Budapesti Hírlap, 1857. december (275-298. szám)

1857-12-01 / 275. szám

gója hazai festéknö­vényekből (csiillengek)­­termel­hető. Reményét a b. S i n a Simon ur által ez év ele­jén nagylelkű­leg megajánlt gyámolitásba veti, ki oly találmányokra és felfedezésekre, melyek a hazai ipart előmozdítják, 2000 ftot ajánlott meg. Szerecsen ur azt hiszi, hogy ha találmánya jónak bizonyul, az indigo fontossága mellett, melyért évenkint oly nagy összegek vándorolnak külföldre, az említett gyámo­­lításra számot tarthat. Levele végén kötelességének tartja azon kitartó és eredménydús vizsgálatokról, melyeket főtiszt. Katona, kegyesrendi vicerector az S. A. Ujhelyben, e czikk körül tisztán tudományos érdekből tett, dicsérettel megemlékezni. * A vaspályavon­alok újabb kiterjedése a gyors­kocsizásokat is megváltoztatta, úgy hogy a kettő öszhangzásba hozva, tetemesen előmozdítja a közle­kedést. A debreczeni vasút megnyitása óta B­­­a­­­s­i­n­i Domokos gyorskocsijai Kolozsvárról Nagyvá­radon át Debreczenbe hetenkint négyszer, vasárnap, kedden, csütörtökön és szombaton reggeli 6 órakor indulnak. Kolozsvárról Szeben és Brassóba új évig a régi rend marad, de újévtől kezdve ezen vonalon is hetenkint négyszer fognak a menetek történni. Az árszabály természetesen leszállíttatott. A szeged-te­mesvári pálya megnyitása óta az aradi magángyors­kocsi szegedi járatait megszüntette, és e helyett na­ponkint Arad és Temesvár közt jár. Egy személy 2 ft 40 krt fizet. Egyébiránt Temesvárt is alakult egy gyorskocsi-társulat, mely naponkint fog Araddal közlekedni. Ezentúl a portékák és pogyászok szál­lítása Erdélybe szintén Temesváron keresztül fog történni. A pesti nagykereskedőház Liedemann S. F. J. mely leginkább foglalkozik az oda való szállítmányozással, eddig Szegeden létezett bizo­mányi hivatalát Temesvárra tette át, hol egy házat szerzett magának és tágas raktárakat építtetett. * Szebenben nov. 19 -én Császárné Ő Felsége legmagasb névünnepén ment végbe az ot­tani cs. k. főnevelőintézet beszentelése cs. k. tábori főpap Gradovszky által. * Medgyes Lajosnak f. évi január végére meg­jelenendő „Vallásos nők imakönyve“ czimű művének diszes kiadását a „Délibáb“ szerkesztője vállalta el, ugyan ő fogadja el az előfizetéseket, diszkötésben duplavelinen 2, egyszerű velinen­­­árt 30 krjával Földtani társulat. (November 28-ki szakgyülés.) gy. Professor Szabó József Promontor, Tétény és Orács vidékéről földtani tekintetben érkezett, leirván két rendbeli kirándulását, egyiket Promontorra, a másikat Téténybe és Orácsra. Először is a promontori kirándulásról szólván értekezését igy kezdette : „Promontor határában két képlet van tul­­nyomólag kifejlődve: a kavics és a durva mész; a kavics Buda felöl van s képezi a vidék leg­magasabb dombjait: a kereszthegyet és a sashe­gyet (t. i. a promontori sashegyet), mig a durva mész a kavicsra települve dél felé terül el egy fölsikot képezve, melynek dülése délnek csekély, keletnek nagyobb, hol a mészréteg a Duna alá megy, s valószínűleg meg nem szakadva, áttart a pesti part felé, hol azt a gubacsi pusztán a folyam partján csakugyan viszonttaláljuk.“ A kavics képlet viszonyait azon árkokban és szakadásokban lehet tanulmányozni, melyek a sas- és kereszthegy körül néhol 60 lábnyi ma­gasak, ezekben a rétegek így következnek egy­másra : 1. durva mész, 2. kavics; ez mésztar­talmú, 3. és 4. laza homokos agyag, 5. barna­vörös igen durva szemekből álló homok és ho­mokkő, hasonló a budai svábhegyihez, 6. sárgás homoku kavics. Mindezen 2—6 szám alatt elő­sorolt rétegek egy és ugyanazon kavicsképlet­nek különbféle képe, s két fő jelleme: 1-ör hogy a durva mész alatt fekszik, 2-or hogy trachyt görgetegek nincsenek benne. Értekező ezen fon­tos körülménynél fogva jónak látja az egészet igy: „kavicsképlet trachyt nélkül“ elne­vezni. A Duna felé a falu előtti kavics­gödör­ben ellenben trachytos kavics talál­ható, mely egészen Budáig tart, elterülvén a keserű vizek síkján egészen a hegyek aljáig. A trachyt nélküli kavicsképlet minden rétegeiben találtatnak kövületek, jelesen osztrigák, Pecte­­nek, kövült fa stb. A promontori kőbányának három függőleges fala van, melyeken a rétegek sorát tisztán ki lehet venni. Értekező ezen rétegeket mindenik falra nézve külön külön előadta s előadását raj­zokkal világosította. „A tétényi szőlőhegy egészen a kamaraerdőig egy durva mész felyik, e képlet itt nagyon ki­fej­lett“, a kistétényi kőbányában legjobban ész­lelhető, a Klauzál Gábor ur kútjával együtt mely alig néhány Ölnyire a bányától, mintegy 90 lábnyi mélységre tünteti elénk ezen hely földtani szerkezetét. A legfelső 1—3 lábnyi ré­teg a szőlőkben televény, a kopár fölsíkon tö­mött mészkő, melyet égetésre használnak; 2) porló mész 6—8 láb vastagságra; 3) egy csak néhány hüvelyknyi agyagos réteg ; 4) durva mész, mely az épületköveket szolgáltatja; a bá­nyában csak­ 30—36 lábnyira ismerik, de a Klauzálféle kutban 72 lábnyira tart; 5) kavics, 1—2 láb; 6) homokos agyag 3—4 láb; 7) homok, mely igen jó vizet szolgáltat. A Kaszelik féle kutban az ó-tétényi szőlőben a 7 szám alatti ho­mokon is keresztülhatottak, s szilárd agyagra jöttek, melybe 30 lábnyira mentek le a nélkül, hogy vizet kaptak volna; ezen kutban a durva mész 144 lábnyi vastag volt, ellenben egy más kutban a kamaraerdő felé csak 57 láb. Értekező ezen rétegeket bővebben jellemezvén érdekes következtetéseket hozott belőle, így a 3 alattit agyag réteges elmállott bazalttuffnak is­merte fel, a 4 alatti durva mész 55—56 lábnyi mélységben gyönyörűen megmaradott klarisok (Astarte) és triskénczök (Echinolampas) számos példányait tartalmazza, melyek „azt mutatják, hogy Tétényben alul fajtamész van s azt ceri­­thiummész rétegek fedik.“ Érdekes az is, hogy az ottani bányamunkások a különféle rétegeket nem csak ismerik, hanem azokat nevekkel is el­látták. Diós-Orács a kistétényi kőbányától nyu­gatnak esik ; itt kavics, durvamész és agyag van; a kavics uralkodó s a más kettő alját ké­pezi ; a durvamész mint fajtamész 1—2 láb­nyi táblákban terül el, nyugat felé nem messze tart, de a berki puszta fölsikját képezvén, még nagyobb mennyiségben lép fel mint a promon­tori, tétényi és orácsi határban együtt véve. Az agyag a falutól délnyugatnak van, s Conge­­ria triangularis Partieh. találtatik benne. Még egy pár szót kell­ a „durvamész“ ki­fejezésről mondanunk. Értekező ezen kifejezést mindenütt használja,hol a s c­e­rithiummeszet, vagy a lajtameszet, vagy a kettőt együtt akarja értetni. Elismerjük, hogy kényelmes egy olyan általános név,melylyel az említett két me­­szet együtt lehessen nevezni, s néha szükséges is , de a „durvamészt” (Grobkalk) kifejezés oly értelemben használtatott már, hogy ezen kifejezést legtöbb geológ egészen félre tette : a francziák eocén képleteket értenek alatta, — Partsch a cerithiummeszet nevezte igy. Ezután következett Kováts Gyula érteke­zése „Pozsony vidékéről földtani te­kintetben.“ (Vége köv.) AUSTRIA­ BIRODALOM. B­é­c­s, nov. 29. Mint Milánóból, nov. 25-ről írják: F­e­r­d­i­n­á­n­d Császár, s Mária-Anna Császárné 0 Felségeik a Lodi­s Pavia tar­tományokban a vízáradások által károsultak számára 10,000 lírát, s Karolina-Augusta Császárné 0 Felsége ugyanezen czélra 3,000 lírát ajándékoztak. — A bécsi kereskedelmi­­ iparkamra, nem pártolja azon, egy részvény­társulattól eredő ter­vet, miszerint Bécsben egy új rente-bizto­­sító intézet állíttatnék fel. Ezen negatív véleményzés indokaiból kitűnik, hogy a rész­vénytársulat 2 millió forintnyi tőkével, melyből egyelőre csak 400.000 ftot kellene lefizetni, szándékozik működni , s szabálytervében az igazgatótanács s az igazgatóság számára, a tisz­ta­ nyereményből nem kevesebb, mint 35 petét szánt t­a­n­t­i­é­m­e­til.­­ A mainzi károsultak javára a cs.k. alsó­­austriai h­e­l­y­tar­t­ó­s­ág­i elnökségnél ed­dig összesen 14.661 frt 17 kr­s 3 darab arany, s a tiszthatósági elnökségnél összesen 335 frt gyűlt be. — Garasanin szerb minister B­e­l­g­r­á­d­­b­ó­l ide érkezett. — A dunaparti államok bizottmányánál levő moldvai biztos Steege tudor tegnap Jassy­ba utazott. A bizottmány tagjai szün­időül használják azon időközt, mely még a dunai szerződés megerősítéséig el fog telni. — A cs. k. tengerészet számára jelenleg a „Császár“ sorhajó , egy gőz-fregat s két cor­vette van épülőfélben. Később még két új sor­hajó építése fog megkezdetni. — A mainzi katastropha itt egy oly ha­sonló borzasztó baleset emlékét frisíté föl, mely Bécsben 1774 jun. 26-kán történt. Ezen napon a nussdorfi vonaltól nem meszsze eső lőporto­rony, 150 mázsa lőporral, s tömérdek gránáttal légbe röpült. Akkor minden utczában fejeket, karokat s lábakat találtak, a megsérültek szá­mát 130 ra tették. Itt is a lőpor mellett fölállí­tott őrszem, valamint egy gyermek is, ki az őr­helytől néhány lépésnyire egy kecskét legelte­tett, sértetlenül maradtak. — Czoernig báró ethnographiája szerint, Bécsnek összesen 479,800 lakosa van , köztük 362,000 német, 15,000 zsidóval, 83,000 cseh, morva s szlovák, 6000 lengyel s ruthén, 12,000 horvát, szerb s dalmát, 3000 szlovén, 6000 mór­gyár, 6000 olasz, 300 oláh, s 3500 „a többi nem­zetiségekben“ lakos, egyezés jött létre, sőt már az egyezmény alapjait is elő tudják sorolni. Ez alapok lennének : köz­igazgatási és vámegyesség, a divánoknak minden évbeni egybehivatása mindkét fejedelemségben, s végre egy a moldva-oláh követekből vegye­sen összealkotandó díván, mely minden har­madik évben jönne össze a két­ ország közös kérdé­seinek elintézése végett, s végre a két fejedelem­nek a nép által régi szerződések szerinti s a porta beleegyezése melletti választatása. — Ez lenne tehát az elhirült franczia-orosz-porosz javaslat, melyhez most Anglia is hozzászegődött volna, ha t.i. igaz. (A „D. A. Z.“ párisi levelezője még nov. 25 étől azt állítja , mikép Angliának úgy mint Austriának több kifogásai vannak a háromha­talmi terv ellen.) Belgium. A brüsselius kormány maga sem közönyös azon vélemény iránt, melylyel iránta a szomszéd nagyhatalom viseltetik, s legkevésbbé kívánja pedig a néhány évek előtti súrlódások ismétlődését, mi már ekkorig is kitűnt. Char­ras franczia ezredes t. i., ki ekkorig Hollandiá­ban históriai munkákkal elfoglalva élt, bízva az új politikai czégben. Brüsselbe szándékozott át­költözni , hol tanulmányaihoz számos segédfor­rást lenne képes megszerezni; azonban Rogier igen udvariasan megkéreté, menne vissza oda, hol ekkorig tartózkodott­­ Mastrichtbe, Spanyolország. Az „Ind.­beige“ párisi le­velezője, a korábbi hírrel ellenkezőleg azt állítja, mikép a spanyol kormány el van határozva, a cortesgyűlést feloszlatni. A kormány ez újabb határozatának magyarázatául szolgál talán azon másik hír, hogy a kormány ellen coalitio alakult Narvaez s a moderado párt közt. Olaszország. A piemonti választások mind , a Szardinia szigetiek pedig háromnak kivételével szintén ismeretesek lévén, a külön­böző pártok erejét az új kamrában már most is meglehetős pontossággal meg lehet mondani. — A legszélső jobb 60—65, s a ministeriális párt 113 szavazatot számít. A többi szavazatok a kö­zép s a legszélső baloldal közt oszlanak meg. — Brofferio megválasztatása egy nagy lako­mát is idézett elő, melyen a mondott toasztok­­ban általában az összes szabadelvűek egyesülése iránti óhaj nyilvánult; s ha ez aztán teljesülne, mi lenne az első teendő ?— az egyházi javak el­vevése, mint ezt Brofferio az e lakomán mondott „fényes“ beszédében merészen kimondá. Az új választások irányában szükséges volt, hogy a szárd ministerium is kijelölje a maga ál­láspontját s a „Nord“ szerint ez már megtörtént. Az „Opinione“ hoz t.i. egy czikket, melyet bízvást a kormány nyilatkozványának tarthatni.E lap ha­tározottan kijelenti, hogy a kormány az új vá­lasztások eredménye folytán nem fog a követek közt más különbséget­ tenni, mint hogy őket retro­­gradokra és szabadelvűekre osztja, s el van hatá­rozva, a legszélső­jobboldal irányában a legcse­kélyebb engedményt sem tenni, hanem azon lesz, hogy a szabadelvűek különböző árnyalatai közti egyetértést föntartsa, s a politikai reformok be­végzését szilárdul czélba veendi. Portugália. Lisabonból nov. 26-ról írják az „Ind. belge“-nek : „A sárgaláz még folyvást nagy pusztításokat tesz , azonban a megbetege­dések és halálozások száma mégis csökkent. Tegnap temettetett el a lisaboni bibornok-patri­­archa. Több mint 30.000 ember menekült ki a városból. Dunai fejedelemségek. A moldvai díván nov. 21-én még a következő négy pontot fogadta el az általános napi­rendből: u. m. 1) a külföl­dieknek az orsz. törvények alá vettetését; 2) egy zsinati hatóságnak mindkét fejedelemség számára leendő felállíttatását; 3) a lakhely sért­­hetlenségét; 4) a törvényhozó és végrehajtó ha­talomnak elkülönöztetését. A parasztosztály bi­zottmánya az úrbéri egyességek iránti óhajtásnak kifejeztetését indítványozta; ezen kérdés leg­közelebb fog szőnyegre kerülni. — A kormány a díván által jegyzőkönyveinek közlése végett alapított bulletineket egyszerű közigazgatási rendszabály által elnyomta, mi­ellen a díván az európai bizottmánynál tiltakozást adott be. Törökország: Konstantinápolyból Pa­risba érkezett tudósítás szerint Thouvenel és Res­id pasa közt a jó viszony még nincs hely­reállítva.­­ Az „Independance belge“ szerint Tron vénél hivatalosan felszólíta a török ministériumot, hogy adja beleegyezését a suezi szoros átmetszéséhez. E felhívás nagy hatást tett a portára, mely azonnal tanácsülést tartott, azonban a török ministerek az angol nyílt ellen­zés ellenében vonakodnak meg határozni. A Marseillebe érkezett tudósítás szerint a porta a szerb mozgalmak folytán Viddennél 12 zászló­aljat öszpontosította szorításait. Egyébiránt az eddig megengedettek­nél magasabb kamatokat 12 hónapnál hosszabb időre nem lehet kikötni. SRI 5 Hamburg, nov. 28. A börzei hangulat ha­tározottan javult. A polgárság elfogadá a sena­­tusnak azon javaslatát, miszerint 10—15 mil­liónyi kamatozó kincstárpapírok bocsáttassanak ki, áruk letétele mellett. A modalitások még nem tudatnak. Turin, nov. 26. Az „Indépendente“ azt hiszi, hogy a 204 követ közöl, 127-en a közép, s 77-en a jobboldalhoz tartoznak. — Modenában már készen áll a lőpor, a montcenis-i tunnelnél eszközlendő szétvetési munkálatok végett. — A genuai lapok közük a vádkamra határozatát, a jun. 29-ki politikai per tárgyában. Tegnape­lőtt Vigl­ián­i parancsnok Genuából értekez­letre hivatott meg az itteni ministeriumhoz. L­e- r­o­p i­s gróf, s a ministeriális pártnak több más tagjai is hosszas értekezleteket tartottak C­a­­v­o­u­r gróffal. ts- Nov. 27. A „Gazz. Piemontese” egy új ú­t­­levél-törvényt tesz közzé, mely által több könnyebbitések rendeltetnek meg." Terenzio M­a­m­­­a­n­i gróf tegnap tartá székfoglaló felol­vasását, mint a bölcsészet s történelem tanára a b­rini egyetemnél.­­ A „Diritto“ azt állítja, hogy a 204 választás közöl mintegy 80ély egyé­nekre esett, kiket maga a ministerium ajánlott s támogatott. Ugyanezen lap szerint, egy előkelő t­u­r­i­n­i ház felfüggeszté fizetéseit, s több más ottani bankházakról kedvezőtlen hírek szárnyal­nak. G­e­n­u­á­ban is a legelőkelőbb házak egyike megbukott.­­ Az „Armonia“ Solano della Margerita grófnak egy, ama négy választó­­kerülethez intézett nyilatkozatát teszi közzé, melyek őt megválasztották. V­e­r­o­n­a, nov. 26. Ma a galnapiaczon némely üzletek történtek, a fogyasztók számárai keresés következtében. Az árak nem változtak, a selyem­­piaczon folyvást pangás uralkodik. Róma, nov. 23. Tegnap a pápa ő szentsége Hohenlohe herczeg alamizsnást edessai érsekké szentelte föl. Nápoly, nov. 23. A török ügy­viselő, Spi­tzer e napokban nyujtá át meghitelező iratait. Értesítvény. Kimutatása, a budapesti láncz­­hid jövedelmének 1857. jan. 1-től septemb. 30-áig. Áttett összeg az előbbi kimutatásból 1857. jan. 1-től august. 31-éig 232,264 ft 43 , kr. 1857. sept. 1-től 30-áig. 653,700 a hídon átkelt gyalogsze­mélytől 1 pkrjával 10,895 frt — kr. Járművektől, mint talicska, taliga, különféle kocsi, szekér sat. továbbá teherhordó gyalogoktól, kik szinte a ko­­csiuton járnak, szabadon hajtott vonómarhától sat. 10,684 ft. 34 kr. 2562 darab szarvasmarhától 5 pkrjával 213 ft 34 kr. 7207 darab apró barom­tól 2 pkrjával 240 ft 14 kr. 33,799 akó bor, pá­linka , sör, s egyéb ilyes a kereskedésben előfor­duló folyadéktól akója 4 pkrjával 2253 ft 16 kr. Különféle vámilletéki megtérítésekből 7,679 ft 28 kr; összesen 31,966 ft 2 kr. Egész öszveg 264,226 ft 45 kr. E kimutatásba különféle a cs. k. kincstár ré­széről még pótlólag megtérítendő vámilletékek nincsenek befoglalva. Budapesti lánczhid-társaság igaz­­gatósága. KÜLFÖLD Anglia. London. Nov. 27-től jelentik, mi­kép a „Times“ szerint tüstént a parliament meg­­nyittatása után a kelet-indiai társulatnak azon­nali megszüntetését s India igazgatásának az ál­lamkormányra leendő ruháztatását fogják indít­ványozni. Francziaország, P­á­r­i­s, nov. 26. Talán még sem volt alaptalan azon gyanitás, hogy a fran­­czia lapoknak azon szemessége, melylyel egy­szerre nagyon is aggasztó hangulatot fedeztek föl a dunai fejedelemségekben, csak színlelt volt, s mindaz, mit maguk előtt láttak, csupán azon ürügy volt, melyre szükségük volt, hogy a fran­­czia politikában készülőben levő visszavonulást igazolják. E visszavonulás igen határozott alakot kezd most fölvenni azon hírekben , melyek F­o­r­­­d államminister londoni küldetése ered­ményéről keringnek. E minister, kinek jelenté­sei tele valának elismeréssel azon szívélyesség iránt, melylyel ő az angol udvarnál találkozott, visszaérkezett, s velejött azon hír is, hogy a párisi é 8 londoni kabinetok közt a román ügyben ki­ Távirati tudósítások. London, nov. 28. A „Times“ úgy hiszi, hogy a kormány február előtt semminemű pénz­ügyi rendszabályt sem fog előterjeszteni. Rus­sell lord elő akarja terjeszteni a z­s­i­d­ó-b­­ 111. — A királynő legközelebb Osborne-ba menend. — Panmure lord szenvedő állapot­ban van.­­ — Az angol bank heti kimutatása:­ Bankjegy-forgás: 66,105, a pénzkészlet-szaporo­dás: 774,567 ft st. A kedvező bank-kimutatás következtében a bizalom növekedett. — A déli consulok 91 %-on állottak, a ked­vező amerikai tudósítások következtében. Pár­is, nov. 28. A „Moniteur“ jelenti Du­­pin, s Cocheletnek senatorokká kinevezte­­tését. Számfölötti államtanácsosokká Chaix d’ Estange és Vaisse neveztettek ki. Berlin, nov. 28. Egy kir. rendelet 3 hónapra felfüggeszti a szerződésszerű, kamatláb meg­ Gazdaság, ipar és kereskedelem. * Pest. A nov. 26-n tartott heti­ baromvásáron volt 231 db ökör, 77 fttól 223 ftosig; 349 tehén, 60— 120 ft; 15 fejős tehén, darabja 37­—140 ft; 284 hör­­nyű, 10 — 30 ft; 500 darab juh, darabja 6—8 ft 36 k­g, összesen 1379 darab. SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK. A nemzeti szinpadon „Rendkívüli elő­adás“ és „Egy nő kinek elvei vannak“ Vígjá­tékok. Apesti német szinpadon„Der Sehn dér Wildnis.“ Romantisches Drama in 5 Aufz. Bécsi bőrz e. megérkeztek. Nov. 29. Báró Gy­őrffy Pál, földbirtokos Debreczenbek — N­e­u­­­e­r Ede britt kir. ezredes Londonból. — hg. Sándor, bojár Jasszyból. Cantacuz­o n­o Nov. 30. Pongrácz Miklós földb. Bécsből. — Mihalovich Antal földb. Vukovárról. Kicsányi Antal földb. Szánthóról. Dunavisállás : nov. 30. 2­­5“ — 0 fölött. Felelős szerkesztő: l^ABASKAY LAJOS. — 0 k­o- nov. 30.nov. 28. Nemzeti kölcsön % . . 837« 83% Metallige % . . 80% 80% Magyar földteherment. köt. 79 79 V* Államkötelezvény 5% * •— 997* , „ 1839. . 135% 1351/2 „ 1854.4% 108% 108 % Éjszaki vaspálya . . . 157% 157% Államvasutrészv. . . . 275% 275 Tiszai „ ... 100%6 100 Ferencz­ József keleti. . .• 46 Pozson-nagyszombati. . . —/ _ 19 B­etegségi— 29 Bankrészvény .... 974% 973 Hitelintézeti . . . . . 195­2 19& Dunagőzhajózási . . . . 524 523 . Pesti lánc­hid . ....■--60 Augsburg ...... 108% 108% Hamburg . . ... . i ■ 79%-79% London ...... 10. 34 10. 34 Cs. k. arany . . . . . 110% lUTs .

Next