Budapesti Hírlap, 1858. szeptember (199-223. szám)

1858-09-01 / 199. szám

Pest, Szerda HIVATALOS RÉSZ. öcs. k. Apostoli Felsége a belü­gymi­­nisterhez következő legfelsőbb kéziratot méltóz­­tatott kibocsátani: „Kedves báró Bach! Minthogy a Horvát és Tót királyságaimból, a Szerb­vajdaság és Temesi­ bánságból, továbbá Erdély nagyfejedelemségből származott if­jak számára, aránylag a birodalmam más országai számára fönnálló alapítványhe­lyekhez, a theresianumi academiában tete­mesen kevesebb alapítványhelyek léteznek, ennélfogva kegyelmesen indítva érzem magamat . Horvát és Tót királyságaim számára három, a Szerb vajdaság és a Te­mesi-bánság számára három, Erdély nagy­fejedelemség számára négy állam-alapít­ványi helyet a theresianumi akadémiában alapítani. Ezen rendeletem végrehajtása végett ön a megfelelő intézkedéseket megteendi.“ Laxenburg, aug. 26. 1858. Ferencz József s. k. , cs. k. Apostoli Felsége a belü­gymi­­nisterhez következő legfelsőbb kéziratot méltóz­­tatott kibocsátani: „Kedves b­ár­ó Bach! Azon szándék­ban, hogy érdemteljes hivatalnokok és ka­tonák hátrahagyott lánygyermekei Horvát és Tót királyságaimban, Erdély nagyfeje­delemségemben , továbbá a Szerb vajdaság­ban és Temesi-bánságban a birodalmam többi országaira nézve fönnálló haiti alapít­ványi helyekben és ellátási ösztöndíjakban részesíttessenek, kegyelmesen indítva ér­zem magamat, ezennel három alapítvány­­helyet és három ellátási ösztöndíjt a Hor­vát és Tót királyságaimból, négy alapít­ványhelyet és négy ellátási ösztöndíjt az Erdély nagyfejedelemségeiből, végre há­rom alapítványhelyet és három ellátási ösz­töndíjt a Szerb vajdaság és Temesi-bánság­­ból való jelöltnek számára alapítani. Az ezen alapítvány­helyek és ellátási ösztöndíjak megnyerésének föltételeit ille­tőleg, melyeknek megadása Nekem fönn­tartva marad, az erre nézve fönnálló ala­pítványi szabályok érvényesek. Ezen rendeletem végrehajtása végett ön a megfelelő intézkedéseket megteendi.“ Laxenburg, aug. 26. 1858. Ferenci József s. k. Öcs k. Apostoli Felsége sajátkezű­leg aláirt okmány által birkenhamni Brzesina Fe­­rencz cs. k. őrnagyot az 55-ik gy. ezrednél, mint az austriai vaskoronarend harmadik oszt. lovag­ját, e rend szabályai értelmében, az au­striai bi­rodalom lovagi rangjára legkegyelmesebben fölemelni méltóztatott. ö cs. kir. Apostoli Felsége sajátkezű­­leg aláirt okmány által Habernagel Antal cs. kir. alezredest a 30 sz. gy. . serezredben, az austriai birodalom nemesi rangjára legkegyel­mesebben fölemelni méltóztatott. Ö cs. k. A­p­o­st o­­­i Felségedé, ang. 11 -ki legfelsőbb határozata által d’Elvert Keresz­­tély pénzügyi tanácsost a morva-sziléziai pénz­ügy-igazgatóságnál, második főpénzügyi taná­csossá ezen orsz. pénzügy-igazgatóságnál legke­gyelmesebben kinevezni méltóztatott. Ő cs. k. A­p o­s­t o 1 i Felségei, é. aug. 12-i legfelsőbb határozata által kanonokokká a ber­­gamoi székeskáptalannál Alessandro Valse­­chi rectort a S. Alessandro püspöki növeldei gymnasiumi intézetben ugyanott, továbbá Pietro Speranza rectort a püspöki növeldei gym­nasiumi intézetben Celanában, és Paolo Carmi­­n­a­t­i prépost-lelkészt a S Grata inter Vites-nél, legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. Ó cs. k. Apostoli Felsége f. hó Wll­ki legfelsőbb határozata által legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy H­o­s­p Vincze rendőrbiztos, a braunschweigi bgi oroszlány Henrik-rend kiskeresztjét elfogadhassa és visel­hesse. A cs. k. Apostoli Felsége f. é. aug. 11-ki legfelsőbb határozata által legkegyelme­­sebben megengedni méltóztatott, hogy dr. Bra­ch­e 11­­ Hugo Ferencz fogalmazási segéd a ke­reskedelmi ministeriumban, a neki adott szász­­koburgi tudomány- és művészeti érmet zöld sza­lagon elfogadhassa és viselhesse. Ö cs. k. A­p­o­s­t­o­l­i F­e­l­s­é­g e­f. évi aug. 11-ki legfelsőbb határozata által legkegyelme­sebben megengedni méltóztatott, hogy báró Schönstein Károly cs. k. kamarás és nyug. ministeri tanácsos, a pápai Krisztus-rendielt; gr. Gailenberg Hector cs. k. kamarás a johan­­nita-rend díszkeresztjét; — nemes dr. H­ö­n­i­g­s­­b­e­r­g Benedek cs. k. fürdőorvos Wildbadh-Ga­­steinban, az ottomán Medzsidié-rend ötödik osz­tályú és Hoffmann János a bécsi józsefvá­rosi színház igazgatója, a szász-kóburgi rgi mű­vészet- és tudományi érmet zöld szalagon elfo­gadhassa és viselhesse. Ö cs. kir. Apostoli Felsége az alább­nevezett tengerészhadból valóknak legkegyel­­­mesebben engedélyt adni méltóztatott, hogy a nekik adott idegen rendjeleket elfogadhassák és viselhessék ;­­ és pedig : báró Sterneck Miksa sorhajó hadnagy a pápai bene merenti első osztályú arany érmet és Zenkovich Ferencz fregát hadnagy ugyanazon második osztályú érmet. öcs. k. Apostoli Felsége f. é. jul. 10 ki legfelsőbb határozata által a szabad Frank­furt városa consulává kinevezett kereskedő H­it­ter­o­t­h Károly kinevezési okmányának a csá­szári exequaturt legkegyelmesebben megadni méltóztatott. Ö cs. k. A­p­o­s­t­o­l­i Felsége f. é. aug. 1-ji legfelsőbb határozata által Koffler Károly triesti nagykereskedőnek a triesti toscanai nigi fő consulságnál neki adott tiszt, alconsuli állás elfogadására legkegyelmesebben engedélyt adni méltóztatott. Az igazságügyminiszer Huf József ideiglenes törvényszéki segédet a sopronyi közig. terület szol­­gabiróhivatalainál, végleges törvényszéki segéddé, jelen alkalmazásában meghagyatás mellett, és Z­u­­b­e­r Kálmán figyelőt ideiglenes törvényszéki se­géddé a kaposvári megyetörvényszékhez utalás mel­lett kinevezte. NEMHIVATALOS RÉSZ. Zsófia Főherczegné Ő császári Fensége a Fenséges Koronaherczeg születése örvendetes eseményének alkalmából 500 frtnyi összeget s® September 1.1858. Megjelenik e lap, vasárnap as ünnep utáni napokat kivéve, mindennap reggel. Előfizetési díj: Vidékre: félévre: 10 frt évnegyedre: 1 frt. Helyf* ben : 1 é 1 é­v­r­e 8 frt, évnegyedre: 4 frt. — ÁhirdetésekC s*r Halábozott Borának egyszeri beiktatásáért 0 kr, többszöriért pedigré kr sz mu­tatik. — Egyes szám 70 pkr. Szerkesztői iroda: E­gyetemutc­a l-®ő •• emelőt©11» TARTALOM: HIVATALOS RÉSZ. , NEMHIVATALOS RÉSZ. Legmagasb kedvezm­énykiter­­jesztése. Jótékony adomány. Az „Oestr. Corr.“-ból. Politikai napi szemle. Rá bízathato­k­­ az elemi isko­latan­itókr­a, hogy a népnek az okszerű gazdálkodásban vezetését kezeljék? B­é c­s. (Jótékony adakozások és ünnepélyek a fenséges Koronaherczeg születése alkalmá­ból. Vegyesek.) Napihirek­ és események. Kü­lföld: Anglia. (Az angol lapok és főleg a „Times“ Gr. Persigny beszédéről. Ayrton alsóházi tag Ch­erbourgról.)F­r­a­n­­cziaország. (Gr. Persigny beszédé­­nek az angol szövetségre vonatkozó része.) Ázsia. (A peihói erődök.) Távirati tudósítások. — Színházi előadások.— Börze. — Duna­­v­i­z­á­s 1­á 8. T­á­r­c­z­a. (Az irodalmi mozgalom Spanyolor­szágban.) Kiadó hivatal van : Egyetem-utciában, L­ ik­oiám alatt. (Aldsinnt előfizethetni helyben: a lep kiadó hivatalában, Egyetem-utca» 1-dik szám, földszint; vidéken minden os. kir. postahivatalnál. — Előfizetést tartalmazó levelek a caim, lakhely s utolsó posta feljegyzése ■ellett a pénzzel együtt bérmentesítve egyenesen a kiadó hiva­talhoz utasitandók, méltóztatott kegyelmesen ajándékozni a pesti gyermekkórház számára. Ö cs. k. Apostoli Felsége f. évi aug. 10-től kelt legfelsőbb határozatánál fogva, leg­kegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy ugyanazon kedvezmény, melyet a József-akadé­­miából kikerült al­orvosok, a polgári sebé­szek fölötti föltétlen elsőbbségre vonatkozólag sebészi polgári­ állam alkalmazásokon folyamo­dásoknál élveznek, a polgári osztályból belépett alorvosokra is kiterjesztessék, ha azok a hadse­regnél hat évig feddhetetlenü­l szolgáltak. Továbbá Ő Felsége ugyanazon legfelsőbb határozatnál fogva, az al­orvosoknak a XII- dik napdíj-osztályba besoroztatását legkegyelmeseb­ben megrendelni méltóztatott. Ezen legfelsőbb határozat azon hozzátétellel hirdettetett ki, miszerint a polgári osztályból a tábori-orvosi szolgálatba belépő sebészek, a cs. k. hadsereg számára a szervezési szabály értel­mében, nincsenek többé négy évi szolg­­ati kö­telezettség alá vetve. „A „Wiener Zig“ tegnapi száma, a Rudolf­­alapítvány közzététele által a közönség számára örvendetes meglepetést készített. Szép l lélek­emelő gondolat volt, az emberiségnek szenvedő,­­ nagyrészint gyámoltalan részéről gondoskodni. Az adományzás módja, azon körülmény, misze­rint az egészen legkegyelmesebb Urunk Császá­runk segédeszközeiből foly, s az alapítvány ki­tűnő üdvös volta, szép jelentő­ségű mozzanatok, melyek mutatják, mily jótékony s szeretetteljes érzület uralkodik a legmagasb körökben. A föl­ajánlott telek igen kedvező fekvésű; az alapít­ványnak ezer betegágyra kiszabása oly tetemes, hogy a székváros egésségügyi intézetei az által valóban nagyszerű, s ama nagyobb - népesebb Bécsrei tekintetnek, melyet a Fenséges Korona­­herczeg egykor maga előtt találand, megfelelő kiterjedést fognak nyerni.“ (D. C.) Pest, augustus 31. # (Politika*! napi­ szemle.) Azon elkesere­dettség, mely Pázisban nem annyira Anglia mint inkább a mostani angol kormány ellen uralko­dik, új táplát nyerend, ha azon hir, miszerint az angolok ismét a maguk rovására cselekedtek oly ügyben, melyben Francziaországgal karöltve kellett volna járniok. A Madagascar szigetén lakó hóvák köztudomás szerint néhány európai tengerészt meggyilkoltak s a két nyugati hata­lom föltette magában, miszerint ama úja a népet e kegyetlenségért meglakoltatja. J£08t pedig — Francziaország közremunkálását be sem várva — az angolok maguk a J­auritius sziget előtt horgonyzó „Scindian“ nevű hajójukat kiküldték, hogy a meggyilkolt tengerészeket megboszulja. Hanem, miként már tegnap fejtegettük, a mér­ték már annyira megtelt, hogy egy panasz­­szal több vagy kevesebb szóba sem jő. Palmerston lordnak múlt kedden andientája volt Napoleon császárnál s a ma érkezett párisi lapok azon né­zetünkben osztoznak, miszerint a lord utazása csakugyan politikai czélú, vagy, — még világo­sabban — hogy Páriában uj whig-ministerium hatalomra léptetésében fáradoznak. Ezért ma­gasztalta Persigny, Palmerston barátja, oly igen nagyon az angol szövetséget, — nem mivel e szövetség még fönnáll, hanem mivel újra helyre­állíthatni vélik — még pedig, at figura docet, az utolsóelőtti angol kabinet tagjainak segélyével. E fáradozás sikere természetesen még bizonyta­lan. A torykra nézve azonban minden körülmé­nyek közt csak két út marad: vagy meghunyász­kodni,és Francziaország kegyét hajhászván, a fe­nyegető viharnak talán még elhárítását megkí­sérteni, vagy pedig az eddigi úton még tovább menni, Francziaország ellenében határozottan el­lenséges állást foglalni és a hatalmat, míg még kezükben van, az ellenpárt terveinek szétrontá­­sára minden erélylyel felhasználni. A mostani kabinet legtöbb tagjának báránytermészetétől azt várhatni, hogy az e­l­s­ő utat választandják, ámbár meg vagyunk győződve, hogy ez cseppet sem fog használni s Napóleon császárt csak meg­­erősitendi azon hitben, miszerint amaz urak ré­széről — ha barátjai — mit sem remélhet, — ha ellenes, mitől sem tarthat. Az minden gyönge és határozatlan politikának sorsa, hogy se elle­neinek ártani, se barátjainak használni nem tud. A török ministerek úgy látszik érzik az imént kimondott igazságot,­­ daczára annak, hogy a hatalomnak valóban csak minimumával bírnak, legalább azt, a­mennyire csak lehet, használják, így Ali pasa a montenegróiak kolazsini öl­döklései ügyében — az orosz franczia diploma­ta akaratának ellenére is ö körsürgönyt inté­zett az európai hatalmakhoz, melyet e hatalmak stambuli képviselőinek kézbe ölttetett.De az orosz és franczia követ vonakodott e sürgöny elfogadá­sától. Ali pasát még ezen gorombaság sem vetette ki a contenanceból, hanem sürgönyét egyszerűen a párisi és sz.-pétervári török követhez küldte, hogy ezek juttassák az illető kormányok kezébe. Anglia a török nagyvezér eljárását helyeslé s Austria szintén­­ lesz-e sikere e lépésnek s megadják-e az európai hatalmak a kívánt elég­tételt, az még kérdés, de Ali pasa erélye min­den kétségen kívül áll; a többiről ő nem tehet; altra posse nemo tenem­r! A „Times“ nagy kegyelmesen szól Persigny gróf beszédjéről, azaz annak Angliára vonatkozó részéről. Hogyis ne ? Mikor Persigny azt mondja, hogy Anglia barátsága Francziaországra nézve úgyszólván nélkülözhetlen, az angol lapok csak nem fognak ez ellen tiltakozni, valamint az ellen sem, hogy Angliának nincs szándéka Fran­­cziaországot megtámadni, hanem, mondja a „Times“, jó volna, ha Persigny gróf arról is biz­tosítaná a világot, hogy Francziaországban nem létezik megtámadási szándék Anglia ellenében. A­mi a grófi szónoklatnak Francziaország bel állapotára vonatkozó részét illeti, a „Times“ egyszerűen azt jegyzi meg, miszerint nincs ér­dekében, e részt bírálgatni, hogy azonban úgy lát­szik előtte, mintha Persigny több ügyességgel mint igazságszeretettel szólt volna. A minap említettük, hogy a régi bretagnei nemesség a császári körút alkalmával visszavo­­nultságban tartá magát s korántsem hallatott „az őrjöngéssel határos“ örömriadást; az „Union“ nyilatkozatáról is szóltunk ; ma hozzá kell ten­nünk, hogy a„Constitutionnel“ az„Union“nak felel és három hosszú hasábon — talán az ünnepé­lyekben részt vett nemesi családokat sorolja elő ? nem, hanem a legitimisták ellen polemizál, vagy inkább önmaga ellen, mert a polémia teljesen indokolatlan, ha, miként a „Constitutionnel“ el akarja hitetni, az összes bretagnei nemesség, kevés kivétellel, a császári párnak hódolatát ta­­nuslta. . . . Ezek után nem tudjuk, kitüntetés vagy büntetés-e az a bretagnei régi nemességre nézve, hogy a császár vagy fiát vagy unokaöcs­­csét — tehát mindenesetre egy Napóleont — „bretagnei herczeggé“akarja kinevezni. Rábizab­alik-e az elemi iskolataní­­tókra, hogy a népnek az okszerűbb gazdálkodásban vezetését kezeljék? A porosz-rajnai gazdasági egyesület f. sept. 26—29 -én tartandja 25 évi jubilaeumát Bonn városban ; az egyesületi közgyűlésre első kérdé­sül van kitűzve a fölülírtani kérdés, másodikul még következő kérdéssel folytattatván : Mennyiben e kérdésre nem tagadó volna a vá­lasz, micsoda újításra van szükség a tanítókép­ző intézetekben, hogy a tanító jelöltek ama fel­adatnak minél tökéletesebben megfelelhesse­nek ? E kérdések minket nem kevésbbé érdekel­nek mint Poroszországot, s annyival inkább köz­életünkbe vágnak , mert mezőgazdaságunkat illetőleg épen egy nagyszerű kezdemény gyöke­res átalakulás küszöbén állunk, mindenek fölött a nép gazdasága körül, hol az eddigi nagyon is külterjesség helyett okvetlen és minél előbb egész belterjességre kell törekednünk. Hogy e tárgy körül a néptanítóknak igen sok, mondhatnám talán legtöbb hasznukat lehetne venni, igen valószínű. Hiszen ők értelmes, okos, józan emberek, kik oly egyszerű, természetes dolog iránt, mint milyennek a nép gazdászatá­­nak, még a belterjesség után is kell lenni, ma­guknak könnyen alapos ismeretet szerezhetnek, mindenesetre könnyebben és tökéletesebbet, mint a közönséges pár, ki­műveltségben, a segéd­tudományok leírásában sokkal mögöttük áll. E mellett a nép mintegy már gyermeksége óta megszokta, hogy általuk oktattassék. És mily rendkívüli hatásra lehetne számítani, ha az országban szerteszéjjel 8000 értelmes egyén, mennyire az elemi tanítók számát kerek szám­mal tenni lehet, legrendesebb és legtermésze­tesebb foglalatosságában oktatóul állna a nép előtt! A mezőgazdaság tudománya nem is oly idegen tan a néptanítók állásától, mint némelyek hi­szik , állítani szeretik. Hiszen ez a legelső gya­korlati reál-tudomány. És a tanító már maga is mintegy állásánál fogva hivatva, kényszerítve van ennek gyakorlati folytatására, mert rendes

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék