Budapesti Hírlap, 1858. június (123-146. szám)

1858-06-01 / 123. szám

Pest, Redd Szerkesztői iroda: Egyetemutcsa­­*s6 sz# a* 2-ik emeleten. BUDAPESTI Kiadó­hivatal van : Egyetem­ utasában, 2-ik szám alatt, földszint. Megjelenik e lap, vasárnap és ünnep utáni napokat kivéve, mindennap reggel. Előfizetési díj: Vidékre: félévre: 10 frt, évnegyedre: 5 frt. Hely­ben : félé­vér­e 8 frt, évnegyedre: 4 frt. — A hirdetések ötször halálozott sorának egyszeri beiktatásáért 6 kr, többszöriért pedig 8 kig szá­­mittatik. — Egyes szám 20 pkr. mondjuk — csak a területre vonatkozó enged­mények iránt, suzerainitási joga nem lehetvén kétség vagy vita tárgya,a­mit egyébiránt Anglia sem kívánt, de kívánta Franczia és Oroszország sőt eleinte Poroszország is ; ez utóbbi azonban — miként a félhivatalos „Zeit“ legújabb czikkei mutatják — alkalmasint Anglia iránti előzé­kenységből e kívánattól elállt és szintén csak a határszabályzást sürgeti. Ennek következtében Franczia és Oroszország kisebbségben marad s a kérdés alkalmasint a többség értelmében, azaz a porta suzerainításának vitatása nélkül Stambulban a rendes követekkeli értekezés útján fog eldöntetni. A­mint a dolgok most áll­nak, tehát a franczia-orosz politika e téren is ve­reséget szenvedett volna. Hogy e miatt Páriában nagy ingerültség ural­kodik, könnyen megfogható. Ezen ingerültség nemcsak abban nyilvánul, hogy Hübner bárónak és Faad pasának nem küldetett meg a szá­mukra készen tartott meghívás Fontaineble­­auba, hanem nyilvánult a második conferentiai ülésben is, mely — on hit szerint — korántsem vala oly csendes, mint az első. Walewski gróf ezen második ülésben Török­országnak elég érthető szemrehányásokat tön azon „háládatlanságért,“ melyet az tanúsít s mely a nagyhatalmak háromévi erőfeszíté­seinek sikerét koc­káztatja, de Fuad pasa nem maradt adós a felelettel, hanem alaposan megc­áfolá a franczia minister vádjait, arra utalván, miszerint következetlenség lenne a porta függetlensége mellett háborút vinni, utólag pedig e háború eredményét koc­kázottnak mondani, mivel a porta függetlenségének fönntartására tö­rekszik. Hübner báró e fölfogásban osztozott s török collegáját erélyesen gyámolttá, míg a töb­biek távol tartották magukat ezen vitától, mely — ha ismétlődik — könnyen a conferentia pro­­grammján t­ú­l is fogna vezethetni. Mennyire mentek a meghatalmazottak a tulajdonképeni tanácskozásban, azaz a dunafejedelemségi szer­vezés vitatásában, arra nézve nincs tudósításnak, hanem úgy látszik, hogy ismét új nehézségek jöttek közbe, mik iránt a követek kormányaik­tól utasításokat fognak kérni; ez okból az ülé­sek csak néhány nap múlva fognak folytattatni. Londonban a politikai világ és — miként táv­irati sürgönyünk mutatja — a parlament is azon beszéddel foglalkozik , melyet Disraeli egyik minapi lakoma alkalmával tartott. A kincstári­ kanczellár elősorolta a mostani kor­mány érdemeit s ez alkalommal azt is mondá, miszerint Palmerston leléptekor a Francziaor­­szággali hálom távolságát már nem hónapok vagy hetek , hanem csak órák szerint kel­lett számítani. A toryk vetettek véget (?) e kí­nos helyzetnek, ők eszközölték ki a két angol gépész szabadonbocsáttatását, ők követnek In­dia irányában nagylelkű politikát, szóval ők és egyedül csak ők emberek a gáton. S az ország mégis gúnyolni meri e kormányt, gyöngének mondja, tartósságában kétkedik — ingrata pa­tria! Pest, május 31.­ ­ (Politikai napi­ szemle.) Külföldi lapok bécsi sürgöny alapján azt jelentik, miszerint a két franczia hadihajó, Algésiras és Eylan e hó 27. a gravosai kikötőt ismét odahagyta volna; az angol flotta pedig — ennek következtében ellenparancsot vévén — az adriai tengertől tá­vol fogna maradni. Ha ezt Bécsből táviratozzék a külföldi lapoknak, föl kellene tenni, miszerint tudnak e dologról, pedig a bécsi lapok egyike sem jelenti még a két franczia hajó visszavonu­lását, az angol flottára nézve azonban teljesen hallgatnak és csak azt vitatják, hogy a franczia hajók jelenlétének már semmi jelentőssége nin­csen, miután a montenegrói ügy kiegyenlítésé­ben már nem lehet kétkedni. Május 27 -ről kelt párisi tudósítások szintén mit sem­ tudnak Ju­lien de la Graviere admiral hazameneteléről, sőt ellenkezőleg azt jelentik, miszerint a fran­czia tengerész a klecki kikötőt megszemlélte s a török tábort is meglátogatni szándékozott. Másfelől folyvást új hajók neveit emlegetik, me­lyek a franczia középtengeri hajórajhoz (főhe­lye Toulon) csatlakoznak; így péld­­e napokban az Austerlitz, most a Napoleon stb, továbbá azt tudatják, hogy Hamelin admirál legközelebb szemlét tartaná e flotta fölött, melynek fölszere­lésére és szaporítására feltűnő gondot fordíta­nak. Mindez természetesen nem igen szolgál a kedélyek megnyugtatására, valamint az sem, hogy Olaszországból folyvást bizonyos rejtélyes hírek érkeznek, minő példa az, hogy a francziák nyakra főre erősítik a civita-vecchiai kikötőt, a­mi — az egyszerű logika szerint — csak egyet­len hatalom ellen lehet irányozva s ez — Ang­lia. De ennyire vannak-e már Angliával? Igaz, hogy ez is a Dower közelébeni „Downs“ nevű öbölszerű kikötőben roppant hadikészületeket teszen, de mi czélból ?...........Az ember nem bir utat találni, mely a kérdések e tömkelegéből ki­­viszen, — a választ az időre kell bízni, mely mindent meghoz s e választ is meghozandja. A­mi a Montenegro körüli alkudozásokat illeti, talán nem ártand­ó hatalmak e tekintetbeni ál­lásáról futólagos vázlatot adni. Anglia azt kí­vánta, hogy a viszály kiegyenlítésére vegyes bi­zottmány neveztessék ki ; a brit diplomatia egész átalánosságban tette ezen indítványt; minő forma alatt fog az valósíttatni, az neki mindegy; ő csak a vérontásnak és egyoldalú beavatkozás­nak akarta elejét venni.Austria ez indítványt el­fogadta, de — miként a minap említettük — a bizottmányt Bécsben akarta egybeléptetni. A porta azon nézetből indul ki, miszerint itt közön­séges közbenjárásról nem lehet szó.­­ Montene­gróval — mint vazallállammal — még közben­járás útján sem léphet alkudozásra, hanem csak kegyelemből tehet engedményeket, miket Kon­stantinápolyban kell tőle kérni, hol az öt hatalom rendes képviselőivel értekezni kész, de, miként Gabonakereskedésünk ügyében. 1. Folytonosan jobban-jobban meggyőz bennün­ket a tapasztalás, hogy a gabonakereskedésben csakugyan erős vetélytársaink nekünk az aldunai tartományok és a Fekete tengernek hús gabo­natermő vidékei. És ezt akkor érezzük legjob­ban, midőn mind ott, mind nálunk bő a termés, mert azoknak nagyszerű vizi közlekedésük lé­vén, csakugyan kevesebb költséggel s könnyeb­ben adják világkereskedésbe gabonájukat, mint adhatjuk mi, s ha termékeik jóságával nem ír , de szerencsés közlekedési helyzetükkel valóban meggyőznek bennünket; mert ennek következ­tében az odesszai, moldvai, oláhországi búza, ku­­koricza még Triestben s Fiuméban is, következés­kép a tengerrel érintkező egyéb fogyasztó pia­­c­okon még inkább versenyez gabonánkkal. E szerencsés helyzet okozza azt, hogy az odesszai, brailai, galaczi termelő és szállító piaczokon a gabonaárak megegyeznek a bécsi fogyasztó pia­­czi árakkal, sőt, mint most is, gyakran jelenté­keny­en fölötte állanak annak, úgyhogy épen a bánság és bácskaság gabonája részére nem ok nélkül jött az mostanában megpendítésbe, hogy Galaczon egy szabad átmeneti gabonaraktár ál­líttassák , mert a Titeltől Galaczig terjedő 131 mérföldnyi dunai vonalon, a mostani gabona­szállítási kulcs szerint mintegy 30—40 párba kerülvén egy mázsa bánsági búzának szállítása, ha közbenső átmeneti s kiviteli vámok nem szolgálnának akadályai, e szállítás­ bér , a mos­tani bánsági és galaczi árak mellett még arra is lehetséges volna a kiszállítás. Pedig tagadhatlan, hogy ama tartományok la­kosai még most tetemesen csekélyebb költséggel termelnek, mint a mi földmi­veséink. A­mit a vasutaktól remény lettünk : abban számításunk sok tekintetben fensült, mert a vasúti szállítási árak sokkal magasabbak, mintsem azok mellett, bár sokkal rövidebb úton, a vízi szállítással ver­senyezni lehessen. Máskülönben ha a vasúti köz­lekedés egyenlő olcsó szállítást képes volna eszközleni a vizivel, akkor semmit sem kellene félnünk bármely ország concurrentiájától, mert egy részről magának országunknak és az egész birodalomnak igen sok pontja van olyan, mely ha a vitelbér aránytalanul föl nem emeli az árt, szívesen veszi a gabonaszállítást, s így a legfőbb fogyasztó piac­ok is közelebb esnek hozzánk szárazon, mint a tengeri kerülő úton magukhoz az alsó tartományokhoz is vizen. Mit ugyan­ e lapok során már több ízben em­legettünk, hogy t. i. a nemzetgazdászatunkat az léptetheti körülményeink szerint igényelt stá­diumába, ha a túlnyomó gabonatermesztést egy részben terjedtebb takarmánytermesztés által baromtenyésztéssel, azaz nagyobb hústermelés­sel cseréljük fel, más részben pedig az iparter­mények mivelésének is az eddiginél nagyobb tért adunk, legszebb jövendővel biztató esz­köz ugyan gabonaforgalmunk versenymérlegének emelésére is , mindazáltal igen sok időbe fog kerülni még, míg a földmivelési arány e tekin­tetben czélszerűleg kifejtik. Megvitattuk azt is, hogy a lisztgyártás szin­tén lényegesen javíthat gabonakereskedésünk forgalmán, mert gabonakivitel helyett lisztkivi­tellel, még vasúti szállítás mellett is sokkal könnyebb a verseny a fogyasztó piac­okon, miu­tán különösen a finomabb liszt, melynek ára egyenlő súlymérték után három-négyszere­sen haladja a még őrletlen gabona árát, sok­kal jobban kibírja a szállítási költséget. Örömmel is tapasztaljuk e szempontból, hogy a legközelebb lefolyt évben nemcsak liszt­­gyártásunk növekedett számos új és pedig je­lentékeny forgalmú malmok keletkezésével, ha­nem lisztkivitelü­nk is folyvást szembetűnőleg szaporodik.­­ Név szerint míg a birodalom még 1854-ben mindössze is csak 106,109, már 1855- ben 242,500, majd 1856 ban 303,026, a legkö­zelebb múlt 1857 ben pedig szinte 513,591 má­zsa lisztet vitt ki. De még ily örvendetes emel­kedés mellett is viszont igen sok időt igényel, míg gabonakereskedésünk helyébe oly lisztke­­reskedés léphet, mely kiterjedésével csak mosta­ni gabonakereskedésünket is egyensúlyozza. Azért valóban igen üdvös lesz egy kevéssé gondolkodnánk azon, hogy jelen körülményeink közt miképen javíthatnánk mostani gabonakeres­kedésünk állásán , különösen a szállítás elcsí­­tása és könnyítése által ? Mily hasznot adna a Dráva folyamnak , ha tovább nem csak Varasáig való hajózhatóvá tétele is, a szávai hajózás példája fényesen bi­zonyítja. De valószínűleg hajózhatóvá válna az tehető, ha nem is egészen Villachig, legalább Klagenfurth közelében Sz.-Kanziacig, hol már a jelentékeny Glan és Gork folyamokat magába vette, sőt csatornázás által a Gail csatlakozásig való hajózhatása is kisebbszerű hajókkal alig szenved kétséget. E hajózás a karantháni, tiroli és salzburgi piaczokat nyerné meg gabonater­melésünknek , melyek most a triesti piacznak fölötte állanak , s bár fogy­asztásuk nem valami rendkívülileg jelentékeny , mégis fájdalmas, hogy az iránt egy részről a triesti piaczon által tengeri, más részről bajorországi gabonával kell concerrálnunk, holott az épen somogyi baranyai gabonatermelő vidékeinket keresztül­­faló s egyenesen a bácskaság gazdag vidékére torkoló eme vizi út képes bennünket ama fo­gyasztó piaczokon minden más termelő vidékek fölött előnybe állítani. E vizi utat a karantháni iparkamara is még 1853 ban a magas ministe­­riumhoz fölterjesztett jelentésében igen hatható­san támogatta és sürgette. Hasonló körülmény merül föl a Vág-folyam­­nak Rév - Komáromtól legalább Vág-Ujhelyig rendesen hajózhatóvá tétele körül. Vágh-Ujhely most is jelentékeny gabonapiaczot képez nem­csak Árva-Turócz, Trencsén megyék, sőt Morva­országnak szomszéd vidékeire nézve is. Többi vizi útainkat nem említem, bár volná­nak még többen, melyek különösen csatornázás által a belső forgalomnak figyelmet érdemlő köz­vetítőiül kínálkoznak. Különösen ha figyelembe részesük, hogy közülük többeknél a csatornázás sokkal kevesebből létesíthető, mint mennyiért Előfizethetni helyben: a lap kiadó hivatalában, Egyetem-utczm 2-dik szám, földszint, vidéken minden cs* kir. postahivatalnál. —­­Előfizetést tartalmazó levelek a czim. lakhely s utolsó posta feljegyzése mellett a pénzzel együtt b­é­r­m­emn­­­ott fe­v­e egyenesen a kiadó hiva* talhoz utasitandók. TARTALOM: Hivatalos rész. Nemhivatalos rész. — Főherczeg Fő* kormányzó Ur­i cs. Fans­égé körútja. — Politikai napiszemle. — Gabonakereske­désünk ügyében. Levelezések. Jász-Árokszállás (Marhaszám a kerületben.) Gyula (A sajtó működése.) Napihirek és események. Tárgya­lási terem. (A bankjegyhamisítók el­leni végtárgyalás XXIII.) Külföld: Anglia. (Disraelinak bucking­­hamshirei választóihoz mondott beszéde és annak hatása.) A ministerium kiegészítése. A Morn. Post a Cagliari ügyéről.) Fran­­cziaország. (A második értekezleti ülés.) Törökország. (Török csapat­erősítések.) Távirati tudósítások — Pestvá­­rosi meteorológiai egész­ségügyi jelentés. — Színházi előadások. —■ Börze. — Duna­­vízállás. T­á­r­c­z­a. (Vasárnapi levelek Bécsből.) HIVATALOS RÉSZ. A cs. kir. Apostoli Felsége sajátkezü­­leg aláirt okmány által Pfisterschmid Jó­zsef cs. kir. nyugalmazott orsz. főtörvényszéki tanácsost, mint az austriai vaskorona rend har­madik osztálya lovagját, e rend szabályai értel­mében az austriai birodalom lovagi rangjára wallenani melléknévvel legkegyelmesebben fölemelni méltóztatott. A cs. kir. Apostoli Felsége Bánhidy István aradi úrbéri törvényszéki tanácsost cs. k. kamarási méltósággal legkegyelmesebben fölru­­házni méltóztatott. NEMHIVATALOS RÉSZ.­ Buda, junius 1. A lefolyt hó utólsó napjaiban Főherczeg Főkormányzó Ur ő Császári Fensége az ország délnyugati megyéiben lévő körutazását, azonban, alkalmasint a szokatlan erős esőzés és dér következtében, melyben több napokon át a magas utazás történt, 29-kén Sátoristyében láz­ba esett, úgy hogy a szándékolt tovább utazás­nak abba kellett maradni, és Battináról gőzha­jón Budára visszaindulni, hova ő ég. Fensége tegnap estre megérkezett. Május 25-n reggel a gyorsvonattal Bécsből el­indulván, ő császári Fensége délután Spielfeld és Radkersburgból Vas megye határán keresz­tül, aztán a szolgabiróhivatalnak Mura-Szom­batban megszemlélése után Bellatinczon át késő estre Alsó-Lendvára érkezett, hol éji szállás volt, és helytartósági osztályalelnök báró Am­­brózy ura magas érkezést várta. Másnap reggel az e helyen létező szolgabirói hivatal magas megszemlélése és a végrehajtás alatt levő folyamszabályozási munkálatokat Za­la megyében illetőleg szerzett meggyőződés után . Főherczegsége délelőtti 11 óra tájban Nagy- Kanizsára érkezett, ott herczeg Batthyány kas­télyába méltóztatott szállni, a tisztikar, pap­ság, aztán a cs. k. és községi tisztviselők tisz­telgését elfogadni, majd az Ernő Főherczeg gyalogezred 4-dik zászlóalját gyakoroltatni, melynek elő ezredtulajdonosa Ő cs. Fensége az altábornagy hadtestparancsnok úr Pestről Kani­zsára már reggel megérkezett, és Albrecht Fő­herczeg­­ császári Fenségét a további magas körúton kísérte. Főherczeg Főkormányzó Ur­a császári Fen­sége továbbá Kanizsán a lézengők­­ házát, a helyőrséget megszemlélni, a polgári hatóságok­nál, valamint a városháznál a hivatalvitelbe be­tekinteni, erre a kathol. gymnasiumot magas je­lenlétével szerencséltetni méltóztatott, hel­y Fen­sége ez intézetben Ranolder püspök úr ő exoja által kísértetett, és annak minden osztályaiban rövid vizsgákat tartatott; végre az izraelita fő és reáliskola is mgszemléltetett. A herczegi kastélyban végzett ebéd után 2 óra tájban történt a magas elutazás Kanizsáról és útközben Iharos-Berényben a szolgabiróhivatal megtekintése . Babócsán­y császári Fensége az éjét gróf Somnidh kastélyában méltóztatott töl­teni, a kinek fija cs. kir. főhadnagy, volt szeren­csés ő császári Fenségét fogadni. 27-n a magas út Sélyén át Siklósra volt foly­tatandó ; azonban egy több nap óta tartó erős 1 80, melyhez éjjel még egy dühös orkán csatla­kozott , kiöntések által a közlekedést ez irány­ban annyira­­ félbeszakitá, hogy az utazásnak Szigetváron, Szent-Lörinczen és Pécsen át kellett történni; a két előbb nevezett helyeken, úgy szintén Siklóson 0 császári Fensége meggyőző­­dött az ügyvitelről a szolgabiróhivataloknál, míg Pécsett csak leváltás történt, minthogy a magas szándék az volt, e városban későbben mulatni. Főherczeg 0 császári Fensége Nagy Harsányon át Lakra érkezett , honnét 28-n Ernő Főherczeg úr kíséretében több praediumok­­nak magas megszemlélése a Drávaszögben, rövid tartózkodással Bélyén a délidő alatt, aztán a szolgabiróhivatal magas megszemlélése Dárdán, végre rövid látogatás következett Eszék várában, mire estve 0 császári Fensége Lakra visszatért. 29-n reggel 0 Császári Fensége Mohácson egy osztályt a Miksa főherczeg dzsidás ezred­ből gyakoroltatott, megszemlélte ugyanott a szolgabirói hivatalt, erre magas szemügyre vette Sátoristyében saját ménesintézetét. Sátoristyéből a magas utazás, a személyköz­lekedésre még meg nem nyitott mohácsi vasút használatával Pécsre volt folytatandó, onnét pe­dig a magas szemle Tolna és Somogy megyékben történendő, azonban a császári Fensége bekö­vetkezett megbetegedése miatt 29-n délután Sátoristyéből Lakra utazott, a legközelebb el­menő hajót bevárandó. Miután a pécsi helyőrség a 29-éni kiállásra­ már parancsot kapott, azt Ernő Főherczeg Ö csá­szári Fensége megszemlélő, aztán Albrecht Fő­­herczeg úr Ö császári Fenségével szintén ide visz­­szaérkezett; szerencsére Főherczeg Főkormányzó Ur­a császári Fenségét újabb lázroham nem lá­togató meg. SZ. Június 1-jén 1858.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék