Budapesti Hírlap, 1857. szeptember (198-222. szám)

1857-09-01 / 198. szám

September 1. 185? Pest Kedd: Megjelenik e lap, vasárnap és ünnep utáni napokat kivéve, mindennap reggel. '•'.lefizetési dij : Vidékre :félévre: 10 frt, évnegyedre:# frt. Hely­­ien: félévre: 0 frt, évnegyedre: 4 frt.­A h i­r­d­et­é s­e­k ötször (miábzott sorának egyszeri beiktatásáért « kr, többszöriért pedig 4 kr szé­­mittatik. — Egyes szám 20 pkr. Hzort. salni iroda : Egyetemutcza 2-ik sí. a­­l­ső emeletén! BUDAPESTI Kimfó hivatal van : Egy­etem-utcsá­ban, 2-ik stád­ alatt, földfilm Előfizethetni helyben: a a p kiadó hivatalában, Egyetem*utcsa, 2-dik szám, földszint, vidéken minden es. kir. postahi­vatalnál. — Előfizetést tartalmazó levelek a czim. lakhely s utolsó posta feljegyzése m­ellett a pénzzel együtt bérmentesi­tve egyenesen a kiadó­­i va­talhoz utasitandók. Előfizetési felhívás a „BUDAPESTI HIRLAP“-ra. September — december hónapra Pest - Budán naponkinti házhozhor­­dással . . . . . 5 ft 20 kr pp. Postán naponkinti szét­küldéssel .....................6 ft 40 kr pp. E lap nagy elterjedettségénél, s azon körülménynél fogva, miszerint a h­i­v­a­t­a­­los lapokbani igtatványok külö­nös figyelemmel olvastatnak, s igy azok a beigtatóra nézve igen hasz­nosak, bátorkodunk azt igtatványokral minél gyakoribb használatra ajánlani; a beigtatási díj egy petit sortól egyszeri be­­igtatásnál 1 4 pkrral, többszöri ismétlésnél pedig csak 4 pkrral számíttatik. A Budapesti Birlap kiadóhivatala. HIVATALOS RÉSZ­ e cs. k. Apostoli Felsége f. é. aug. 18—ki legfelsőbb határozata által nemes Grab­­may­e­r Lipót alsó-austriai helytartósági taná­csosnak , a kért állandó nyugalomba helyhezte­­tést megengedni, s öt hosszú évi kitünő szolgá­lata elismeréséül cs.­k udvari tanácsos czime és rangjával legkegyelmesebben felruházni méltóz­­tatott. öcs. k. Apostoli Felségei.é.aug. 19-ki legfelsőbb határozata által legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy báró Brentano János Antal miniszteri tanácsos a pénzügyminisz­tériumban , a szász-weimari aég ő k. fensége által neki adott sólyom-rendi comb­orkeresztet elfogadhassa és viselhesse. Ö cs. k. Apostoli Felsége f. é. aug. 21-ki legfelsőbb határozata által B­o­s­c­h­i An­gelo altizedest,s Ronconi Lajos 14-dik és Jankovics András és Schwab Ferdinand 18-ik ezredi csendőröket, és pedig a két előbb nevezettet közbiztosságveszélyeztető egyének kézrekerítésénél tanúsított önfeláldozó bátorsá­guk elismeréséül, — a két utóbbit két gyermek­nek egy égő ház lángjai közöl saját éltük veszé­lyével történt kimentéséért ezüst érdemkeresztel legkegyelmesebben földisziteni méltóztatott. Öcs. k. Apostoli Felsége f. é. aug. 20-i legfelsőbb határozata által dr. D­u­c­­­e­k Albert és dr. P­i­­­h­a Ferencz tanárokat, tanárokká az orvos-sebészeti József-académiában legkegyel­mesebben kinevezni és dr. G­r­o­h Ferencz ez­­redi orvost, a gyakorlati sebészet eddigi helyet­tes tanárát a nevezett akadémiában, ezen tanári hivatalától fölmentetése alkalmával eddig tanú­sított érdemteljes működése elismeréséül, koronás arany érdemkereszttel legkegyelmesebben földi­szíteni méltóztatott. Az igazságügyminiszer Barthodeiszky Gyula ideiglenes tanácstitkárt és Raab József törvény­széki segédet, végleges tanácstitkárokká, továbbá Andris­ovits Albert törvényszéki segédet ideig­lenes tanácstitkárrá, a két utóbbit egyszersmind ál­­lamü­gyészi helyettessé a soproni orsz. főtörvényszéki terület megy­etörvényszékeinél kinevezte. Az igazságügyminiszer J­e­n­k­o Albin­ób­á­r­k­o­­nyi Edvárd ideiglenes törvényszéki segédeket a pozsoni orsz. főtörvényszéki területen eddigi szolgá­lati helyükön meghagyás mellett, továbbá báró P­a­­raszkowi­tz-Gaszer Emil járáshivatali tollno­­kot Hamburgban Alsó-Austriában és lerchenaui lovag K­annagetta Jenő figyelőt, ideiglenes törvény­­széki segédekké a pozsoni orsz. törvényszéknél, végre Kurzweil Victor szolgabiróhivatali tollno­­kot Malaczkán ideiglenes törvényszéki segéddé a beszterczebányai megyetörvényszéknél kinevezte. A kereskedelem, ipar és középületek cs. k. mi­­nisteriuma a f. évi aug. 6-iki ,2417/183»­sz- a­ kibo­­csitvány folytán egyetértésben a bel- és pénzügyi ministeriumokkal, továbbá a legfőbb rendőrhatóság­gal késztetve látá magát, a győrmegyei Győr, szathmármegyei Szathmár-Németi sz. k. városban és felső-nyitra megyei Töplitz fürdőhelyen ekkorig fennállt, régibb időből szár­mazó, a házaló kereskedést korlátozó határozmá­­nyokat megszüntetni. Változások a cs. k. hadseregben. Előléptettek : A hadsegédi testület­ben: Du Rieux de Feyan Alfred őrnagy és hadtesti segéd a 6. hadtestnél, alezredessé, és Tróka Ferencz első osztályú százados a had­­seregi főparancsnokságnál, őrnagygyá; Schmoll Norbert első osztályú százados a 47. sz. gr. Kinsky gy. ezredben, őrnagygyá. F. é. aug. 22-én a bécsi cs. k. udv. és államnyom­dában a birodalmi t. lap XXXI. darabja megjelent és szétküldetett. Tartalma: 150. sz. Rendelete a bel-, igazság- és pénzügymi­­nisteriumoknak 1857. aug. 9-éről — hatályos az összes koronaországokra, kivéve a lombard-velen­­czei királyságot s katonai határőrvidéket — mely által az 1857. jun. 17-ki legmagasb határozat foly­tán az 1854. jul. 3-ki ministeri rendelet 1 § a 2-ik fejezetében (birodalmi törv. lap 169. sz) előforduló „szolgálati utak a hivatal járásában“ az f-e biró­­sági törvényszékeket illetőleg magyaráztatik. 151. sz. Kibocsátványa az igazságügyministerium­­nak 1857. aug. 9-étől — hatályos az összes koro­naországokra, kivéve a kat. határőrvidéket — az 1852 máj. 27-ki büntető törvény 354. §-ának az el­készített hasonszenvi gyógyszerek jogosutlan eladá­sára alkalmaztatásáról. 152. sz Rendelete a bel-, igazság- és pénzügymi­­nisteriumoknak 1857 aug. 14-éről, melylyel a több koronaország kerületi és járási felosztásában annak közzététel napjától történt változtatások kihirdet­­tetnek. 153. sz. Rendelete ez igazságügyministeriumnak 1857. aug. 14-étől — hatályos a birodalom egész területére, kivéve a határőrvidéket — a kölcsönös­ség megtartását illetőleg azon ítéletek végrehajtása tekintetéből, melyek porosz kir. törvényszékek által az ezeknél mint a szerződésben kikötött törvényszé­keknél austriai alattvaló ellen emelt panaszokra hozattak. 154. sz. Rendelete a pénzügyministeriumnak 1857. aug. 15-éről — a jelenleg a kolozsvári cs. k. bánya-, só- és erdőigazgatóság fővezetése alatt álló igazga­tási tárgyaknak ideiglenesen a nagybányai cs. k. fő bánya-felügyelőségi hivatal alá helyeztetéséről és a nagybányai és szomolnoki cs. k. fő bánya-felügyelő­ségi hivatalok elnevezéseinek bánya-, erdő- és jó­­szágigazgatóságokká változtatásáról. 155. sz. Rendelete a pénzügyministeriumnak 1857. aug. 17-éről — hatályos a koronaországokra az általános vámkötelékben — az achenthali I. oszt. mellékvámhivatal jogainak bővítését illetőleg. NEMHIVATALOS RÉSZ Buda, aug. 30. Öcs. k. Apostoli Felsége tegnap 6 óra­­ kor Rozsnyóról elindult, s 2 órakor az ünnepileg diszitett Lőcsére érkezett — mindenütt a legü­n­­nepélyesebb s legszivélyesb hódolatok. Számos bemutatások s köz audientiák után nagy udvari ebéd következett. A Rozsnyótól Dobsina és Csütörtökhelyen át vezető regényes után a Császár egy ideig ég Koburg Ágost birtokán Straczenában mu­latni s ott villás reggelit elkölteni méltózta­tott , — a herczeg öcs. k. Apostoli Felsé­­gét kiterjedt birtokain személyesen kiséré. Eperjes, aug. 30. Tegnap Lőcsén általános kivilágítás volt a bá­nyászok fényes felvonulása mellett. — Ma reg­gel­i Felsége ugyanott isteni tiszteleten volt jelen, meglátogató a hivatalokat, intézeteket és templomokat, aztán magán andentiákat adni méltóztatott, mire va 10 órakor a legmagasb uta­zás tovább folytattatott. Szepesvárallyán át, hol a székestemplomban ünnepélyes Tedeum tartatott, s a Branyicsko he­gyen át V12 órakor Eperjesre érkezvén, itt szá­mos bemutatások, valamint magán audentiák, továbbá nagy udvari ebéd következett. A város ünnepileg van díszítve, s nagyobb ki­világításra is tettek előkészületeket. Császár Ő Felsége folyvást a legjobb egészségnek ör­vend. Rozsnyó, aug. 28. Császár ő Felsége ma reggeli 7 órakor Rima-Szombatban az ottani cs. k. hatóságokat, és sz. a városházat méltóztatott legkegyelmesebben megszemlélni. 8 órakor következett a legmagasb elutazás Rozsnyóra. A sorfalat képező czéhek, iskolai if­júság , s Gömör megye hódoló községei közt ért a császári menet a város végéhez, hol­y Felsége Rimaszombat városa községi képviselete által még egyszer tiszteletteljesen üdvözöltetett. Innen gyors lovagok rajongók körül a császári kocsit,melyet még sokáig bucsu-ü­dvlövé­­sek s a néptömeg éljenzései követtek, míg a kö­zel magaslatok mögött el nem tűnt. A tornallyai járásban elterjedő magaslatok hosszában az útban fekvő helységeken kívül 32 község volt csoportokban felállítva, melyek ün­nepi ruháikban ő F e­­­s­é g é n e­k elhaladtakor legalázatosb hódolatukat bemutatók. A járás határában felállított két obeliszk mel­lett a tornallyai szolgabiró mutata be magát, 7 község lakossága által körülvéve. A tornallyai bandérium egy erős osztálya véve át innén a legmagasb menet kíséretét. Tornallyán, a mai nap egyetlen váltó­állomá­sán , egy szép diadalkapu mellett e járás szá­mos községeinek képviselete és lakossága állt. Az ott felállított zenekar által rákezdett néphym­­nus hangjai közt viharos éljenek üdvözlők Csá­szár Ő Felsége megérkezését. Tornallyától a legmagasb menet, történt levál­tás után , a Rozsnyóig s azon túl terjedő, a ter­mészet által szépség- és termékenységgel gaz­dagon megáldott Sajó-völgybe fordult. — Vidám idő kedvezése mellett s kitűnő állapotban levő utón Urunk Császárunk villámgyorsaság­gal még 12 óra előtt ért Rozsnyó sz. k. város elé. A nyájas Sajóvölgy lakosai azon voltak, hogy utóbbit a természettől nyert pompájában még dicsőbbé tegyék és ekkép őszinte készségüket nyilvánítók, hogy az ünnepies fogadáshoz részük­ről is tehetségük szerint járuljanak. Több helyütt viruló napraforgókból készült ívszerü füzények jelképezék a császári színeket, s az azokat alkotó községek ez által akarták legalá­zatosabb hódolatukat kifejezni. A szalóczi vashámornál egy diadalív volt lát­ható a vashámor terményeiből összeállítva e fel­irattal : „Hódolatul a szalóczi vasgyár“, mely körül a vashámormunkások sereglettek össze. Egyes lakosok által szives szándékkal nyúj­tott egyszerű hódolati jeleket több helyütt lehet­ látni. Többen az útra dűlő kerteikben óriás vi­rágbokrétákat állítottak föl, érzelmeiket ilyetén­­kép fejezvén ki. Innentől fogva a kerületbeli több osztályban fölállított bandérium mindinkább növekedett, míg Császár Ő Felsége kíséretében Rozs­nyóra teljes számmal bevonult. Az uralkodó szívélyes elfogadását illetőleg, s Rozsnyó az Ő Felsége által legmagasb láto­gatással boldogított városok közöl egynek sem­­ maradt mögötte. A város szélén lombfüzérrel, kigyódzva kö­­rtilfont szürkére színezett négy oszlop igen kel­lemes látványt nyújtott, s rajta e szívélyes üd­vözlet volt olvasható: „Üdvözlégy Habsburg hős sarja, kegyes Feje­delmünk ; Hódolat és hűség e város jelszava Hozzád.“ A gazdagon diszesitett berzéti utczán, mely a fő­térre vezet, mindenek felett az ŐFelsége leg­magasb szállásául rendelt püspöki széklak tűnt szembe.­­ A kapuzat fölött egy piros-­s fehér színekkel, virágkoszorukkal, színes léggolyók­kal, és más egyéb világítási készületekkel éke­sített csarnok emelkedett, mely középpáholyai felett a császári sast hordá e jelszóval: „Viribus unitis,“ és két oldali vezet fölött Lehönbrunn és Possenhofen sikerült látképeit. Közvetlenül a még ezeken kívül is mindenfé­lekép földíszített püspöki széklak mellett állt a Mária-oszlop . Felsége legmagasb képével ékesítve, alatta életnagyságú fényképletekben az erő, igazság, vallás és jótékonyság jelvényei ezen ő­felségére vonatkozó feliratokkal: „Fortitudine invictissimus“ „Justitia observan­­tissimus“ „Religione piissimus,“ „dementia in­­comparabilis.“ Ezenkívül volt még a várostéren egy ritkán látott remekmű is, egy a dernei vasgyár vasmű­­terményeiből felállított obeliszk. Egy massiv talapzaton, annak egy darabban készített négy oszlopa egy pyramis­ alakban összeállított koronát tartott. Az előtt ezen Andrássy György gróf tit­kos tanácsos birtokában levő vashámornak két ünneplésen öltözött hámor- munkása őrködött. Ő Felsége a vörösesés legmagasabb meg­érkeztekor, a tiszthatóság által legtisztelettelje­­sebben üdvözöltetett, s erre a czéhek, az iskolai ifjúság, az idesietett községek lakossága, s a szomolnoki cs. k. bányakapitányság bányász­­hövérsége által képezett sorfalain át, a székes­­templom elé kocsizott, hol OFelsége a rozs­­nyói püspök úr által teljes diszöltözetben az ajtónál fogadtatott, s a templom belsejébe kísér­tetett. A Tedeum megtartása s a szent áldás vé­tele után, OF­e­l­s­é­g­e , a Főherczeg Főkor­mányzó Ur­a cs. Fensége, s a legmagasabb kör­nyezet kíséretében, gyalog a legmagasabb szál­lásra indult. Itt legalázatosabb elfogadtatás végett, a szá­mosan képviselt r. kath. papság, a megyei ne­messég, a rosnyói hatóságok cs. k. hivatalnokai, a szomolnoki bánya­kapitányság személyzete, s a rozsnyói evangelicus esperesség papsága vára­koztak. A püspöki palota előtt a 18-ik vadász-zászló­aljnak egy százada képezé a díszőrséget, továbbá a téren a szomolnoki bnyakapitányság bányász­­kövérsége, zászlóval s zenekarával volt felál­lítva. A városba a legmagasabb bevonulás alatt öröm­­ágyulö­vések hangzottak , s az összes harangok zúgása lélekemelőleg vegyült össze, az utczákat s a nagy tért elborító népnek lelkesült üdvözle­tével. Az általános öröm a lelkesülés még magasabb fokára emelkedett, midőn ő Felsége a tem­plomból jővén, gyalog áthaladt a bányászhö­­vérség sorain, s csak nagy bajjal lehetett a leg­magasb szállás előtt annyi tért nyerni, hogy a dísz-század ő F e 1 a é­g e előtt elléptethessék. Miután az „összegyűlt testületek bemutatása megtörtént, Ő Felsége a cs. k. szolgabirói­­ adó-hivatalokat, a bánya-biztosságot, s a foghá­zakat legkegyelmesebben megszemlélni, s erre számos magán-andientu­kat adni méltóztatott; s egy ipartárlatot is, mely legszebb bizonyít­ványául szolgál a város és szorgalmas lako­sai ipar-tevékenységének, legmagasabb látogatás­sal szerencsésített. A 4 órakor tartatott udvari ebédre nagyobb számú személyeknek volt szerencséjök meghi­vatni, az alatt egy czigány zenekar játszott. A legmagasabb ottmulatás alatt, a körülfekvő hegyekről, rövid időközökkel szakadatlan ta­­raczklövések hangzottak. A Fejedelem jelenlétének ezen Rozsnyóra nézve örökre emlékezetes napját az egész város­nak ünnepies kivilágítása zára be, mely alka­lommal ismét a várostér képezé a fénypontot. A fölötte pompásan ékített püspöki lakon s a lámpafény által igen meglepőleg kiemelt vas obeliszken kívül, a városház s a gymnasiumi templom a legpompásabb fénytengerben ra­gyogtak. A városház a nagy fényképekkel díszített első emeleti ablakok kizárásával, a szó teljes értel­mében lángokkal volt borítva, s a nézőre káp­ráztató benyomást tett. A gymnasiumi templom körül egy minden szinű lámpákkal gazdagon kivilágított lombfo­lyosó volt húzva, míg a homlokzat három ab­lakában ugyanannyi nagy fénykép ragyogott ízléses lámpaszegélyzetekben.­­ A középab­lak, a hit jelvényes ábrázolatából ál­lván, e fel­iratot viselte : Domine saluum fac Regem Et exaudi nos in die, qua imploravem­mus te; ezen allegória egyik oldalán Szűz­ Mária Ma­gyarország Védasszonyának, s a másikon Sz. Istvánnak képe tündöklött. A casino-épület erkélyén egy szépen díszített fülke alatt a felséges Császári Pál ko­szorúzott mellszobrai voltak elhelyezve. — Az összes magánosok is mindent elkövettek, hogy az általános fényt lehetőleg emeljék. Ugyanakkor egy Rozsnyó városa által rende­zett fáklyás menet következett, — továbbá a 300-on felöli bányakövérségnek ünnepélyes fel­vonulása — égő szövétnekekkel kezükben; a mi térség még fönmaradt, az a sűrű tömeg által volt ellepve. Ő Felsége a püspöki lak erkélyéről mél­tóztatott ezen esti ünnepélyt megszemlélni, az is­mételt viharos éljenkitörésekben hű alattvalói­nak őszinte háláját fogadván a legmagasb láto­gatásért Még csak azt akarjuk említeni, hogy Rozsnyó városa ma egyszersmind azon szerencsében is ré­szesült, az Uralkodónak mint az itteni ipar ki­tűnő terményét két igen csinosan dolgozott viasztekercset legalázatosabban átnyújthatni.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék