Budapesti Hírlap, 1858. március (49-73. szám)

1858-03-02 / 49. szám

49 Mártius 2.1858. Pest Kedd, Sicrkcsatíi iroda: Egyetemutcza 1-ső sz. a. 2-ik emeleten. Kiadó hivatal van : Egyetem-utczában, 2-ik szám alatt, földszint. BUDAPESTI Megjelenik e lap, vasárnap és Ünnep utáni napokat kivéve, mindennap reggel. Előfizetési díj : Vidékre: félévre: 10 frt, évnegyedre: 5 frt. Hely­ben : félévre 8 frt, évnegyedre: 4 frt. — A hi r­d­e t­é­s­e­k ötször halálozott sorának egyszeri beiktatásáért 6 kr, többszöriért pedig­,4 kr­ szá­­mittatik. — Egyes szám 20 pkr. Előfizethetni helyben: a lap kiadó hivatalában, Egyetem-utcza 2-dik szám, földszint, vidéken minden cs. kir. postahivatalnál. — Előfizetést tartalmazó levelek a czim. lakhely s utolsó posta feljegyzése mellett a pénzzel együtt bérmentes tve egyenesen a kiadó hiva­talhoz utasitandók. Előfizetési felhívás „BUDAPESTI HÍRLAP“ egy és négy havi folyamára. Pest - Budán naponkinti házhozhor­­dással martins hóra 1 ft 20 kr Postán naponkinti szét­küldéssel .... 1 — 40 — Pest - Budán naponkinti házhozhordással martins­­m­nins négy hóra ... 5 — 40 — Postán naponkinti szét­küldéssel ..........................6 — 40 —­­ Budapesti Hírlap kiadóhivatala. TARTALOM: Hivatalos rész. Nemhivatalos rész. — Jótékonyság. — Po­litikai napiszemle. — Magyarország 1857. XIV. — Erdőrendezésünk törvényes alap­jai. I. Levelezések: Rábaköz (Rába szabályo­zás. Folyt.) Békés-Csaba (Vasút­építési mozgalmak.) — Bécs (A maroni­­ták adománya a fogadalmi templomra. — A hitelintézet a vorsjátéki részjegyeket aprilban adja ki. Bécs nagyobbitása. Napihirek és események. (Gazdasági s kisdedóvó egyleti közgyűlések.) Külföld: Anglia. (Bernard perének elő­­leges tárgyalása.) Francziaország. (Vegyes hírek.) Olaszország (Brof­­ferio előadóvá választatása a külföldi feje­delmek elleni összeesküvéseket illető tör­vényjavaslat ügyében.) S­p­anyolor­­szág. (A cortesgyülés megnyitása.) Távirati tudósítások — Pest városi ig. főorvos havi meteorologiai és egésségi jelentése. — Gazdasági hirek. — Színházi előadások. — Bör­ze. — Megérkeztek. — Duna­­vízállás. T­á­r­c­z­a . (V­ádokmány a Napoleon császár élete elleni jan. 14-diki. merénylet ügyé­ben. Folyt, és Vége.) HIVATALOS RÉSZ, czeg Albert Főkormányzó ur ő cs. Fensége ál­tal a szűkölködő iparosok javára alaptott segély­tőke részére száz pengő forintot ajándékozott és pedig ez összeg felét Buda, felét Pest részére, és azt a budapesti cs. rendőrigazgatóságnál be­fizette. Öcs. k. Apostoli Felsége f. é. február­ 15-ki legfelsőbb határozata által az austriai töör­téneti nyomozás számára a bécsi egyetemnél fennálló intézet által fényképészet segélyével ki­adott Monumenta graphica medii aevi ex archi­­vis et bibliothecis Imperii Austriaei két első kö­tetének egy példányát legkegyelmesebben elfo­gadni méltóztatott. Öcs. k. Apostoli Felsége f. é. február 18- ki legfelsőbb határozata által Duschern György schilderni tanítót Felső-Austriában , az iskolaü­gy körüli hosszuévi dicséretes működése elismerésein, koronás ezüst érdemkereszttel leg­kegyelmesebben földiszk­eni méltóztatott. öcs. k. Apostoli Felsége f. é. február 19- ki legfelsőbb határozata által az állami­ hitel- és központi udvari könyvvivőségnél megürült al­­udvari könyvvivői állásra rendszerezett javadal­makkal S­­­u­­­i­e­r Józsefet, ezen udvari könyv­­vivőség számvivő tanácsosát legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. A cs. k. fökormány Dömötör Alajos pénztár­nokot számvivőségi segéddé a budai cs. k. országos főpénztárnál, és Siebenhuener Ferencz szám­­vivőségi segédet H. oszt. pénztárnokká ugyanott ki­nevezte. A cs. k. orsz. fökormány a budai cs. k. kamarai levéltári hivatalnál megürült I. osztályú sorjegyzői állomásra Rupp Jakab II. osztályú sorjegyzőt ki­nevezte. A budai cs. k. orsz. pénzügyigazgatósági osz­tály az ugyanazon kamarai levéltári hivatalnál meg­ürült következő állomásokra, u. m.: egy II. oszt. sorjegyzői állomásra Széplaky Ferencz HI. oszt. sorjegyzőt; egy III. oszt. állomásra K­r­i­z­b­a­y Ede I. osztályú mutatókönyvvivőt; egy I. oszt. mu­­tatókönyvvivői állomásra Plaveczky Ferencz H. oszt. mutatókönyvvivőt; egy II. OsZt. mutató könyvvivői állomásra Szigetváry János levél­tári írnokot; egy irnoki állomásra Jankára György I. osztályú járulnokot, végre egy I. oszt. járulnoki állomásra L­e­d­n­i­t­z­k­y János II osztályú járulno­kot ideiglenes minőségben kinevezte. NEMHIVATALOS RÉSZ. Lévai Henrik úr az első magyar általánosan biztosító társulat vezénylő igazgatója a Főher­ Pest, március 1.­ ­ (Politikai napi­ szemle.) Az angol parla­ment tíz napra elnapoltatott, hogy az uj ministe­rek betalálhassák magukat új hivatalukba. Ez reájuk nézve szintoly kellemetlen munka lehet, mint ha valaki új szállásba költözik, s már is ott találja a fölm­ondást, mely szerint e szállást rö­vid idő múlva oda kell hagynia. Az új ministé­­rium első teendője az leend, hogy Walewski gróf jegyzékére feleljen ; ez nem igen nehéz feladat! Malmersbury lordról az egész világ tudja, misze­rint Napóleon császárnak oly hit és jó barátja, hogy bátran vegyíthet egy adag „erélyt“ ama válaszba a­nélkül, hogy az valakire, legkevésbbé a tuileriák kabinetére, rosz benyomást tehetne. Ha a színpadon valamely vén apa, kiről a néző tudja, hogy gyermekéért él hal, valami „mesalli­ance“ vagy afféle miatt iszonyú lármát üt, s úgy tesz, mintha egész környezetét fel akarná falni, a közönség csak mosolyog rajta, s így moso­lyogni fog akkor is, ha az új angol külügyminis­­zer igen erélyes kifejezésekben magyarázza Francziaországnak a britt menedékjog szentségét. Sőt a „Times“ már is azt jelenti, miszerint az összeesküvési bili nem sokára ismét tanácskozás alá fog kerülni, s így Páriában csakugyan meg lehetnek elégedve a dolgok állásával. Hanem egy bökkenő mégis van! Az angol lapok t. i. azon hirrel lépnek elő , miszerint Derby lord a kis John­ Russellel egyezkedvén, ennek gyámo­­lítására számolhat, Russell maga, miként tud­juk, tekintélyes politikai személyiség, de pár­tot nem képvisel, s nagyobb súlylyal csak ak­kor bír, ha a radikálokkal egyesül. Ezek pedig ingyen nem adnak semmit, s ha az új kabinetet gyámolítják , ettől viszontszolgálatokat fognak kívánni. Mindezeknek daczára meg sem hiszi senki, hogy a torykabinetnek hosszú élete lehet, de aztán ? Vagy Russel következnék a radiká­lokkal, vagy Palmerston, de nem mivel az ország rokonszenve ismét feléje fordult, hanem faute de mieux, azaz mivel ellenei nem képesek kabine­tet alakítani, a nemes lord — miként a német mondja — Nothnagel lenne, melyet az ember el­dob, mihelyt rá nincs többé szükség. Dániában nagyon örülnek azon, hogy Disraeli az angol kabinetbe lép, azt remélvén, miszerint a dánok iránt még most is azon rokonszenvvel viseltetik, melyet az 1848—1850-ben a háború alatt az alsóházban irányukban tanúsított. E ro­­konszenv, ha csakugyan létezik, azonnal elide­­genítené az uj kabinettől az egész német szövet­séget, mely a hannover­i indítvány elfogadása által azt tanusitá, hogy csakugyan komolyan hozzá akar látni ezen évekig tartó viszály be­fejezéséhez. Két dán minister Krieger és Andrä vissza akart lépni, mert a tiszttársai által Német­országnak létezni szándékozott engedményeket ellenezte ; ma úgy hallatszik, hogy e két úr hi­vatalban marad, ki engedett ? ők e vagy pedig collegáik ? Tán ez utóbbiak is új bátorságot me­rítenek Derby és Disraeli hatalomra jutásából ? ! A b­rini kamra választmánya már erősen fog­­lalkodik az uj törvényjavaslatokkal s ha már eleitől fogva nem igen kedvező hangulat ural­kodott azok iránt, a legújabb angol események a rosz kedvet még növelték. Belgiumban ellenben 80 szavazatnyi többséggel elfogadtatott azon tör­vényjavaslat, miszerint idegen fejedelem elleni sértés esetén a hatóság ex officio fölléphet a nél­kül, hogy a sértett rész panaszát bevárná. Egy rajnai lap bécsi tudósítója azt akarja tudni, miszerint munkahiány következtében déli Francziaországban igen aggasztó hangulat ural­kodnék, úgy hogy a hatóság zavaroktól is tart. E hir eddigelé elszigetelten áll és sehonnan sincs megerősítve. Madridban a cortesgyűlés e hó 19. ismét­ egybe­­gyült , új miniszerkrízis óriási léptekkel köze­ledik s a küzdelem most annál élénkebb , mivel a közbenső pártárnyalatok mindinkább eltűnnek s a politikai körök vagy a szélső reactio vagy a szélső demokratia zászlaja körül csoportosul­nak. E szélső pártok összekoc­czanása rémítő lehet, ha idejekorán fölülről közbenyúló erélyes, de ildomos akarat ez összeütközést föl nem tar­tóztatja. sz. Magyarország 1857-ben. XIV. Az egyesületi élet mezején, mely kiterjedt társulati vállalatokra nézve a két testvérvárosban találja természetes központját, az 1857-ik év szintén siker nyomait hagyá hátra, s ennélfogva nem egy újjá- és átalakítást és reményteljes magvetést kell jelentenünk. A magyar gaz­dasági egyesület, melynek alapszabályai legfelsőbb szentesítést nyertek, végrehajtó el­nöke és bizottmányainak megválasztását, s most készül az új alapokon tevékenységét megkez­deni, melytől az egyesület által képviselt érde­keknél fogva kedvező eredményt várhatni. Egy további egyleti intézet, mely előtt a közhasznú működésnek széles mezeje nyílik, az első ma­­gyar általános biztosító társulat. Azon rendkívüli fordulat, mely utolsó időben a pénz- és hitelviszonyokban bekövetkezett, kész­­teték a magyar kereskedelmi bankot, hogy alapszabályait revisió alá vegye, s új alap­szabály-tervezetet nyújtson be, mely az alsó aus­triai leszámítoló társulat alapszabályai szerint lévén szerkesztve, az összes hitellel élők együt­tes kezességének elvén alapszik. Továbbá en­gedményért folyamodtak egy tyúktenyésztő és nemesítő egy­letnek, valamint egy lo­varda építésére és üzletben tartá­sára mint halljuk már engedélyezett e­g­y­l­e­tnek alapítására Pesten,továbbá egy vadász- és ló­verseny egyletnek a lótenyésztés emelése végett­ alapítására Szolnok me­gyében, és egy borkereskedőrészvényes társulatra Egerben, mely utóbbi terv azonban mint látszik ismét fenakadt. Hogy az esztergomi csizmadiáknak is készül egy egylete alakulni oly czélból, hogy az anyagsze­reknek nagyban bevásárlását s azoknak a részvé­nyesek számára lehető olcsón kiszolgáltatását eszközölje, ez már mint annak tanúsága is érde­mel említést, hogy a tőkék egyesítése által esz­­közlendő előnyök fölismerése már az iparos osz­tályban is mindinkább lábra kezd kapni. Végre a társulati testületek igen számos csopor­­tozatát képezik a beteg-és halottegyle­­tek, melyek czélja a gyógyítási és temetési költsé­geknek tagjaik számára leendő fedezése,­­ me­lyek közöl Pesten Budán ez évben is több kelet­kezett ; azon hátrányok tekintetéből azonban, melyek a társakozási erők szétforgácsolásával járnak, ezen egyletek közöl többnek összeol­vasztása saját érdekükben igen kívánatos lenne. Elemi viszontagságok közöl jégve­rés az 1857. év folytán e közig. területen csak kevés fordult elő, és ezeknél is a hatás szeren­csére csak kis tájrészekre szorítkozott. A­­­z á­­radásoktól e közig, terület a mondott évben egészen mentve maradt; ellenben fájdalom igen sok tűzvész fordult elő, s a közjótékonyságot a szerencsétlen szüköldödő lakosok javára sok­félekép igénybe kelle venni , kiknek gyámolí­­tására részben a közigazgatási területen, részben az egyes megyékben, kegyes a­dományok gyűj­tése rendeztetett. Pest-Buda fővárosokban a fenálló oltóintézetek gyorsan kész és sikeres se­gély által tökéletesen kielégítőknek bizonyul­tak be. Sajnálatos jelenség, hogy a vidéken elő­fordult tűzvészek nagy részénél a gonosz akaratú gyújtogatás iránti gyanú többé kevésbbé alapos volt. Ezért Fehér megyében a rögtönbiróság újra ki jön hirdetve, s 6 egyén, kikre a gyújtogatás rábizonyult, rögtönitéletileg kivégeztetett. A he­lyi hatóságoknak ezen baj elfojtása végett min­denütt a legszigorúbb őrködés, valamint a csa­vargó és veszélyesekül ismert egyének fölötti legszorosb felügyelet len meghagyva. Megnyugvással lehet az 1857. évi egésségi viszonyokra tekintenünk vissza. A közig. terület lakosságának egésségi állapota átalában kedvező volt. Legközelebb a kanyaró janu­árban járványos jellemet vett föl, s a sajátszerű időjárási viszonyok s a jégnek erős ózontar­­talma mellett egészen júniusig eltartott; azon­ban mégis átalában ezen kor jelenetei s folyama igen szelídek voltak. Leginkább el volt terjedve ezen ragály maga Buda városában, hol körülbe­lül 750 gyermek esett abba, s annak következté­ben 52 halt meg. Továbbá még Monor s Hidegkút, Pest-Pilis megyei helységekben, valamint Bor­sod megye több helységeiben is, mint: Szalonna, Lak, Bánfalva, Várkony, és Sz.­Péter, vér­has­járvány — Ocsán (Pest-Pilis megyében) pedig köh­hurut-járvány észleltetett Az előbbi­ben öszvesen 231 egyén betegedett meg, kik kö­zöl 163-an gyógyultak föl, s 72-en (tehát szinte egy­harmad) haltak meg ; az utóbbiban 34 sze­mély betegült meg, kik közöt 2 halt meg abban. A hasznos házi állatok egésségi helyzete, ezen év folytában szintén különösen kielégítő volt. A mezőgazdára nézve rettentő, s évek óta mindig visszatérő marhavész 1857-ben, az egész közigazgatási területen sehol sem volt észrevehető. A szarvasmarhák és sertések l é­p­­fenéje, s a lovak r­ü­h­e ugyan valamint minden, úgy ezen évben is, mint az időjárási vi­szonyok következménye, gyakran helyi vagy szórványos baj gyanánt merült föl, azonban a nélkül, hogy különösen elterjedt volna, a meg­­kívántató egésségrendőri s gyógyászati rend­szabályok alkalmazása által sikerrel elnyo­matott. A­mi a közigazgó­terület egésségügyi személyzetét illeti, az összesen 340 orvos­­tubor, 310 sebész, 195 báromorvos, 711 bába, s 113 nyilvános gyógyszertárból áll. Nem érdek­telen ezen személyzetnek a fővárosok s a síkföld közti szétoszlása, ugyanis esik : * Pestre Budára, a megyékre Orvostudor ! ~~ Sebész Baromorvos Bába Gyógyszertár E szerint Pest egyedül ugyanannyi orvost mu­tathat fel, mint a közig, terület 9 megyéje össze­véve, s szinte 8 szór annyit, mint Buda, s általá­ban a közig, terület összes orvosainak 47, sebé­szeinek 20,6, baromorvosainak 7, bábáinak 21, s gyógyszertárainak 12 ha petjét bírja. Pest-Buda kivételével, a megyékben körülbe­lül esik : 6 mértf. s 9331 lakosra „ 6774 „ 1 orvos 3­/2 1 sebész 21/2 1 baormorvos 3 1 bába 1 1 gyógyszert. 6 „ 2979 „ ■P . „ 16,670 „ Már ha szinte általában ezen viszonyok tűr­­hetőleg kielégítők is, mindazáltal az orvosi sze­mélyzet egyenlőtlen szétosztásának hiányai itt­­ott érezhetők. A közigazgatási terület gyógyintézeteit illető­leg megjegyezzük, mikép a magas belügyminis­­tériumtól eredt azon rendelet értelmében, mely ama feltételeket szabályozza, miket a kórházak­nak be kell tölteni arra nézve, hogy nyilvános beteg­intézeteket ismertessenek el, melyek szá­mára a be nem hajtható, betegápolási kiadások ezentúl országos segélyforrásokból megtéríten­dők, a következő öt kórház: a pesti Rókus-kór­­ház, a szegedi Rókus-kórház, továbbá egy-egy kórház Miskolczon, Esztergomban s Gyöngyösön­­nyilváníttattak nyilvános beteg­inté­zeteket. A várakozásnak igen megfelelt a szürkenénék működése a gyöngyö­si, szegedi és szé­kesfehérvári kórházakban, az utóbb neve­zett két városban a betegápoláson kívül még az enkonomikus igazgatás is átadatott nekik. A keresetre képtelen vagyontalan agyok e közigazgatási területen Pesten az itteni aggápol­­dában, továbbá az egyes kórházak e czélra ren­delt osztályaiban, Budán, Szegeden, Székesfe­hérvárott, Kecskeméten, Holdmezővásárhelyen ápoltatnak, részint pedig az erre fönnálló alap­ból időnkint pénzadományokban részesíttetnek. A nyilvános egésségügy egyetlen ágában sem volt eddig Magyarország oly hátra, mint a bete­gek legszánandóbb osztálya az elmekórosok iránti gondoskodásban , kikre nézve saját kizá­rólag a lélek orvoslására szentelt községi vagy országos intézetek nem léteznek. Az 1857-ik év e tekintetben Magyarországra időszakot képez, a mennyiben tudniillik a csász. kir. Apos­toli Felsége legmagasb bőkezűsége következtében az országos tébolyda építésére eredetileg fönnlévő 733,427 ft 51 '/* kr alap 300,000 fttal szaporíttatván , most már an­nak haladéktalan létrehozásához lehet­ látni. A Budaváros községétől vásárolt s a Lipótmezőn fekvő telken mindenekfölött a szükséges kutakat ásták meg, s október első napjaiban már bő for­rásokra is találtak. A terület által az építkezés elé gördülő nehézségek a szomszéd lapályos telekré­szek megvásárlása által már elenyésztek. Addig is míg az elmekórosok e menhelye megépül és szer­vezve lesz, az elmebetegek a pesti, szegedi, és székesfehérvári Rókus-kórházak egyes tébolyda­osztályaiban , s a budai, egri és pápai irgal­mas kórházakban, a budai irgalmas nénék koro­dájában, továbbá dr. Schwarzer Ferencz bu­dai magán-tébolydájában, és ha ezek sem volná­nak elégségesek, külső tébolydákban, (főkép a bécsi köztébolydában) fognak elhelyeztetni. A budapesti közigazgatási terület fürdői és gyógyvízkútjai közt különösen az Erzsébet I Császárnő forrásnál Budán lehetett tetemes lendü- 160 21 159 64 27 219 144 177 160 63 498 149 89

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék