Budapesti Hírlap, 1858. október (224-250. szám)

1858-10-01 / 224. szám

Budapesti Hírlap 224. sz- HIVATALOS ÉRTESÍTŐ. October 1. 1858. Hirdetmények. (1069*) (3-8) Az újonnan felállított pesti cs. k. gymnasiumnak első 4 osztályába való felvétel iránti beírás mától fogva az is­kolaépületben (redout-épü­let, ezelőtti reáliskola) történik. Kelt Budán, sept. 28-án 1858. Cs. helytartósági osztály evn. (813*) (3—7) A magas cs. k. belügyministeriumnak f. évi július 9-n 15958 sz. alatt kelt kibocsát­­ványa folytán, a katona-váltsági díj az 1859-dik évre egyezer ötszáz (1500) austr. értékű forintban állapíttatott meg. Mi is oly hozzáadással tétetik közhírré, hogy azon jövő évbeli katona kötelesek­nek kik a katonának soroztatás aluli kö­telezettségtől magukat 1500 auszr. értékű forintnyi díj letétele által megváltani akar­ják, előjegyeztetésü­k iránt az illető poli­tikai járási hatóságnál folyó évi october hóban okvetlenül folyamodniok kell; el­lenkező esetben maguknak tulajdoníthatják, ha a későbben érkező folyamodványok nem fognak tekintetbe vétetni. Buda, julius 16-a 1658. A cs. k. helytartósági osztálytól. (815*) , (3—7) A magas cs. k. belügyministeriumnak f. évi julius 9-én 15958/2658. sz. alatt kelt kibocsátványa folytán ezennel közhírré tétetik, hogy azon katonakötelezetteknek, kik a jövő évben a katonának soroztatás alóli kötelességtől a bírói törv. lap 1858. évi XXV. db 96. sz. a. közzétett s egyezer ötszáz (1500) austriai értékű forintban meg­állapított díj letétele által magukat meg­váltani akarják, a díj letétele iránti előre­­jegyeztetésük végett az illető politikai já­rási hatóságnál folyó évi oktober hó folytában múldatlanul fo­lyamodniok kell, mert különben csak ma­guknak tulajdoníttatnák, ha a későbben benyújtott folyamodványok nem fogjának tekintetbe vétetni. Kassa, julius 20-án 1858. A cs. k. helytartósági osztálytól. (820*) (3-7) A birodalmi törvénylap XXV. darabja 96* száma szerint az 1859. évre a katona­ságtól­ felmentés dija ezer­ötszáz _ (1500) austriai értékű forintban megállapittatott. A katonai szolgálatbani helyettezést tár­­gyazó 1856. február 21-ki szabály 5 §-a értelmében azon katonakötelezettek, kik a katonai szolgálatba lépéstől a dij lefize­tése mellett meg akarnak menekedni, az ujonczozást megelőző oktober havában állí­tási járásuk közigazgatási hatóságához elő­jegyzésért tartoznak folyamodni. Hogy tehát ezután magát senki, a­mint ez idén is történt, a fent említett szabály s illetőleg anak idézett rendelete nemtudá­sával ne mentegethesse, a magas belü­gy­­ministérium f. é. julius 9-én 15958/2658. számú kibocsátmánya folytán már jó előre ezennel közhírré tétetik, hogy mindazon jövő évi 1859. katonakötelezettek, kik a hadseregbei besorozás alól a fentnevezett 1500 frtnyi dij lefizetése mellett fölszaba­­dittatni akarnak, előjegyeztetésükért­­. 1858. october havában tartozási helyük járási hi­vatalánál annál bizonyosabban folyamodja­nak, mert különben később beadott folya­modványaik minden tekintet nélkül vissza fognak utasittatni. Nagyvárad, julius 20-án 1858. A cs. k. helytartósági osztálytól. Árverések. (2993) : (1—8) 7137. Az aradi cs. k. megyei törvény­szék részéről ezennel közhírré tétetik, hogy Nagy Péter aradi lakos részére a megítélt 400 párt tőke s törvényes járulékai ere­jéig Fazekas János kovács­mester Arad belvárosi 374. sz. a. háza a hozzátartozó bel­telekkel együtt, a cs. k. megyetörvény­széki épületben helyezett városi telek­könyvi hivatalban (Steiniczer-ház II. eme­letében) e f. évi oct hó 25 én, nem sike­rülés esetében nov. 25 én mindenkor d. e. 10 órakor a legtöbbet ígérőnek közárveré­sen el fog adatni. Az elárverelendő vagyon becsüára és az árverési feltételek a megyetörvényszéki irattárban hivatalos órák alatt megtekint­hetők. Mindazon hitelezők, kik magukat az eladandó jószágra a nyilvánkönyvekbe a beiktatásnál fogva jelzálogi jogot nyertek­nek vélik, felhivatnak, hogy azt az eladásig bejelentsék, mert különben a vételár fel­osztása hírük nélkül is megtörténik, s ab­ból, a­mennyiben a vételár kimeríttetik, ki fognak záratni. Mindazon betáblázott hitelezők pedig, kik nem e bíróság helyén vagy annak közelében laknak, felszólíttatnak, miszerint a vételár elosztásának­ jogaik védelmezé­­sére e hivatali székhelyen meghatalmazottat nevezzenek, és annak nevét és lakását e bíróságnál bejelentsék, ellenkező esetben az ő veszélyükre és költségükre hivatalból fogván képviselő neveztetni, kinek a to­vábbi kézbesítések is történni fognak. Arad, aug. 25-n 1858. Cs. k. megyei törvényszék. (1994) (1—8) A szarvasi cs. k. szolgabirói hivatal mint bíróság által ezennel közzé tétetik, miként szarvasi lakos Bulinger Jakab ja­vára biróilag lefoglalt s 1000 pártra be­csült és nyilvánkönyvileg szent andrási Szabó Antal és neje nevére jegyzett 8 sz. alatti ház, f­ évi oktober hó 20 ik napjá­nak reggeli 10 órájakor a helyszínin a fel­mutatott helyeselt s e bíróság lóvásárá­ban mindenki­ által megtekinthető a lemá­soltatható feltételek mellett nyilvános ár­verésen el fog­adatni. Ezúttal mindazok, kik magukat a jószágra jelzálog­­jogot nyerteknek vélik,felhivatnak, hogy azt a jószág eladásáig annál bizonyo­sabban bejelentsék, mert ellenkező esetben maguknak tulajdonítsák, ha a vételár felosz­tása az ő hírük nélkül történik meg, s ha e miatt, a­mennyire az által a vételár kime­ríttetnék, ki fognak záratni. Egyszersmind oda utasíttatnak mindazon jelzálogos hitele­zők, kik nem a bíróság helyén vagy annak közelében tartják lakásukat, hogy jogaiknak a vételár következendő felosztása alkalmá­val­ megóvása végett, a bíróság helyén lakó felhatalmazottakat rendeljenek, s az eladás előtt azoknak nevét és lakását a bíróságnál bejelentsék, ellenkező esetben azok részére, kik ezen bejelentést elmulasztják, az ő ve­szélyükre és költségükre hivatalból fog kép­viselő neveztetni, kihez minden további kéz­besítések intézendők lesznek. Szarvas, sept. 16-­ 1858. Cs. k. szolgabirói hivatal. (2995) (1—3) A k.- csabai cs. k. szolgabirói hivatal mint bíróság részéről ezennel közhírré té­tetik, miként Bohus András csabai lakos részére id. Szikora Jánosnak Csabán 488. sz. alatt fekvő, telekjegyzőkönyvi 572. sz. alatt bejegyzett, jezálogolt s 1038 frt 45 pkrra becsült háza­t. évi november hó 17 . reggeli 9 órakor B.­Csabán a vá­ros­házánál nyilvános árverésen el fog ár­­vereztetni. Egyszersmind a netalán jelzálogos hitele­zők ezennel felhivatnak, hogy igényeiket a jószág eladásáig annál bizonyosabban be­jelentsék, mert ellenkező esetben maguk­nak tulajdoníthatják, ha a vétel­ár felosz­tása az ő hírük nélkül történik meg, s ha e miatt, a­mennyiben ez által a vételár ki­­meríttetnék, ki fognak záratni. Az árverési feltételek a bíróságnál meg­tekinthetők. B.-Csaba, September 16-a 1858-Cs. I. szolgabirói hivatal. (2996) I * (1-3) 7486. Az aradi cs. k. megyei törvényszék részéről közhírré tétetik, hogy özvegy Házy Miklósné született Bittó Mária as­szonyság e város kebelében iskola-utczán 441. sz. a. fekvő háza, ahhoz tartozó 1396 té­­ölnyi telekkel együtt, mely törvénye­sen 28,453 psrtra becsütltetett meg, Chorin Gusztáv aradi lakos részére 5000 .psrt megítélt öszlet s törvényes járulékai ere­jéig elárvereltetni rendeltetvén, ezen árve­résre két határnap, u. m. első határidőül f. évi oct. hó 15 ik, második határidőül pe­dig nov. 15-ik napjainak d. e. 9 órája oly megjegyzéssel tűzetik ki, hogy az elárve­relendő vagyon az első határnapon a becs­áron felül vagy becsáron, a második ha­tárnapon pedig azon alul is a legtöbbet ígérőnek el fog adatni. Tartozni fog az árverés a cs. k. megye­törvényszéki épületben helyezett városi te­lekkönyvi hivatalban (Steiniczer József­­ház II. emeletében). Az árverési feltételek a nevezett telek­könyvi hivatalban hivatalos órák alatt vagy felperesi ügyvéd Kornay Károly urnái (fő­tér Szabó testvérek háza első emeletében) megtekinthetők. Egyúttal figyelmeztetnek minden jelzá­logos hitelezők, valamint azok is, kik bár­­mily jogczim alatt ezen jószágra igényt tar­tanak, hogy követeléseiket a kitűzött ha­tárnapig annál inkább bejelentsék, mert elleneseire maguknak tulajdonítsák, ha be­folyásuk nélkül fog a vételár felosztatni Arad, aug. 16-án 1858. Cs. k. megyei törvényszék. (2997) [ (1-3) 1503. A kis-czeli cs. k. szolgabirói hi­vatal mint bíróság által közhírré tétetik, hogy Bezerics Mihály és neje Imre Juli­ánna egyházas-keszei lakosok mint nyer­tes felperesek részére Imre Sándor ugyan­ottani lakos mint vesztes alperestől 209 frt 7 pkr adóssági követelés s járulékai erejéig birói zálogképen lefoglalt, Egyhá­­zas-Kesző helységben s ennek határában 83. házszám alatt lévő egy negyed volt úrbéri telek, mely 600 portra van becsülve, 1. 1858. évi october hó 23-a először, ha pe­dig ez alkalommal a becsár meg nem igér­­tetnék, november hó 23-n másodszor, mind­két ízben reggeli 10 órakor a helyszínen nyilvánosan árvereztetni s a második ha­tárnapon szükség esetén a becsáron alul is eladatni fog. Venni szándékozók 40 párt bánatpénz­zel ellátva a fent kitett határidőkben a helyszínen jelenjenek meg. Felhivatnak tehát a netalán ezen va­gyonhoz magukat jelzálogi jogot nyertek­nek vélők, hogy azt a jószág eladásáig bejelenteni el ne mulasszák, mert ellenesei­ben maguknak tulajdonítsák, ha a vételár felosztása az ő hirük nélkül történik meg, s ha e miatt, a mennyire az által a vétel­ár kimerittetnék, ki fognak záratni. Kis-Czel, aug. 23-n 1858. Cs. k. szolgabirói hivatal. (2998) (1—3) 20802. A pesti cs. k. orsz. törvényszék által ezennel közhirré tétetik, hogy mi­után Schwendtler Józsefféle ingatlanságok végrehajtási árverése első határidő alkal­mával nem sikerült, a­z. 1858. évi julius 13-a 11462. sz. alatti végzésben folyó évi oktober 1- re megállapított második árve­rési határidő, melyben az említett ingat­lan vagyon bevsáron alul is eladatni fog, hatályban marad. Pest, September 21-n 1858. Cs. k. orsz. törvényszék. (2999) (1-8) 2305. A kapuvári cs. k. szolgabirói hi­vatal mint bíróság részéről közhirré téte­tik, miszerint Fischer Dávid kérelmére 704 frt 33 pkr tőke f­okozatai végett Kalmár György adósfélnek nejével Vörös Erzsé­bettel közös , Babothon 226. sz. a. fekvő, és 4415 pártra becsült­­ volt úrbéri telke Baboton a jegyzői lakban a bíróságnál megtekinthető feltételek mellett az 1858. november 22-n első ízben, dec. 22-n másod­ízben, mindannyiszor reggeli 9 órakor tar­tandó nyilvános árverés útján el fog adatni. ___, __________ ...... Egyúttal mindazok, kik magukat e birtokra annál bizonyosabban bejelentsék jelzálogi jogot nyerteknek vélik, felhivatnak, hogy azt a birtok­eladásig e bíróságnál annál bizonyosabban bejelentsék, mert ellenkező esetben ezen mulasztásból eredő következ­ményeket maguknak tulajdoníthatják. Kapuvár, sept. 12 , 1858. Cs. k. szolgabirói hivatal. (3000) (1—3) 19749. A pesti cs. k. orsz. törvényszék részéről közhirré tétetik, miszerint Wind Lőrincz és neje Katalin örököseinek fo­lyamodásuk folytán a hagyatéki tömeg­hez tartozó, telekkönyvileg Wind Lőrincz és Katalin nevére irt, biróilag 7609 frt 20 pkrra becsült és Pesten Józsefvárosi konti­­nterában 1198/35. sz. alatt fekvő háznak, mai napon 19749. sz. alatt kelt végzéssel az önkéntes árvereztetése elrendeltetvén, annak megtartására f. évi oct. 30-a d. e. 10 óra e bíróság tanácstermében (megye­ház II. emeletében) fűzetett legyen ki. Venni szándékozók erről azon hozzáté­tellel értesittetnek, hogy az árverés alkal­mával mindegyik a becsár 5% előpénzül letenni­­ továbbá hogy az árverezés a tu­lajdonosok önkéntes folyamodásuk folytán történik, ennélfogva a házra biztositott hitelezőknek zálogjogai az eladási árral tekintet nélkül fentartatnak. Pest, sept. 7-­ 1858. Cs. k. orsz. törvényszék. (3001) (1-3) A pesti cs. k. kereskedelmi törvényszék részéről közhirré tétetik, miszerint Fabri­­cius Endre úgy v. mint Hitsek Vilmos csőd­­tömeggondnoka kérelme folytán f. é. oct. hó 7-n és szükség esetére oct. hó 21-ik nap­ján , mind­enkor d. e. 10 órakor a fő­uton 3. szám alatt a fent érintett csődtömeghez tartozó 6688 frt 54 pkrra becsült különb­­féle ingóságok, jelesen női kész öltözékek s női ruha-kelmék biróilag kész­pénz fizetés mellett árvereztetnek, s azon esetre, ha ezen tárgyak az első határnapon becsülétt, vagy azon felül el nem adathatandnak, a máso­dik árverésnél a legtöbbet ígérőnek min­den esetre becs-i­én alul is át fognak en­gedtetni. Pest, sept. 9-­ 1858. Cs. k. kereskedelmi törvényszék* (2923) (3—3) A nagyváradi cs. k országos törvény­szék részéről ezennel közhirré tétetik, hogy a folyó évi augu­tus 16-ról 4907. sz. alatt kelt végzés folytán, nagyváradi lakos An­­nány János részére lefoglalt, nagyváradi Halász László tulajdonához tartozó, V­­álasziban 3841/2 szám alatt fekvő s 2600 pengő forintra becsült háznak birói ár­verés utján leendő eladása megrendelte ezt A helyszinen tartandó árverésre két ha­tárnap tűzetik ki, u­­m. f. é. oct. 28 ik és ha a becsár ekkor meg nem igértetnék, f. évi november hó 27-ik napjának d. u. 3 órája, megjegyezvén, hogy a vevő az ezen házra zálogilag biztosított adósságokat a vételár erejéig e törvényszék utasítása szerint elvállalni tartozik és hogy a hite­lezők zálogjogukat az eladásig e törvény­széknél annál bizonyosabban jelentsék be, minthogy különben maguknak kellene tu­­lajdonítaniok, ha a vételár felosztása hoz­zájárultok nélkül történnék, s ők ez­által, a­mennyiben a vételár felosztásilag el­fogyna, kizáratni fognának. Egyébiránt az árverésnek többi feltéte­lei, valamint a becslési oklevél e törvény­széknél a hivatalos órákban megtekint­hetők. N.-Várad, sept. 1-n 1858. Cs- k. orsz. törvényszék. (2937) : (3-3) 1984. A gyulai cs. k. megyei törvény­szék részéről közhirré tétetik, hogy J­ius Pálnak Merza Lázár elleni 60 pfrt köve­telés s járuléka erejéig a telekjegyzőkönyv 1898. sz. a. fekvő s 140 pfrtra becsült háza és 200 pengő forintra becsült 6,000 tőkés szölleje a helyszinén birói árverés utján le­endő eladása megrendeltetett. Az e tör­vényszéknél tartandó árverésre két határ­nap, u. m f. évi oct. 8-a és nov. 12-e mindenkor d. e. 10 órája t­zetett ki. Miről a venni kívánók oly kijelentéssel értesittetnek, hogy a vevő a jószágon jel­zálogilag biztosított adósságokat a vételár erejéig Túrói utalványozás szerint átvál­lalni köteles. Felhivatnak egyúttal mindazok, kik ma­gukat a nyilvánkönyvbei bejegyzés által zálogjogot nyerteknek vélik, miszerint azt a jószág eladásáig annál bizonyosabban be­jelentsék, mert ellenkező esetben maguknak tulajdoníthatják, ha a vételár felosztása az ö husi­, nélkül történik meg, s ha e miatt, a mennyiben az által a vételár kimerittet­nék, ki fognak záratni. Egyébiránt az árverésnek többi feltételei, valamint a becslési oklevél e törvényszék­nél a hivatalos órákban megtekinthetők. Gyula, sept. 18 án 1858. Cs. k. megyei törvényszék. (2938) IH. (3-3, 2102. A gyulai cs. k megyei törvényszék részéről ezennel közhirré tétetik, hogy Markus Mojsza és Szilágyi Mojszának Ko­­hási Tódor és János elleni 479 frt 24 pkr követelés s járulékai erejéig, ezeknek tjk. 10. sz. a. 400 pfrtra becsült háza s 300 pártra becsült szőllője és 35 telekjegyző­könyv alatt felvett s 240 pártra becsült háza és 200 pártra becsült szőllője, a Gyula vá­ros­házánál birói árverés utján leendő ela­dása megrendeltetett. Az e törvényszéknél tartandó árverésre két határnap, u. m. oct. 15-e és nov. 12-e mindenkor d. e. 10 órája tűzetett ki kijelentetik, miszerint a vevő a jószágon zálogilag biztosított adósságokat a vételár erejéig a bírói utalv­ányozás szerint átvál­lalni köteles. Felhivatnak egyúttal mindazok, kik, ha­bár külön értesítést nem vettek is, magu­kat a nyilván könyvekbe a beiktatásnál fogva a jószágra jelzálogi jogot nyerteknek vé­lik, miszerint azt a jószág eladásáig .................. mert el­lenkező esetben maguknak tulajdoníthat­ják, ha a vételár felosztása az ő hírük nélkül történik meg, s ha e miatt, a­meny­nyire az által a vételár kimeríttetnék, ki fognak záratni. Egyébiránt az árverésnek többi feltéte­lei valamint a becslési oklevél e tervezők­nél a hivatalos órákban megtekinthetők. Gyula, sept. 17-én 1858. Cs. k. megyei törvényszék. (2958) " (3-3) 6833. A szegedi cs. k. megyei törvény­szék részéről Hubert András folyamodása folytán az ifjú Mári József szegedi lakos nevére irt, biróilag lezálogolt s 1485 pártra becsült következő ingatlan vagyon, u. m. a szegedi telekkönyvben 53. szak. 1676. szám 21 hold 360­0 tér el felső városi kaszállóföldnek jelen törvényszék irodájá­ban (megyeház földszint) leendő első iz­­beni árverésére határidőül folyó 1858. évi oktober hó 30-a, ennek nem sikerülte esetén pedig a második árverés határide­jéül f. évi nov. 30-ka délelőtti 10 óra követ­kező feltételek alatt tűzetik ki : az árve­rezni szándékozók 10 pretnyi bánatpénzt letenni, a vevő pedig a vételár egy fe­lét az árverés érvényességétől számítva 1 hó alatt a bánatpénz betudásával, má­sik felét az első fizetéstől számítva ismét egy hó alatt hat percent kamatokkal le­­fizetni, illetőleg a vételárt a jelzálogos hitelezők kielégítésére bírói utalványozás szerint fordítani köteles leend. Az átírási költségek a vevőt a vételáron kívül terhelendik. Felhivatnak mindazok, kik a­nélkül, hogy ezen árvereztetésről különösen értesittet­tek, a kérdéses jószágra nyilván köny­­vekbe történt bejegyzésnél fogva magukat zálogjogot nyerteknek vélik, miszerint azt az eladás napjáig e törvényszéknél beje­lenteni annál is inkább el ne mulasszák, minthogy ellenkező esetben a vételár hitük nélküli felosztásából származható káros kö­vetkezményeket önmaguknak kell tulajdo­nitaniok Szeged, aug. 31-­ 1858. Cs. k. megyei törvényszék. (2917) (3—3) 3610. A szombathelyi cs. k. megyei tör­vényszék által ezennel közhirré tétetik miszerint Vidos László hagyatéki gondnok által 1858. évi aug. hó 31-n 3610. szám alatt Trattner Katalin és Kilik Ignácz ha­­gyatéka ellen benyújtott folyamodásra az utóbb nevezettek hagyatékához tartozandó Szombathelyen kis kar­ utezában 167. szám alatt fekvő, 3000 pengő forintra becsült ház és tartozmányai törlesztése miatt végrehajtási nyilvános elárvereztetése el­rendeltetett s az első árverezés folyó évi oct. hó első napjára, a második pedig 1858.­ évi nov. hó 2-ik napjára mindenkor d. e. 9 órára a helyszínére kitüzetett. Melyre a venni kívánók oly kijelentés­sel hivatnak meg, hogy az elárverezendő ingatlan becsűjét s az árverési feltételeket a bírósági irodában megtekinthetik s azok mását vehetik, továbbá hogy a jószág az első árverezéskor a becsáron alul nem fog eladatni, és a vevő az arra netán jelzálo­gilag biztosított adósságokat a vételár ere­jéig a bíró utalványozása szerint átvál­lalni köteles. Egyúttal mindazok, kik magukat a nyíl­ván könyvbei beiktatás által az árvere­zendő jószágra jelzálogi jogot nyerteknek vélik, felhivatnak, hogy követeléseiket a jószág eladásáig annál bizonyo­­bban beje­lentsék, mert ellenkező esetben maguknak fogják tulajdoníthatni, ha a vételár felosz­tása hitük nélkül történene, s ha e miatt, a­mennyire az által a vételár kimerittet­nék, ki fognak záratni. Végül a venni kívánóknak men­tik, hogy magukat az árverési feltételek szerint 100 fit bánatpénzzel ellássák. Szombathely, sept. 1-én 1858. Cs. k. megyei törvényszék. (2960) (3—8) 3462. A zalaegerszegi cs. k. vár. kik. bíróság által közhirré tétetik, hogy Tes­­kándon elhalt Háry János után maradott s 600 pártra becsült */* volt jobbágytelek­nek nyilvános árverésen leendő eladatása az illető örökösök kérelme folytán újonnan elrendeltetvén, árverésre 1. évi oktober hó 29-ik napja délelőtti 10 órája a helyszinen ki­űzetett; árverési feltételek , hogy 100 pfrt bánatpénz leteendő árverés előtt, s hogy a kikiáltási ár 1029 pfrt lészen. Zalaegerszeg, sept. 10-n 1858. Cs. k. vár. kik. biróság. * 10 (2961) (3—3) 2119. A csepregi cs. k. szolgabirói hi­vatal mint bíróság részéről közhirré téte­tik, hogy felsőbb helyről érkezett 3471. számú engedélynél fogva néhai Domnáno­­vits Mátyás undi lakosnak hagyatékához tartozó, s annak utódit illető Undi köz­ségben 20. sz. alatt fekvő polgár­háza, a hozzá tartozó 5/1 e telki külső állománynyal, becsülve 1100 pártra, 1858. évi october 18-a és november 18 . mindenkor a d. e. 10 órában a helyszinen tartandó nyilvános árverés utján el fog adatni. Az árverési feltételek e cs. k. szolgabi­rói hivatal mint bíróság kiadó hivatalában a hivatalos órák alatt megtekinthetők. Csepreg, sept. 15-n 1858. Cs. k. szolgabirói hivatal. (2976) : (2—8) 2724. A pécsi cs. k. megyei törvényszék által ezennel közhirré tétetik, miszerint Bodonyi Rókus és társai által 1858. évi September hó 2-n 2724. sz. a. Boda Amá­lia kisasszony ellen benyujtott folyamo­dásra az utóbb nevezett Pécsett az úgy­nevezett balicsi völgyben 4140. hr. szám alatt fekvő, a pécsi 1052. telekjegyző­könyvben foglalt 1440 esztra becsült szel­­lejének, 520 esrt 48 kr­s járulékainak tör­lesztése miatt végrehajtási nyilvános elárve­­reztetése elrendeltetett, s az első árverezés f. évi nov. 15-ik napjára, a második pedig f. évi dec. 15-ik napjára"m­indenkor d. e. 10 órára kitüzetett. Melyre a venni kívánók oly­ kijelentés­sel hivatnak meg, hogy az elárverezendő ingatlan becsűjét s az árverési feltételeket a bírósági irodában megtekinthetik, s azok mását vehetik, továbbá hogy a jószág az első árverezéskor nem fog a becsáron alul eladatni és a vevő az arra jelzálogilag biz­tosított adósságokat a vételár erejéig a bíró utalványozása szerint átvállalni kö-Felhivatnak tehát egyszersmind mind­azok, kik a kérdéses jószágra nyilván köny­­vekbe történt bejegyzésnél fogva magukat jelzálogjogot nyerteknek vélik, miszerint azt az eladás napjáig bejelenteni annál inkább el ne mulasszák, mivel ellenkező esetben a vételárnak hitük nélkül leendő felosztását maguknak fogják tulajdonít­hatni. Végül a venni kívánóknak meghagyatik, hogy magukat az árverezési feltételek sze­rint 150 esrt bánatpénzzel lássák el. Pécs, sept. 10-­ 1858. Cs. k. megyei törvényszék. (2964) (3—3) 1966. A csepregi cs. k. szolgabirói hi­vatal mint bíróság részéről ezennel köz­hirré tétetik, miszerint Horváth József sop­­ronyi lakosnak folyamodása folytán, annak 120 pártnyi követelése fedezésére kereszté­nyi lakos Palatzk Mihály és neje Czitko­­vits Annának birói zár alá vett és 900 pártra becsült, Keresztényi községben fekvő 34. szám alatti zsellérháza, ahhoz tartozó udvartér és 494­0 öl házi kerttel egye­temben, 1858. évi október 28-a és novem­ber 27 . mindenkor a reggeli 9 órában a helyszinen Keresztényben tartandó nyil­vános árverés utján el fog adatni. Az árverési feltételek e cs. k. szolgabi­rói hivatal mint bíróság kiadó­ hivatalában a hivatalos órák alatt megtekinthetők. Csepreg, sept. 15-­ 1858. Cs. k. szolgabirói hivatal. (2962) 5 I ( -3) 2078. A csepregi cs. k. szolgabirói hiva­tal mint bíróság részéről közhirré tétetik, mikép felsőbb helyről 3463. sz. a. érkezett engedélynél fogva néhai Horváth Katalin férjezett volt Péteri­ Györgyné r.-szemerei lakosnak hagyatékához tartozó, ugyana­zon községben 49. sz. alatti telesház és 605­0 öl szántóföld, becsülve 280 partra. 1858. évi oct. 16-án és november 16-án mindig a d. e. 10 órában a helyszinen tar­tandó nyilvános árverés utján eladatni fog. Az árverési feltételek a cs. k. szolgabi­rói hivatal mint bíróság kiadó-hivatalában a hivatalos órák alatt megtekinthetők. Csepreg, sept. 15-­ 1858. Cs. k. szolgabirói hivatal. (2963) Fig (­­3) 1967. A csepregi cs. k. szolgabirói hiva­tal mint biróság által ezennel közhirré té­tetik, mikép Hajtó György keresztényi la­kosnak folyamodás­ folytán, annak 200 pfrtnyi követelése fedezésére, Horváth Jó­zsef ujkéri lakosnak ugyanazon községben birói zár alá vett 70. számú háza, ahhoz tartozó *­, telki külső állománynyal, be­csülve 2442 pártra, 1858. évi october 28-n és november 27 n mindenkor d. e. 10 órá­ban a helyszinén Ujkérett tartandó nyil­vános árverés utján el fog adatni. Az árverési feltételek e bíróságnál a hi­vatalos órák alatt mindenkor megtekint­hetők. Csepreg, sept. 15-n 1858. Cs. k. szolgabirói hivatal. (3002) (1—3) 3565. A félegyházi cs. k. járási kapi­tányság mint biróság által ezennel köz­hirré tétetik, miszerint Ivánits András fél­egyházi lakos mint felperes részére Kocsis Antal ugyancsak félegyházi lakos mint marasztalt alperesnek 250 partra becsült 5 hold külső galambos­ szántóföldje, f. évi november hó 26-án, nemsikerülés esetében pedig december hó 28 án mindenkor d. es­ti 9 órakor a becsáron alul is Félegyháza város­házánál nyilvános árverés útján el fog adatni. Egyúttal felhivatnak mindazok, kik ma­gukat ezen jószágra nyilván könyvbei beik­tatásnál fogva zálogjogot nyerteknek vélik, hogy ebbeli igényeiket az árverés ha­tárnapjáig a bíróságnál annyival is inkább bejelentsék, minthogy ellenkező esetben maguknak tulajdonítsák, ha a vételár fel­osztása az ő hírük nélkül megtörténend és ők, a­mennyiben a vételár kimeríttetnék, abból ki fognak záratni. Félegyháza, sept. 20-­ 1858. Cs. k. járási kapitányság. (3003) (1—3) 3786. Nyíregyházi cs. k. szolgabirói hi­vatal mint biróság részéről közhirré téte­tik, miszerint Garay András nyíregyházi lakos kérelmére, nyíregyházi lakos Mar­kus Balás és neje Garay Rozina tulajdo­nához tartozó, 1000 pártra becsült, Nyír­egyházán 1453. sz. a. létező telek, a rajta levő ház s egyéb épületekkel együtt i. é. dec. 4-ik napján s ha ekkor becsáron el nem kelne, jövő évi január 4 ik napján, mindkét ízben d. e. 10 órakor a cs. k. szolgabirói hivatal helyiségén nyilvános árverésen el fognak adatni. Melyre a venni kívánók oly kijelentéssel hivatnak meg, hogy az elárverezendő bir­tok becsűjét, s az árverési feltételeket a bírósági irodában megtekinthetik, a azok mását vehetik, továbbá az ingatlanc­ogok az első árverezéskor nem fognak a becsáron alul eladatni s a vevő az azokra jelzálogilag biz­tosított adósságokat a vételár erejéig a biró utalványozása szerint átvállalni kö­teles. Felhivatnak egyúttal mindazok, kik ma­gukat a nyilvánkönyvbei bejegyzés által zálogjogot nyerteknek vélik, miszerint azt a jószág eladásáig annál bizonyosabban bejelentsék, mert ellenkező esetben ma­guknak tulajdoníthatják, ha a vételár fel­osztása az ő hitük nélkül történik meg, s ha e miatt, a mennyire az által a vételár kimerittetnék, ki fognak záratni. ;- Nyíregyháza, sept. 18-­ 1858* Cs. k. szolgabirói hivatal. (2018) (2—3) 2399. A kapuvári cs. k. szolgabírói hi­vatal mint biróság által közhirré tétett ■ *------ ■ « taámho* fél ii mellékleti

Next