Budapesti Hírlap, 1883. március (3. évfolyam, 60-89. szám)

1883-03-18 / 77. szám

1883. március 18. BUDAPESTI HÍRLAP. (77. sz.) heti távirata.) A püspökök ra­gaszkodnak az ellens­zegüléshez. A kormány el van tökélve, hogy az egyházi kér­dést törvényes után, a metropolita-választás meg­­ejtése az üresedésben levő püspöki székek betöl­tése által fogja megoldani. Bukarest, márc. 17. A királyi üze­net, mely által a kamarák feloszlattattak, a Duna­­értekezletet és a külügyi politikát nem érinti. London, márc. 17. (A „Bp. H.“ ere­deti távirata.) A Havreban letartóztatott Walsh nevű féni a francia bíróság által ismét szabadlábra helyeztetett, mert a főnixparki gyilkos­ságban való bűnrészességet nem lehetett rábizonyitni. Temesvár, márc. 17. Karagyorgyevits Péter herceg városunkba érkezett és atyjánál a József­­külvárosban megszállott, több napi itt tartózkodása után Párisba fog utazni. Pátervár, márc. 17. (Saját t­u­d­ó Bi­tank­­­ó 1.) A főváros hatósága Gorcsakov hercegnek szobrot készül emeltetni. Pária, márc. 17. (A „Bp. H.“ eredeti távirat­a.) Marx Károly, mint a „Jus­­t­i­c­e“ tudatja, nem Argenteuilben, hol e nyáron csak két hónapig tartózkodott, hanem London­ban halt meg. Pétervár, márc. 17. (Saját tudósí­tónktól.) Tegnapelőtt este Saisfrienk, a gárdatü­zérség törzskari kapitánya C s s i­p o­w ka­pitányra revolverrel rálőtt, mikor az utcán talál­koztak. München, márc. 17. A kir. udvarmesteri hi­vatalba, mely a helybeli királyi palotában van, az éjjel betörtek és a pénztárból több ezer márkát el­loptak. New­ York, márc. 17. Forest City városa Ka­liforniában tűzvész által teljesen elpusztíttatott. Amsterdam, márc. 17. Hajnali 5 órakor a lakosságot heves rázkódtatás ébreszté föl álmából. A rázkódtatás okát eleinte valamely robbanásnak tulajdonították, de a nap folyamán e föltevést sem­mi sem erősítette meg; azt hiszik tehát, hogy a rázkódtatást földrengés okozta. Közgazdasági táviratok. Riadalom a bécsi tőzsdén. Bécs, márc. 17. (Saját tudósítónk távirata.) Rothschild kilépett az osztrák hi­telintézet kötelékéből. Ennek híre leirhatlan ré­mületet és zavart idézett elő a tőzsdén. Az osz­trák hitelrészvények alig percnyi időközökben 308,75-ről 294-re estek. 1859 óta öt perc alatt nem fordultak elő olyan értékcsökkenések, mint ma. A tömeg fél őrülten futkosott a tőzsdén ; senki sem tudta, mi fog következni; a pokoli zajban senki sem hallhatta még saját szavát sem. Az emberek csak akkor jöttek némileg maguk­­hoz, mikor vevők jelentkeztek osztrák hitelrész­vényre 294-en. Bécs, márc. 17. (A „Bp. H.“ eredeti táv­irata.) A Rothschild lemondása, mint újabban is erősen hangsúlyozzák, kizárólagosan személyes okokra vezetendő vissza. Általában azt hiszik, hogy Roth­schild e lépése nem fogja megzavarni a világház vi­szonyait az osztrák hitelintézethez, aminthogy Roth­schild lemondó levelében kifejezést is adott azon reményének, hogy a Rothschild-ház és a hitelintézet irányadó faktora : az igazgatóság közé ez az incidens válaszfalt vonni nem fog. Nem lehetetlen, hogy az egész igazgatótanács leköszön, s akkor a közgyűlés­nek szabad keze lesz a választásban. Fiume, márc 17. A ,M a r s d i n“ nevű Adria-gőzös Haliból vegyes árukkal ideérkezett. A „Jókai“ nevű Adria-gőzös a trieszti dockokban tisztítási munkáját elvégezvén, ide érkezett. Az idő­járás esős . Scirocco in. Washington, márc. 17. A közgazdasági hi­vatal jelentése szerint márc. 1-én az Egyesült­ Álla­mok tengeri készlete 586 millió bushel, a búz­a-készlet pedig 104 millió bushel volt. A bécsi értéktőzsde zárlati árfolyamait márc. 17. (Távira­t.) (Magyar értékek zárlata ) M. földteherm. kötv. —.—. Erdélyi föld. kötv. 97,50, 57,% magyar földh. int. záloglevél 102.—. Erdélyi vasut-részvény 163.50. 1876. m. k. v. áll. els. kötv. 96.—. Magyar nyer. k. sorsjegy 116.—. Szőlődézs­­maválts. kötv. 98.75. 6% aranyjáradék 119.50. Tisza és szeg. kö.cs. sorsjegyek 109.50. 4°/» arany-járadék —.—. M. orsz. bank-részvény —.—. Magyar vasúti kölcsön 135 50. Magyar hitelb.-részvény 297.50. Alföldi vasut-részvény 170.—. Magyar északkeleti vasut-részv. 163.50. 1869. m. kel. v. áll. els. kötv. 91.20. Tiszai vasut-részvény 248.—. M. resz. és vál­tóbank részv. 93.—. Kassa-oderbergi vas. részv. 144.75. 5°/0 papir-járadék 86.35. M. jelzálog hitelb. részv. —.—. Adria m. teng. gőzh. részv. —.—. — (Osztrák értékek zárlata.) Osztr. hitel-részvény 297.—. Déli vasut-részvény 139.75. 4% arany-járadék 97.80. Londoni váltóár 119.75. Károly­ Lajos vasut­­részv. 304 75. 1864. sorsjegy 167.—. 4’2°/o ezüst­­járadék 78.30. 1860. sorsjegy 131.—. Török sorsjegy 26.—. Angol-osztrák bank-részv. 115.—. Osztrák államv.-részvény 333.30. 20 frankos 9.48. 4-2°/1 papir­­járadék 77.95. Osztr. hitelsorsjegy 170.50. Osztrák­magyar bank-részv. 831.—. Cs. k. arany (vert) 5.62. Német bankváltók 58.50. Csendes. Bécs, márc. 17. (Este 9 órai magán­­f­o­r­g­a­l­o­m.) Osztr. hitelr. 301.50—298.75. Magyar 4%-os aranyjáradék 88.15. Javuló. Frankfurt, márc. 17. (Abendsociety) Osztrák hitelrészvény 265.87. Páris, márc. 17. (Boulevardforgalom.) 5%-os francia járadék 115.22. Magyar 4#/#-os arany­járadék 75.50. „Budapesti Hírlap.“ Március hó 16-ával új előfizetést nyi­tottunk. Kérjük azon t. e. vidéki előfize­tőket, kiknek előfizetésük március hó 15-ével lejárt, hogy azt minél előbb megújítani szíveskedjenek, nehogy a lap szétküldésében fennakadás történjék. Az előfizetési árak lapunk homlokán olvashatók. Az előfizetés megújítására a beküldött postautalvány legjobban alkalmazható. NAPIHIREU — (Nemeslelkü alapítvány.) Gróf Cse­­k­o­n­i­c­s Endre 1000 forintos alapitványt tett a pesti szegény gyermekkórház-egylet részére. Ezen jótékony egyesületnek egyik régi támogatója közé tartozik a nevezett főúri család ; gr. Csekonics Lip­­thay Leona évtizedek óta tartozik már a rendes ta­gok közé ; Csekonics János gróf pedig 1857. óta az 1050 frtos kórházi alapitók között foglal helyet. — (Fényes ebéd.) Id. gr. P­e­j­a­c­h­e­v­i­c­h Jánosnál születésnapja alkalmából, melylyel nyolcva­nadik évébe lépett, fényes ebéd volt. Jelen voltak Dessewffy Marcell gróf, Lónyay Albert, Pejachevich János gróf, Darányi Ignác, Lóczy Lajos, Szirmay Sándor gróf, Almási Balogh Tihamér nejével, Huszár Adolf, dr. Krenner József múzeumi őr, Püchler ez­redes stb.­­ A vendégtársaság nagy érdeklődéssel szemlélte a sarok­szalonban felállított en miniature Deák-szobrot, melyet a gróf, aki Deák egyik régi barátja és tisztelője, Huszár által készíttetett ma­gának. A szobor ércbe van öntve s az állványnyal együtt 5 lábnyi magas. E szobor — hallomásunk szerint — az őszi műtárlaton ki fog állíttatni. Érdek­lődés tárgyát képezte még a nagybecsű könyvtáron kivül egy színezett üvegfestmény is, melyet a gróf ezen alkalomból ajándékba kapott. A budai egyetemi főgimnázium tantestülete nevében dr. Lutter Nándor kir. tanácsos, főigazgató a grófhoz, mint az intézet egyik legnagyobb jóltevőjéhez, üdvözlő iratot inté­zett. Ezenkívül számos üdvözlő levél érkezett magá­nosoktól, ezek között volt a gróf Lónyay Meny­hérté is.­­ (A nemzeti színházban) ma este Wiltné Mária asszony utóljára énekelt ebben az idényben, Erzsébetet „Hunyady László“-ban. Mondanunk sem kell, hogy bámulatos művészetével mennyire elra­gadta a közönséget ; a „Lagrange“-ária után három­szor tapsolták ki nyílt jelenetben. A többi szereplők Maleckyné asszony (Gara Mária), P e r o 11 i (címszerep), O d r y Lehel, ki Garát, a beteg N­e­y szerepét hirtelen szívességből vállalta el. Pauli (a király) mind hozzá­járultak az est kiváló sike­réhez. — (A fővárosi szeretetházi egyesület) f. hó 18-án, virágvasárnap, d. e. 11 órakor, az uj vá­rosház társalgótermében, gróf Andrássy Gyuláné ur­­hölgy elnöklete alatt közgyűlést tart.­­ (Magyar daltársulat a finnek között.) Helsingforsbó­l, Finnország fővárosá­ból kapjuk a következő levelet: A magyar daltár­sulat, mely sorra vette Oroszország nagyobb váro­sait, jelenleg Helsingforsban tart előadásokat, a finn testvérek meleg pártfogása és tüntető rokon­szen­ve mellett. Febr. 28-kan nagy „magyar koncert“ volt, melyen Pintér Pál cim­­balmozott, Virág Mariska, Rózsai Aranka kisasszonyok és Ridegvári úr énekeltek, za­jos tetszés közt. Magyar parasztruhában énekeltek népdalokat, hazafias dalokat, s Pintér tüzes csárdá­saival csinált fuverét. A daltársulat egyik tagja meglátogatta Budapesten járt finn barátainkat, mint A­a­­­b­e­r­g Ida kisasszonyt, ki a népszínházban finnül eljátszotta Feledi Borist a „Falu rossz­á“­­ban. A kisasszony az ősszel újra Magyarországba készül. Volt Almberg-Javala Antal­nál, ki két ízben és hosszabb ideig volt Magyaror­szágon. Almbergnek van egy díszes albuma, tele magyar államférfiak, írók, művészek, művésznők arc­képeivel. Ott vannak : Deák, Kossuth, Jókai, Petőfi, Arany, Liszt, Erkel Ferenc, Benza Ida, Blaháné, s a nemzeti színház számos tagja. Megismerkedett K­r­o­n gimnáziumi tanárral, aki kitűnően beszél magyarul. A finnek rendkívül barátságosan és ven­­dégszeretőleg fogadják őket mindenféle. — (Az „Első os. Ur. szab. dunagőzhajó­­zási társaság“) tudatja, hogy a Bécs és Budapest közti postahajó-közlekedés meg­nyitását, melyet folyó hó 18-ára hirdette, az ala­csony vízállás következtében el kell halasztania, úgy hogy az első postahajó Buda­pestről f. hó 22-é­n Bécsből pe­dig f. hó 24-é­n fog elindulni. — (A II. ker. polgári leányiskola) által rendezett Arany ünnepély alkalmával a következő felülfizetések történtek : Dwelly Róbert 2 frt, Oetl Ferenc 1 frt 50 kr, Paulo­vics László, Oetl Antal, Kékessy Péter, Könyves Károly és Gallasz 1—1 frt. Payr Piroska, König Gusztáv, Hartl László, Demkó Béla és egy ismeretlen 50 — 50 kr. — Frischgsfell Frigyes a „Fácán“ derék vendéglőse 220 drb széket, Lubich Etel k. a. egy zongorát voltak szívesek ren­delkezésre bocsájtani, akiknek valamint az említett felülfizetőknek és Könyves Károly igazgató urnak a rendezés körül kifejtett buzgalmáért a rendezőség ezennel köszönetet mond. Az ünnepély tiszta jöve­delme 140 frt, mely felerészben az Aranyszoborra, fele részben a II. ker. polg. 1. iskola jutalomdistő­­k­je javára fordittatott.­­ (Az oroszlánok között.) Rómából, hol egyszerre több állatszeliditő működik jelenleg is kö­zönsége mulattatására, új­ szerencsétlenség hírét ír­ják. Fernet állatszeliditő múlt kedden a kecses Miss N­o­u­m­a társaságában lépett be oroszlánéi közé, hogy rendes mutatványait megtartsa velük. A két hímoroszlán meg is tette kötelességét, mint ren­desen, a nőstény azonban, amint Pernet hátat for­dított neki, hirtelen rávetette magát és karmait be­leásta combjába. A közönség ijedten kiáltott föl, a szép leány azonban, amint társa veszedelmét látta, rárohant a vadállatra és hatalmas ostorcsapásaival áldozata elbocsátására kényszerítő, Pernet fölkelt a földről; a közönség kiabálni kezdett, hogy hagyja abba mutatványát, ő azonban egy pohár bort kérve, bevégezte mutatványait. Később érkezett hírek sze­rint Pernet belehalt sebeibe. —­­éljenek a pataki tanárok!) A sáros­pataki tanárok irodalmi köre ismét kiadott egy pár népiskolai könyvet. Egy Számtani példatárt és Termé­­szetrajzot. Szóban van — írja sáros­­pataki levelezőnk -- egy szépirodalmi vállalat­nak megindítása is a „Jó könyvek“ alakjában. Bi­zony az ünnepekre járó apostolok, a legátusok, úgy széthordoznák ezt és úgy eladnák, mint a jó borsot s a ponyvairodalom selejtes termékeit igy végkép ki­szoríthatnák legalább a vidékről.­­ (Hajó-közlekedés.) Március hó 20 ától fogva Titel és a fölfelé haladó postahajók közt egy harmadik összeköttetés fog hetenkint létesittetni, úgy hogy minden szombaton reggeli 7 órakor Titelről Zalánkeményre egy helyi gőzös induland. — (A nápolyi királyné) ép oly szenvedélye­sen űzi a sportot, mint nővére Erzsébet, magyar ki­rályasszony. A volt királyné — mint Párisból ír­ják — minden délután sétalovagol a Champs-Ely­­séen és ettől még az utóbbi nap­ok hózivatarai sem tartották vissza. A gaetai hősnő különben egészen visszavonultan él a fényes Párisban. Szerény lakást bir a Vouillement palota harmadik emeletén és ott családjának csak kevés meghitt barátját fogadja. A francia főnemesség büszke volna egy száműzött ki­rálynét fogadhatni, de a királyné visszautasít min­den meghívást. Rendesen már négy órakor ebédel, azután lóra ül s kilovagol a boulognei­ erdőbe és m­­­innen egy manégebe, ahol maga, iskolát lovagol s szenvedélyesen űzi a lóidomitlist. A királyi amazon férje azonban nem osztja neje szenvedélyét, hanem mint egy közönséges polgár Gyalog sétál ki a Champs- Elyséere­s kezeit felső kabátja zsebeibe rejtve szijja szivarját. 6

Next