Budapesti Hírlap, 1857. szeptember (198-222. szám)

1857-09-01 / 198. szám

nyek illetnek, hogy követeléseiket a szük­séges okmányokkal ellátva legfeljebb f. é. oet. 27-ig annál bizonyosabban e csődbíró­ságnál jelentsék be, minthogy ellenkező esetben, habár őket netalán valamely tulaj­doni elsőbbség vagy zálogjog illetné, a csődtárgyalásból ki fognak záratni s a csődtömeghezi igényeiket elvesztendik. Egyszersmind az ideiglenes perfigyelőnek megerősítése, vagy más kijelölése, valamint a hitelezők választmányának megválasztása végett a tárgyalás f. é. oet. 28-a reggeli 9 órája kitűizetik, a mikor minden hitele­zők annál bizonyosabban megjelenjenek, minthogy különben ha egyik sem jelenne meg, a bíróság az ő veszélyükre az ideigl. tömeggondnokot és hitelezők választmányát kinevezni fogja. Lásd: jul. 24. 1857. Cs. k. szkirói hivatal. Csődmegszüntetések. (2170) (3-3) 14607. A cs. k. pesti orsz. törvényszék részéről közhírré tétetik , hogy Soblach Saller Antonia ellen múlt 1845. évi Octo­ber első napján Pest város tanácsa mint volt csődületi biróság előtt indított és ké­sőbben ezen cs. k. országos törvényszék előtt folytatott csődper, minekutánaa múlt 1856. évi dec. 15-kén 19579. sz. a. hozott ítélet értelmében a csődtömeg az ott szám szerint nevezett hitelezők közt felosztatott és az első osztályba sorozott terhek is le­­tisztáztatván, ekképen a csődtömeg egészen kimerittetett, mai napon kell törvényszéki végzéssel megszüntetett legyen. Pest, augustus 17-n 1857. Cs. k. orsz. törvényszék* (2198) (2—3) 1900. A lőcsei cs. k. megyei törvényszék részéről ezennel közhirré tétetik , misze­rint az 1847-ik évi május 19-n 271. sz. a. gölniczi kereskedő Faller János László összes vagyonára elrendelt csőd, ezennel bevégzettnek nyilvánittatik. Lőcse, junius 26-a 1857. Cs. k. megyei törvényszék. Felhívások: (2178) (2—3) 256. A Heves megyei cs. k. urb. tör­vényszék részéről közhirré tétetik, misze­rint Maczonka helységben behozandó urb. birtokszabályozás végett indított kereset­nek, különösen pedig a birtokarányossági egyességnek e cs. k. urb. törvényszék előtt leendő megkisértésére, határidőül 1857. évi September 19-re reggeli 9 órája oly kije­lentéssel tűzetik ki, hogy mindazok, kik fekvő birtokhoz a nevezett községben bár­mily czim alatt igényt tartanak, különösen pedig Okolh­ány Márk úr, kinek jelenlegi Holléte nem tudatik , a fenn kitett napon és helyen megjelenni el ne mulaszszák, el­lenkező esetben meg fog az ez iránti tár­gyalás az elmaradó fél veszélye és költsé­gére ezennel hivatalból kinevezett gondnok Babics István Egerben lakó ügyvéd úrral tartatni. Eger, augustus 19-n 1857. Cs. k. urb. törvényszék. (21*6) (2-3) 258. Az egri cs. k. úrbéri törvényszék ré­széről közhirré tétetik, miszerint Hasznos helységében behozandó úrbéri birtokszabá­lyozás, különösen pedig a birtokarányossági egyességnek a közbirtokos urak közötti megkisértése végett ezen úrbéri törvényszék előtti tárgyalásra 1857. évi September hó 16-ka reggeli 9 órája tűzetett ki: ennél­fogva felhivatnak mindazok, kik a nevezett községben fekvő birtokhoz bár­mily czim alatt igényt tartanak, név szerint pedig De­­seőffy Jób úr, kinek jelenlegi tartózkodása nem tudatik, miszerint a mondott időben ezen úrbéri törvényszék előtt megjelenni és ne mulasszák, mivel ellenkező esetben meg fog a tárgyalás az elmaradók veszé­lyére és költségére kirendelt gondnok Feny­­vessy Ferencz Egerben lakó ügyvéd úrral tartatni. Eger, aug. 21 én 1857. Cs. k. úrbéri törvényszék. (2186) (2-3) 371. A zalaegerszegi cs. k. m. urb. tör­vényszék részéről hg. Eszterházy Pálnak Fűzik Kálmán és több dobosi közbirtoko­sok, Pruska Ferencz mint Diszely, Gyür­­hegy és Csobáncz, Hofman János mint Sáska, és Preininger János mint Szőczi községek bírái és általuk az összes volt jobbágyság ellen Diszelyi, Gyürhegyi, Cso­­bánczi, Sáskai és Szőczi helységekbeli úr­béri rendezés és ezekkel kapcsolatban álló dobosi arányosítás és tagosító elkülönzés iránt indított keresetében Diszelyben f. é. oct. 16-ik napjának reggeli 9 órája határi­dőül kitüzetvén, erre az ismeretlen lakású birtokosok a fenn kitett helyen a tárgya­lás érdemére tartozó iratokkal személyesen vagy törvényes megbízott által leendő meg­jelenés végett azon figyelmeztetéssel idéz­tetnek , hogy meg nem jelenésük esetében az urb. ügyrés 160 §. rendeletéhez képest saját veszélyükre és költségükre egy bi­­róilag kinevezendő gondnok által fognak képviseltetni. Z.-Egerszeg, aug. 8-­ 1857. Cs. k. urb. tervszék. (2177) (2—3) 257. A Heves megyei cs. k. úrbéri tör­vényszék részéről közhírré tétetik, misze­rint Nagy-Bátony helységben behozandó úrbéri birtokszabályozás végett indított ke­resetnek, különösen pedig a birtokarányos­sági egyességnek e cs. k. úrbéri törvény­szék előtt leendő megkisértésére határidőül 1857. évi September 18-ra reggeli 9 órája tűzetik ki, hogy mindazok, kik fekvő bir­tokhoz a nevezett községben bár­mily czim alatt igényt tartanak, különösen pedig Oko­­licsány Márk ur, kinek jelenlegi hollétte nem tudatik, a fennkitett napon és helyen megjelenni és ne mulasszák, ellenkező eset­ben meg fog az ez iránti tárgyalás az el­maradó fél veszélye és költségére ezennel hivatalból kinevezett gondnok Babics Ist­ván Egerben lakó ügyvéd úrral tartatni. Eger, augustus 19-én 1957. ___________Cs. k. úrbéri törvényszék. (2197) (2-3) 2464. A nagy-szombathi cs. k. megyei törvényszék részéről Szüllő Miksa urnak ezennel tudtára adatik, miszerint ellene és részestársa ellen Cservenyánszky György ur, felső cseppenyi jószágbérlő, 1857. évi julius 2-án 2232. sz. a. ezen cs. k. megyei törvényszék előtt 1232 frt 22/1 kr. pp. kár­térítése iránt panaszt emelt , s azon oknál fogva, mely szerint panaszló jelenti, hogy fentnevezett panaszlottnak lakhelye isme­retlen, s e törvényszék előtt az ellenkező tudva nincs, képviselőül saját veszélye és költségére gondnokul Palugyay László ügy­véd ur Nagy-Szombathban kineveztetett, kivel ezen jogviszony a p. p­­. t. utasítása értelmében tárgyaltatni fog. Ennek folytán Szüllő Miksa urnak a fi­gyelmeztetés tudtára juttatik, oly megjegy­zéssel, miszerint vagy a részére kirendelt gondnokot kellőleg utasítsa jogviszonyának tárgyalására, vagy a törvényszék előtt más meghatalmazottat nevezzen, mert elleneset­ben a mulasztás következményeit maga ma­gának tulajdonithatja. Nagy-Szombath julius 31-én 1857. Cs. k. megyei törvényszék. (2168) (3—3) 290. Miután a csányi számos s külöm­­böző s biztosan nem is tudott, távoli laká­suk miatt már több ízben idéztetés után teljesen össze nem hivathatott közbirtokos urak részéről a birtok­arány feletti tár­gyalás az 1853-ik évi mártius hó 2-án kelt legmagasabb császári nyiltparancs 27. és az 1856. évi február 2-án kelt magas cs. k. bel-és igazságügyi ministeri rendelet 159. §-a értelmében eddig elé nem sikere­­sittethetett,a heves-megyei cs. k. úrbéri tör­vényszék részéről ezennel közhírré tétetik, hogy mindnyája a csányi közbirtokos urak­nak, kik bár­mi néven nevezhető ingatlan birtokot ezen község határában bizlalnak, a csányi volt úrbéresek felperessége alatt a csányi közbirtokosok mint alperesek el­len e cs. k. úrbéri törvényszék előtt újra folyamatba tett tagositási illetőleg úrbéri rendbeszedési perben e cs. k. úrbéri tör­vényszék Egerben tárgyalási határnapul folyó évi September hó 21-ik napja délelőtti 9 órája azzal, hogy a kitűzött határnapon vagy személyesen, vagy megbízottja által meg nem jelenő fél veszélye és költségére a magas ministeri rendelet 160. §-a értel­mében, ezennel gondnokul kinevezett hites ügyvéd Mosóczy János úrral fog a további tárgyalás folytattatni s a tárgyaláson meg nem jelenő közbirtokos a megjelent köz­­birtokosok határozatába bele egyezőnek fog tekintetni, biróilag kitüzetik. Eger, julius 25-én 1857. Cs. k. úrbéri törvényszék. (2140) (3-3) 127. Csongrádon elhalálozott néhai Nyizs­­nyánszki József Csongrád megyei Csany kertészségbeli néhai lelkész hagyatéki tö­mege ellen, Kádár Ágnes csongrádi lakosnő által 2600 vert erejéig a főtisztelendő vá­­czi püspökség, mint az érintett tömeg ke­zelője, úgy Biró József pesti, Biró Pál félegyházi, Hegyi Anna szegvári, és Hegyi Katalin csányi lakosok mint eddigelé tudva lévő örökösök ellen keveset inditatván, a tudva nem lévő örökösök részére képvi­selő ideiglenes gondnokul Csongrádon székelő h. ügyvéd Szabados Antal az alulírott bi­róság által kineveztetett, minek előleges ekkénti tudatása mellett felhivatnak mind­azok, kiknek még, mint néhai Nyizsnyánszki József hagyatéki örököseinek, a hagyatéki tömeg felperes Kádár Ágnes elleni védelme érdekükben áll, hogy l. 1857. évi decem­ber hó 15-ki délelőtti 9 órára, mint a ke­reset tárgyalása határidejére személyesen, vagy törvényesen ig­zolandó meghatalma­zottjaik által, alulírott bíróság előtt Csong­rádon mint székhelyen annál bizonyosabban jelentkezzenek, minthogy ellenkező eset­ben, a többé meg nem engedhető védelem következményeit maguknak tulajdonítván a tárgyalásból egyszerűen ki fognak rekesz­­tetni. Csongrád, február 10-én 1857. Cs. k. szkirói hivatal. (184) ,­­ (383) 3787. A salzburgi cs. k. vár. kik. járás­bíróság részéről ezennel közhirré tétetik, hogy Schuster Mátyás, itteni mönchs­­bergi collég, majoros fia s volt kötélgyártó­­legény, e bíróságnak 1856. évi april 1-én 2107 sz. a. hozott végzése által holtnak nyilváníttatott. Törvényes örökösül az ő, 1790-ik évben Magyarországban Somogy megyei Kaposvár városában mint nyereggyártómester elhalá­lozott testvérének, Schuster Sebestyénnek leánya Schuster Franciska tűnik fel, ki 1798-ik évben Magyarországban Pé­csett szolgálatban volt. Minthogy azonban ennek tartózkodási helye nem tudatik, an­­nálfogva Schuster Franciska ezennel felhi­­vatik, miszerint magát az alulirt naptól szá­mítandó egy év alatt e törvényszéknél jelentse s örökösi nyilatkozatát nyújtsa be; ellenkező esetben a hagyaték a jelentkező örökösökkel s a Schuster Franciska részére kirendelt gondnokkal nemes Hilleprandt Ferencz Dr. itteni udvari és törvényszéki ügyvéd úrral fog tárgyaltatni. Minthogy továbbá ezen törvényszék előtt­­tudva nincs, várjon és mely személyeket illeti meg a Schuster Mátyás hagyatékáhozi örökjog, annálfogva mind­azok , kik erre bármely jogczímből igényt támaszthatni vél­nek, ezennel felhivatnak, miszerint örökjo­gukat az alulírt naptól számítandó egy év a 1 a 11 e törvényszéknél bejelentsék, s örök­joguk igazolása mellett örökségi nyilatko­zatukat nyújtsák be; ellenkező esetben a hagyaték, melyre nézve azalatt az itteni ud­vari és törvényszéki ügyvéd nemes Hillep­randt Ferencz Dr. hagyatéki gondnokul ren­deltetett, azokkal, kik örökösöknek nyilat­koztak s jogczimüket igazolták, fog tárgyal­tatni s nekik átadatni, a hagyatéknak el nem foglalt része pedig, vagy ha örökösnek senki sem nyilatkoznék, az egész hagyaték mint örökös nélküli az állam által fog behu­­zatni. Salzburg, december 31-én 1856. A. cs k. vár. kik. járásbíróságtól. (2217) (183) 1565. A n.-károlyi cs. k. szkirói hivatal mint biróság által közhirré tétetik, hogy Vezenden sept. 19-n 1853. évben végren­delet hátrahagyása nélkül elhalt Veres Anna néhai Tyuk Jánosné örökösei közöl Tyuk Demeter ezelőtt 18 évekkel cs. kir. katonának beállott, és Tyuk János ezelőtt több éve­k­kel Békés megyébe elköltözött egyéneknek a biróság előtt holtartózkodá­suk nem tudatván, annálfogva ők felszó­­littatnak, miszerint magukat az alábbjegy­­zett naptól számitandó egy év alatt ezen biróságnál jelentsék s örökösi nyilatkoza­tukat nyújtsák be, ellenkező esetben a ha­gyaték a magukat jelentő örökösökkel s a számukra rendelt gondnokkal fog tárgyal­tatni. N.­Károly, jul. 17. 1857. Cs. k. szkirói hivatal. (1053*) : (1—3) 3611. A kassai cs.,k. orsz. törvényszék részéről gróf Vay Ábrahám örököseinek, nevezetesen: Czóbel Éva asszony, gróf Vay Ida, Gyürky Erzsébet asszony, gróf Pallavicsinyi Eulalia asszony, gróf Vay Dá­niel, Lónyay Ida asszony, gróf Vay Ádám, gróf Vay László, és gróf Vay Mihály ur­nak ezennel tudtul adatik , hogy azon ok­nál fogva, minthogy ők sem az ezen tör­vényszék által 1857. május 29-iki 2387. sz. a pénzügyi ügyvédség részéről F. Va­dász jószágukra eső 10100 párt kármente­sítésre tett igényének f. évi junius 8-iki, sem pedig f. évi aug. 9-iki határnapjára meg nem jelentek, és a kézbesítés részükre meg nem történhetett, ennél fogva az 1854­ január 16 -iki legmagasb császári pátens értelmében részükre gondnokul kassai ügy­véd Komjáthy Lőrincz úr kineveztetett, s tárgyalási határnap 1857. évi October 31. d. e. 9 órára ezen törvényszéknél tű­zetett ki. Mire a fent nevezettek oly hozzáadással hivatnak meg, hogy vagy személyesen meg­jelenni, vagy egy itteni más megbízottat ne­vezni es ne mulasszák, mert ellen esetben további tárgyalások a kinevezett gond­nokkal fognak végeztetni. Kassán, aug. 11-én 1857. Cs. k. orsz. törvényszék. sittetnek , hogy jövendőben az árverési na­pon semmiféle zálogot többé kiváltani, vagy átírni nem lehet. Úgy az alulírt megnevezett hivatali szá­mok alatt elzálogított s ki nem váltott, és ezért eladott tárgyak jegyzéke azzal hozatik nyilvánosságra , hogy a hivatalos levonás után maradt összegek az alant következő jegyzék szerint 1858. márt. 17-ig a zálogjegy visszaszolgáltatása mellett átvétessenek, kü­lönben azok elesvén a hivatali pénztár tulaj­donává válandanak. JEGYZÉK: (2215) (1-3) 3189. A lévai cs. k. szbiróság részéről közhirré tétetik, hogy az 1853. évi apri­lö­n­szent-györgyi földműves Béres And­rás meghalt s hagyatéka iránt a törvényes örökösödés hatályba lépett. Miután ifjabb Béres András az örökha­gyó fia holléte nem tudatik, ezennel föl­­szólittatik, hogy egy év alatt az alul ki­tett naptól számítva e biróságnál annál bi­zonyosabban jelentkezzék s örökösi nyi­latkozatát beadja, mert különben a hagya­ték a jelenkező örökösökkel s Besse Dá­vid ügyvéd mint részére felállított gond­nokkal­ tárgyaltatni fog. Léva, aug. 28-a 1857. Cs. k. szkirói hivatal. Gondnokság alá helyezés. (2184) .. (2—3) 1544. Öreg Zábó János keszthelyi lakos, pazarlónak nyilváníttatván, javai zár alá vétetnek. Netaláni hitelezői felhivatnak, hogy f. évi October 30-ig követeléseikkel a keszt­helyi cs. k. szolgabiróságnál jelentkez­zenek. Keszthely, augustus 22-n 1857. Cs. k. szolgabirói hivatal. Idézések: (2189) (2—3) 1861. Apáthi Anna kaposvári lakos és birtokosnénak hiányolt férje is Beliczay Miklósnak, ki állítólag 1848-ik évi forra­dalmi magyar kormány által toborzott első önkénytesek sorába állván , a ráczok el­leni csatába vitetve , elveszett holttá nyilvánítása érdemében tett folyamodása folytán nevezett Beliczay Miklós oly meg­jegyzéssel idéztetik, hogy jelen idézvény­­nek a szokott hirlapokba a harmadszori be­­igtatásától számítandó egy évi határidő alatt, vagy ezen cs.­k. megyei törvényszék előtt jelenjen meg, vagy életben létéről más módon a törvényszéket annál bizonyo­sabban tudósítsa, mivel ellenkező esetben az ált. polg. t. k. 277. §. rendelete nyo­mán, folyamodó további kérelme folytán, a biróság holtnak nyilvánításhoz fog látni. Kaposvár, aug. I-n 1857. Cs. k. megyei törvényszék. (2201) (2-3) 5212. A debreczeni cs. k. megyei tör­vényszék részéről közzé tétetik, miszerint Fisch Aurel volt nagy­tárkányi gazdatiszt képviselésére, kinek holtartózkodása nem tudatik, a Zűr­ Mihály debreczeni szabó­mester által 35 párt öszvegi járulékai iránt váltójog szerinti fizetési meghagyás végett ellene indított ügyben, az ő saját költsé­gére és veszélyére gondnokul ügyvéd Ud­varhelyi Károly kineveztetik. Miről oly kijelentéssel értesíttetik, hogy vagy a ki­rendelt képviselőt jogügyének czélszerű tárgyalása iránt kellőleg utasitsa, vagy a biróságnál más ügyvédet nevezzen meg, el­lenkező esetben mind­ezek elmulasztásának következményeit magának tulajdonítsa. Debreczen, jul. 25-én 1857. Cs. k. megyei törvényszék. (1014*) (3-3) 2639. Stojka Mária és Kolompár Péter csabai czigányok, kiknek jelenlegi tartóz­kodási helyük nem tudatik, ezen cs. k. m. tervszéknek f. évi aug. 17. 2639 sz. a. ha­tározatnál fogva arról értesittetnek, hogy a tőlük vizsgálat alkalmával lefoglalt 35 pft készpénz azon esetre, ha 1 év alatt az át­vétel iránt nem jelentkeznek, a bpr. 358 §. meghagyása szerint az álladalmi pénz­tárba fog szolgáltatni. Miskolcz, aug. 17. 1857. Cs. k. m.-tervszék. h­irdetmény (1006*) (3-3) A cs. k. zálogház ezennel tudatja, misze­rint 1856-ki junius havában elzálogitott, és 1857-ik sept. 15-kéig sem kiváltott sem átirt zálogok, nevezetesen­: felsőruha, fehérnemű, czin-, réz-áru s más ilyesféle 1857. évi sept. 16- és 17-én ; az elzálogitott ékszerek pedig ugyanazon fenn kitett 1856-ki junius hóról a reá következő héten úgymint szerdán 23-án nyilvános árverés utján a legtöbbet ígérőnek eladatnak. Egyszersmind tudtul adatik, hogy ugyan­csak 1­857. évi május havában egyenkint, vagy más tárgyakkal elzálogitott, és csak három hóra átvállalt prémes ruhák, ha folyó 1857. sept. 15-ig ki nem váltatnának, ugyan­csak f. 1857. évi sept. 16-án a legtöbbet ígé­rőnek eladatnak. Miről az elzálogító felek maguk alkal­maztatásuk végett azon hozzáadással érte­83850 85430 ss, 95 85682 85767 86331 86411 86545 86559 86667 86809 86810 86811 86928 86955 86986 87035 87561 87703 87813 87893 88000 88667 88968 89259 89266 89367 89536 84148 440652 40981 40982 40983 41089 42530 42570 42695 43020 43644 43806 43910 44072 44148 84936. Kelt Pesten, aug. 20.1857. A cs. k. záloghivatal által. Haszonbérletek. (1001*) (3—3) A szolnoki cs. k. pénzügyi igazgató által ezennel közhirré tétetik , miszerint a bor­nak és húsnak elhasználásától járó fogyasz­tási adónak az alábbi jegyzékben foglalt helységekben,­ a császári királyi pénz­­ügyministeriumnak 1850-ik évi november 23-ikán kelt, kihirdetett rendelete, s az ár­szabályzat illő osztálya alapjáni beszedése, egy évre, azaz 1857. november 1-től 1858. October végéig, nyilvános árverés utján ha­szonbérbe adatik, úgy hogy az illető szer­ződésnek hallgatag meghosszabbítása há­rom évre tartatik fenn. A bérleni kívánóknak maguk alkalma­zása végett előlegesen következők adatnak tudtul: 1. Az árverés 1857. sept. 6-a s 7-n a szol­noki cs. k. pénzügyi kerületi igazgatóságnál fog történni , s ha a tárgyalás az­nap be nem fejeztethetnék, a később meghatáro­zandó , s az árverésnél tudtul adandó idő­ben folytattatni. 2. A kikiáltási ár a bornak elhasználá­sától járó fogyasztási adóra és a húsnak lásától járó fogyasztási adóra nézve e nyil­vánításnak végén látható. 3. Bérleni lehet mindazoknak, kik arra a törvények és a birodalmi alkotmány ér­telmében alkalmasak. Okvetlen kizáratnak azok, kik valamely bűntény miatt bünte­tésre elitéltettek, vagy kik bűnvádi kere­setbe vonattak, mely alul csak elegendő törvényes próbák hiánya miatt mentettek föl. Kiskorú személyek és szerződésüket meg­szegett jövedékbérlők az árverésben részt nem vehetnek, valamint azok sem, kik csem­pészet, vagy nagyobb jövedéki áthágás miatt vizsgálat alá vonattak, s vagy elítéltettek, vagy csak próbák hiánya miatt mentettek föl, és pedig ez utóbbiak az áthágás nap­jától, vagy ha ez nem tudatnék, annak fölfedezésétől számítandó hat évek alatt. 4. A­kik az árverésben részt akarnak venni, kötelesek a kikiáltási ár tizedrészé­­vel felérő öszveget készpénzben, vagy császári királyi státuspapirokban, me­lyek a fenálló szabályok szerint számíttat­nak és vézetnek be, vagy fekvő biztosíték­ban, bánatpénzül, az árverés kezdete előtt az árverési bizottmánynak átadni. Az ár­verés bevégezte után csak a legtöbbet ígérő által letett öszveg tartatik vissza, a többi árverezőknek bánatpénzeik visszaadatnak. 5. írásbeli ajánlatok is elfogadtatnak. Ily ajánlatok mellé azonban (melyek 15 kvnyi bélyegdij alá esnek) a bánatpénzek is csa­tolandók, az ajánlott össz­eg betűkkel és számokkal világosan kiírandó, s nem sza­bad benne oly záradéknak előfordulni, mely a jelen hirdetmény és a többi bérleti feltételekben foglalt határozatokkal össze­ütközésbe jő. Ezen írásbeli ajánlatok önkénytes vál­toztatások kikerülése végett ily formán szerkezendők: „Én alulírott, a fogyasztási adónak besze­déséért (itt a bérlet tárgya ezen árverési hirdetmény után pontosan megjelölendő) 185 . . . . . . tól 185 ...... ig szá­mítandó időre . . . . frt . . . kvnyi ösz­­szeget ajánlok pengőpénzben, azon nyilat­kozattal, miszerint az árverési és bérlet­föltételek tökéletesen tudomásomra vannak s azoknak magamat egészen alávetem, s jelen ajánlatomért az ide zárt tizszáztéli .... frt . . . krból álló bánatpénzzel kezeskedem. — Kelt .... Az ajánlattevő neve, polgári állása és lakhelye.“ Ezen írásbeli ajánlatok az árverés előtt a szolnoki cs. k. pénzügyi kerületi igazgató­ság főnökénél, a szóbeli árverés kezdetéig lepecsételve átadandók , s miután töb­bé szóval senki sem kiván árverelni, felbontatnak és közzé tétetnek, mire a leg­többet ígérővel az egyezkedés megköttetik. Mihelyt az írásbeli ajánlatok felbontása megkezdetik, hol az ajánlók maguk is je­len lehetnek, semmiféle későbbi szóbeli vagy írásbeli ajánlatok el nem fogadtatnak. A szóbeli árverezés ideje alatt sem fogad­tatnak el többé írásbeli ajánlatok. Ha a szóbeli és írásbeli ajánlat egyenlő összegről szól, akkor az elsőnek előny ada­tik. Egyenlő írásbeli ajánlatoknál sorsolás határoz, mely azonnal a helyszínen az ár­­verelő bizottmány választása szerint véghez vitetik. 6. A­ki nem magáért, hanem másnak ne­vében árverel, köteles magát az árverési bizottmány előtt törvényesen meghitelesí­­tett különös meghatalmazással kimutatni, s azt a bizottmánynak átadni. 7. Ha több személyek társaságban árve­­relnek, tartoznak az átvállalt szerződési kötelezettségek teljesítéséről osztatlanul, azaz egy mindnyájáért és mindnyájan egyért jót állani. 8. Az árverezés felsőbb jóváhagyás re­ménye alatt történik, és az árverési okirat a legtöbbet ígérőre nézve ajánlata által, a cs. k. pénzügyigazgatóságra nézve a jó­váhagyás kézbesítésétől kezdve válik kö­telező erejűvé. 9. A bérlő a bérleti időszak kezdetével a cs. k. pénzügyi hatóság által a bérletbe behelyeztetik. A bérlő kötelessége a bér­letár biztosításául, a bérleti árverés jóvá­hagyásáról szólló értesítménynek kézbesí­tése után legfeljebb nyolc­ nap alatt, az egy évre kialkudott bérletárnak egy negy­ed részét mint biztosítékot készpénzben, vagy status-kötelezvényekben , melyek szabály szerint a letételkor börzefolyam szériát, vagy 1834. és 1839-ki statuskölcsön-sors­je­gyekben, melyek szintén a folyamértékben számíttatnak be, de soha sem névszerinti értékükön felül, vagy végre a pénzügyha­tóság által elfogadhatónak talált fekvő kézi zálog által letenni. 10. A bérlő tartozik a szerz­­ési bér­letért egyenlő havi részletekben, minden hónap utolsó napján, s ha az vasár- vagy ünnepnapra esnék, az előtte való köznapon a kijelölt pénztárba befizetni. 11. A többi bérleti feltételek a szolnoki cs. k. kerületi pénzügyi igazgatóságnál, vala­mint a szolnoki, jászberényi , kecske­méti s karczagi cs. k. pénzügyőrségi biztos­ságnál , a szokásos hivatalos órák alatt,­ az árverés előtt megtekinthetők, s azok az árverés alkalmával a bérleni kívánóknak fel fognak olvastatni. zálogjegy száma. Napja, hava és éve a zálogoknak Az át­veendő felesleg j© g -*-— o5Sh *o8 V írt |kr~ 81793 1.december 1853.9 818881­ n v — 43 821122 n — 2 823605 n 4 46 82578n 1 23 82­206 —­­2 82800„ 1 29 82981n — 17 832087 n — 14 83301„ 1 50 833851 n 1 12 83402— 33 834620 1 13 834919 2 42 83639 n'2 32 10 19 83892n n 4 31 838937 1 838948 52 838954 17 83964 12p — 47 84160« w — 25 84646 131 14 84862 84900 14 ff» 3 1 48 26 2 9 850311 3 15— 44 85431— 37vH 85558 ff— 24 16 19 20 21 23 27 28 29 30 24. november 1854. 1. december 1853. 5 16 n 19 20 27 28 28 30 21 20 31 3 4 8 3 3 1 21 47 49 34]'*' 42 r* 32 14 S 1 i 47 > 9 r® 241 * 1 !§ 31 ® 27 3 6 41 2 30 26 3 37 22 56 8 51 30 42 24 41 44 8 57 19 42 3 50 50 55 58 53 Szolnok, augustus 14-n 1857. Cs. k. kér. pénzügyi igazgatóságtól. « a Helység, melyben a fogyasztási adó haszonbérbe adatik Megye vagy ►z'fll *3 's pQ 00 Ki­kiáltási ár Q› _Q © © tD 'S*® © *© B s* › u © O -O­­t; m w kerület N .»4 H Ifl Bortól |Hústól [Öszvesen' ›4­­ 73:0 aj?­­3^ u o •3*co frt |kr]frt |kr |frt |kr frt | kr Tápio-Bicske Pest-Pilis mJ 400 210 610 61 ? \s ~£) i-O Tápio-Szt.-Márton III. 322— 90— 412— 4112-e h Új Szt.-Márton-Káta III. 520— 200, --720— 72— ©[ 'O Soroksár III.2210— 1110— 3320 332— W— Jászkisér Jászság III. 500— 200— 700— 70— Sl a rö Fényszaru III. 545— 170— 715. — 7130© M Árokszállás III.1000___ 500— 1500— 150— Jánoshida III. 153— 50— 203— 1018 p § “© Alsó-Szt.-György III. 250— 126— 376— 3736 a V.©­­ Jászladány III. 345— 105— 450— 45—c­ J©u“fll Jászapáthi III. 700— 548— 1248— 12448•g./'a Kun-Szt.-Márton Kunság III.— —— — EB— —■f—© 1 --© Szolnok Szolnok II.8557—4377—12934—129324 *o Mező-Tur II.5089'----2000— 708930 70857 *a Abony Pest* Solt III.2100—1832— 3932— 39312 .1 a 95 Nagy-Kőrösi II.7525““5500 13025 1302305 IS­OO 1“ H J

Next