Budapesti Hírlap, 1858. augusztus (174-198. szám)

1858-08-01 / 174. szám

Pécs, júl. 27. Közlöm városunknak e folyó 185% évre szóló és felsőbb helyen is immár helyben hagyott költ­ségvetését. Bevétel : megelőző évi pénztári maradék : 272 ft 26% kr, hátralevő követelések 9,148 ft 13% kr, hét bolt haszonbére 2080 ft, katona­­szállásul használt városi épületek jövedelme 680 ft, pálinka­ mérés 2063 ft, négy kőbánya 140 ft. Balokánytó 110 ft, halottasház padlásbér 8 ft, gesztenyetermés 60 ft, 2040.­4 hold földhaszon­bére 4764 ft 54% kr, epreskert bére 41 ft 30 kr, a mészégető melletti föld 160 ft, mészégetés 1100 ft, agyaggödrök 54 ft, négy homokbánya 407 ft, különféle kertek bére 156 ft, pinczebér 15 ft, szénapajta bér 300 ft, vadászjog 121 ft 15 kr, sörfogyasztási adó 3010 ft, borfogyasztási adó 12,000 ft, vásári helypénz 4,600 ft, vízvezetési haszonbér 255 ft 48 kr, temetői szénatermés 40 ft, téglavetés 86 ft 45 kr, elavult épület stb. anyagokból bejövő jöved. 100 ft, eladható szál- és ölfa 12,602 ft, aktiv tőkék kamatja 3093 ft 20 kr, a budai külvárosban levő egy laká­s vadászházbére 235 ft, halotthordás 400 ft, el­adható baromból 210 forint, büntetés pénzek 100 ft, árvapénz kezelés 141 ft 27 kr, szertári haszonbér 16 ft, két régi temető haszonbére 190 ft 20 kr, legelő jövedelem 1,800 ft, a bérbe adott kőszéntelep bére 1,500 ft, saját számadásra kezelt kőszéntelep jövedelme 7466 ft 40 kr, mér­­tékhitelesítési jöved. 1000 ft, honosítási díj 31 ft. 20 kr, bútorkártérítés a katonaság részére hasz­nált bútorok után 417 ft 29 kr, nemzeti és alrea­­iskolai beírási díjak 540 ft, sziget külvárosi marhavágóhíd 300 ft, hamu és trágya jövedelem 26 ft, rendkívüli bevételek 452 ft 13 kr. Összeg 72,295 ft 41% kr. Kiadás : folyó adó 3850 ft 44% kr, városi, árvabizottmányi, egyházi, iskolai hivatalnokok és szolgák fizetése 33,971 ft 49 kr, nyugdíjakra 2872 ft 20 kr, lelenczgyermekek kitartása 520 ft 48 kr, szálláspénzek 1200 ft, segélypénzek 800 forint, irodaköltség 600 forint, épületiga­­zítás­i tisztogatás 1,500 forint, anyagokra s szerekre 2500 ft, favágatás s hordás 6612 frt 30 kr, öltözet szolgák stb. számára 708 ft 16 kr, közkutak s vizvezeték fenntartása 1776 ft 40 kr., kóborlók kisérésére tett kiadó 300 ft, utcza­­kövezet 4004 ft 11 kr, utczatisztítás 297 ft, gaz­­dászati költség 1500 ft, utazási költség, napidí­jak s a vasárnapi iskolatanítók jutalmazása 1300 ft, szenvedőleges adósságok kamatai 12,358 ft 27 kr, utczavilágítás 4500 ft, tűzoltószerek 200 ft, katonai pótlék 400 ft, rendkívüli kiadá­sok 1500 ft, hátralévő terhe 1 8657 ft 45 % kr, törvénykezési kiadások 500 ft, relaxatiók 600 ft, saját számadásra kezelt kőszéntelepek költsége 7466 ft 40 kr, egyszer mindenkorral kiadások 1618 ft 30 kr, főtemplom tornyának magasabbra építése 6542 ft 43 kr, összeg 108,658 ft 24% kr. Levonván a kiadásból a bevételt, marad hiány 36,362 ft 42% kr, melynek fedezésére a 65,148 frtot tevő egyenes adónak minden forintja után 30 pkrnyi városi házi adó engedtetett meg ki­­vettetni. Bécs, jul 30. Mivel Erzsébet Főherczegnő, Ö cs. Fenségének egésségi helyzete már több napok óta igen kedvező, s az újszülött herczegnő a leg­jobb egésségnek örvend, 8 e e 10 w i t z b ó 1, f. hó 29-ről kelt tudósítás szerint az orvosi jelentések meg­szüntettek. — A neunkircheni gyakorlati táborban holnap, ha az idő kedvezenb, Csá­szár Ő Felsége előtt manoeuvre fog tartatni. — A bajor király s királyné ő felségeik f. hó 28-án délben Berchtesgadenből Salz­burgba jöttek, hogy Karolina-Auguszta Császárné Ő Felségénél látogatást tegyenek. — A flandriai gróf ő­k. fensége, augustus elején fog Magyarországból ide visszatérni. — A b­é­csi kereskedelm­i akadémia évi közvizsgálata, mely f. hó 23-dikán kezdődött, 28-án végeztetett be. A magas oktatásügyi mi­­nisterium részéről H­eifert báró államaltitkár, s Koller ministeri tanácsos tisztelték meg jelenlé­tükkel a vizsgálatokat s a legnagyobb elismeréssel nyilatkoztak az intézet működése, s a növendékek ha­ladásáról. — Egy magas rendelet értelmében a s­z­ö­­kevényeket ismétlett szökések esetében is csak annyiban lehet a szolgálat meghosszabbítására kötelez­ni, a­mennyiben ez által a capitulatio értelmébeni szol­gálati idő egészben véve nem terjed túl n­é­g­y éven. Azonban a szökés alatt eltelt idő nem számíttatik be a capitulatióba. — Az eddig Weisskirchen­­ben Morvaországban állomásozott lovassági iskolai század a­z. év őszén állandóan E­n n - b­e helyezte­tik át. — A jul. 2- röl­kelt bank-kimutatás szerint az ezüst-készlet 107,289,085, a bankjegy forgalom 382,066,133, a leszámítolt értékpapírok 701,174,491, az állampapírokra­ előlegezések: 76,958,800, a tőkésített államadósság 51,991,044, az államjószági adósság 148,000,000, a forgalom­ban lévő záloglevelek 18,857,400, s a banképüle­tek értéke : 17,820,198 forintra megy. A Tri­­estben a stabilimento tecnico jeles egyének igazgatása alatt naponkint nagyobb tevékenységet fejt ki. A legutóbbi napokban önte­tett ezen intézetben a „Császár“ sorhajó gépéhez a henger 330 mázsányi nyersvasból. Hihetőleg ez a legtetemesebb öntés, mely Austriában eddig élő esz­közöltetett Az említett sorhajó jelenleg P 01 - b­a­n van munkában. Az intézet jelenleg a műhelyekben s a hajógyárban 450 munkásnak ad foglalkozást, s azon czélból, hogy azok számára állandó alkalmazás szerveztessék, egy 600 tonna tartalmú hajó építése kezdetett meg,mely elkészülte után el fog adatni. Leg­közelebb az intézetben egy kis úszó­fürdő is készít­tetett a közel Muggia számára. — A sept. 19­14- i 15 -én Triestben tartandó vasúti con­­g­r­e­s­sus úgy látszik igen népes leend. A városi tanács az ünnepélyekrel előkészületek megtétele vé­gett egy saját ünnepélyi bizottmányt nevezett ki. Ennek tagjai közt van Bauer is, ki az „Egy kirán­dulás Görögországba“ czimü röpirat szerzője s a cs. k. földtani birodalmi intézet tagja. NAPI HÍREK ÉS ESEMÉNYEK. Budapest, augustus 1. * A cs. k. közoktatási ministerium Gyurits A. „Mo­n­da­t­taná­r,“ megjelent Pesten 1857-ben; ára 30 kr., az illető algymnasiumok és reáliskolák­ban tankönyvül használni megengedte. * M. hó 29-kén délelőtt tartatott a kegyesrendi nagy gymnasium tanuló ifjúsága műénekiskolájának próbatétele. A tanoda egyik nagyobb termében meg­jelent válogatott hallgatóság nagy élvezettel tapasz­talt­a dicséretes előmenetelt. A nevezett iskolát sza­bad akaratból látogató ifjak száma jelenleg már a 80-at haladja; azok egyházi és műénekesekre oszla­nak. Tanáraik nr. S­z­e­p­e­s­y Imre, Formágyi és­­ Yogi Alajos urak. Az említett próbatételen a biro­­­­dalmi néphymnus és a Wiseman-féle pápa hymnus is nagy pontossággal énekeltetett. * A pesti takarékpénztár igazgató vá­lasztmánya tegnapelőtt (jul. 30-a) ülést tartott, melyben egy már rég szőnyegen levő kérdést dön­töttek el véglegesen. Nevezetesen a házszerzés kérdése volt ez. Az egyik fél a az intézet jelenlegi épületének becserélését és az Ürményi-féle nagy ház megvételét tervezte és ajánlotta, a másik azonban e nagy vételbe nem akart bocsátkozni, hanem meg­maradt a mellett, hogy az intézet tartsa meg jelen épületét és azt átépítés s nagyobbítás által tétesse jövedelmezőbbé; e két nézet állván szemközt, a vá­lasztmány tegnapi ülésében oda ment ki a dolog, hogy az Ürményi féle ház megvétele, melyet az egyetem­ utczai intézeti ház árának betudásával a tulajdonos 400.000 ftért volt hajlandó átengedni, többséget nem nyert, hanem a mostani ház fölépí­tését határozták el, minélfogva még ez ülésben az illető építési tervekre pályázat íratott ki, a két leg­­jobbik 1000 és 500 fttal fogván díjaztatni. * A városi egézségügyi építési bizott­mány júl. 28-a következő új épületeket vizsgált meg, s azonnal lakhatóknak nyilvánította. És pedig: a József­városban, H. Sándor utczában Kalmár István 18. sz. négy lakásból és 2 asztalos műhely­nek használható helyiségből álló házát, a József ut­czában K­r­a­u­s­c­h­e­k Ferencz házát öt lakással, szt. Mihályra lakható K­e­d­v­e­s­y Lajos leopoldvá­rosi háza a váczi­ uton, melyben két emeleten 7 na­gyobb lakás van.­­ Mint e közlemények mutatják, uj házaink és igy a lakások is elég gyorsan szapo­rodnak, s a házbér mégis hallatlan aránytalansággal csigáztatik föl. Tudunk esetet, hogy 4 csekély szo­­bácska lakbérét minden előszoba vagy egyéb fény­­űzési kényelem nélkül egy ócska épületben, nem nyílt utczában egyszerre 100 pfttal emelte fölebb a háztulajdonos , és kinek ? — valami gazdag gyapjúkupecznek ? nem ! egy — magyar írónak! * A tudományban előmenetel annál érdekesebb, minél nagyobb kiterjedést nyer a közéletre való al­kalmazásban , a­mennyiben nem csak az anyagi ér­dekeket, hanem az ember physikai jólétét is elő­mozdítja. Az ital — legtermészetesebb a víz —­­mint az élet fönntartásához legszükségesebb eszköz legyen tiszta, kellemes, hűsítő és így egésséges, de fájdalom ezen kivonatoknak csak nagyon ritka he­lyen felel meg, s igy mesterséges készítményekhez kell folyamodnunk, melyek nem csak pótolni képe­sek a vizet, de kellemességük által enyhitő erejét még emelik. Jelenleg Pesten igen elterjedt a mesterségesen készített szénsavas vizek használata, ezek közöl a közönség tájékozása végett meg kell említenünk, hogy legjobb s legegésségesebb a Selten J.-Soda , viz, eaudeSelz és limonádé gareuse, sí melyek üvegekben mindeit nevezetesb füszerkeres- s kedésben frisen és jutányosan áruitatnak s kelen- i­dőségük minden évben igen nagy. * A Széchényi-sétatér tánczvigalmai ez­­ évre a négyes számmal be vannak fejezve. * A hangászegyesületi zenedére 1858-tól 1864-ig vagy is uj hat évi cyclusra ismét aláirt egy pár lelkes mű­barát; ezek közt színházunk ifjú tagja B i g n­i­a­ur is, ki ez által — mint a zenede­r egykori növendéke, hol érdekművészetéhez, s idővel jóléte teljes forrásához az alapokat szerzette meg, melyek már is szép sikerre vezették,— egyszersmind­­ háláját sietett tanúsítani. * A „sz. Rókushoz“ czimzett kórház betegei­nek m. hó 29-ei napi jelentése szerint az egésségügy igen kedvező. A mondott napon a különböző osz­­­­tályokban összesen 178 ágy állt üresen. * A budai tanács az ó­budai főútvonal kija­vítására 3044, s a vízivárosi fazekasutcza csator­nájára és kövezetére 2454 pftot határozott. E mun­kák egy közelebbi árlejtés utján vállalkozók kezére bocsáttatnak. * Főtiszt. Királyhegyi Farkas Ferencz székes­­fehérvári nagyprépost ur jótéteményeinek koronája a Császár­i Felsége nevét viselő apácza­­zárda, melynek alapköve a legmagasb körút alkal­mával a cs. k. Apostoli Felsége által személyesen tétetett le már befejezéséhez közéig s e perczben épen tetözés alatt van, úgy hogy nem sokára rendel­tetésére megnyittathatik Maga a nemeskeblü ala­pító is egy szép örömnapnak néz eléje, t. i. jövő évi martius 19-i ünneprendi aranymiséjét. * A soproni evang. iskolatanítói képezde a számára újonnan felállított épületben 1. évi october elsejével meg fog nyittatni. Az épület 56 lakosztályt tartalmaz, s a város legszebb és legegésségesebb részén áll, bájoló kilátással, s kapcsolatban egy tágas kerttel, melynek egyik oldalát végig egy kies patak mossa. — Ezen kertben egy jól rendezett test­gyakorló intézet hozzátartozó külön csinos épülettel, gyümölcsfa- és szőllőiskolai és méhészet, — s körü­lötte nagy számú eperfák léteznek, s a városi uszo­­­­da tőle csak egy pár száz lépésnyire esik. Fölvétet­nek ezen intézetbe négy algymnasiumi osztályt vagy reáliskolát végzett, legalább is 14 éves ifjak, s rendkivülileg mások is, kik se az egyiket, se a másikat nem végezték, de jó erkölcsnek s kellő elő­készülettel s a tanítói pályára különös hajlammal bírnak. — A képezdei tanfolyam három évi, ket­tőt az elméletre , egyet a gyakorlatra számít-S ezen idő alatt oktattatnak a növendé­ket rendes és több segéd­­mindnyájan a képezdei nő­­ugyanazon épületben laknak, a rendes képezdei tanulmányokon kívül a zené­szeiben (ének-, zongora-, orgona- és hegedűben) rajzolásban, testgyakorlatokban, kertészetben, gyü­mölcs- és eperfa, szőllő- és selyemtenyésztésben és méhészetben, s hogy alkalmuk legyen magukat a ta­nítási módban is gyakorolni, a képezdével egy gya­korló elemi iskola áll kapcsolatban, hol az egyik képezdei rendes tanár, s ennek közvetlen fölügye­­lése alatt az ügyesebb képezdei növendékek oktat­ják a gyermekeket az elemi tanulmányokban, ma­gyar és né­met nyelven egy­aránt.­ Fizetnek pedig a képezdei növendékek lakás, fűtés, tisztogatás és tandíj fejében évenként 30 pengőforintot, s éle­lemmel , addig is, míg az intézet maga lát­hatja el őket, a főtanodai tápintézetben fog­nak elláttatni, részint ingyen, részint 124-20 oft évi fizetésért. Minthogy pedig a képezdei növendé­kek száma még most kisebb, mint a­mennyit az in­tézet befogadni képes, addig is míg az a teljes szá­mot elérné, az igazgatóság úgy intézkedett, hogy más, kisebb tanulók is nyerhessenek ott lakást, kik, ha kivántatni fog, ugyanott élelmezéssel is el fognak láttatni, és pedig részint olyanok, kik a helybeli al­­gymnasiumban tanulnak, részint olyanok, kik a gymnasiumhoz előkészíttetni kívánnak, megjegyezve, hogy hat éveseknél fiatalabbak nem vétethetnek föl. Az elsők az igazgató felügyelete alatt a képezdei tanítók által iskolai óráikra készíttetnek elő, e­z utóbbiak pedig mindazon tanulmányokban s ké­pességekben fognak oktattatni, melyek a gymna­­siumba leendő fölvétetéshez megkivántatnak. Ezen­kívül oktattatnak a zenészetben, rajzolásban , s ha kivántatni fog , az idegen nyelvekben is. Minden 2 - 3 növendék egy melléjük rendelendő kipróbált erkölcsű képezdei növendékkel együtt, egy külön va. — 8 ezen kéri egy igazgató , tanárok által, kik vendékekkel együtt TÁROZA. ZÖLD DIMA. Beszélj Puskin Sándortól. (Folytatás.) IV. Hermann nyugtalanul futkosott föl s alá, végre egy lámpa alá lépve az órára nézett, még húsz percz hiányzott tizenegyből. A lámpa-czölöpre támaszkodva s szemeit az óra számlapjára me­resztve , nyugtalanul számlálgatá a lomhán mászó perczeket Amint ütni kezdé a tizenegyet, felhaladt a küllépcsőzet fokain, kinyita a ház­ajtót, és belépett a még kellőleg kivilágított tornáczba. — Szerencsére a kapus nem vola lát­ható. — Szilárd, sebes léptekkel sietett előre, pillanat múlva túl vala a lépcsőzeten és az elő­szobába jutott.­­ Homályosan égő , pislogó lámpa mellett egy szolga terpeszkedik szét ócska piszkos zsöllyeszéken, s mélyen aludt. Hermann elsuhant mellette az ebédlőszobán és teremen keresztül. Ezek nem valának ki­világítva , tehát az előszoba lámpája mutatá neki az utat. — Végre a hálószobában volt. Régi rajzolatokkal czifrázott ereklyeszekrény előtt arany lámpa égett. — A sinai selyemmel szőnyegzett falaknál aranyozott faragmányu zsöl­lyeszékek, fakó boritéka­s foszlányos párnákkal ellátott kerevetek valának beosztva. A figyelmet madame Lebrun festette két nagy arczkép vona magára. Valamennyi szögletben és sarokban szekrények különféle alakú fehér porczellánnal, Leroy készítette órák, kosárkák, legyezők s egy úri hölgy ezerféle játékszerei, a múlt század je­lentékeny találmányai , a Mongolfier léghajó és Mesmer delejesség kortársai valának szem­­lélhetők. Hermann a spanyol fal mögé lépett, mely kis vas nyoszolyát rejte, a két ajtó előtte állt, a job­bik a sötét fülkébe, a másik a folyosóra vezetve. Ez utóbbit felnyitó, megpillantó a kis csigalép­­csőzetet, melynek végénél a szegény társalkodó kisasszony szobájának kelle lenni. Ezután újra bezárta az ajtót és a sötét fülkébe lépett. Az idő lassan telt. — A házban nyugodt volt minden. — A terembeli falóra tizenkettőt ütött s utolsó ütése elhangzásával újra beállt a mély hallgatagság is. Hermann künn állt a kályhához támaszkodva, melyben nem égett tűz. Jókora hideg volt. Szive egyenlő verésekkel lüktetett, mint olyan embernél, ki el van szánva, az útjába gördülő valamennyi akadály legyőzésére, jól tud­ván , hogy nem kerülheti ki azokat. — Hallá az órát egyet, későbben kettőt ütni, s nemsokára távoli kocsirobogás üté meg fülét. E pillanatban mégsem bírt teljesen uralkodni izgatottságán. A kocsi közelebb érkezett és hirtelen megállt. A cse­lédek nagy robajjal rohantak lefelé a lépcsőze­ten , zavart hangok hallatszottak. Valamennyi szoba megvilágosodott, a grófné három vén ko­­mornája egyszerre lépett a hálószobába, végre megjelent a grófné, a vándorló múmia, és legott nagy székbe sülyeszteté magát. Hermann az ajtó­­hasadékon szemlélgeté őt. Erzsébetet épen köze­lében látá elmenni maga mellett, és jól hallá siető lépéseit a csigalépcsőzeten. Mintegy pillanatig némi lélekmardosást érzett ugyan szive mélyé­ben , de az csakhamar elenyészett és szive újra kővé keményedett A grófné tükör előtt vetkőzni kezde. A rózsa­­fejdíszt leszedék róla, a hajporozott vendéghajat eltávolítók rövidre nyitott fehér hajáról. A gom­bostűk sűrü eső csöppenkint hullanak le róla mindenfelől. Végre bő éji köpenybe és hálófőkö­­tőbe vala burkolva a grófné. E jelmezben, mely jobban is illék korához, mint az előbbi pipere, nem is látszók annyira elijesztőnek. Mint a vén emberek jobbára, úgy a grófné is álmatlanságban szenvedett. Levetkőzvén, zselle­­székét egyik ablakfülkébe guríttatá, és elküldé komornáit. Ezek elolták a világot, és a szobát csak a szent képek előtt égő lámpa világító meg. A sárga, kiszáradt és összetöpörödött, beesett alaku grófné halkan és lassan himbáló magát jobbról balra. A kihamvadt szemek megismerte­ték gondolatainak távollétét, és a ki ekkép hin- u­tázni s hóringani látá őt, megesküdött volna, hogy nem saját akaratának erejéből, hanem tit­­kos mechanismus által mozog. E halotti arcz hirtelen megváltoztató kifeje­zését. Az ajkak megszünének reszketni, a sze­mek éledezni kezdenek. Egy ismeretlen jelent meg a grófné előtt, — Hermann. — Ne féljen, méltóságos asszony, monda Hermann halk hangon, de minden egyes szó észrevehető hangsúlyozásával. Az Isten szerel­mére kérem, ne féljen kegyed. Nem azért jöttem, hogy bántsam kegyedet. Épen ellenkezőleg ke­gyelemért könyörgök méltóságod színe előtt. A grófné hallgatagul tekinte rá, mintha nem értené. Hermann tehát azt hivé, hogy ő süket, és füléhez hajolva, legott ismétlé kérelmét. De a grófné megmaradt hallgatagságában. — Kegyed hatalmában van, folytató Her­mann, életem boldogságának megalapítása, még pedig annélkül, hogy áldozatot kelljen hoznia. Én jól tudom, hogy kegyed meg tud nevezni három kártyát. . . Hermann maga szakaszta félbe beszédét, mert a grófné most már világosan megérté akaratát s kívánságát. Talán feleleten járata az eszét. A grófné megszólalt. — Az tréfa volt, esküszöm önnek, nem volt egyéb tréfánál ! — Nem úgy, méltóságos grófné, viszonzá Hermann hevesen. Jusson csak eszébe Czaplicz­­ky, a kit nyerni hagyott kegyed ... A grófné megdöbbent. Arczvonalmai pillana­tig élénk mozgást fejeztek ki, de nem sokára visszaestek tompa mozdulatlanságukba. — Nem jelölhet ki kegyed nekem három nyerőkártyát ? kérdé Hermann tovább. A grófné hallgatott. Hermann folytató: — Miért akarja megőrizni titkát és kinek ? Unokái számára ? Hiszen azok annélkül is gaz­dagok és nem tudják megbecsülni a pénzt. Mi hasznát vennék ők a három kártyának, mert fölösleg volnának azok. Ki atyai örökségét nem tudja megtartani, az szegényül hal meg, habár valemenynyi szellem tudománya készen állana­­ is szolgálatára. Én rendtaró férfiú vagyok s is­merem a pénz becsét, értékét, a kegyed három kártyája nem lesz veszve rám nézve. Tehát... Most megállt beszédében és reszketve várta a feleletet. A grófné egy árva hangot sem ejtett. Hermann térdeire esett előtte. — Ha szive ismerte valaha a szerelmet, ha visszaemlékezhetik még kegyed azon elragadó érzelemre, ha mosolygott valaha kegyed egy új­szülött első sivalkodásánál, ha valami emberi érzés magasabban földobogtatá valaha a kegyed szivét, a férj szerelmére, az anyai szeretetre, mindenre, a­mi szent létezik az életben, kérem, kényszerítem kegyedet, ne vesse meg könyörgé­semet, leplezze föl előttem a titkot!... És ha... Vagy talán irtóztató bűntett, örök lelki üdvös­ségének vesztesége köti ahhoz kegyedet ? Az al­világi hatalmakkal tett kegyed kötést ? Jól van ! De gondolja meg kegyed aggott korát, kegyed nem él már sokáig. Kész vagyok lelkemre venni kegyed valamennyi bűnét, helyt állani mind­annyiért az Isten színe előtt. Avasson be kegyed titkába! Gondolja meg, hogy egy ember boldog­sága nyugszik kegyed kezében, s nem csak én egyedül, hanem gyermekeim, unokáim, mi mind­nyájan áldani fogjuk kegyed emlékezetét, tisz­telni fogjuk mint szentet. A grófné nem felelt. Hermann fölkelt. — Átkozott vénje­­ mormogó fogait csikor­gatva, mindjárt megoldom én a nyelvedet. Pisztolyt ránta elő zsebéből. A grófné a fegyver látására hevesen megráz­­kódott. Feje erősen reszketett, kiterj észte kezeit, mintha el akara hárítani magától a pisztolyokat, aztán hirtelen visszahanyatlott, és mozdulatla­nul maradt. — Előre ! Vessünk véget a gyermekeskedé­seknek, mondá Hermann, kezénél fogva a gróf­­nét. Utóljára kérve kényszerítem kegyedet: megnevezi-e nekem a három kártyát vagy nem? A grófné nem felelt. — Ő halva volt. (Folytattatik.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék