Budapesti Hírlap, 1858. október (224-250. szám)

1858-10-01 / 224. szám

Melléklet a Budapesti Hírlap 224-dik mikép a f. évi julius 16 - 1097. sz. alatt kelt végzéssel, Meller Mihály kérelmére 160 pírt tőke­s járulékai végett, Horváth Feren­ciét és neje Szemeti Máriát tulajdonul il­lető s Páliban 120. sz. alatt fekvő 5/1 te­lek a folyó évi September 20 ra kitűzött első árverésen el nem adattathatván, a f. évi october 20-n reggeli 9 órakor a hely­színen tartandó második végrehajtási ár­verés oly kijelentéssel tétetik közzé, hogy ezen birtok most már a 2733 frt becsáron alul is a legtöbbet ígérőnek eladatni fog- Kapuvár, sept. 24-n 1858. Csa­k szolgabirói hivatal. (2981) (2-3) 3205. A kaposvári cs. k. megyei törvény­szék által ezennel közhirré tetetik, misze­rint Németh Antal mint b. Geymüller Anna engedményese és felperes részére Stephaus Richard nemes­ dédi lakos és alperes ellen lefolyt váltóadóssági ügyben, és ez ideig 593 frt 43 pktra terjedő végrehajtási ösz­­veg erejéig f. évi julius hó 12-n a nemes­­dédi határban fekvő és biróilag 840 portra megbecsült 14 hold 1200­0 ölével számi­­tott szántóföld birtoka, elsőben f. 1858. évi october hó 28-a, a becsvár meg nem igérése esetére pedig másodszor ugyan­­. évi november hó 29-n a helyszinen reg. 10 órakor nyilvános árverés útján eladatni fog. Mire a venni szándékozók oly figyel­meztetéssel hivatnak meg, hogy az árve­rési feltételeket a bírósági irodában megte­kinthetik s azok mását vehetik. Megjegyeztetvén, hogy a vevő az ezen vagyonságra jelzálogilag biztosított adós­ságokat a vételár erejéig a bíróság uta­sítása szerint elvállalni tartozik. Egyszersmind mindazok, kik magu­kat a jószágra jelzálogi jogot nyerteknek vélik, ezennel felhivatnak, hogy igé­nyeiket a birtok eladásáig annál bizo­nyosabban bejelentsék, mert ellenkező esetben maguknak tulajdoníthatják, ha a vételár felosztása az ő hirük nélkül törté­nik meg s ha e miatt, a mennyiben ez ál­tal a vételár kimerittetnék, ki fognák záratni. Kaposvár, aug. 21-­ 1858. Cs. k. megyei törvényszék. (2982) (2-3) 3206. A kaposvári cs. k. megyei törvény­szék által ezennel közhirré téteik, misze­rint Stein Jónás kaposvári lakos és felpe­res részére Stephaies Richard­ nemes­dédi lakos és alperes ellen lefolyt váltóadóssági ügyben és ez ideig 1087 frt 59 pkrra ter­jedő végrehajtási öszveg erejéig f. évi jul. hó 12-n a nem 33 dédi határban fekvő és biróilag 1800 partra megbecsült 30 hold 1200­0 ölével számított szántóföld és rét­birtoka, elsőben f. 1858. évi oktober 28-a, a becsár meg nem igérése esetére pedig másodszor ugyan f. évi november hó 29-n a helyszinen reggeli 10 órakor nyilvános árverés utján eladatni fog. Melyre a venni kivánók oly kijelentés­sel hivatnak meg­, hogy az árverezési fel­tételeket a bírósági irodában megtekinthetik s azok mását vehetik. Tudtul adatván, hogy vevő a jószágon zálogilag biztosított adósságokat a vételár erejéig bírói utalványozás szerint átvál­lalni köteles. Egyúttal mindazok, kik, jóllehet ezen árverésről különös értesítvényt nem kap­tak, a nyilvános könyvbei bejegyzés által az eladandó jószágra jelzálog­­joggal bírni vélnek, felhivatnak, mikép jogaikat a bir­tok eladásáig annál bizonyosabban jelent­sék be, különben a vételár felosztása nélk U ülök történend , s ők abból, ha a vételár kimerittetnék, kizáratnak. Kaposvár, aug. 21-n 1858. Cs. k. megyei törvényszék. (2957) (2-3) 7107. A szegedi Cs. k. megyei törvény­szék részéről Branovítski szül. Petrovits Mária folyamodása folytán alperes Fodor Márton nevére irt, biróilag lezálogolt, Sze­geden fekvő következő ingatlanokra, u. m 83. szak. 4235. sz 324­0 öl a rajta lévő épületekkel 3814 portra becsült házi telek. 126. szak. 47. sz 1149 0 öl 260 portra becsült szőllő. 129. szak. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. számok alatt lévő, mindenik sz. alatti külön 900 - öl, öszvesen 760%10o holdat tevő és 2400 portra becsü­lt szőllők. 120. 121 szak. 3698. bz. 37603/1­06 hold 5878 frt 41 potra becsült kaszállóföld. 120. szak. 399. számú 4825/noo hold 656 frt 51 pktra becsült szőllő. 110. 112. szak. 218. sz. 793,/noo hold 1875 portra becsült homoki szőllő. 90. szak. 657. sz. l,M/n. hold, és 90. szak. 656. számú 794­0 öl, öszvesen 800 portra becsült szőllöföldek, felperesnő 4000 pírt tőke követelése s járulékai erejéig je­len törvényszék irodájában (megyeház föld­szint) leendő első izbeni árverésére határ­időül f. évi november hó 11-e, ennek nem sikerülte esetén pedig a második árverés határidejéül f. évi december 14 e délelőtti 10 óra a törvényszékileg megállapított s a törvényszék irodájában a hivatalos órák­ban megtekinthető feltételek alatt tűze­tik ki. Mindazon hitelezők, kik magukat az el­adandó jószágra nyilván könyvekbe, beik­tatásnál fogva jelzálogi jogot nyerteknek vélik, felhivatnak, hogy azt a jószág eladá­sáig annál bizonyosabban bejelentsék, mert ellenkező esetben maguknak tulajdoníthat­ják, ha a vételár felosztása az ő hírük nélkül történik meg, s ha e miatt, a meny­­nyire az által a vételár kimerittetnék, ki fognak záratni. Szeged, sept. 9-n 1858. Cs. k. megyei törvényszék, 183 * * * * * * * * * * 183­ .­­*) 10548. A pesti cs. k. orsz. törvényszék «érői közhirré tétetik, miszerint Joanno­s Irének folyamodására Stoffer Antal és JLiíJ ellen a mai napon 20548. ez. a. ?.«£- végzéssel, az ösz-utczában vényszéki . £-vvő’ Stoffer Antal és rbála nevére irt 20501 pártra biróilag ssttlt ház, végrehajtási fiztetésé­t megtartására második határidőül f.­­ oktober 20-ra délelőtti kilenc­ óra a törvényszék ülési teremében (megyeház II. emelet) azzal tűzetett légyen ki, hogy a nevezett ház ez alkalommal a becsáron alul is eladatni fog. Venni szándékozók erről azon hozzáté­tellel értesíttetnek, hogy az árverés alkal­mával mindegyik 1000 pártot előpénzt le­tenni, a vevő pedig a betáblázott adóssá­gokat a vételár erejéig bírói utalványozót.. szerint átvállalni köteles leend. A további árverezési feltételek, valamint a becslési jegyzőkönyv is a bíróság irat­tárában megtekinthetők. Felhivatnak továbbá mindazok, kik a­nélkül, hogy ezen árvereztetésről különösen értesítettek , a kérdéses házra nyilván­­könyvekbe történt bejegyzésnél fogva ma­gukat jelzálogot nyerteknek vélik, misze­rint azt az eladás napjáig e cs. k. tervszék­­nél bejelenteni annál is inkább el ne mu­lasszák, minthogy ellenkező esetben a vé­telár hírük nélküli felosztásából származ­ható káros következményeket önmaguk­nak kell tulajdonitaniok. Pest, September 14-­ 1858. Cs. k. orsz. törvényszék. (2969) (3-3) 335 g. A nagy-károlyi cs. k. szolgabirói hivatal mint bíróság részéről közhirré té­tetik, miszerint Strenberg Jakab n.-károlyi lakos felperes részére Bumbuy János den­­gelegi lakostól birósan lefoglalt s 1056 pártra becsült dengelegi 21. sz. alatt fekvő kisltartozmányos házastelek folyó évi oct. hó 14-n, nemsikerülés esetén november hó 12-n d­­e. 10 órakor a helyszínen nyilvá­nos bírói árverés útján el fog adatni. Egyúttal felhivatnak mindazok, kik ma­gukat ezen jószágra nyilván könyvbei beik­tatásnál fogva zálogjogot nyerteknek vélik, hogy ebbeli igényeiket az árverés ha­tárnapjáig a bíróságnál annyival is inkább bejelentsék, minthogy ellenkező esetben maguknak tulajdonítsák, ki a vételár fel­osztása az ő hírük nélkül megtörténend és ők, a mennyiben a vételár kimerittetnék, abból ki fognak záratni. Nagy­ Károly, sept. 10-n 1858. Cs. k. szolgabirói hivatal. (2966) (3-3) 3310. A n.-kanizsai C . k. szolgabirói hi­vatal mint biróság által közhírré tétetik, mi­szerint Szarasinosics János által folyó évi augustus hó 28 - 3310. szám alatt Davi­­dovits Ferencz és Wajda Katalin ellen benyújtott folyamodásra az utóbb nevezet­teket illető, Kis-Kanizsa m.-városban fekvő, 435. szám alatti 430 frtra becsült háznak és hozzá tartozó belsőségnek, 80 frt tar­tozás, 1854. évi october 15-től járó 6%-tes kamatok, 46 forint 31 krajcrár eddigi és további végrehajtási költségek törlesztése miatt végrehajtási nyilvános elárverez­­tetése elrendeltetett s az első árverezés folyó 1858. évi october hó 30-ik napjára, a második pedig f. évi november hó 30-ik napjára mindenkor d. e. 9 órára kit fizetett. Melyre a venni kivánók oly kijelentéssel hivatnak meg, hogy az elárverezendő bir­tok becsűjét,­­ az árverési feltételeket a bírósági irodában megtekinthetik, s azok mását vehetik, továbbá az ingatlanjogok az első árverezéskor nem fognak a becsáron alul eladatni s a vevő az azokra jelzálogilag biz­tosított adósságokat a vételár erejéig a bíró utalványozása szerint átvállalni kö­teles. Felhivatnak egyúttal mindazok, kik ma­gukat a nyilvánkönyvbe a bejegyzés által zálogjogot nyerteknek vélik, miszerint azt a jószág eladásáig annál bizonyosabban bejelentsék, mert ellenkező esetben ma­guknak tulajdoníthatják, ha a vételár fel­osztása az ő hírük nélkül történik meg, s ha e miatt, a mennyire az által a vételár kimerittetnék, ki fognak záratni. Végül a venni kívánóknak meghagyatik, hogy magukat az árverési feltételek szerint 40 párt bánatpénzzel lássák el. N. -Kanizsa, aug. 30 , 1858. Cs. k. szolgabirói hivatal. (2965) (3—3) 3198. A nagy-kanizsai cs. k. szolgabirói hivatal mint biróság által ezennel közhirré tétetik, miszerint Farkas György és per­társai által 1858. évi augustus hó 19-n 3198. sz. alatt Filak János kis-kanizsai lakos ellen benyújtott folyamodásra az utóbb nevezettet illető, Kis-Kanizsán 77. sz. alatt fekvő, 300 pengő forintra becsült ház és házikertnek 96 forint ,­ár és to­vábbi költségek törlesztése miatt végrehaj­tási nyilvános elárvereztetése elrendelte­tett s az első árverezés folyó évi november he­dik napjára, a második pedig 1858. évi december hó 3-ik napjára mindenkor délelőtti 9 órára kitüzetett. Melyre a venni kivánók oly kijelentés­sel hivatnak meg, hogy az elárverezendő jószág becsűjét s az árverési feltétele­ket a bírósági irodában megtekinthetik s azok mását vehetik, továbbá hogy a jó­szág az első árverezéskor nem fog a becs­­áron alul eladatni, és a vevő az arra jel­zálogilag biztosított adósságokat a vételár erejéig a bíró utalványozása szerint átvál­lalni köteles. Ennek folytán mindazok, kik magukat a nyilvánkönyvekbe a beigtatásnál fogva ezen jószágra nézve jelzálogi jogot nyerteknek vélik, felhivatnak, miszerint igényeiket a jószág eladásáig annál inkább bejelentsék, minthogy ellenkező esetre maguknak tulaj­donítsák, ha a vétel­ár felosztása hírük nél­kül fog megtörténni s ha e miatt, a meny­nyire az által a vételár kimerittetnék, ki fognak záratni. Végül a venni kívánóknak meghagyatik, hogy magukat az árverezési feltételek sze­rint 30 párt bánatpénzzel lássák el. N.-Kanizsa, sept. 3-n 1858. Cs. k. szolgabirói hivatal. Árverési visszahúzás. (2970) •­­ (8-3) 1784. A hevesi cs. k. szolgabirói hiva­tal mint bíróság részéről f. 1858. évi sept. 16 - 1695. sz. alatt Zakkay Mária mint néhai férje Hrioz Jánostól czimzett gyer­mekei gyámanyjának felperessége alatt Radics Pál ur ellen lefoglalt gabona-ne­mű­eknek f. 1858. évi oct. 14-re kitűzött árverés utjáni eladása foganatosítása, mint­hogy alperes felperesnek követelését kielé­gítette, fölöslegessé válván, az említett ár­verés ezennel visszahuzatik. Heves, sept. 24-­ 1858. Cs. k. szolgabirói hivatal. Csődök (2977) (2—3) A piliser cs. k. országos tervszék mint csődbíróság által ezennel közhirré tétetik , hogy M. L. Perl helybeli vatta-gyámoknak minden ingó, s azon koronaországokban, me­lyekben az 1853. jul. 28-tól kelt ideigl. csőd­­rendtartás hatályos, fekvő ingatlan vagyona ellen a csőd elrendeltetvén, perügyelőnek hit. ügyvéd Jordán József ur, helyetteséül pedig Funták Sándor ur neveztetett ki. Ennek folytán mindazok, kiket a csőd alá került vagyonhoz bárminemű igények illetnek, ezennel felhivatnak, hogy anokat írásban vagy szóval legföljebb 1858. dec. 20-ig ezen cs. k. orsz. tervszéknél bejelent­sék, mert ellenkező esetben ők, a netán őket illető tulajdoni, elsőbbségi vagy zá­logjogra nem tekintve, a csődtárgyalásból ki fognak rekesztetni, és a csődtömeghezi minden igényeiket el fogják veszteni. Egyszersmind a jelentkező hitelezők felszólíttatnak, hogy az ideiglenes tömeg­gondnok megerősítése, vagy más gondnok, nem különben a hitelező választmány és ennek helyettesének megválasztása, ugy­­szinte bukott által igénybe vett vagyonát­­engedési jótétemény megengedése végett­­. 1858. évi dec. 23 . reg. 10 órakor annál bi­zonyosabban jelenjenek meg, mivel külön­ben ezeknek kinevezése a csődrendtartás 44. §. rendeletéhez képest az ő veszélyükre hi­vatalból fog történni. Pest, September 18-án 1858. Cs. k. országos törvényszék. 72968) (2-3) 7910. Az aradi cs. k. megyei törvény­szék által közhirré tétetik, hogy Weisz Széli aradi kereskedőnő és lakosnő ellen a csőd megnyitása elrendeltetvén, perügy e­­lőtti s ideiglenes tömeggondnokul Murády János, helyetteséül pedig Miklósy Demeter ügyvéd urak neveztettek ki. Ennek folytán mindazok, kik a csőd alá került vagyonhoz bárminemű igényt tar­tanak , felszólittatnak, hogy igényeiket I. 1858. évi nov. 4-ik napjáig ezen cs. k. megyei tői veséknél mint csődbíróságnál je­lentsék be, mivel ellenkező esetben a ne­talán őket illető tulajdoni, elsőbbségi vagy­­zálogjogra nem tekintve, a csődtárgyalás­ból ki fognak záratni, és a csődtömeghez­ igényüket el fogják veszteni. Egyszersmind az ideigl. tömeggondnok megerősítése vagy más gondnok, nem különben a hitelező vá­lasztmány választása végett tárgyalási na­pul 1858. évi nov. 11-ik napja d. e. 10 órája oly figyelmeztetéssel tűzetik ki, hogy ha ezen törvénynapra a hitelezők közöl egy sem jelennek meg, a bíróság az ő veszé­lyükre a tömeggondnokot s a hitelező vá­lasztmányt kinevezendi. E törvénynapon fog a közadósnak a vagyonátengedés jog­­kedvezményeihezi igénye és a netaláni si­kerülhető kiegyezkedése is tárgyalás alá vétetni, ezen igény iránt pedig ama hi­telezőket illetőleg, kik azokat neki önként meg nem engedik, a közadós ellen indított büntetőbírósági vizsgálat bevégzése után határozat hozatni. A jogkedvezmények meg­adásáért­ kérvényt a bíróságnál vagy per­ügyelőnél kiki megszemlélheti. Arad, aug. 23-a 1858. Cs. k. megyei törvényszék. (2979) (2—3) 4091. A s.-a.-újhelyi cs. k. megyei tör­vényszék részéről közhirré tétetik, h­ogy a n. t. cs. k. eperjesi­­ törvényszéknek f. évi julius 5-kén 5181. sz. alatt az 1854 évi január 10 én a cs. k. király-helmeczi járásbíróság által néhai Lefkovics Lőrincz hagyatéka ellen kimondatott csőd tárgyában ezen cs. k. megyei törvényszék biróilag kiküldetett; minek következtében ezen csődügyben, az akkoriban kimondott, de­­törvényszerüleg nem köröztetett csőd ezen­nel az 1853. évi julius 18-án kelt id. csőd­­rendtartás tartalmához képest újra köröz­tetik. Ennek folytán mindazok , kiket a csőd alá került vagyonhoz bárminemű igények illetnek, ezennel felhivatnak, hogy azokat írásban, vagy szóval legfölebb 1858. oct. 19-ig ezen csász. kir. megyei törvényszéknél bejelentsék, mert ellenkező esetben ők , a netán őket illető tulajdoni, elsőbbségi, vagy zálogjogra nem tekintve , a csődtárgyalás­ból ki fognak rekesztetni s a csődtömeg­hez­ minden igényeiket el fogják veszteni. Egyszersmind a barátságos kie­gyenlítés megkisértése tekintetéből, vagy ennek nem elkerülése esetében az ideiglenes tömeg­gondnok megerősítése , vagy más gond­nok, nemkülönben a hitelező választmány és ennek helyettesének megválasztása vé­gett 1858. évi oct. 25-n délelőtti 9 órakor annál bizonyosabban jelenjenek meg, mivel különben ezeknek kinevezése az ő veszé­lyükre hivatalból fog történni. S.-A.-Ujhely, julius 24-n 1858. Cs. k. megyei törvényszék. (2980) s (2-8) 4059. A szatmári cs. k. megyei törvény­szék által közhirré tétetik, hogy Kelemen József szatmári kárpitosnak minden ingó, és azon koronaországokban, melyekben az 1853. évi jul. 28-n kelt csődrendtartás hatá­lyos, fekvő ingatlan vagyona ellen a csőd megnyittatott, pelügyelőnek s ideiglenes tö­meggondnoknak Szathmári Pál, ennek he­lyetteséül pedig Puskás István helybeli ügyvéd urak neveztettek ki. Ennek folytán mindazok, kiket a csőd alá került vagyonhoz bárminemű igények illetnek, ezennel felhivatnak, hogy azokat írásban vagy szóval legföljebb­­, 1858. évi oct. 30-ig ezen cs. k. megyei törvényszék­nél bejelentsék, mert ellenkező esetben ők, a netán őket illető tulajdoni, elsőbbségi vagy zálogjogra nem tekintve, a csődtár­­gyalásból ki fognak rekesztetni, és a­ csőd­tömeghez­ minden igényeiket el fogják veszteni. Egyszersmind az ideiglenes tömeggond­nok megerősítése. Vagy más gondnok, nemkülönben az ideiglenes hitelező választ­mány és ennek helyettesének megválasz­tása véget­ folyó 1858. évi no­vember 26-án reggeli 9 órakor annál bizonyosabban jelen­jenek meg, mivel különben ezeknek kine­vezése a csődrendtartás 30. és 43. §­-a rendeletéhez képest az ő veszélyükre hiva­talból fog történni. Szatmár, aug. 19-­ 1858. Cs. k. megyei törvényszék, (2973) (2-3) 9331. Az aradi cs. k. vár. kik. biróság közhirré teszi, hogy Toldi János pécskai lakosnak minden ingó, és azon koronaorszá­gokban , melyekben az 1853. julius 28-tól kelt ideiglenes csődrendtartás hatályos, fekvő ingatlan vagyona felett a csőd meg­nyittatott, pelügyelőül és ideiglenes tömeg­­­gondnokul Varja­y József, helyetteséül pe­dig Dr. Ritter Gyula helybeli ügyvéd urak neveztettek ki. Ennek folytán mindazok, kiket a csőd alá került vagyonhoz bárminemű igények illetnek, ezennel felhivatnak, hogy azokat írásban vagy szóval legföljebb 1858. évi nov. 15-ik napjáig ezen császári királyi vár kiküld. bíróságnál bejelentsék, mert ellenkező esetben ők, a netán őket illető tu­lajdoni, elsőbbségi vagy zálogjogra nem te­kintve, a csődtárgyalásból ki fognak re­kesztetni, és a csődtömeghezi minden igé­nyeiket el fogják veszteni. Egyszersmind az ideiglenes tömeg­gondnok megerősítése, vagy más gondnok, nem különben a hitelező választmány és ennek helyettesének megválasztása végett, f. évi nov. 20-ik napján reggeli 9 órakor annál bizonyosabban jelenjenek meg, mivel különben ezeknek kinevezése, a csődrend­tartás 44. §. rendeletéhez képest, az ő veszélyükre hivatalból fog történni. Végül mindazon hitelezők, kik ellen a köz­adós a fentnevezett perügyelőnél vagy e alázz. kir. vár. kik. bíróságnál megtekint­hető folyamodványában a vagyonátengedés jogkedvezményeit igénybe vette, e részbeni nyilatkozatadás végett 1858 évi nov. 20 ra reg. 9 órára oly hozzáadással hivatnak meg, hogy azon hitelezőket illetőleg, kik azokat neki önként meg nem engedik, a közadós ellen indított büntető bírósági vizsgálat be­végzése után fog határozat hozatni. A jogkedvezmények megadásáérti kér­vényt ezen cs. k. vár. kiküld. bíróságnál vagy a perügyelőnél kiki megszemlélheti. Arad, sept. 22-n 1858. Cs. k. vár. kik. biróság. (2988)­ (1—3) 1613. A sz.-váraljai cs. k. szolgabirói hi­vatal mint biróság által közhírré tétetik, hogy helybeli kereskedő Török Lukács minden vagyona ellen a csőd saját kérel­mére elrendeltetvén, ideiglenes tömeggond­nokul Jakab Péter helybeli lakos, perügye­lőül Tóth Lajos , helyetteséül pedig Joó Antal ügyvéd urak neveztettek ki. Felszólittatnak tehát a csődrendtart­ás 30-ik §-a értelmében mindazon személyek, kiket a csőd alá került vagyonhoz bármi­nemű igények illetnek, hogy követelései­ket a szükséges okmányokkal ellátva leg­feljebb folyó 1858-dik évi opt. hó 12-ik napjáig ezen cs. k. bíróság előtt annál bi­zonyosabban jelentsék be , mert ellenkező esetben a netalán őket illető tulajdon, el­sőbbségi vagy zálogjogra nem tekintve, a csődtárgyalásból ki fognak rekesztetni, s a csődtömeghezi minden igényeiket el fog­ják veszteni. Egyszersmind az ideiglenes tömeggondnok megerősítése, vagy más gond­nok, nem különben a hitelező választmány megválasztására törvénynapul folyó 1858. évi october 18-ka reg. 9 órája a csődrend­tartás 44. §-a rendeleténél fogva oly hoz­záadással tűzetik ki, miszerint az ezen tör­­vénynapra meg nem jelent hitelezők te­kintetbe nem fognak vétetni. Sz.-Váralja, sept. 9-n 1858. Cs. k. szolgabirói hivatal. Felhívások: **v (2971) (2—1), 1232. A battonyai cs. k. szolgabirói hi­vatal által mindazok, kiknek mint hitele­zőknek végrendelet nélkül 1858. évi febr. 8-a a dombegyházi pusztán elhalt Tarnay Imre földbirtokos hagyatéka ellen köve­telésük van, felszólittatnak, hogy ezen bí­róság előtt igényeik bejelentése és igazo­lása végett 1858. évi oct. 30-ik napján d. e. 9 óráján jelenjenek meg, vagy odáig kérvényüket írásban nyújtsák be ; ellen­kező esetben a hagyatékhoz, ha ez a be­jelentett követelésük kifizetése által kime­­rittetik, további igényük csak annyiban leend, a mennyiben őket zálogjog illeti. Battonya, sept­ 18 , 1853. Cs. k szolgabirói hivatal. (2959) " (2—8) ■ 2222. Az egri cs. k. megyei törvényszék részéről közhirré tétetik, miként néhai Ha­­lasy József és neje báró Reviczky Mária csődperében a csőd­eljárás megszüntetése fölött ezen cs. k. megyei törvényszéknél f. évi oktober 29-nek délelőtti 9 órájára a tárgyalási határidő kitüzetvén, ezen tör­vénynapra az öszves csődhitelezők, külö­nösen pedig a következők, kiknek képvi­selőik vagy lakásaik e helyütt nem tudat­nak, úgymint : Rozentál Bernét, Rozentál Sámson, Stein Herman és Oberländer Ká­roly, az utóbbiak azon értesítéssel hivat­nak fel, hogy részükre egri lakos ügyvéd Szávits Pál úr gondnokul rendeltetett, ki­nek nem személyes megjelenés esetére e részben kellő utasitást adni vagy más kép­viselőt nevezni el ne mulaszszák. Eger, augustus 31-n 1858. ; Cs. k. megyei törvényszék. (2956) (2—3) 19770. A pesti cs. k. orsz. törvényszék által mindazok, kiknek mint hitelezőknek végrendelet nélkül 1857. évi november 18-n elhalt Oöhm József­­pesti czipész-mester hagyatéka ellen követelésük van, felszólit­­tatvak, hogy ezen biróság előtt igényeik bejelentése és igazolása végett, f. évi no­vember 25-n reggeli 9 órakor megyeház 55. számú tárgy. szobába jelenjenek meg, vagy odáig kérvényüket írásban nyújtsák be, ellenkező esetben a hagyatékhoz, ha az a bejelentett követelések kifizetése által ki­­merittetik, további igényük csak annyiban leend, a mennyiben őket zálogjog illeti. Pest, sept. 7-n 1858. . Cs. k. orsz. törvényszék. Haszonbérletek. (2974).­ (3—3) Csongrád város kizáró birtokához tartozó s a csongrádi határban létező tavak, erek és fokokbani halászatjog 1858. évi nov. 1-től kezdve három évre, f. évi okt. 17-én d. e. 9 órakor a polgármesteri hivatal-szobában nyilvános árverés utján haszonbérbe fog adatni; a haszonbérleni kivánók 250 pert bánatpénzzel ellátottan megjelenésre felhi­vatnak ; a haszonbéri feltételek addig is a polgármesteri hivatalnál megtekinthetők. Csongrád, sept. 22-n 1858. A polgármesteri hivatal által. 9 (1072*) ; (1-8) 14772. Az egri cs. k. kerületi pénzügyi igazgatóságnál f. évi október 7-én reggeli 9 órakor a Heves megyében kebelezett Pászthó és Gyöngyös-Pata helységektől beszedendő fogyasztási adó, ugyanazok a Budapesti Hírlapban (Pest-Ofner Zeitung) 199., 200. és 201. számok alatt kihirdetett feltételek mellett harmadszori árverés tar­tatni fog. A kikiáltási árak következők : Pászthón a borfogyasztásért 1976 frt 10 kr, a húsért 1557 frt 15 kr, öszvesen 3533 frt 25 kr austriai váltóban. Gyöngyös-Patán a borfogyasztásért 404 frt 25 kr, a húsért 246 frt 75 kr, öszvesen 651 frt austriai váltóban. Eger, sept. 27-­ 1358. Cs. k. ker. pénzügyi igazgatóság. Hirdetmények a földtehermentesítési kárpótlási tőkék kirendelése tárgyában. (1067*) 1 (3—3) 4151. An.-váradi cs. k. orsz. törvényszék részéről közhirré tétetik, hogy an.-váradi cs. k. orsz. földteherm. pénzalap igazgatóságtól átérkezett jogérvényes felszámitási hatá­rozat folytán az alábbi tábláz kimutatásban megnevezett jogosítottnak ugyanott ebi­­sorolt javaira nézve a kárpótlási tőke kirendelésének teljesítése végetti eljárás az 1854. évi január 16-a kelt eb. nyilt parancs értelmében ezennel megnyittatik; erre nézve hirdetményi határidőül 1858-ik évi oct. 21-ke, tárgyalási határnapul pedig 1858-ik évi dec. 15-ke reggeli 9 órája oly felszólítással tűzetik ki, hogy : 1. Mindazok, kik ezen kármentesített javak vagy jogok iránti igényeiket az 1852- évi nove­mber 29-kén kelt legfelsőbb cs. k. nyiltparancs (bírod. törvénylap 247. sz.) en­gedélye szerint az 1854-ik évi április végével lejárt egy évi határidő alatt biróilag érvényesítették, magukat e tekintetben igazolják. 2. Azok, a kiket az érintett cs. k. nyilt parancs szerint visszaváltási jogaiknak érvényesítésére még hosszabb határidő illet, ezen jogi követelést okiratos kimutatás mellett bejelenteni, vagy magukat a per megindítása iránt kimutatni tartoznak. 3. Azok, a­kik a kárpótlási tőkére vagy annak kamataira igényt más jogczim­­ből támasztanak, e tekintetbeli jogaikat érvényesítsék. 4. Mindazon hitelezők, kik a kármentesített jószágra az 1854-ik évi mártius 1-je előtt eszközlött betáblázás által követeléseiknek elsőbbségi jogokat szereztek, s a fizetésre a kárpótlási tőkébeli kielégítéshez igényt akarnak támasztani, ezt bejelenteni tartoznak , ellenkező esetben mindezek a kárpótlási tőke utalványozása iránti tárgyalásból ki fognak rekesztetni, és az 1, 2. és 3 alatt megjelölteknek csupán az leend­őentartva, hogy ne­taláni jogaikat csak az ellen érvényesíthessék, a­kinek követelési igénye a kárpótlási tőke és annak kamataira az utalványozási tárgyalásnál elismertetett. 5. A kárpótlási tőke kirendelése iránti tárgyalásra a fenn kitűzött határidőre mindazok, kik a fentebbi pontokban meghatározott igazolásokat vagy bejelentéseket nyújtanak be, személyesen vagy meghatalmazottjaik által annál bizonyosabban jelen­jenek meg, mert különben úgy fognak tekintetni, mintha­ semmi igazolásokat vagy be­jelentéseket sem nyújtottak volna be. 6. Végre kijelentetik, hogy a hirdetési határidő elmulasztása s a tárgyalási ha­tárnapró­li elmaradás esetében az előbbi állapotbai visszahelyezésnek helye nincs. Neve a árpótlásra jogo­sítottnak. Neve a hely­ségnek. JA kárpótlás tárgya. A­ kárpót­lási tőke mennyisége. Irt 1 kr kamatozik. A n.-váradi r. catholic­um sémi-Fugyi Vásár-6312 80 1855. nov. 1. narium hely Nagyvárad, aug. 16 . 1858. Ch. k. országos törvényszék. (1068*) (3- 8) 2701. A lőcsei császári királyi megyei törvényszék részéről közhírré téteti, hogy a kassai cs. k. földtehermentesitési országos bizottmánytól átérkezett jogér-

Next