Budapesti Hírlap, 1858. február (26-48. szám)

1858-02-02 / 26. szám

herczeg Magyarországi Főkormányzó- Ur az alaptőke növeléséhez valamint több évek óta úgy a múlt évben is . 100 pft­tal járulni kegyeskedett. Füss községe e czélra ajánlott 10 pfrt A kegyes adományok öszvege 20,110 pfrt. Továbbá a lefolyt 1857-dik évben az intézeti pénzalap részére az igazgatóságnál e következő hagyományok tétettek le, úgymint: Fabróczky Károly henschaui pre­ pft kr. bános hagyományozott 5 — Hochekker Pál. 2 — Rusz János ács-fecséri plébános 5 — Pongrácz József ez. k. és össi pleb. 20 — Burgics Ist. prép. és valpói pleb. 5 — Kiss József újházi pleb. 2 — Balogh Ferencz káldi plébános 5 — Mitl József karakói plébános 2 — Wolfinger Ferencz egervári pleb. 2 — Ruesz Ferencz karacsfai pleb. 2 — Krenosz József petróczi pleb. 2 — Paiszlár János olsniczi pleb. 2 — Bárdos Ferencz sz. mihályi pleb. 2 — Lecsko János és Ressetka Mih. pleb. 5 — Karászy Ferencz szeghi pleb. 20 — Schaffer Mátyás alsó-pulyai pleb. 751 21 Gőbel Ferencz apát és hal­es, kanon.46 — Imre László csokonyai pleb. 5 — Ágler Ferencz issaszegi plébános 4 — Mikuska Mihály illmiczi pleb. 2 — Mendl István bikali pleb. 5 — Nézsei György viszkei pleb. 2 — Susich György győri nagyprépost 30 — Gajzágó Lukács tószeghi pleb. 5 — Stanczinger János baári pleb. 20 — Kammesberger Teréz 10 — Priviczer István berzencei pleb. 26. 1315/100 Krizsány 1sz. fehértemplomi kanon. 18 30 Peterka Ferencz bosnyáki pleb. 18 14 Lóban Ferencz cs. k. főhadi orvos 46 — Kegyes hagyományok összege 1070 18,5/iop Az intézet növendékeinek magán mulatságaira e következő ajándékok történtek : 0 cs. k. Apostoli Felsége legkegyel­mesebb Urunk — azon ünnepélyes nap emlé­kéül , melyen 0 cs. k. Felsége ezen intézetet legmagasabb jelenlétével szerencséltetni kegyes­kedett — az intézet növendékeinek 200 pártot legkegyelmesebben ajándékozni méltóztatott. Ő cs. k. Fensége Albrecht Főherczeg Fő­kormányzó Ur a húsvéti ünnepek illő megülésére szintén a növendékeknek 100 pártot kegyelme­sen adományozni méltóztatott. Ngs. Kriszter Antal ur Váczi Székes­egyházi kanonok 10 frtot, egy szerzetes áldoz — 30 kr. nt. Pollák János tanár ur 2 fr . — egy asszony­ság 1 fr. — Békes-csanádi 1. küldöttség 21 fr. — Stephanovics 1st. ur Belgrádból 2. cs. aranyat, Magazinovits 1st ur Belgrádból 1. cs. aranyat, Davidovics Zsifko ur Belgrádból 1. cs. aranyat, Maixner Ferdinand pesti lakos 9. d. képkeretet. Az összes ajándékokért az intézet növendékei nevében forró háláját hódolatteljesen kijelent ]­teni legkedvesebb kötelességének ismeri Az intézet igazgatósága. NAPIBÍREK ÉS ESEMÉNYEK. Budapest, február 2. * Tegnapelőtt d. u. 3 órakor ment végbe vasutczai lakásából L­e­n­d­v­a­y temetése. A színész érdemei­nek emlékezete csakhamar elhalványul, mihelyt a­­ Vasárnapi levelek Bécsből. b­y. Az olvasóra bízzuk megitélni, várjon heti zsákmányunk a gyöngykeresés vagy csak a rongy­­szedés jellemével bír-e ? Mi kezeinket mossuk ártatlanságunkban, mert minden önérzetünk mel­lett is nem tesszük föl magunkról — a semmiből valamit csinálhatás képességét. Hogy operát nem tudunk írni, annak nem magunk vagyunk oka. Volt idő, midőn mi is négy­kézláb mászkáltunk a parnassuson; tetejét nem bírtuk elérni, s abba hagytuk. De — bármit mondjon is mai stészi hi­vatásunkról a világ — annyi bizonyos, hogy az önbirálat erős ösztönével birtunk ab antiquo, — mert soha közzé nem tettük verselő múzsánk fá­­radalmas szüleményeit. Meglehet, hogy ez az emberiségnek menthetlen megkárosítása; — ki tudja, mennyi gyöngyöt semmisítünk meg, mely­­lyel ma az emberiség szegényebb ? de inkább ő szenvedjen lucrum cessanst, — sem­hogy kitegyük jó nevünket a kritikusok irigy részakaratának. — Vajha igy gondolkozik vala ama két „új eredeti opera“ szerzője, mely a napokban csak azért jött napvilágra, hogy ismét a sötétségbe visszabukjék. „ Egyik : Die Weiber von Weinsberg“, szövege Apeltől, zenéje Conradtól, a Józsefvárosban került színre. E külvárosi szín- és operaházban ép oly könnyű a­mily veszedelmes debütirozni. Könnyű oda jutni, de nehéz megállni. Már ez operáról a vé­lemények különbözők. Némelyek szerint az opera nem épen oly rész, hanem előadatása volt silány; mások szerint az előadás silány volt ugyan, de az opera még silányabb. Melyik nagyobb bók szerzőre nézve, nehéz meghatá­rozni.­­ Az általunk már említett „Paragraph 3“-t, mely az udvari operaházban került színre, úgy látszik a gonosz kritikusok addig tépdelték, míg egy szál sem maradt rajta,­ s erre aztán az igazgatóság is úgy vélekedett, hogy ily szegény rongyos fráter nem illik oly nobilis társaságba mint — Verdi ope­rái ! — Pourtant — a mostani udvari opera lelkesen láttogattatik; vonzereje L­­­é­g­e­r; force-szerepe Eleazar; állítólag a Freischützben Max szerepével fog nemsokára mérkőzni; a színi ügynökök erősen korteskednek ezen most a maga nemében egyetlen tenor­istát Pétervárra csalni, míg barátai e körülménynél fogva erősen sürge­tik itteni szerződtetését. (jelenleg csak vendég­szerepel) Pétervár azonban jól fizet, — s így nem tudni kié lesz a koncz ? — Stéger Meyer Le­opold 3-ik hangversenyében is énekelt néhány dalt, nagy sikerrel mint mindig. De a gyöngéd dallamokban, szűkebb teremben csak alig fér meg óriási hangereje, ámbár az énekművészei­ben utolsó időben nagy haladást ten. Mint látja az olvasó, Meyer Leopold még mindig itt van, ő fúja, helyesebben dobolja az őt megelőzött zon­­gorászok takarodóját, s böngészi még mindig háladatos pénz- és taps hagyatékait. Piattitól is várni még egy hangversenyt. — Ma egy hete adá B­a­k­o­d­y Lajos hazánkfia , zongora­művész, első nyilvános hangversenyét Strei­cher elegáns teremében. — Ámbár játéka alkalmasint „a pillanat nagyságának érze­tében“ kissé elfogult volt, nem közönséges tech­nikai készültsége, a legnehezebb akadályokon is győzedelmeskedő könnyűsége általános elis­merést aratott. Azonban azon magasra csigázott igényeket tekintve, miket ma egy zongoraművész irányában fölállítunk, s mikhez Liszt, Drey­­schok, Rubinstein s annyi zongorakom­phaeus szoktatott, kétségtelen tehetségű hazánkfiának előadására nagyobb gondot kell fordítania ; a nüancirozás, a halk és zajosnak kellő megje­lölése, a jellemzés figyelmes alkalmazása a mű­­törvények szempontjából még magában nem elégséges; ha egy virtuóz czélt akar érni, tanul­mányoznia s értenie kell a siker fogásait, a ha­tás mesterségét. Ezt B.­ur annyira nem véve figyelembe — meglehet elfogultságból — hogy egy gyengéd dallamú szerzeményének „idylle„ eljátszása után alig egy kis y2 pausát hagyva, minden közvetítés nélkül átugrik egy egészen ellentétes jellemű „orosz népdalra“; a kö­zönségnek ideje sincs meggondolni magát, át­érezni a vett benyomást, és a mi fő dolog — a legjobb akarat mellett ideje sincs tapsolni, már a virtuóz egészen más régiókba ragadozza. — Ezen egészen külsőleges hiányok legyőzése nem csinálhat nehézségeket annak, ki művészetében annyi lényeges nehézséget győzött le mint B. — Zeneszerzői tehetségének fényes jelét adá a zon­gora, hegedű és gordonka „Trio“, melynek egyes helyei valódi hivatást tanúsítanak. Általán va­lamennyi szerzeményeiből talentom nyilatkozik, de egy még öntudatra, határozottságra nem ver­gődött talentom. Triója komoly magasabb törek­vésre utal: Idyllje, tavaszi dala a finom gyen­géd salonzene, vörös­ szarafonja (orosz népdal), s „Bravour-marsch“,a Meyer Leopoldféle „bravour“ zenészét genrejében vannak tartva. Mindent ösz­­szevéve B­­ur egy szép jövőt ígérő, de még ha­tározott jelleggel nem bíró zeneszerzői tehetség; kit, miután hazájában — Pesten — is szándéko­zik föllépni, a közönség figyelmébe ajánlhatunk. — Rózsás pálya a zenevirtuózok, különösen a zongorászok pályája, de egy töviserdőn kell ma­gának ösvényt törnie, míg a pálya rózsás részére jut. Hány évi küzdelem, kicsinylés, mellőzés, fizetett dicséret, föltéve hogy van miből fizetni, vagy nem fizetett megrovás, és jutalmazatlan fá­radalmak és nélkülözések árán kell ma megvá­sárolni a — dicsőség aranyesőben gazdag, de kevés éveit?— A józsefvárosi színházban 51-szer adatott már csaknem szakadatlanul egymás után az „Ein Wiener Dienstbote.“ Óhajtanám ugyan magyar szinkráinknak is ezen állhatatos tantiéme­­csöpögést; de igazat szólva ezen folytonos is­métlése egy darabnak nagy szegénységi bizo­nyítvány a színházra nézve i­s csak egy magán és külvárosi szinházhoz illő; nem egyéb ez eljá­rás mint egy czitrom-kipréselés; míg csak az előadás költségeit, az olajat és nagy dobot bele­­számítva, fedezi, addig adatik itt egy darab­ re­­pertoirról—a bizony­­ még a holnapi napról sem gondolkoznak, Így történik aztán, hogy ámbár egy év folytán több ily „pénztártömör darab fordul elő, s a színház virágozni látszik — rendesen megbuknak a tulajdonosai mind a Wiedenen mind a Józsefvárosban. A „Wiener Dienstbote“­­ban, mint mondják, egy bécsi szolgáló van ide­alizálva, a­mi nehéz költői feladat,tekintve hogy nehezen képzelhető demoralizáltabbnak a cseléd­ség,mint Bécsben;a ház asszonya pedig egy démon, ki cselédét kínozza, s utóbb még, ezüst kanál elorzásával vádolja; a leány bezáratik, bűnvádi kereset alá kerül, elítéltetik; az alatt a burgerné meglelte az ezüst kanalat; de nem teszen jelen­tést a hatóságnál, mert sok látásfutás alkalmat­lanságának tenné ki magát; „hisz nem fog bele­halni,­ gondolja magában. Ezen vonás igen ta­láló s jellemző, kár hogy a szolgáló jellemzése nem hasonlóan realistikus. Azonban a bécsi er­kölcsös híglevesbe mártott népszínművek csö­­mörletes érzelgőssége itt is uralkodik: midőn a szolgálót befogja a rendőrség, megkondul a lé­lekharang : anyja halálán van; midőn elitélve a fogházba kisérik, ismét megszólal a lélekharang: — anyját temetik. Brrrr! Ez aztán hatás, Sorok­sáron vagy Kisbecskereken sem lehetne különb; de a hatás megvan; s a burgerné legkeservesebb könyeket sir az ártatlan szolgálón, pedig ott­­hona nem győzi elzárni a czukrot és kávét, kü­lönben meglopná a Léni vagy Kádi. Hja az egészen más! — A franczia társulat kevéssé lá­togatott előadásai második ciclusára nyitá meg az előfizetést; minek előfizetni ? kapunk kész­pénzért akárhány zárószéket. De kár volt árakat fölemelni, miként és miért érne többet a gyenge franczia előadás, mint a várszínházban ? mert franczia?—a második cyclus Dumas „Hon­neur et argent“jával kezdődött s a többi„pikant“­­ság közt a „fi­les de marbret“t is tartalmazza. Egészben véve látni némely adott és nem adható darabjaikból, hogy erkölcsi illem dolgában jóval emancipáltabb a franczia közönség a németnél; de meg is kell vallanunk, hogy oly kecsesel és illemmel nem is tud egy nemzet sem illetlenkedni mint a franczia; franczia nyelven sok elmond- függöny utólszor gördül le előtte. Lendvaynk e te­kintetben is a kiválóak közé látszott tartozni, mert bár évek óta visszavonult már a színpadtól, a fővá­ros nagy közönsége mégis elevenen emlékezett reá, nem feledő, hogy az elhunyt egykor mily ünnepelt kedvencze volt neki s oly roppant számmal járult végtisztességtételére, hogy a koporsója után meg­indult kiséret nagyítás nélkül beláthatlan volt. A gyászlak udvarán nt. Török Pál református lel­kész , a nemzeti színház előtt pedig, hová vitetni az elhunytnak végakarata volt, nt. S­z­a­k­á­c­s József evang. lelkész tartott gyászbeszédet; mindkettő ki­tűnő magasztossággal és ihlettel alkalmazta ismert szónoki tehetségét. Fel­len derítve a magyar szín­művész egykori nehéz pályája, a színészetnek je­lentősége nemzeti életünkben, hatása az erkölcsi élet nemes­ítésére, az elhunytnak kitűnő hivatása és a magyar közönségnél még soká viszhangzó tap­sokkal kisért működése ; az atyának megifjodása fiában, ki végső napjaiban hű ápolója volt. A kopor­sót méltó kegyelettel kisérték a minden rangú és rendű közönségen kívül az elhunytnak egykorú és későbbi szinésztársai, a nemzeti színház igazgatója, az irodalom, de kegyelettel képviselve volt az it­teni német színésztársulat is igazgatójával élén.­­ A rideg nap daczára igen számosan követték a ko­porsót ki egészen a temetőbe, hol a reform, lelkész úr az örökválás peresében még egyszer áldó szavak­kal bocsátá el a jobblétre költözőt, és vigaszt hin­tett a hátramaradottak szívébe, mire a sírnál meg­jelentek egy-egy levelet téptek azon eleven babér­koszorúból, mely a jeles színművész koporsóját di­­szité. Óhajtjuk, hogy a magyar drámai múzsa e veszteségért az ifjabb mű­vésznemzedékben vigaszt találjon. * A Lloydtár­saság Krémer Gyula cs. k. helytartósági tanácsos úr mint országfejdelmi biztos jelenlétében m. hó 30-kán tartott közgyűlést. A tár­saság titkára által fölolvasott jelentés megnyugvás­sal mondá ki, hogy a társaság hat éves fennállása alatt tevékenységét különböző irányokban érvénye­sítette a gabnacsarnok és a hírlap életbelépte, a je­lentékeny évi segély a keresk.­akadémia részére, a zenészeti estélyek mind megannyi nyilvánulásai e tevékenységnek. Egyszersmind a társaság vagyona is tetemesen növekedett; három évvel ezelőtt még alig 700 frt, s jelenleg már 17,414 frt; és e tény annál örvendetesebb, mivel egyszersmind a társaság tagjainak folytonos szaporodásáról tanúskodik.­­ Mindamellett azonban a társaság kitűzött programja­­ját csak részben látja teljesülve. Az évi jelentés ide vonatkozó helye így szól: „Hogy a Lloyd társaság a lefolyt időközben többet nem tett, hogy ne­vezetesen további egyes feladatok megoldásá­hoz nem jutott, ennek oka egyrészt az, hogy erre maguk a társasági tagok részéről hiányzott az ösztön, részint bizonyára mindenkinek, ki a határzó körülményeket számba szokta venni, be kellene val­lania,hogy további- a társulattól magától eredő, irá­nyának megfelelő vállalatok a jelen kedvezőtlen időviszonyok közt alig találtak volna gyümölcsöző földet. Ehhez utóbbi években a közlekedés és hitel tekintetében oly nagyszerű társakozások léptek életbe, melyek minden pénztőkéket igénybe vettek, s a társulatnak önálló vállalatok számára mind a tér, mind a szükséges részvét hiányzott, és így a megkívántató eszközök fölött sem rendelkezhetett. A gabnacsarnok az uralkodó üzletpangás követ­keztében,fönn­tartására az előbbi évekhez képest te­temes pótlást tett szükségessé a társulati pénztárból, azt jövőre nyztve elkerülendő, a bizottmány indítvá­nyozta, határ­ozza el a gyűlés,hogy a társulat részéről a gabnacsarnokot illető ez évi segélypénz maximuma 1500 frtbal), állapíttassák meg és az ezen fölüli kia­­­­dás magának a gabnacsarnok­nak jövedelmeiből fe­deztessék, mi határozattá is emeltetett. A Lloyd tár­­sulat tevékenységére és helyiségeinek tágasságára nézve a budget következő számai tájékozást nyújt­hatnak : Öcs. k. A p­o­s­ta­­­i Fe­­­s­égé jelen­létének ünnepélyére 1286 ft, a keresk. akadémia segélyzésére 1400 ft, házbérre 3260 ft, világítási költség 2454 ft, hírlapok 843 ft, bútorok 1316 ft, fizetések és bérek 6430 ft, zenészeti estélyek 1420 ft, a gabnacsarnok fenntartására fölös kiadás 2490 ft. * A nemzeti casino jan. 30-kan tartott köz-' gyűlésében gr. Károlyi György , Ü­r­m­é­n­y­i József és Z­s­i­v­o­r­a György igazgatókat újra meg­választottak. Az egyesület háztartását illetőleg el­határozta, hogy a légszesz világítás egésségi szem­pontból újra olajvilágitással cseréltessék föl; továb­bá hogy a casino erkélyén a nemz. színházban egy hely ára 1 ft 30 krról 1 ftra szállíttassék­ le. (P. L.) * A déli államvaspálya forgalmának és bevételei­nek kimutatása. 1857 decem. havában szállíttatott 162,544 utas, bevétel 189,769 ft. (a múlt 1856-dik decemberi forgalomhoz képest több 56,580 fttal;) málha: 8,667 mázsa; bevétel 8,009 ft, gyorsáru 5221 m. bevétel 10,303 ft (több 2396 fttal) vegyes teher 1,131,203 mázsa ; bevétel 534,641 ft, (több 170,486 fttal). 185­7 decemberben az egész bevétel 742,722 ft, 1856. decemberben: 514,652 ft;­e szerint a múlt évi decemberbevételhez képest több 228,070 fttal. * Az első magyar átalános biztositó társulat győri főügynökévé H­ergeszell Antal urat ne­vezte ki e társulat vezénylő igazgatósága. Főügynöki kerületéhez tartoznak Győr, Mosony, Veszprém, Ko­márom és Esztergom megyék. * Sorshúzások. A hg Clary-féle sorsjáték január 30-kán végbement sorshúzása alkalmával a 37,923 szám nyert 12,000, 33,625, 31,293, 2845, 29,588 , 15,011, 9504, 5210, 39,277, 30,711, 16,273, 32,570, 31,431, 3140, 27,024, 32,360, 26,643 és 31,436 mások nyertek száz száz forintot. — Az utóbbi jótékony czélu államsorsjáték főnyerő­jének birtokosa még mindeddig nem jelentkezett s a készen fekvő 15,000 darab arany hasztalan várja beváltóját. — Az Eszterházi-féle főnyerő sors, mely­nek szám és betű különbözése némi zavart idézett elő, valószínűleg mégis be­­fog váltatni, miután a sorsjegyek készítéséből kiderül, hogy a szám a hi­teles, s a betűk közé íráshiba csúszhatott, mit is bi­zonyít, hogy egy második sorsjegy hasonló számmal még nem jelentetett be. * Győrött a régi bécsi kapu szétbontásakor több régi érmet, egy korsót égetett agyagból, két ha­lálfőt s egy csontvázt találtak. A tégladarabok né­melyikébe e betűk: B. G. V. M. és 1660, 1661 és 1671 évszámok vannak beégetve. A négyszögű ter­mésköveken 1550—1575 évszámok találhatók, s le­­­hetséges, hogy az alapban még régibb építési anya­gokra fognak találni, melyek fölvilágosítást adand­­nak a korról, melyben a kapu épült. E tárgyak kö­zöl egypárt az itteni nemz. múzeumnak szándékoz­nak beküldeni. *Fogarasról Írják a „Kronst.-Zig“-nak, hogy egy ottani adószedő jan. 32-kén késő este megszö­kött, az illető, mint mondjuk 10,000 ft tetemes ös­­­szeget vitt el magával. Hamis kulcscsal nyitott a pénztárba , honnan e pénzt elrablá. A szökevény már kézre került s a törvényszék kezébe szolgál­tatott. * Egy úszó vár. Ha a new-yorki „Journal de Commerceu-nek hitelt akarunk adni, az éjszakame­rikai egyesült államok kormánya egy úszó vár épí­tésének tervével foglalkozik, mely egyedüli lesz a maga nemében. Az elkészített tervek szerint a hajó 400 láb hosszú leend, 300 ágyút hord fedezetén, lesz 3000 függő ágyú, ólai 800 ló számára, 3 lőpor­­kamrája és 2 kormánya. Óriás gőzgépeken kívül a hajó rettentő vitorlákkal lesz ellátva, melyekkel 18,000 négyszeglábat lehet beborítani. *Szt Pétervárott mint a „ Constitutionnel“ értesül, nem sokára egy irat fog megjelenni, mely­nek czélja azon különféle tévedéseket megc­áfolni, miket Thiers ur az oroszországi hadjárat rajzolásá­ban elkövetett. Az irat hivatalos kútfők után készül, és úgy látszik, közlése maga a kormány indításából történik. AUSTRIAI BIRODALOM. Bécs. A cs. k. alsó-austriai helytartósági elnökségnél a mainzi károsultak javára eddig elő összesen 90,832 ft 8 k. pp., 171% po­rosz tallér, 2 egyleti tallér, 4 bajor forint, 1­5 frankos, 13 arany, 3 20­ frankos, s 50 ft nem­zeti kölcsön, 1858. jan. 1-téli szelvényekkel gyűlt be.­­ Az 1858. évre 103,115 főnyi ujoncz-jutalék szabatott ki. Ebből Alsó-Austriára 3,904 ember esik. — Az angol követ, Sir Hamilton Sey­mour a legközelebbi napokban fényes táncz­­vigalmat adand, a „Princess-Royal“ összekölé­­sének megünneplésére. — Az elhunyt l­e­m­b­e­r­g­i érsek, L­e­w­i­c­k­i csupán ingóságokat s készpénzt hagyott. A met­­ropolitaságbani utóda, s a lembergi Sz György­­templom számára a hagyatékokon kívül, 1,000 fo­rintot húszasokban a templomi érsekségek tőké­jének, 1,195 ezüst rubelt, s 1,000 ftot húszasok­ban a slavicai zárdában levő árváknak, s por­­czellánját s üveg-edényeit, valamint 1,000 ftot is magának a zárdának hagyott. Továbbá az öz­vegyek s árvák tőkéje, s a Matyca Ruska 1000 ftot, a lembergi siketnémák s vakok intézetei, s a kisdedovodák 3—300 frtot kaptak. — Milanóban egy nagyszerű hírlapi vál­lalatra készülnek. Ugyanis f. évi mártius elején fog megjelenni egy nagy hirlap, olasz, franczia, német s angol nyelven ezen czim alatt: „Cosmo­­polita“, zenészeti s művészeti mellékletekkel. Egy részvény­társulat alapítja a vállalatot. A lap ára Milánón kívül egy évre 20 párt.­­ Itt a használható jogászokban a hiány a legutóbbi időben nagyon érezhetővé lett, úgy­hogy számos ügyvédi irodákban nem lehetett be­tölteni a különben végzett jogászok számára fenntartott állomásokat. KÜLFÖLD Anglia, L­o­n d o­n január 29. Az itteni fran­czia követ­ő. de Persigny a lordmayor és a City sheriffjének a franczia császár szerencsés megmenekvése alkalmából kifejezett üdvözletére felelvén, többek közt ezeket mondá: „Én tiszte­lem és bámulom azon menedékjogot, mely Anglia kitűnőségét és büszkeségét képezi, azon menedék, melyet önök a szárazföld politikai szenvedélyei áldozatainak nyújtanak,önök büszkesége s Fran­­cziaországnak nem szándéka azt csorbítva látni. Panasz helyett inkább örvendünk, hogy trón­vesztett magas fejedelmek itt feltalálják azon tisz­teletet, melyet nagy szerencsétlenségük ér­demel, s mi tiszteljük önöket azért, hogy politi­kai harczaink minden áldozatait, bármely párt-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék