Budapesti Hírlap, 1859. február (25-47. szám)

1859-02-01 / 25. szám

tanácselnökségről, de szintén nyugdíjat kiván. Illető helyen, úgy hal­­lám, a lemondás elfogadtatott, úgy­szintén a metropolitáé is; a nyug­díj meghatározása azonban más időkre halasztatott. Ma indult el Milos fejedelem Negotinból. M­i­h­á­l­y herczeg tegnap lépett Szmederevónál szerb­ határra, s atyja elé sietett, vele együtt jövendő Belgrádba. Végre jelenthetem, hogy azon módosítások, melyeket a szkup­­stina a szkupstinatör­vényen létetni óhajtott, elfogadtattak, s a módo­sított uj szkupstinai törvény sajtó alatt van. Bécs, jan. 30.­­ (Vegyesesek.)"Ma reggeli 8 órakor a nápolyi koronaherczegné s Lajos bajor k. herczeg, Erzsébet Császárné Ő Felsége kíséreté­ben az éjszaki vasúton Triestbe fognak utazni. Az Ünnepiesen földiszitett déli pályaudvarban a „Jellachich grófi” gyalogezrednek egy diszszázada leend fölállítva zászlóval s zenekarral. Császár Ö Felsége a magas utazókat a pályaudvarig kitérendi, hol a polgári s katonai hatósá­gok is össze lesznek gyűlve. Császárné Ő Felsége néhány nap múlva térend vissza Triestből. — A legújabb polgári­ perrendtartás terve e következőket foglalja magában. Az eddig szokásban volt határidő-meghosz­­szabbítási kérvények eltörölvék, azonban meg van engedve, magát a be­jelentési iratot még a tárgyalás napján beadni, s nagyon tekintetbevételt érdemlő esetekben az a legközelebbi napra tétethetik át. A szokásban volt közbeszóló­ perek nagy része, melyek a főpert meghosszabbiták, eltávolít­tatott s ez utóbbival olvaszt­atott össze; a fölebbvitelek egyszerüsitvék s csupán egyetlen iratban történnek, oly követeléseknél, melyek betáblázott vagy egyéb jogérvényes okmányok által vannak kimutatva, a fizetési meg­hagyás az adós beleegyezése nélkül történik, s ez ellen semmi ellenvetés, hanem csupán fölebbvitel engedtetik meg. Igen jelentéktelen követelések­nél a perfolyam gyorsíttatik s egyetlen ülésben intéztetik el. A szóbeli el­járás annyiban könnyítve van, a­mennyiben a jegyzőkönyvet is megrövi­­ditve lehet szerkeszteni. A végrehajtási eljárás gyorsasággal eszkö­zöltetik. — A cs. k. kereskedelmi ministerium, e°y hozzá intézett kérdés folytán kijelenté, mikép a lombardiai helytartósághoz 1857. dec. 9-től in­tézett kibocsátványnak azon rendelete, miszerint a kereskedelmi­kamráknál a csupán minden második évben történő kiegészítő­ válasz­tások daczára az elnök s alel­nök választását az ideiglenes kamra­törvény értelmében minden év kezdetén kell eszkö­zölni — eltekintve a választási időszak meghosszabbításától, a biroda­lom összes kereskedelmi s ipar­kamráira alkalmazandó. — Az egypár nap óta itt mulató szerbiai exfejedelem Karagyorgi­evics Sándor rövid időn Temesvárra térend vissza. Az „Aut. Cor.“ szerint némely családi­ügyek elintézése végett jött Bécsbe. — A „Wien. Zig“nak egy Prágából jan. 29-töl kelt távirata szerint ama napon 12­4 órakor érkezett meg az első mozdony Pardubiczból Reichenbergbe s örömkiáltások közt. fogadtatott. Kassa, jan. 25 (Tisztviselők segélyegylete.) Múlt 1858-ik év aug. havában itt egy igen jótékony egylet lépett életbe :a kassai kerü­leti kiválaatok segély-egy­l­ete. Az egylet ezélj a minden egyes tagjának kimúlta esetén az orvosi és a temetéssel egybekötött költségeket a haláleset után azon­nal fedezhetni. Az egylethez csatlakozáskor leteendő alapösszeg (az életkor szerint) csupán egy vagy két, az időnkint folytonosan telje­sítendő részletfizetés pedig csupán fél százalékát teszi az illető hiva­talnok évi fizetésének, azonfelül még a befizetés is részletesen tör­ténik, az egyletbe lépés ennélfogva még a legcsekélyebb fizetésű hivatalnokra nézve is lehetővé van téve. Ezen egylet a meghalt hát­rahagyott özvegye, gyermekei, vagy más örököse számára bizonyos segedelmet biztosít, mely az elhalt által a haláleset előtt húzott érdij­­nak 15 százalékát teendi. Mihelyt az egylet 2000 pft vagy­is 2100 új forintot kimutatni képes lesz, akkor azon összeg az egylet alapsza­bályai szerint úgy fog tekintetni, mint tartalékalap, melyből aztán haláleseten kívül is az illetők számára, a körülmények szerint, a szá­zalékosnál nagyobb összeg lesz biztosítható. Jóllehet ezen egylet eszméje még alig 6 hónappal ezelőtt pen­­dü­lt meg, mégis már 122 tagot számlál, s jelenleg 1200 új forintot képes kimutatni. Elismeréssel kell kiemelnünk, hogy a nevezett egylethez több oly tagok is járultak, kik minden abból részükre háramlandó kedvezésekről már előre lemondottak, s ez­által annak jóté­kony hatását, mely leginkább a csekélyebb jövedelmű hivatalno­kok javára czéloz, nemesértelműleg tetemesen emelik. Ily lelkes föl­karolás, az üdvös eszme ily buzgó pártolása folytán, mindenekelőtt csupán az alaptőke folytonos biztosítása vétetvén szemügyre, bizton remélhetni hiszszük, hogy az egylet a maga állandóságát nem­ csak a jelenre, hanem már a jövőre nézve is biztosítottnak tekintheti, s nem csak eredetileg kitűzött szűkebb körű segélyzési feladatának megfelel­hetni, hanem képes lesz az illetőknek, kik a családfő kimúltával oly gyakran egyedüli támaszuktól megfosztatva, szorult állapotba jutnak, a meghatározott által már biztosított összeget túlhaladó segélyt is nyújtani, és azáltal a hátramaradt árvákra nézve a pillanati segély jótékonyságát kétszeresen élveztetni. Az associatio elvének ily áldá­sos alkalmazása valóban méltó, hogy legszélesb körökben pártoltatva gyámolíttassék. Az egyes megyékben fölállított gondnokok közremun­­kálása által az egyletkezi járulás nemcsak lehetővé, hanem egyszers­mind könnyűvé is tétetett, s ekkér mi sincs útjában amaz óhajtásunk teljesülésének, vajha az egylet minél hamarabb, minél több tagokat számláljon, mert számosak közreműködése könnyebben és biztosab­ban előmozdítja a kitűzött czélt. Félegyháza, jan. 27. (Többféle említésre méltók. A Reinert féle örök­ség jogos örökösei.) Hol vagyunk ? Ott, hol hajdan és eleink diadalmas hadserege Puszta-Szerről Kelemfölde felé vonulva, pihent s­étetett. Miután Alpár, melynek fehér tornya hozzánk látszik, Zalántól elhagyatva, az ő jó szénájával együtt Árpád birtokába jutott, aztán lejebb egy kissé Csernigrádon — Csongrádon se lábdatlanko­­dott senki, tehát a daliás harczosok még lejebb mentek, mendegéltek, mig a tóhoz értek, a hol, mivel a lovak szomjasok voltak, itatni kel­lett. A hely alkalmas lévén, tanyát ütöttek, a mint utódaik is az al­földön többnyire viztó mellett telepedtek le. Tanyázás közben eszükbe jutott az öregeknek, hogy jó volna lesz azt a népséget egy kicsit ráncz­­ba szedni, az állapotot rendezni, azaz törvényeket alkotni. Miért is ja­vaslat készítése végett, a Kankar elnöklete alatt bizottmány nevezte­tett ki, mely jelentését az országgyűlésnek beadván, ez a törvényja­vaslatot egész terjedelmében elfogadta. És ez tetszett a magyaroknak, még a helyet is, hol e törvényhozás történt. „Szerinek nevezték, — tudvalévőleg, az itatásra alkalmas tó neve pedig jön: „Körtvélyestó“. Ez máig látható, mint a „puszta-szeri“ torony-omladék is, mely el­­pusztíthatlan csaknem, mint az ezer éves történet, mely hozzá szőve van, s mely mint az ős­idők homályából föltűnő jelkő búskomoly ér­zelmeket idéz elő. Szerről jövének a magyarok fölfelé a „péteri tó“ mellé, mely a vasútról látható , és ez volt ismét jó itató; innét tovább oda, hol most Félegyháza fekszik; itt is van elég tó ; az­tán mentek „Egopolis“ra — Kecskemétre; onnét a Dunának, Kelem­­földe felé vonultak. Szakértők, mérnök urak! igaz-e, hogy a marche­­route nem lehetett más, mint az imént előadott? Tehát a havezszomjas Hetumogeiek sérge taposta egykor a föl­det, hol mi jelenleg gázoljuk a sarat. Kilenczszáz évvel később a fény­szarui jászok — Jazyges Metanastaeraja telepedett meg e helyütt. 1740 körül vervén, de nagy fáradsággal, a házhelyek karóit, és jön Félegyháza, később város, melynek a legutóbbi népszámlálás szerint 1800 házaiban és tanyáin 19,129 lakosa van, ezenkivül 261 idegen, és 419 távollévő is ide vézetvén, e város lakossága 19,809 főből áll. Ide, hol a cs. k. járási kapitányság székel, tartoznak Dorosma 9732, Péteri 2300 lakossal, és a következő puszták, melyeken Miss Pardoe­­kint „the herds of cartle which wander over the enormous tracts of pas­ture-land are almost innumerable“ vagyis számtalan barom legel, u. m. Kömpöcz 689, Csólyos 5, Pálos 9, Orgovány 857, Jakabszállás 1647, Szent-László 392, Páka 394 és Kisszállás 153 lakossal. A járás összes népessége 35,969 és pedig férfi 17,864, nő 17,760. Szaporo­dás 1850 óta 4708, vallásra nézve kath. 34,505. Mi még említésreméltó Félegyházán? Hamarjában ezek : a jász­berényi megyei törvényszék kiküldött bünfenyítő tanácsa a hármas biróság elé tartozó bűnügyekben már több egy évnél folytatja itt bí­ráskodását, az egész Kis-Kunságra nézve. — A járás kapitányság mindenfelől elismert gyorsasággal intézi el az eléje került ügyeket — Tanodák dolgában hátrább állunk, mint álltunk 1850 előtt. Ta­nyaiskola van négy. Korcsmák nagy mennyiségben, ivó — pénzhiány miatt — kevés. A casino ősi állapotában, sokaktól kerülve. Sár annak idejében nagy, járda vagy palló nélkül. Világítás havonkint másfél hétig égi photogénnel ingyen. Telekkönyv lesz, a helyszínelések foly­nak. A birtok nyilvántartása eddig is minden jászkunsági község által pontosan kezeltetett, de az igazi telekkönyv hiányát sokszor sajno­san érezzük. A közbiztonság most jó lábon áll, az éji őrködés kitűnő benn a városban, kívülről sem hallani erőszakról, mióta — m. é. aug. 10-kén — öt idevaló bűntettes rögtönitéletileg kivégeztetett. Még van egy komoly szónk. Tegnap a „B. H.“ 19-ik számában azt olvastuk : „a Reinert-féle örökségi ügyről,a mikop a 22 milliónyi örökségen Tirolban 13 osztályos fél akar osztozkodni. — E bir meg­­lepőleg hatott reánk, mivel Félegyházán, Csongrádon, Radnán és Po­roszlón vannak a múlt század közepén Németországból Magyaror­szágba az alföldre beköltözött néhai Reinhardt Konrád utódai, kik az eddigelé tett puhatolások és szerzett bizonyítékok alapján remélik, mielőbb bevalósíthatni azt, hogy ők a dúsgazdag örökhagyó örökösei, és a nagyszerű örökség törvényesen csak őket, mint ilyeneket illet­heti. Azért néhai Reinhardt Konrád utódai: Ferencz, János, Klára és Éva addig is, mig leszármazásukat és örökjogukat illető helyen ki­mutathatják, a szóban lévő hagyatéknak tiroliak, vagy bárki más általi öröklése és felosztása s birtokbavétele ellen óvást tesznek, és hiszik, mikép a híreszteltnél erősb örökjogot fognak a maga utján érvényesíthetni. E sorok írója a mondott örökösök egyikével e bizarr ügyben értekezett, az okmányokat megszemlélte, majd elválik az eredmény, mely titokban nem fog maradni. —K— T A R C­Z A. Külirodalm­i levelek. II. Tartalmaz még mindig.. .ígéreteket. Bécs, jan. 30. Asztalunkon nem egy jelentékeny munka fek­szik, melylyel hosszasabban foglalkozni igen is érdemes lenne. De ezt még mindig el kell halasztanunk, le kell előbb tisztogatni előlünk e könyvhalmazt, hogy azután nyugodt lélekkel mélyedjünk olyan tar­talmas művekbe, mint például az államtudományi irodalom szorgal­masan műveit terén W­i­e­b­a­h­n statistikája. Statistik des Zollvereinten und nördlichen Deutschlands, herausgegeben von Dr. Georg von Vie­­bahn, geheimen Ober-Finanzrath (Berlin Reimer 1858), melynek első kötete, nagy 8-adrét 1120 lapot tölt be. A több tudós közremunkálá­­sával szerkesztett mű, a legtágabb értelemben statistika, a­mennyiben az államélet tárgyi és szellemi tényezőinek egész egyete­mét karolja át. Első része : a területi állapotokat írja le, Németországot általán , különösen a német vámegylet keletkezé­sét , szervezetét, területét minden egyleti állam fekvését, ke­rületét, határait, távjait. Második része : természeti állapo­tait s termőképességét, felü­lete alakzatait, folyamrendsze­reit, geognostikai minőségét, ásványtermékeit, éghajlatát, tenyésze­tét, állatországát. Az egész roppant anyagot s részleteket tartalmaz, mint egyedül a német szorgalom s tudományosság képes egybegyűj­­teni, s a német rendszeresség egybeilleszteni. Austriára s annak nem­német tartományaira is kiterjed, ámbár ez utóbbi természet szerint a legtöbb efféle tudományos munka gyönge oldalát képezi, itt részint hiányozván, részint latin, vagy épen ismeretlen nyelven lévén az ad­atok. A nemzetközi jog gazdag irodalmában becses kézikönyv helyét foglalja el Heffter európai nemzetközi joga, mely már 1855-ben harmadik kiadásban jelent meg. (Das europäische Völkerrecht der Gegenwart, von Dr. A. W. Heffter, Berlin Schroeder), mely csak azért kerestetik a publicisták által ritkábban, mert németül írott, in­kább méltányoltatott Wheaton, Watter (holott ez utóbbi jóformán W­o­­­ff­o­t használá föl) s más a diplomatia nyelvén, francziául írott művek. Szintén ily kézikönyv jellemével bir W­i­r­t­h nemzetgazdá­­szata (Grundzüge der National-Oekonomie, von Max. Wirth, Köln 1857—1859), két kötet. E tudományban kezdőknek alig ajánl­hatunk gyakorlatiabb művet. Újat, némely kétes kérdéseknek uj oldalróli és mély vizsgálatát nem lelni benne, de szorgalmasan és értelemmel fölhasználta szerző a tudomány mai állása szerint legtartalmasabb munkákat, átkarolja a közgazdászat egyetemes körét , s minden ágáról alapos elemi ismereteket nyújt. Miután nézetem szerint a közgazdászati ismeretek széles körökben terjesztése, s az elmélkedésre való ösztönzés ez idő szerint fonto­sabb a tulajdonképi tudományos átdolgozásnál, mely azonban szük­séges, csakhogy egyedül közvetve hat a gazdászati értelmiség fejlesztésére — mi mint mondok korunk egyik feszültsége, ezért tar­­tom e művet figyelemre méltóbbnak, mint például Stein L. „túl­ságosan“ tudós, s a gazdászati műveltséget Austriában terjeszteni teljesen alkalmatlan művet. Ez utóbbiról talán alkalomszerűleg — rosz kedvünkben — szólandunk. A tulajdonképi politika­i közigazgatási szakba vágó irodalom­ból tudomásul kell venni az önkormányzás és a bureaukra­­jiai közigazgatás kérdésének naponkint gyakoriabb szellőztetését. Tüzetesen tárgyalja a P­ickfor­d-féle (Volkswirtschaftliche Monath­­schrift) havi­ irat több füzeteiben az Angol- és Német­országi önálló s­aureaukratiai közigazgatás közti párhuzamot.És egy — ugyane havi­iratból külön lenyomott — munka „Ueber das Selfgo­vernment in England und Preussen“ (Erlangen Enke 1858.) E vizsgálatok meglepő világba helyezik az európai continensen oly igen népszerű s oly kevéssé ismert — angol selfgo­­vernmentet. A tárgyat nem lehet itt néhány sorban kimeríteni, tehát kizárólag annak szentelendjük legközelebbi levelünket. Az államtörténet-irás mezején­­ hallgatok Rau­mernek „Geschichte der Hohenstaufen und ihrer Zeit“ harmadik kiadásának a 12-ik félkötettel befejezéséről (Leipzig Brockhaus 1858.). Raumer kevésbbé mély vagy elegáns, mint inkább világos, értelmes modoráról ismeretes. Az e munkában tárgyalt korszak a tanulmány méltó tárgya maradand mindaddig, míg az európai államegyházi rendszer, annak jótékonysága s viszályai fönn fognak állani. Tehát alkalmasint — sokáig. Egy új történészi vállalatra azonban tán nem fölösleges fölhívni a figyelmet. Ez a következő általános czím alatt: „Staatenge­­schichte der neuesten Zeit“ — az újabb kort speciális törté­netekben fogja ecsetelni. Óhajtjuk, hogy folytatása méltó legyen a kezdethez. Ugyanis két első kötete, Francziaország történeti (Ge­schichte Frankreichs von 1814 bis 1852, von Aug. L. von Ro­ch­au, Leipzig Hirzel 1858), közelismerést vívott ki, mi nem volt könnyen kivívható, ha meggondoljuk mennyi, és részben mily kitűnő fran­czia és német történészek tárgyalták már e korszakot, s pedig kimerítőn. Rochau előadása folyékony, eleven, ismert dolgokat is ismételhet tehát, s szívesen olvassuk. Fölfogása meglehetősen elfo­gulatlan, párt és iskola­nézetektől ment. Egyes korszakokat, mint például az 1840-ki keleti bonyodalmat, tanulságosan kimerít. Az 1848—1852-ki történtekez hasonlón, szóval ajánlható munka. A Mazarin unokahugainak kellemes életírója, Amédée. Renée, ki ha nem csalódom, Marie Antoinette királynőről is irt egy kegye­letteljes élet- s jellemrajzot, ismét kiadá egy régibb művét. Ez Louis Napi újdonságok. * A lövészegylet alarmi tánczmulatsága tegnapelőtt a nemzeti színházban sokkal jobban sikerült, mint a nőegyesületi elég csöndesen végbement első álarczos vigalom után remélni lehetett. Közönség nagy, a mulatság eleven; a tánczzene nem „hang a pusztában“, álarczos elég; a hüsitő és étcsarnokok látogatottak. Szóval a lövészek­­ nem roszul czé­­loztak Tíz óra után megkezdődött az álarczosok sétája, a tömött körök miatt azonban csak lassan hatolhattak előre : legelöl egypár barlekin a csapó­val csapást nyitott álarczos társainak , aztán párosan , hármasával , egyedül jöttek fekete és tarka dominók, ízletesek és csúnyák , újak és kopottak, elegánsok és mások a zsibvásár minden fölismerhető jelei­vel ; éjkirálynék csillagos tatárral, kertész-leányok, magyar pórnők, görö­gök, törökök, egy pierot által űzetve, spanyol grandok csikósok karikás­sal, egy tisztességes allemand puffival; egypár rococo, egy bornyu, bizo­nyosan a bibliai aranybornyú, mert csinos nőmaszkok vették körül, végre egy vezető egy uszkárral, kit kötélen fogva lépdeltetett maga előtt. Ez az uszkár-vezető a parquetten úgy látszik nem találta magát otthonn, mert itt szótalanul ballagott kutyájával előre, de bezzeg felszabadulván a kar­zatra , lett ott ihogás vihogás, öröm és nevetés, a vászoncselédség majd bőréből ugrott ki, hogy a farsang bo­bodrija közéjük szabadult s nem is harapott. Szegényeknek legalább volt valami mulatságuk odafenn. Hahotájuk legalább oly jóizű volt, hogy sok páholybirtokos megirigyelhette volna. Volt e közben a báli közönségnek egy megható ihletdús pillanata is.Főher­­czeg Albrecht Főkormányzó Ur­a cs. Fensége maga. Hitvesével Hilde­gard Főherczegasszonynyal megjelenvén, az udvari páholy bejáratánál a polgári lövészeknek egy küldöttsége által mély tisztelettel fogadtatott, maj­dan Ő cs. Fenségeik a páholyba lépvén, megjelenésükkel a zsúfolt terem­ben szűnni alig akaró lelkes éljenek törtek ki, melyek a terem minden zu­gából hangzottak a magas látogatók elé. E mellett a közönség tisztelettel­jesen kalapemelve maradt, míg Főkormányzó Úr ő cs. Fensége csakhamar tudtára adatt, miszerint óhajtja, hogy mulatságukat fesztelenül folytassák tovább ; később Ő Fensége elhagyván páholyát, lejött a terembe, hol az előbbi örömfogadás ismét megújult. O cs. Fenségeik mintegy háromnegyed órát vettek részt a pestvárosi polgárság ez eleven vigalmában. — A bálés­nek a virradat vetett véget. * Uj zenemüvek. Hiába énekli a költő , „szomorú most a puszta“,, odagondolván a kopár síkságot, a kérges földet, a csikorgó hideget, a re­kedten ugató kuvaszokat, a nyikorgó kútgémet, a füstös boglyakemenczét, és a füstös boglyakemenczénél is kellemetlenebb unalmat, azért a költő­­testvér a zeneköltést ábrándozhatik hozzá, a síkos parqueten álló zongora mellett, s igy a ki most szép „pusztai élet“-et óhajt salonjába varázsolni, szerezze meg Brand­ily czimü ábrándját, mely Rózsavölgyi és társánál most jelent meg csinos kiadásban, narancsszínű borítékkal, s ha ennek hangjegyei után kiábrándozta magát, a pusztai életből B­a­r­t­a­y Ede, szintén most és ott megjelent „Ünneplő induló“-jával térjen ismét vissza a városi elvek körébe, hol a zenemúzsa , egy hopsz-polkával minden idylli ábrándot kiver fejéből. * A budapesti orvosegylet, január 29-n tartott rend­­gyűlése alkal­mával prof. S­t­o­c­k­i­n­g­e­r némi újabb sebészi műtőeszközöket bemutat­ván azok használati módját magyarázta. Dr. Hirschler a múlt évben tett utazásáról, nevezetesen a szegény­ szembetegek számára Londonban fölállított magán-kórházakról értekezett. * Lupus in fabula. Alig említettük meg a hangversenyekre ide ké­szülő művészek közt J­a­e 1 urat, a vasárnap kitűzött nemzeti színházi mű­sorozatban már találkozunk vele. Jaél úr színpadunkon a jövő héten két zongorahangversenyt fog adni s hiszszük, hogy művészetének jó emléke­zete köztünk hatással leend, hogy előadásait nagy közönség látogassa. * Időjárás. Mily különbözők a szempontok. A politikus most az idő jellemében borongást, viharfelhőket lát és minden perezben felhőszaka­­dást vár, a gazda ellenben egészen szelíd természetűnek találja azt. Melyik hoz örvendetesebb gyümölcsöket ? . . . A gazdának a szelíd időjárás legki­sebb aggodalmat sem okoz a vetések állására nézve, ha attól nem tar­tana, hogy az időnek elfojtott téli jelleme majd alkalmatlan időben fog ki­törni, akkor t. i., midőn az enyhe tavasz beállása volna kívánatos. A víz­állás folyvást elég magas, s a hajók megindulását jégtömegek gátolják. Egyébiránt a gőzösök már készen állanak, hogy mihelyt a Duna megtisz­tul, minden perezben megkezdhessék járataikat. * Városcsinoskulás. A „Gy. K.“ elismerését fejezi ki a győri köz­­ségtanács iránt, mely buzgalmat és tevékenységet fejt ki a város csinosbí­­tása körül. A várbástyákból már csak itt-ott láthatni egy-egy darabot; a közlekedéseket akadályozó sötét kapuk tünedeznek, s helyüket szép tér­ség váltandja föl, míg a várbástyák helyén szépen jövedelmező s ízléssel épült magtárak pompáznak körülvéve hemzsegő munkás néppel. A bécsi kapu sorsát követi a régi Duna-kapu, melynek lerombolásához már hozzá fogtak. E kapu széthordásával azon városrész igen szépen fog értékben is emelkedni, s az értékemelés tovább is ki fog hatni, ha a Réfaluba veze­tendő állóhíd iránt a köz­hajtás teljesülésbe megy. * Rögtön­bir­ósági Ítélet. Szathmár megyében m. évi november 4-én L­i­p­p­ó községben odavaló lakos Bandula Simon házánál lakodalom tar­tatván, ott T. Gligor szabadságos katona is megjelent, ki egy heves szóvita s állítólag rajta elkövetett sérelem következtében Togyer Flóra odavaló lakost gyújtogatással fenyegette, mit másnap 5-n viradóra tettleg végbe is vitt. Togyer Flóra s más három szomszédja ezen szántszándékkal boszuból gerjesztett tűz által a m értékben 1600 ftot meghaladó kárt szen­vedtek. Gyújtási büntette miatt T. Gligor a helyen összeült rögtönbiróság elé állíttatván, s önvallomásából is bűnösnek találtatván, kötél általi ha­lálra ítéltetett, mely rajta f. hó 20-kán tettleg végrehajtatott. * Magyar keringő. A berlini wilhelmstädti szinházban egy saját­­szerű tánczot járnak, czime: Pas de quatre Valse magyaré. Négyes is ke­ringő is magyar táncz is ? szerzője valami leleményes vegytanár lehet. En­nek egy „pendantja“ az, hogy Hunyady László mint német regény és franczia négyes szerepel. * Érdekes dráma. Wieseman bíbornok egy drámát irt : „The hidden Ger­“ (A rejtett drágakő) mely Liverpoolban nagy tetszéssel ada­tik. A darab Honorius császár idejében játszik, I. Innocent pápasága alatt, és egy fiú nagy odaadását tárgyazza, ki hosszú zarándoklás után visszatér az atyai házba, hol mint idegen és koldus haláláig marad, föl nem ismerve atyja s gúnyolva és bántalmazva a cselédség által. Ellendarabja az elve­szett fiúnak. Classicus párbeszédeit, az érzések kenetteljes és beszédes szónoki erejét nem kevésbbé bámulják benne, mint a vidorabb jelenetek egésséges komikumát. * Megint nagy iparmfikiállítás. Londonban 1861-ben ismét nagy iparműkiállítás lesz. A „Society of Arts“ mely az 1851-ki iparkiállítás főtényezője volt, és annak nemzeti jellemet adott, nemcsak hogy le nem mondott ez eszméről, hanem e czélra „Society of the Encouragement of Arts, Manufacture and Commerce“ név alatt oly alakulást vett, hogy nem­csak az 1861-ki kiállítást fogja létesíteni, hanem e kiállításoknak minden tizedben­ megtartását is folyamatba teendi, mire nézve határozatait kihir-

Next