Budapesti Hírlap, 1858. február (26-48. szám)

1858-02-02 / 26. szám

hoz tartozzanak, önök oltalomban és menedék­ben részeltetik. Hazám az ily tisztességes érzést sokkal jobban tudja méltányolni, minthogy Ang­lia barátságától valaha olyasmit kívánhatna, mi ennek becsületét érdekelhetné.Engedjék tehát ki­mondanom, miben áll a kérdés tulajdonkép, nem maguk a gyilkos­ kísérletekben és még nem is a jan. 14-ei merényletben rejlik az, melyről önök kormánya bizonyosan sietett volna előre jelentést tenni, ha azt előre tudhatta volna; az egész kérdés Francziaország erkölcsi helyzete körül forog, mely országban Anglia valódi érzelmei iránt kétségek támadtak. A népvélemény t. i. képzel magának hasonló esetet s kinyilatkoztatja, hogyha Francziaországban találtatnának embe­rek, kik oly gyalázatosak lennének, hogy clubb­­jaik, lapjaik s mindennemű irományaikban egy idegen fejedelem legyilkolását ajánlanák vagy a gyilkosság végrehajtására egyenesen intézke­déseket tennének, hogy oly esetben a franczia igazgatás nem várná be, míg egy idegen kormány intézne hozzá követeléseket, vagy míg azok vállalatukat már végrehajtották. Hogy Francziaország ily összeesküvések ellen föllép­jen, ily bűnöket megelőzzön, erre nézve törvénye­­ink elégségesnek találnák azok nyilvánvalósá­gát, s az haladéktalanul óvó intézkedéseket tenne. Immár azon csodálkozik Francziaország , hogy semmi ilyesmi nem történt Angliában és a francziák így okoskodnak, vagy elegendő ez esetben az angol törvény, mint némely jogtu­dósok hiszik, s ez esetben azt kérdik, hogy mi­ért nem alkalmazták tehát; ellenkező esetben pedig azt kérdezhetni: miért nem igyekszik egy szabad állam, mely maga hoz magának törvényt, e hiányon segíteni ? Ez az, mit Francziaország nem foghat meg, s épen ebben fekszik a baj, mert Francziaország félreismerheti szövetségesei érzel­meit, s megeshetik, hogy nem bízik azok őszin­teségében. A két ország közti bizalomnak gyöngü­lése pedig, melyen azok szövetsége nyugszik, va­lódi csapás lenne mind a két országra, sőt a polgá­­risodásra nézve is. Azonban hála istennek két oly nemzet közt, melyek érdeke magával hozza a szívélyes egyetértést, egymást becsülő s folyvást a legbarátságosb érzelmeket tanúsító két kor­mány közt nézetem szerint ily baj bekövet­kezését szinte lehetetlennek kell tartani.“ Francziaország, Pár­is, jan. 28. A nap ese­ménye azon tegnap kelt cs. rendelet, mely által annak 1 pontjánál fogva a bel­birodalom csa­­patjai öt nagy parancsnokságra osztatnak. A 2. pont meghatározza, hogy az első parancsnokság az 1, 2 és 8 hadosztályi területen felállított csapatokat foglalja magában s főhadiszállása Párisban lesz, a második a 4, 5, 6 és 7 hadosz­tályi területeket Nancyban leendő főhadiszállás­sal, a harmadik a 8, 9, 10, 17 és 20 hadosztályi területeket Lyonban tartandó főhadiszállással, a negyedik a 11, 12, 13 és 14 hadosztályi terüle­teket Toulouseban leendő főhadiszállással, az ötödik végre a 15, 16, 18, 19 és 21 hadosztályi területet Toursban tartandó főhadiszállással. A 3 pontnál fogva ez öt nagy parancsnokságot Francziaország tábornagyai veendik át, kik az éjszak, kelet, délkelet, délnyugat és nyugat had­osztályaiban álló csapatok „fensőbb parancs­nokai“ (commandant superieur) czimet viselen­­dik. A 4-dik pont így szól: „A területi hadosztá­lyok parancsnokoló tábornokai a fensőbb parancs­noknak a csapatok helyzete, szolgálata, fegyelme és oktatásáról jelentést teendnek, de ezen tábor­nokok a minister Irányában fentartják közvetlen viszonyukat mindarra nézve, mi a területi pa­rancsnokság szakjába tartozik.“ Az 5-ik czikk így szól: „Ha aktív hadosztályok állanak az or­szág helyében , akkor az azokat vezénylő tábor­nokok a fensőbb parancsnok közvetlen parancsai alatt állnak , neki tesznek jelentést a szolgálat minden részeiről és semmi egyenes összeköttetés­ben sem állnak a ministériummal.“ A 6-dik pont meghatározza, hogy a területi hadosztályokat ve­zénylő tánokok viszonyai az aktiv hadosztályok parancsnokoló tábornokaival az 1831 sept. 20-i és 1832 jan. 3-i rendelet határozmányai szerint a fensőbb parancsnok magas tekintélye alatt fönn­­tartandók. A legfontosb a 7-ik pont, mely így hangzik: „Nyugtalanságoknál, de csak is ily esetben egyedül, a fensőbb parancsnokok ön­­kénytesen intézik a csapatmozgalmakat és ösz­­pontosításokat , melyeket ők szükségeseknek tartanak.“ — A hadügyminister jelentése, mely ezen császári rendeletet megelőzi, így hangzik: „Sire! Európa nagy katonai hatalmainak több­sége haderejét mindig hadseregekben és hadtestek­ben egyesité. Francziaország ellenben csapatjait te­rületi hadosztályokra osztja, melyek egymástól tökéletesen függetlenek és azok közt semmi más közös kötelék nem létezik mint a hadügyminis­ter magas tekintélye. Ezen szervezetnek azon hiá­nyossága van,hogy béke idején a vezérek­ többségét,kik háború idején magasb parancsot vinni vannak hivatva, a csapatoktól távol tartja. Kaszárnya-rendezménye­­ink nem engedik meg, mikép a csapatok öszpontosítá­­sára szolgáló pontok elégségesen szaporíttassanak, hogy másutt is, mint a párisi és lyoni hadosztályok­ban parancsnokságok alakíttassanak, melyek jelen­tőssége Francziaország tábornagyai méltóságának megfelelne. Szükségesnek látszik ennélfogva, hogy a tábornagyok oly állást nyerjenek , mely nekik azon tábornokokra, kik e területi hadosztályo­kat vezénylik, béke idején is oly befolyást kölcsönözzön, mely megfelelő legyen annak, me­lyet háború idején azon tábornokokra gyakorolni hivatvák , kik aktív hadosztályokat vezényelnek. E czélból és a nélkül hogy a csapatok mostani fel­osztása a császárság helyében és szintoly kevéssé a területi hadosztályok szerkezete megváltoztatnék, alkalmasnak tűnnék föl, az e hadosztályokban fel­állított csapatokat több nagy parancsnokságba egye­síteni , melyek élére tábornagyok állíttatnának. Ily rendszabálynak nem csak az lenne következménye, hogy a hadsereg főméltóságainak tevékenysége hasznosan alkalmaztatnék és felhasználtatnék , ha­nem a hadosztályok parancsnokainak , kik most egymástól elkülönítve s többnyire a kormány központjától távol állnak, az összetartás erejét köl­csönözné,­ mely most nekik hiányzik. Csapatjaink, melyek szükségkép annyi különböző helyőrségbe vannak szétszórva s a császárság területén egyen­lőtlenül elosztvák, alkalmas pillanatban fontos cso­portokban gyorsan egy vezér keze alatt egyesittet­­hetnének s ekként oly helyzetben lennének, hogy a terület közrendét és biztonságát minden ponton ve­­­szélyen kivü­l helyezhetnék. Ezen előnyök érzetétől áthatva, felséged megparancsolá nekem, hogy az az annak valósítására szolgáló eszközt megfontolás alá vegyem. Felséged az új szervezet alapföltételeit is megállapítani méltóztatott. A nagy parancsnoksá­gok fölállítása Francziaországban különböző idők­ben hasznosnak bizonyult be, s hogy azokat a jelen viszonyokhoz alkalmazzam, illőnek találom, azokat azon föltételek alatt állítani helyre, melyek azon rendelet tartalmát teszik, melyet felséged elé ter­jeszteni szerencsém volt. Legmélyebb alázattal stb.­­­a­illant. Az államtanács mai ülésében az új megszorító rendszabályok egy pontját elvetette, melynél fogva mindazon személyek a kormány tekintélye alá helyeztetnének, kik valaha politikai szerepet játszottak. A többi határozmányok elfogadtattak. A fölebbi rendszabályt különösen Morny és Ba­­roche ellenzették volna. A rendőrség állítólag egy rendeletet fog kiadni, melynélfogva az itt letelepedett olasz munkások köteleztetnének minden harmadik nap a rendőrelnökségnél je­lentkezni. A kormánynak szándéka új bűnös­ ki­adatási szerződéseket kötni, vagy a létezőkhöz pótlékokat csatolni. A merénylet szerzőit illetőleg hallatszik, hogy Orsini és Pierri folyvást mindent tagadnak. Az első, daczára annak hogy őt Devisme puskami­­vel mint egy revolver vásárlóját felismerte, s daczára Rudio vallomásainak az egészről mit­­sem akar tudni. Igen derültnek mutatkozik, va­lamint általában mind a négy vádlott félelem nél­kül néz sorsa elé. Párisban állíták, mikép a vád­kamra már annyira haladt, hogy jelentését bead­hatja. Ebből az következtetik, hogy a vád csupán a négy vádlottra szorítkozik. Mi az összeesküvés elágazását illeti, úgy hiszik, mikép a forradal­márok csak arra nézve kaptak utasítást, hogy legyenek készen a működésre. Az „Ind. beige“ szerint Albert k. herczeget s két porosz herczeget péntekre a tuileriákba vár­nak Ez megczáfolná mindazon híreket, melyek az Anglia és Francziaország közti szakadásra nézve nyugtalanitólag keringtek. — Szó volt arról, mikép Walewski gróf Bernbe, Brüsz­­szelbe, London és Turinba jegyzéket küldött a politikai menekültekre vonatkozólag. Ez azonban nem jegyzék, hanem sürgöny volt, melyet a külügyminiszer némely külügynökök­­hez intézett, azon meghagyással, mikép azok e sürgönyt az illető kormányok előtt felolvasván, annak horderejére nézve kellő magyarázatot ad­janak , nehogy annak jelleme túloztassék. A franczia kormány abban figyelmezteti a baráti hatalmakat azon veszélyekre, melyek a menekül­tek iránti túl bőkezű vendégszeretetből szár­mazhatnak. Állítják, mikép Palmerston lord arra azt felelte volna, mikép ha be lenne bizonyítva, hogy a franczia menekültek résztvettek amaz ösz­­szeeskü­vésben, mely a merényletet eredményezte, nem vonakodnék azok kiutasítását megrendelni. Ezt az „Ind. beige“ állítja, a „K. Z.“ levelezője pedig állítja, mikép az angol kormány azon egyének megbüntetése iránt bilit fog előterjesz­teni, kik az idegen fejedelmek ellen merényletet készítenek elő. Azon nehézségek, melyek Anglia és Francziaország közt a feketék gyarmatosítá­sára nézve fönforogtak, ki vannak egyenlítve; Anglia engedett. Olaszország. Az „Ind. beige“ szerint Páris­ban mit sem tudtak azon jegyzék felől, melyet gr. Cavour a menekültek ügyében Nápolyba intézett volna,­ melyről a „Patrie“ emlékezett. Különben úgy hivék,hogy ha az léteznék is, a két Sziczilia kormánya és a nyugati kormányok közti kibé­külés mostani valószínűsége mellett, azon befo­lyás, mely e közeledést előidézte, a Piemonttali viszályt is ki fogja egyenlíteni. Törökország: Konstantinápoly­ból 20-áról írják az „Ind. belge“-nek, mikép Herczegovina teljes lángban áll. A parasztok öl­­dösik a rendetlen katonákat, a porta rendes csa­patokat indít a fölkelők ellen. Távirati tudósítások: lv Milano, jan. 30. , cs. k. Apostoli F­e­l­­sége Veltlinben a morbegnói, son­­d­r­i­ó­i s tiranói három kerület segélyzése végett, az államkincstárból legkegyelmesebben 100,000 forintot méltóztatott ajándékozni. London,jan. 29. Hivatalos indiai posta­: Bombay, jan. 2. Sir. Col­in Campbell még Kánpurban volt, s a legközelebb meg­érkezendő erősbitésekkel, nyugat fele nyomu­­land elő. — D­u­t­r­a­m tábornok dec. 22-kén Al­u­m­b­a­g­h-nál megverte a lázadókat. — Jan. 30. Az a­n­g­o­l b­a­n­k heti kimuta­tása : bankjegy forgalom 19,664,710; pénzkész­let 15,398,824 ft. sz. (A hivatalos indiai posta folytatása) Bom­bay, jan. 9. Sir Colin Cam­p­bell Farrai­kábád felé nyomult, miután Seaton dec. 27-én Minpurt megszállotta. Indur lefegy­­vereztetett. Pár­is, jan. 30. Azt hiszik, hogy az angol bank újólag leszállítandja a discontót. Turin, jan. 29. A szárd király legközelebb arany érdemjellel diszíte föl T­o­r­t­e 11 a kapi­tányt, ki egy 120 tonna terhű, s 5 főnyi, legény­séggel ellátott goelette-el szállott partra De­nn­á­b­a­n, miután 5 évet töltött a világ körü­l­­utazásában. — A porto mauriziói franczia consul panasza folytán, az Onegliában meg­jelenő „Il Pensiero“ czimű lapnak több számai lefoglaltattak. — A „Corriere Marcantile“ a franczia határon lefoglaltatott. Nápoly, jan. 28. A „Giornale delle due Si­­cilie“ egy, Nápoly s Belgium közt kötött kereskedelmi s hajózási szerződést­ tesz . közzé. Berlin, jan. 30. A porosz herczeg ma ide fog érkezni. Pár­ma, jan. 26. Itt ma csekély hullámzatos földrengést vettek észre. A nemzeti bank mind Turin­, mind Genuában 6 °­ C-re szállítá le a discontót. — Az egyházi államba­n a lisztnemüek , kétszersült s kukoricza kivitele iránti tilalom megszüntetett. — Potenzában jan. 19-ken nagy hó esett, s ismét földrengés volt érezhető, a nélkül azonban hogy kárt tett volna. Milano, jan. 29. A Lyonból érkezett ked­vező tudósítások következtében az itteni selyem­­piaczon nagyobb élénkség állott be; név szerint a nyers­ selyem kelendő , s az árak ismét emel­kednek, ható, mi más nyelven a fül aestheticáját megsér­tené. Ki ezt képzelődésnek tartja, hasonlítsa össze Paul de Rock akármely regényének erede­tijét — német fordításával. Az egyik salonalak, a másik szénégető ; az egyik a phrasis, másik a durva igazság. A „Novara“ fregat világ körüli útja. X. levél. Rio de Janeirotól a Jóremény fokáig. (Vége.) Sokat beszéltem a szelekről, most az időről is akarok némieket mondani.Ez többnyire barát­ságtalan volt, s ha déli szél fújt, zord sőt érzéke­nyen hideg (a hőmérő a fok közelében egész 9° R.-ra szállt le), úgy hogy téli köntöseinket verék elő; éjszaki szélnél kissé melegebb volt, de ekkor sok kisebb zápor esett,melyek kellemes napfényes órákkal váltakoztak; szóval valódi áprilisi idő volt,mint ezt septemberben,mely délen a mi mar­­cziusunknak felel meg, másként várni nem lehete. — Ennek daczára nem egy mulatság akadt utunkban s gyakran mindnyájan a fedélzeten voltunk egybegyülve, a nyilt tengeren űzött va­dászatot szemlélve. Az egész után Riótól a fo­kig foly­várt tengeri madarak kisértek, éjjel nap­pal, egy perczig sem hagytak el bennünket, s gyakran valóban bámulatos mennyiségben rep­­destek a hajó körül. Zoológjaink sóvárogva kém­kedtek a lég­i vándorai után s a tengerészek és korábbi utasok által ajánlott eszközöket mind felhasználák, hogy azokat birtokukba ejtsék. Szalonnás horgokat vetettek ki, s nem sokára sikerült is nekik, két csinos fehér és fekete foltos fok-galambot (procellaria capensis), melyek Rió­tól eleinte egyedül, s egész a fokig mindig na­gyobb számban kisérének , horogra fogni. De midőn sept. 6-n a 30. szél­ fok alatt az első Diome­­dea, a tengeri madarak ezen királya, megjelent, ekkor a commodor maga nyúlt puskája után. De a­mily gyorsan jelent meg e hatalmas madár az ő méltóságos röptében, és oly gyorsan tűnt el is­mét, a nélkül hogy lőtávolságra jött volna. Csak néhány nappal később a 32. sz. fok alatt mutat­kozott a Diom­edea gyakrabban, s miután 15 n az elsők lőtávolságra jöttek, ekkor ezek, a commodor és a parancsnok által bizton találva , a jégből a­­ vízbe zuhantak. A hajó megállt, csónakot vet­­nek ki, s a hullámzó óc­eánon az elejtett zsák­mány felé haladtak. Egy kis csónak kevés em­berrel a nagy óczeánon, ez még a tengeri mada­raknak is nevezetes ritka látvány lehetett, mert mind kíváncsian a csónak felé repültek s Fr. és Z., kik a csónakkal mentek, nem győztek lőni. A vadászat sikeres volt, különféle nemeit a vihar­madaraknak és különböző fajait a diomedeák­­nak hozák amaz elsővel a fedélzetre. — Ilyen módon a későbbi napokban többször ismétlék a vadászatot s mindig gazdag zsákmány volt a jutalom, mig 22-én a commodornak sikerült mes­terlövést tenni a diomedea exulans-ok egy dísz­példányára , mely az e nemű madarak legna­gyobb fajához tartozott. Diadalmaskodva hozák ez óriás madarat a fedélzetre. Ez hófehér volt, csak szárnya végein feketeszínű, teste nagyobb mint a legnagyobb hattyúé, szárnyai kiter­jesztve tíz láb három hüvelyk szélesek. Ebből álltak a Novara óczeáni vadászatai.Sok más apró tengeri madáron kívül van zoológiai kincsei közt 9 darab diomedeája,mi mindenesetre sok egy útra a diomedeák tájain, kivált ha meggondoljuk,hogy mi nem voltunk oly szerencsések azokat horogra csalhatni. E mellett a kis csónak a szintén vi­harosan hullámzó tengeren a legérdekesebb lát­ványt nyújtá. Gyakran több perezre eltűnt az a hullámhegyek mögött, aztán lőporfüstöt s ugyan­akkor a madárnak a magasból lezuhanását le­hete látni, mig a hang csak hosszabb időre az­tán hatott füleinkhez. Különben keveset szólhatok ez utunkról. Sept. 12-n átkeltünk a triptan da cunhai hosszúságon, de 300 tengeri mértföldre távol e magános sziget­től, 15-étől 16-káig másodszor vágtuk át a green­wichi délkört, (első ízben) a földközi tengeren 24-én 16° 23' keletre Greenwichtől ismét a bé­csi délkör alatt álltunk s ekként önökkel egy­­időben végzők napi munkánkat s végre 25-kén estve a táblaöböl szélessége alatt találók magun­kat, attól még 60 tengeri mértföldre távol. Ámde itt állapodjunk meg! A Town fok előtti táblaöböl nem volt rendel­tetési helyünk. Miután ezen öböl azon évszakban, melyben mi ott valánk, az erős éjszaki és éj­szaknyugati szelek miatt, melyeknek ki van téve, nem biztos kikötő,el­len határozva,hogy a Simons­­öbölbe, a foknak hadi kikötőjébe evezendünk be. A Simonsöböl biztos rév a nagy Falseöböl­­ben keletre a jóremény fokától. Hogy tehát oda érhessünk, még az előfokot kelle körülhajóz­­nunk. De hogy ez lehetséges legyen, délkeleti szél ellen kelle dolgoznunk , mely már 25-én egész nap igen erős rohammal fújt s óránként nö­vekedett. A kísérletek 26-án a viharos szél ellen küzdeni hasztalanok voltak. Nem maradt egyéb hátra mint délnyugat felé irányozva utunkat a szárazföldtől távoznunk. 27-én már semmi föl­det sem láttunk ismét. Többé nem úsztunk a vi­lágoszöld parti vizeken, hanem a „kék víz“ vi­haros mozgásban levő hullámain hányattatunk. 27-én estve megszólalt a parancsszó: „fel a vi­harvitorlákkal!“ Tompa zúgás és búgás húzó­dott az árbocz- és kötélműveken keresztül. Min­dig magasabban hömpölyögtek az óriási vízhe­­gyek tajtékzó csúcsaikkal, a hajót majd egyik majd másik oldalra vetve. A hullámok majd jobbra majd balra csapdostak az ágyunyilatokon keresztül az ütegekbe,mindent magukkal sodorva, mi lazán állt ujjukban.Ropogás,reszketés és nyi­korgás hallatszott a hajó minden eresztékeiben, feldőlt tárgyak dörömbölése, üvegcsörgés, aztán ismét egy ágyúgolyó tompa gördülése, mely fek­helyéből kiszabadulva egyik oldalról a má­sikra iramlott, közben a matrózsíp éles visítása, szóval a legkülönfélébb zaj és lárma, egyik a másikat túlhangozván Az egész látvány nagy­szerű volt, s mindazokat, kik először éltek meg ily jeleneteket, le kelle annak bilincselnie, kivált éjjel, midőn a hold a vékony gőz­­fátyolon keresztül a viharos jelenetet bűvösen megvilágító. Azonban a számok határozott tám­pontokat nyújtanak a képzeletnek. Ezért meg­említem, hogy a legmagasb hullámok, melyeket a vihar alatt észlelünk, 29 lábra emelkedtek a hullámházaknak 240 lábnyi távolsága mel­lett , s hogy a hajó legnagyobb hajlása a bal­oldalon 35 °-ot tett, a jobboldalon 25 lábat, úgy hogy a hajó árbocza egy hányattal 50—60° ivet rajzolt le. Eek oly hányatok, melyeket az em­ber soha sem feled el, s hogy azon hullámhegyek, melyekkel küzdenü­nk kelle, szintén nem tartoz­nak épen a közönségesek közé, erre nézve uj bizonyság az, hogy egy régi tengerész és pontost észlelő, ki a világ minden tengerein járt s öt évet töltött egy világ körüli uton, az általa látott leg­magasb hullámhegyeket a Horn foknál 32 dáb magasaknak írja le. Csak a képzelet tornyo­­sithatta ezen hullámokat 50—100 láb magas­ságra. A­hol ez bekövetkeznék , ott úgy hiszem semmi emberi építmény meg nem áll­hatna. Legnagyobb erőre 28-án estre emelke­ő­­dett a vihar. Bámulatos hidegvérűséggel és biz­tossággal végzők a matrozók a parancsokat­, s épen midőn az utolsó óvó intézkedést megtevők, ekkor érte a vihar is végét. 29-én, reggel szél­csendben álltunk a hintálódzó tengeren, 180 m. földnyire czélunktól. Csakhamar friss éjsz. nyu­gati szellő kerekedett, s oct. 1-én reggel a jóre­mény foka a legszebb napfény mellett balra fe­küdt tőlünk s mi beeveztünk a False öböl széles keblébe. Hófehérségben ragyogó magas a ko-­­pasz sziklahegyekre fölkergetett fövényhalmok jelölők már távolról a Simon-öbölt, s nem so­kára horgonyon fekvő hajókat láthatónk benne. Azonban még egy egész éjjel kelle az épen ve­lünk szemközt jövő éjszaknyugati szél ellen küz­­denünk, s csak oct. 2-án napkeletkor vethetők ki horgonyainkat. SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK. A nemzeti színházban „Szökött kato­na... Eredeti népszínmű 3 szak. A pesti német színpadon „Auftreten der drei Schwestern Guimiss. Dazu „der letzte Zwanziger.“ Megérkeztek. Jan. 31.Geizig J.orosz. cs. ezredes Bécsből. Febr. 1-jén. Uray Bálint cs. k. udvari tanácsos és orsz. főtörvényszéki elnök Bécsből. Dunavizárlás: febr. 1.1' 10' 6 fölött. Bécsi börze. febr. 1.jan. 30-Nemzeti kölcsön % . . ‘ 849/ig I‘­ 84 Wz Metallique % . . BIVs ' WZ Magyar földteherment. köt. 793 4 795/«js Államkötelezvény 5% . . --9VW­„ 1839. . 128 P „ 1854. 4° ,i " 107% 107'^1’ Éjszaki vaspálya . . . 183 . \m* Államvasutrészv. . . . — . ÖS.. 311%'» Pesti lánczhid . . . ' ' 3 58 . Tiszai „ . . .M 1£.M 100% Augsburg.......................... 1065/s 106% Hamburg . 7' . . . . 78 78%* London .......................... . 10.18V210 19 Cs. k. arany..................... 107% 108 .] Felelős szerkesztő : NÁDASKAY LAJOS.-

Next