k­i gróf tegnapelőtt C­o­m­p­i­é­g­n­eből ide jővén, hosszas értekezletet tartott Kissel­eff gróffal, kit Compiégneben mutatand be a csá­szárnak. A mi Walew­ski grófot illeti, ő folyvást igen nagy kegyben áll a császárnál. Hírszerint az angol sajtó elleni „ Moniteur“-jegy­­zéket maga a császár szerkesztő. Két nap előtt egy oly angol lap hozatott Compiègne- be, mely maga a császár személyéről nem szólt épen roszul, de összes ministereit, s kivált F­o­n­­­d­o­t igen hevesen megtámadta. A császár a lapot átvevén, kézről­­kézre járatta, több mint 20 személy lévén jelen. Azon expeditio, mit Angol é­s Francziaország kö­zösen akartak Madagaskar ellen intézni, elhalasz­­tatott. T o u 1 o n b ó 1 oct. 28-ról kelt levelek szerint, az ottani arsenálban fasátrak készíttetnek,a jövő tavasz­­szal Kabylia ellen eszközlendő hadjáratra. Két gőz-corvette jelenleg fölszereltetik. Az itteni hivatalos körökben még mindig hírek szárnyalnak a nápolyi viszálynak rövid időm­ békés kiegyenlítése iránt. Baraguay d’ Hi­lli­er­s unok Gónuából jővén, 28-n Marseillebe érkezett. Németország, M­ün­ch­en­b­ő­l írják : „Mint én most hallom, austriai Császár Ő Felsége a speieri székesegyház számára a már ko­rábban ajándékozott összegen kívül ismét 20,000 pftot méltóztatott adományozni, mely összeg a müncheni cs. követséghez a nevezett czélra leendő átadás végett már megérkezett. A berlini helyi sajtót nagyon érdekli egy életbe léptetendő rendőri rendszabályról szó­ló hír, mely szerint az úgynevezett napi kö­teles példányok benyújtása, s ekként az összes hír­lapi példányszámok kiadása , a rendőrségi szol­gálati órák alatti s ennélfogva a reggeli 8 és esti 8 óra közti időre szoríttatnék, míg ez ekkorig min­den időben, s így éjjel is történhetett. Most azon­ban kitűnt, hogy e rendszabály csak két hivatalos törvényszéki lapot illetett. B. Bülow mecklenburgi négi ügy­viselő a ber­lini udvarnál, a mecklenburg schtverini a­gség rendk. követévé és meghatalmazott ministerévé B­é­c­s­b­e kineveztetett. Spanyolország, Madrid. Egy oct. 30-tól kelt sürgöny szerint, Messina tábornok lemon­dott a táborkari igazgatóságról s helyébe S­a­n­z tábornok neveztetett ki. A­u­m­a­t­e herczeg nejével s fiával együtt Sevillába érkezett. Serrano tábornagy bizonyosan megtartandja a párisi követ­séget. Hihetőleg Zarco del Valle képviselendi Spanyolországot az orosz udvarnál. A cortes­­gyűlés összeülése iránt még semmi határozat sem hozatott. A „Novedades“ elsietettnek tartja azon hirt, mintha Zarco del Valle­­nok sz.­pétervári követté neveztetett volna ki, s egyszersmind ezen alkalommal kijelenti, mikép O’D­o­n­n­e 1l valóban m­egkinálta­ ott ezen állomással; azonban sajátszerű állásánál fogva azt nem fogadható el. Mint egy rajnai lapnak odt. 25-ről írják, a kabi­net tagjai közt semmi egyesség sem létezik, mind­egyikük csak saját érdekét tartja szem előtt. N­o­­cedal s­ersundi legjobb lábon állanak a pa­lotával, s Narvaez ellen fondorkodnak, ki most már nem tudja, hogy minő befolyásra támaszkodjék. Legroszabb helyzete van Barzanallana pénz­­ügyministernek, ki üres kincstár mellett naponkint növekedni látja a kiadások s bevételek közti arány­talanságot, a­nélkül hogy ezen segíthetne. Lelépése kikerülhetlen, azonban kétséges, ha váljon utóda, Bravo Murillo meg­tudandja-e az üres kincstárt tölteni. Egy a hivatalos lapban megjelent ren­delet a papnöveldéknek visszaadja a hittan tanítá­sára a kizárólagos felhatalmazást, míg a forradalom az egyetemekre bízá a hittani felolvasásokat. Legközelebb két főpap Narvaeztől 22 szerze­tesi s apáczazárdának tüsténti helyreállítását kívánta , mely kívánat egyelőre megtagadta­­tott, azonban a főpapok óhajtása magas befolyás segélyével rövid időn hi­hetőleg teljesülend. A had­­ügyminister Urbistondo a néphadnak a seregbe bekeblezése iránti rendelet által igen népszerűtlenné tette magát; mint mondják, lelépend­ő helyét Ler­­s­u­n­d­i töltendi be. Mint oct. 6-ról írják, a „Novedades“ szerint Ben­kendorff gróf jövő héten elhagyandja Madridot, miután a királynőtől magán-audientián szabadságot kérendett. Az „Espana“ hozzá teszi, mikép a had­­ügyminiszer a gróf tiszteletére 50 terítékű lakomát adand. Az „Associacion“ azt állítja, mikép Madrid­ban egy oly manifestumot nyomtatnak, melyben­­ Espartero saját eljárását kifejti a nemzet előtt. Több lapok szerint a pápai nuncius B­r­u­n e 11­­ már néhány nap múlva Madridba fog érkezni. Némely lapok c­áfolata daczára, a pénzügyminister Bar­­z­a­ti­a­­­a­n a lelépéserőli hir ép oly elterjedt. Ezen lelépés oka az lenne, mikép a­­ ministerek többsége nem helyeslé a minister pénzügyi tervét. Ezen hir valószínűnek látszik. A legközelebb Madridba visz­­szatért Bravo-Murillo hajdani miniszerelnök súlyosan megbetegült. A legutóbbi napokban nyug­­­talanító hírek szárnyaltak Catalonia helyzetéről. Barcelonában valóban mutatkozott is némi in­gerültség, azonban lázadási kísérlet nem történt. A demokrata lapok jelentik, mikép Pr­im tábornok legközelebb a progressista párt főnökéül lépend föl. A londoni spanyol követ, Pacheco beadta le­mondását.­­ Olaszország: Lord Minto Turinba érke­­­­zett, s megjelenése a félsziget kis udvarainál két­ség­en kívül aggályt fog gerjeszteni. Azonban semmi kétség, mikép ide érkezését ezúttal csupán egésségi tekintetek idézték elő , melyek családjára nézve az olaszországi éghajlatot szinte szükséges­nek tüntetik föl. Özvegy orosz császárné ö fels. a Lago Maggiore partjain a lakosság részéről mindenütt ün­nepélyesen fogadtatott, mert az ö fels. által ez ál­lamnak adott elsőségben politikai jelentőséget lát­nak. A borromei szigetekhez érvén elfogadó ő fel­sége Borromeo grófnőnek meghívását valóban igéző szép helyen fekvő palotájába, hol ö fels. reg­gelizvén, később Carignan hg kíséretében Aronába indult. — Genuában király­a fels.­várta a csá­szárnét, ki bárha grófnő szerény czime alatt uta­zik, mégis mindenütt rangjához illő kitüntetéssel fogadtatik. Genuában a két udvar csak 24 óráig tartózkodott. Cavouron kívül Ratazzi és della Marmora tbk. is Genuába érkeztek, ő felségének hódolatukat bemutatandók. A császárné kísérete 60 személyből áll. — Nizzában három villa áll befogadására készen. Az „Avigdor“ villa, melyben ő felső lakni fog, a többi kettő közt áll. Ez sehogy sem bir fejedelmi, hanem inkább polgári külsővel. A czárné kísérete és szolga személyzete befogadá­sára rendelt két más villa az elsővel karzatok által van egybekötve. Már mintegy 100 ló megérkezett­ Az idei tél Nizzában igen élénk lesz s azon hir, hogy Sándor császár, Victor Emanuel király és Napóleon császár e város falai közt találkozni fog­nak, mindig több hitelt nyer. Dánia, K­op­e­n­h­á­g­a, oct. 27. Mint a „Fä­­­drelandet“ írja, az örökös herczegnek korábbi fő­parancsnokságába visszahelyeztetése, mi Schee­­e e befolyása csökkenése jeléül szolgálandott, egy­előre elmond. Törökország. Konstantinápolyból f. hó 20-ról jelentik, mikép a franczia követ Thou­­vénél a szultán által kihallgatáson fogadtatott. A „Journ. de Const.“ megc­áfolja a „Presse d’Orient“ azon jelentését, mintha az angol hajóraj a feketetengerről mielőbb eltakarodnék , s úgy hiszi, hogy e hajóraj nem erősíttetett volna, ha hogy ez a szándék. — Trapezuntból va. hó 31- ről jelentik, mikép a persa párisi követnek elhajó­­zása perezében onnan egy angol gőzös is elindult jegyzékekkel a konstantinápolyi angol követséghez. A franczia követ visszautazott Teheránba s felszó­­litá a saht, hogy Angliával békét kössön. Miután az angol expeditio előkészületei a persa öbölben folyvást tartanak, ezért Persia Heratot erősíti. Egy Böhler nevű franczia van e munkálatokkal meg­bízva. Az „Oss. Tr.“ szerint B­o­u­r­r­é e eddigi franczia követ a persa udvarnál Anglia kívánatéra vissza­hivatott. Teheránt f. hó 10-én hagyta el­­ a kö­­vetségi ügyeket­­. Gobineau első titkárnak adta át. F­e r­u­k­h khannak követte kineveztetésére nézve jelentik, mikép eleinte a sah bátyja, Ali Hali khan hg volt Francziaországba követül jelölve, de Oroszország ellenvetést tett egy herczeg kinevez­­tetése ellen, miután Oroszországba csak egyszerű államtanácsos küldetett. Ez idézte elő, hogy e fönt­nevezett követ­len kijelölve. Amerika, N e­w-Y o r k. Mint az „Indép. belge“­­nek írják, a franczia foglyok ügye folyvást az előbbi helyzetben van, a megkezdett 3 per egyike sem ha­ladt előbb egyetlen lépéssel is. Csak annyit tud­hatni, mikép Debud Felicitas szintén benn fog­laltatik a törvényes keresetben, azonban szabadon hagyatott. Azon hit szárnyalt, mikép Carpentier buvó helye tudva van, s ő rövid időn kézre kerülend. Philadelphiában a választások alkalmából igen sajnos zavarok történtek. Columbiából (déli Carolinában) érkezett tudósítások szerint 15 állam kormányzója értekezletet tartana azon eljárás meghatározása végett, melynek követése a déli ál­lamok jogainak oltalmazása végett c­élszerű lenne azon esetre, ha Fremont választatnék meg el­nökké. Távirati tudósítások, London, oct. 31. A „Times“ igen heves czik­­ket hoz Francziaországnak Oroszország felé hajló politikája ellen és fenyegetődzik , hogy Oroszor­szágnak inkább még egy háborút kellene vívnia, sem hogy a párisi békekötés feltételei betöltetlenül ma­radjanak. London, nov. 1. A „Morning Post“ állítja, mi­kép Törökország a britt hajóhadnak a feketengeren maradása ellen nem tesz előterjesztéseket.­­ Az angol banknak érczpénzkészlete a múlt kimutatás­hoz képest 122,886 fonttal csekélyebb volt. A leg­újabb amerikai posta jelenti, mikép Spanyolország Mexikó ellen hajóhadat szerel föl. P­á­r i­s, oct. 31. Állítják, mikép az udvar nov. 10-én fog St. Cloudba visszatérni. — A„Moniteur“ szerint a toscanai örökös herczeg f. hó 28-án Com­­piègnebe érkezett. Egy madridi f. hó 29-ki sür­göny szerint A­u­m­a­r e hg. Sevillába érkezett. Sanz Mess­i­n­a helyébe táborkari főnökké ne­veztetett. P­á­ris nov. 1. A „Moniteur“ jelenti, mikép teg­nap Compiègneben ministertanács tartatott. A„Con­­stitutionnel“ szerint a franczia és angol követség személyzete, Nápolyból jőve, f. hó 31-én Civita­­vecchiában hajóra szállt. A ministeri lapok ma a kivonulási ügyről hallgatnak. A „Revue contempo­­raine“ mondja, mikép csak értekezletek háríthatják el a besszarábiai határszabályzás nehézségeit; az orosz és franczia követek Konstantinápolyban egye­sültek, hogy a portának a fejedelemségeket illető­leg kiadott fermanjára nézve, mely a párisi szerző­déssel ellenkeznék, megjegyzéseket tegyenek. Fra­nkfur­t, nov. 1. A szövetséggyűlés múlt csütörtökön ülést tartott, melyben a Neuchatel iránti indítvány bizottmányhoz utasíttatott. A bizott­mány ma a porosz indítványok mellett nyilatkozott. Nápoly, oct. 28. Francziaország és Anglia követségei ma hagyják oda a várost; szárazföldön utaznak Rómán át Civitavecchiába, hol hajóra száll­nak. Itt kiterjedt katonai rendszabályokat léptetnek életbe. Lanza tbk. gaetai parancsnokká nevez­tetett ki. Roma, oct. 26. B. Brenner családja ma Ná­polyból ide érkezett. Allouveau de Montre­­a­l tbk. utazási készületeket tesz; utódját G­o­y­o­n tbkot legközelebb várják. Málta, oct. 22. A „Swalow“ gőzeorvette, Ajac­­cioból jőve, D­u­n­d­a­s­admiral itt létező hajórajá­hoz csatlakozott. Konstantinápoly, oct. 24. Ferukh khan persa követ, a francziák császárjának a pasz és oroszlányrend 100,000 frank értékű diszítvényeit, Eugenia császárnénak 70—80,000 fr. értékű gyöngyöket és ékszereket,N a p o 1­e o n hgnek drá­ga kövekkel kirakott 60000 frank értékű kardot, to­vábbá öt rendjelvényt hoz, ezek közt egyet Wa­­lewski gróf számára. Színházi előadások. A nemzeti színpadon: „Ármány és Szerelem.“ Szomorujáték 5 felv. A pesti német színpadon: Zum ersten­­male: „Hanns Heiling.“ Romantische Oper in 3 Aufz. Dunavizállás, nov. 3. 3' 1" 0"' 0 fölött. Felelős szerkesztő SZILÁGYI FERENCZ Szerkesztő-társ NÁDASRAY LAJOS. Bécsi börze, nov. 3. (Távirati közlés.) Bankrészvény . . . . Államkötelezvény 5% dto 4% . . 1835—diki sorsjegy 1839-diki — . . . 1854—diki 5% .... Nemzeti kölcsön 5% Államvasutrészvény . . Földtehermentesítési köt. Éjszaki vaspálya . . . Dunagőzhajózás . . Hamburg....................... Augsburg .­­. . London ............................. Cs. kir. arany 1047 123% 106 83ya 743/4 2572/­ 590 783/g 106% 10—19 9%

Next