Budapesti Hírlap, 1857. december (275-298. szám)

1857-12-01 / 275. szám

Pest Kedd. Megjelenik e lap, vasárnap és ünnep utáni napokat kivéve, mindennap reggel. Előfizetési díj : V­idékre : f­é­l é­v­r­e: 10 frt, évnegyedre:1 frt. Hely­ben : félévre 0 frt, évnegyedre: 4 frt. — A hirdetések ötször halálosott sorának egyszeri beiktatásáért fr kr, többszöriért pedig 4 kr. ssá* mu­tatik. — Egyes szám 20 pkr. Szerkesitrsi iroda : Egyetemutesa s­zö **.­ a. 2-ik emeleten. December 1. 1857. Kiadó hivatal van : Egyetem-utesában, 1-ik szám alatt, földalm­i BUDAPESTI HÍRLAP. Előfizethetni helyben: a lap kiadó hivatalában, Egyetem-utcan, 2-dik szám, föl­dszint, vidéken minden cs. kir. postahivatalnál.— Előfizetést tartalmazó levelek a czim. lakhely s utolsó posta feljegyzése mellett a pénzzel együtt bérmentesítve egyenesen a kiadó hiva­talhoz utasitandók. HIVATALOS RÉSZ. Ö cs. k. A p o s t a­­ i F e l s é g e f. é. nov. 8-ki legfelsőbb határozata által legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy nemes Giacomo G­n­a­r­i­n­i Gremából, B­o­r­z­o­n­i István a lom­­bard-velenczei congregatio követe , és M­a­­russi Antal, az austriai Lloyd kapitánya, mindegyik a pápai sz. Gergely-rend kiske­­resztjét, a gróf Trapp Ozwald cs. k. ka­marás és helytartósági fogalmazó Insbrickban, a szász kir. Albrecht-rend második osztályú comb­irkeresztjét, és Haller Bálint merani polgármester , a wi­rttembergi kir. Frigyesrend kiskeresztjét elfogadhassa és viselhesse. Az ügyvédség ideiglenes gyakorlására a soproni orsz. főtörvényszéki területen Ege Miklós hivatal­­helylyel Kőszegen kineveztetett. F. é. nov. 20-n jelent meg és küldetett szét a bu­dai cs. k. egyetemi nyomdából a magyar orsz. kor­mánylap első osztályának XXIII-dik és a máso­dik­nak XIX és XX-dik darabja, mind német egyes mind az összes kettős kiadásokban. A XXIII. db. tartalma: 184. szám. A pénzügyi ministeriumnak 1857. Sep­tember 21-kén kelt rendelete, kiható az egész biro­dalomra, a játékkártyáktól fizetendő elhasználási adó megváltoztatása iránt. 185. sz. 1857. September 26-kán kelt császári rendelet, kiható Magyar-, Horvát- és Tótországra, továbbá a Szerbvajdaságra s a temesi bánságra, az úrbéri s az 1853. mártius 2-kán kelt császári nyilt­­parancsokban (hírod. törv. lap 38—42 sz.) szabályo­zott egyéb birtokviszonyból keletkező hátralévő tar­tozások fölszámitásának, pénzzé változtatásának és behajtásának módja iránt. 186. sz. A pénz- és igazságügyi ministeriumoknak 1857. October 1-jén kelt rendelete, kiható minden koronaországokra az adományozott s a bányaköny­vekbe már elkülönítve bejegyzett vám­amértékek és vám­atelkeknek, utólagos összejegyzés folytán egy bányakönyvi tárgygyá leendő egyesithetése iránt. 187. sz. A pénzügyi ministeriumnak 1857. October 4-kén kelt rendelete, kiható a közös vámterületben foglalt minden koronaországokra, az 1853. évi rend­szeres vámjegyzék „kiviteli rovatában“ s „vámhi­vatalok, melyeknél a meg­vámozás terjesittethetik“ czimü alrovatában előforduló némely tételek kiiga­zítása iránt. 188. sz. A pénzügyi ministeriumnak 1855. October 6- kán kelt kibocsátványa, kiható a birodalom egész területére, melylyel elrendeltetik, miszerint több az 1857. September 19 kén kelt uj pénztörvény (bírod. törv. lap 169 sz.) értelmében vett austriai értékű ezüst pénzek minden cs. k. pénztárak és adószedő­­hivataloknál, conventiós pénzben az alább kitett ér­ték szerint már jelenleg is használtathatnak. 189. sz. A pénzügyi ministeriumnak 1857. oct. 7- kén kelt rendelete , a krakói pénzügyi járásban levő szeznemni II. osztályú mellékvámhivatal meg­szüntetése iránt. 190. sz. A pénzügyi ministeriumnak 1857. oct. 8- kán kelt rendelete, a magyar tszkrajezáros pénz­jegyek behúzása iránt. 191. sz. A pénzügyi ministeriumnak 1857. oct. 8-kán kelt rendelete, melylyel az 1849 évi január 20-án kelt legfelsőbb határozvány folytán a lombard­­velenczei királyság számára vert 10 centimes réz­váltópénze­k behúzása elrendeltetik. 192. sz. Az igazságügyi ministeriumnak 1857. oct. 10-kén kelt rendelete, kiható a birodalom egész te­rületére a katonai határőrséget kivéve, a poroszor­szági bíróságok által polgári jogügyekben hozott ítéleteknek Austriában leendő végrehajtása iránt. A II. oszt. XIX. dijának tartalma: 34. sz. Hirdetés a magyarországi cs. k. fökor­­mánytól 1857-ki September 30-káról, a magyaror­szági evangélikusok házassági fölmentvény szol­­gáló folyamodványainak ezentuli fölszerelése s útja iránt. A XX* 6b. tartalma: 35. sz. Hirdetés a magyarországi cs. k. fökormány­­tól 1857-diki October 12-kéről, a bozoki szolgabirói hivatalnak Korponára áttétele, s Korpona és Kra­­lecz községeknek az eddigi bozoki járásba keblezése iránt. NEMHIVATALOS RÉSZ. A budapesti rendőrigazgatóságnál a lőporföl­­lobbanás által Mainzban szerencsétlenül jártak számára Koppély Fü­löp nagykereskedő 100, és Goldberger Sám. F. és fiai szabad, nagykeres­kedők és gyámnokok hasonlag 100 ftot adtak át, mely őszi etek rendel­tetéshelyekre fognak juttatni. 275 Pest, november 30.­ ­ (Politikai napi­ szemle.) Mint a feltorló­dott felhőkből az eső, úgy hullanak most alá a Dunafejedelemségek jövőbeli szervezetére vonat­kozó indítványok. Először is több részletet ve­szünk a minap említett franczia-orosz in­dítványra nézve; lényeges pontjai ezek lenné­nek : közigazgatási és vám­egyesülés; évenkint minden fejedelemségben külön díván hivatik egybe ; minden évnegyedben vegyes díván lép egybe, a két fejedelemség közös ügyeit tárgya­landó ; mindegyik fejedelemség külön souverain fejedelmet nyer, ki a porta által megerősítendő. Ez indítvány, az igaz, elég távol áll az úgyne­vezett politikai uniótól és némely pontjában az ismeretes Clarendonféle tervhez közeledik, ha­nem más részről azon aggodalmat is kelti, hogy vajmi nehéz leend­ő külön és vegyes divánok közt a kivánatos egyetértést helyreállítni s hogy két souverain fejedelem mellett a közigazgatási unió valósítása is nem egy akadályra fog buk­kanni. Egyébiránt ezen indítvány legalább arra mutat, miszerint a divánok túlfeszített igényei­nek teljesítése még onnan sem várható, hol ed­dig nagy buzgalommal védelmezték az unió esz­méjét s a párisi congressuson a fentebbi terv még igen lényeges módosításokon fog keresztül­­mehetni. Beszélnek azonkívül új austriai javas­latról is, mely Bécsből Konstantinápolyba kül­detett,­­ mely állítólag porosz részről is jóváha­gyást várhatna. Ezen javaslat a régi angol in­dítványra támaszkodnék, a jelenleg Bukarestben túlsúlylyal biró pártnak uniós kivánatait „telje­sen mellőzné“ és „csak annyit engedne, a meny­nyit Austria mint határszomszéd s a moldvaoláh állapotok ismerője a porta érdekeivel és jogai­val megféröknek tart.“ Nesze semmi fogd meg jó! Ha olvasóink a mondottakból, miket egy rajnai lap után szóról szóra idézünk, el tudnak igazodni, szíveskedjenek bennünket is, akár bér­­mentetlen levélben, fel­világosítái, miben áll tu­lajdonképen az az új indítvány. Annyi azonban tény, hogy Bécsben teljesen helyeslik Manteuf­­fel bárónak minapi jegyzékében kimondott néze­tét, miszerint a portának positiv és világos terv­vel kellene föllépnie s hogy Prokesch báró, ki e tekintetben úgyis már több, bár sikertelen lépést tett a török ministeriumnál, ama tanácsát meg­­nyitandja. A moldva-oláh divánok ez alatt kidolgozták az ismeretes határozmányok indokolását tartal­mazó emlékiratokat; a moldvai röviden és ért­hetően,az oláhországi hoszszasan és dagályosan; fontosságot nem tulajdonítunk ezen okmányok­nak, sőt még jellemzőknek sem tartjuk, mert ama két testület jelleme iránt úgyis tisztában vagyunk, s ha nem osztozunk is azon túlzott szemre­hányásokban , mikkel a divánokat innen onnan elhalmozták , még­se hiszszük , hogy a román nemzet üdve tőlük fogna­k indulni. Tapintatlan­ságuk egyik legkirívóbb bizonyítványa az, hogy a moldvai diván e hó 24. tartott gyűlésében, a leghevesebb ellenmondás daczára is , a nem­­orthodox lakosságtól a politikai jogokat meg­tagadta. Ez bizony igen roszul illik össze azon széphangzatú phrasisokkal, mikkel a divá­nok minden határozmányukat felezse romázzák, és nagyon is igazolja azoknak véleményét, kik azt hiszik , hogy a románok még nem állnak a mai kor színvonalán. Párisban a congressusban résztvett másod­­képviselők egybeléptek és­­ szétmentek. És mit tettek ? semmit sem ! A besszarábiai határ­­szabályzásra vonatkozó toldalékszerződés rati­­ficatióit akarták volna kicserélni, hanem egyiknek (ha nem csalódunk az orosz képviselő­nek) papirjai nem voltak rendben s igy az urak egy kis „amicális“ beszélgetés után ismét oda mentek a honnan jöttek volt,azt végezvén, hogy majd e napokban végezni fognak. Valódi sze­rencse, hogy a világ üdve nem függ a besszará­biai határszabályzás megerősítésétől! Arról, hogy a holsteini ügy a párisi congres­­sus elé fogna hozatni, nincs többé szó. Austria és Poroszország igen határozott hangú jegyzékben megköszönte a „szíves szolgálatot“ és Franczia­­ország ez ízben elég nagylelkű, a maga ba­rátságát másokra rá nem erőszakolni. Más jegyzékről is beszéltek, melyben Török­ország a Dunafejedelemségek állapotára utal­ván, a külhatalmakat netaláni újólagos megszál­lásra előkészítette volna. E jegyzék lételét min­den párisi tudósítások tagadják, míg a „Presse d’Orient“ azon feltűnő eseményt, hogy Widdin körül a Duna mentében tíz zászlóalj központo­­síttatott, a szerbiai nyugtalanságok által magyarázza. Tudtunkra azonban Szerbiában mély nyugalom uralkodik, s az összeesküvés föl­fedeztetése óta az ország csak oly csendes, mint annakelőtte! Páriából még egy érdekes hírt veszünk: a szertartási congregatio a franczia püspökökhöz intézett köriratban azt rendeli, miszerint a csá­szár neve a misei canonba beleigtatandó („et pro imperatore nostro Napoleone“), továbbá, hogy a „Domine salvum fac regem“ helyett „i­m­p­e­r­a­t­o­r­e­m­“ mondandó. Egyházi körök­ben nagy fontosságot tulaj­d­onítnak annak, hogy a szó­szék a középkori hagyományoktól eltérvén, a franczia császár számára oly imát megenge­dett, mely csak a szent római birodalom császár­­át illette és Napóleont Nagy Károly legköze­lebbi utódjainak helyébe teszi; — idővel tán mégis Párisba jó ő szentsége a császár megkoro­názására I­ Sz. Pétervárott dec. 6-ra, a boldogult czár nevenapjára várják a jobbágyok felszabadítását tárgyazó első ukázt; a nemesség e lépésre előt készíttetett és Oroszország ez által valósággal belépne Európa mivelt államainak sorába, a­honnan mindaddig kizárva volt, míg parasztjai­ban is az emberjogot és emberi méltóságot be­csülni nem tudta. Az indiai hirek kevéssé biztatók ; azoknak lé­nyegét távirati sürgönyeinkből ismeri a közön­ség ; az angol lapok, élükön a „Times“, termé­szetesen vidor képet törekszenek vágni, a­mi azonban nem igen sikerül; egyetlen vigaszuk az, miszerint a hírek sem oly roszak, hogy még ro­­szabbak ne lehetnének! Igaz ám,hanem az is igaz, hogy bizony igenigen sokkal jobbak is lehetné­nek ! A felhők csak nem akarnak szétoszlani, s ha a miniszérium a parlamentnél a keletindiai, társaság megszüntetését fogja indítványozni, ez­­ köpenyeg leend­ő.A múlt esőnek, és talán a jövőnek is, de a mostaninak nem! KÉZBESÍTÉSI REND AZ ÚRBÉRI HÁTRA­LÉKOKNÁL. •J­ Több helyütt találunk említést s utasító irányt a kérdéses sept. 26 diki nyiltparancsban az ítéletek és határozatok kézbesítéséről is. Ter­mészetes, hogy miután ezen nyiltparancs nem tisztán magánjogi érdekekről szól, az adott uta­sítás nem oly kimerítő és szabatos, mint minda­zon rendszabályok, melyek az ideigl, polgári per­­rendtartásban előírvák. Azokban nevezetesen biztos és teljes eligazodást találunk : az írásbeli kérelmek, s a szóbeli kérelmek fölötti bírói ren­deletek kézbesítésének módjáról, különösen : a saját kézhezi szolgáltatás vagy háznép általi kézbesítésről, az egyeseket vagy több pertársa­kat érdeklő kézbesítésekről, a távollévők vagy meghatalmazottaknak kiszolgáltatandó kézbesí­tésekről, stb. Sőt nemcsak, hanem a kézbesíté­sek hibás voltának vagy elmulasztásának jogi következményeivel is szorosan megismerkedünk azon szabályokban , nem így az úrbértartozási hátralék iránti ügyekben hozott ítéletek és vég­zések kézbesítésénél. Erre vonatkozólag ugyanis, ha mi a nyíltparancs 6, 16 - 17-ik §-ait összevet­jük, nem találunk egyebet, mint elvileg kimon­datni azt,hogy midőn a kárpótlás hatására jogo­sítottak kívánják, a szolgabírói hivatal­­irtózik a beperlett kötelezetteket személyesen megidézni, sőt ha ezek megjelenni vonakodnának, ellenük kényszerítő módokat is használni. A bírói ható­ságok ezen fölhatalmaztatása tehát nyilván mu­tatja, miszerint itt a kézbesítési tények a fen­­forgó úrbéri jogviszonyokkal szoros és mintegy belső összefüggésben állnak, s világos, hogy azon tények az ily úrbértartozási hátralékok kö­rüli eljárásoknál nem puszta külső szertartások­nak tekintendők, melyeknek csak formasági je­lentősségük szokott lenni, hanem, hogy azok itt a törvénykezés organikus alkatrészeit képezik. En­nélfogva természetesnek kell találnunk, hogy az e téren a kézbesítések módjára s eszközeire nézve a törvényhozás nem a polgári perrendtartást je­lölte ki zsinórmértékül, minthogy jelenlegi törvénykezési rendszerünkben valamint az egész perrendtartás, úgy a kézbesítési rendszer is benső összefüggésben áll az általános jogélettel. Az ideigl. polg. perrendtartás negyedik feje­zetéből tehát az ily árbéri ügyekben szükségelt kézbesítéseknél különösen csak azon szabályok jöhetnek tekintetbe, melyek a szóbeli kérelmek elintézésére vonatkoznak (65-dik §.). Azaz ha a folyamodó fél szóval terjesztette elő kérelmét, a végzés félzeten s a jegyzőkönyv másolatán adathatik ki, — az elsőbb tudniillik a kérelme­zőnek az utóbbi pedig a kötelezetteknek. A do­log ezen formaszerűsége nincs ugyan praeseri- i bálra a sept. 26-diki cs. k. nyiltparancsban; azt védjük mindazonáltal, hogy azon analógiánál fogva, mely az urbértartozási hátralékok s a pol­gári jogügyek rövidleges tárgyalása között létezik, ezen utat követni annál biztosabb, minthogy így az egész eljárás is gyorsabbá és biztosabbá válik. Azon elvnél fogva, hogy a pá­tens 16-dik­o­sa szerint a hozott ítéletek a köz­ségi elöljáróságok útján közöltessenek a köte­lezettekkel , szabados , sőt törvényes útnak lát­szik ugyan az is, miszerint a bíróságok csak amúgy, mint mondani szokták „commissi­o­­nal­it­er“ eszközöljék az idézési s egyéb köz­­benszóló határozatokat is; mi mindazáltal úgy vélekedünk, hogy itt különbséget kell tenni az ítéletek s az idézési vagy egyéb a tárgyalásra vonatkozó határozatok kézbesítése közt.­­ Az ítéletek közlése ugyanis bizonyos ünnepélyesség­gel s szertartással van összekötve, mert azok kihirdetésénél szolgabirói hivatalnoknak is kell jelen lenni, minélfogva ily esetekben a köz­ségelöljáró nem mint kézbesítő közeg, ha­nem mint törvényes tanúbizonyság tűnik föl. — Más oldalról pedig azt is észre kell vennünk, hogy az ítéletek kihirdetésével már rendszerint be vannak fejezve a tárgyalások, s igy arra, hogy azok minél biztosabban s gyorsabban vezettes­senek , többé szükség nincs, — midőn ellenben a megidézések csak mintegy megnyitását teszik az eljárásnak, előtényét a tárgyalásnak , melyet a hozott törvény értelmében a bíróságnak szoros kötelessége minél előbb befejezni. Mert az állam­kormány czélja az , hogy ezen ügyek az érdek­letteknek minél kevesebb költségével s minél rövidebb idő alatt intéztessenek el. Ámde mindez megtörténhetik-e , ha bizonyos formaszerűséget nem tartunk meg a kézbesíté­seknél Várjon nem játszanák-e ki a commissi­­onális megidézéseket? Nem rejtőzhetnének,s nem távozhatnának-e el az érdeklettek, midőn meg­sejtik, hogy törvény elé fognak hivatni ? Nem tapasztalunk-e mindennap ily kijátszásokat ? Valóban, ily fontos ügyben egyáltalában nem tarthatjuk eléggé biztosak­ és czélravezetők­­nek a commissionális berendeléseket a kézbesí­téseket , mert habár föl vannak is jogosítva a szolgabírói hivatalok, hog­y szükség esetében erő­hatalommal élhessenek , mindez nem szolgál azon czél elérésére, hogy az eljárás minél gyor­sabb legyen. Midőn azonban azt vitatjuk , miszerint jó és czélszerű lenne a polgári perrendtartásból is kö­vetendő irányul elfogadni némely elveket, nem mondjuk, sőt nem is akarjuk tanácsolni, hogy az úrbéri hátralékok tárgyalásánál az egész kézbe­sítési rend egyáltalában az ott előírt formák sze­rint történjék. Ez lehetetlen is , mert az ily for­mák már a priori bizonyos és sajátszerfi fölsze­relését szükségük a beadványoknak és panaszok­nak. Különösen azon esetekben, midőn írásban terjesztetik elő a kérelem, itt nem kivántatha­­tik, hogy a kérvény két — vagy a kertársak száma szerint több — példányban nyújtassék be; mert itt szorosan véve nem pörös, hanem po­litikai jogintézkedésekről van szó; az sem kí­­vántathatik tehát, hogy a megidéző vagy egyéb bírói végzés ugyanannyi példányra vezettessék, mint a­mennyi a perbe hívott;­­ hanem azt mindenesetre czélszerűnek tartjuk, hogy a­mennyi­ben lehetséges, minden idézési végzés és köz­­benszóló határozat kézbesítése írásban ■ a ren­des törvényszolga által eszközöltessék.Törvény-, vagyis hivatalszolga ugyanis minden bíróságnál létezik, s mondhatjuk véghetetlen az az előny és különbség, mely az ezek által s a községi elöljáróság útján eszközlött kézbesítések kö­zött van. A debreczeni „István“ gőzmalom, II. (Vége.) Ezekben öszpontosul a mi javaslatunk, mely­nek el vagy nem fogadása, foganatosítása vagy sikeretlen megpróbálása , ad a társulatnak éle­tet vagy halált. És hogy a társulat számára ki­­vontató pénzszerzésnek ezen módja sokkal ked­vezőbb a társulatra , mint a már egyszer meg­rendelt 60 ezer pft kölcsönnek fölvétele, a kö­vetkezőkben mutatjuk meg. Ugyanis a) Ha a társulat 60 ezer frt kölcsönt vesz fel, s azért ingatlan vagyonát annyi értékig betáblá­­zással elterheli, mostani szorongatott állásunk mellett hitelét teljesen tönkre juttatja. Míg ellen­­ben, ha eddigi tőkéjét 900 új részvényesnek 90 ezer frtba befizetett tőkéjével szaporítja, ugyan­annyival minden idegen hitelezők irányában hi­telét is szaporította.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék