Budapesti Hírlap, 1884. március (4. évfolyam, 60-90. szám)

1884-03-23 / 82. szám

6 BUDAPESTI HÍRLAP. (82. n.) 1884. március 23. tetMMtMBammammmmmmmmmmammmmmmmmmmBammmmmammaammammmmammmmcmaaaBimmmmami ■■■■■■Ili—I■■■ I■...I Still.I ■HUSII I ■ MII I Ilii I - - ------------------------­ — (­KVÍZ. Lajos és örökösei.) N­a­u­n-­­­d­o­r­i­f örököseinek a pőre, — ki tudvalevőleg XVII. Lajos Franciaország és Navarra királyá­nak adta ki magát, — a Bourbon-család ellen újra megkezdődött. A legutolsó tárgyalás — mint Páriából írják — 1874-ben volt, amikor az „el nem is­mertének Jules F­a­v­r­e volt az ügyvédje. A per­­ben legfőbb szerepet játszik „Amélie hercegnő“, Nanndorff legidősebb leánya, fivérével, aki „Normandia hercegének“ nevezi magát. „Amélie hercegnő“ jelenleg Párisban van s nagyszámú ki­váncsi látogatókat fogad.­­ (Magyarok a korinthusi csatornán.) A kiránduláson résztvevők közül számosan azzal a kérdéssel fordultak a rendező bizottsághoz, hogy mi­ként címeztessék leveleiket és távirataikat, melyeket útközben várnak. Erre a következő felvilágosítást adja a rendező bizottság : Minden sürgöny vagy le­vél „Escursiva hongroise“ megjelöléssel látandó el. A közelebbi adatok a következők: ápril 3-án és 4-én Florence Hotel de Rome. 5-én, 6-án és 7-én Rome, Hotel de la Minerva. 8-án, 9-én és 10-én : Naples, Grand Hotel. 11-én: Brindisi, Agentie du Lloyd. 14-én: Balamati Gréce, Bureau Canal Co­­rinthe. 15-én: Pyraens, Agentie du Lloyd. 17-én és 18-án és 19-én : Constantinople, Agentie du Lloyd. 20-án : Bucarest, Grand Hotel du Boulevard. — A nyert kedvezményes jegyek szétküldését már meg­kezdették. — (A világ kincse.) Az országos régészeti és embertani társulat legközelebbi ülését az ötvös­­műkiállítás alkalmából, kedden, f. hó 25 én dél­után 4 órakor a kiállítás helyiségében tartja és így azok, akik a ötvösműkiállítást kedden délután te­kintik meg, jelen lehetnek Pulszky Ferenc, P­u­­­s­z­k­y Károly és Radisich Jenő elő­adásain, akik a kiállítást a közönségnek bemutatni és megismertetni fogják.­­ A kiállítást látogatók száma még mindig nem csökkent és különösen az intézetek részéről nagy az érdeklődés. A húsvéti ünnepek alatt úgy Bécsből, mint az ország minden vidékéről kéjvonatok fognak jönni Budapestre.­­ (Iparosok gyűlése) Az ipartörvényjavas­lat új szövegének, különösen az ipartestületek ala­kítására vonatkozó határozmányai ellen való állás­­foglalás végett, a budapesti ipartársulatok képvi­selői a legközelebbi napokban ülést tartanak, mely­nek összehí­vására és vezetésére küldöttségileg Ráth Károly kéretett fel, mint az ipartársulati megbízot­takból alakult iparegyesületi szakosztály elnöke.­­ (A lutrizó ismeretlen.) Következő nyi­latkozat közzétételére kérettünk föl: „A nemzeti színház igazgatóságához néhány nap óta „A nemzeti színház sorsoló bizottságának“ címezve, több levél érkezett, amelyekben az illetők tiltakoznak az ellen, hogy sorsjegyeket kaptak s hogy azokért 5 írttal tartoznak. Minthogy a nemzeti színháznak semmi­féle sorsoló bizottsága nincs, mely sorsjegyeket küld­hetett volna, világos, hogy vagy tévedés, vagy misztifikáció forog fönn. Lehet az is, hogy valamely vidéki színház vette föl a nemzeti címet és ez okozza a protestálók tévedését. — A nemzeti szín­ház igazgatósága.“ — (Húsvét négyhete az udvarnál.) Mint Bécsből jelentik, a nagyhéten a burgbeli plébánia­­templomban a következő rendben tartják meg az is­tentiszteletet : Zöldcsütörtökön a titkos tanácsosok, kamarások és asztalnokok fekete öltönyben jelennek meg színes (aranyozott) karddal, a katonák díszben, tábori öv és fátyol nélkül, úgy a szentbeszédre, mint a misére, a szegények megvendégelésére s a lábmosásra 9 órakor.­­ Nagypénteken: a titkos ta­­tanácsosok, kamarások s asztalnokok fekete öltöny­ben jelennek meg befuttatott karddal, a katonák díszben, tábori öv nélkül és fátyollal karukon a szentbeszédhez, a passióhoz, a kereszt imádásához s a többi szertartásokhoz az esteli misével együtt 9 órakor. — Nagyszombaton a viselet ugyanaz, mint nagypénteken. A litánia­ és misére 10 órakor kell megjelenni. Ugyan a nap délutánján kötelező a dísz­ruha, katonáknál a tábori öv a 4 órai feltámadás­kor, de a rendjelek nagy szalagjai nem viseltetnek. Húsvét hétfőjén: díszegyenruha, katonáknál tábori öv, a rendjelek nagyszalagjai nélkül. Megjelenés a szentbeszédhez és miséhez fél 11-kor. -v (Pávai dr Vájna Albert), mint biztos forrásból értesülünk, — pénzügyi tanácsosssá és a fiumei m. kir. pénzügyigazgatóság főnökévé nevezte­tett ki. — (Katholikus templom Szerajevóban.) Mint a „Bosn. Post“ írja, még e nyár folyamán megkezdik Szerajevóban a kath. templom építését, ez­által eleget téve a folyton növekvő kath. hitköz­ség igényeinek, minthogy a jelenlegi kis kápolna teljesen elégtelennek bizonyult. A templom tervét — góth stílben gazdag díszítéssel — hir szerint Schmidt bécsi építész készítette, és anyagát a Bosznia fővárosa közelében található szürke és vörös kőbányákból fogják venni. — (Elcsapott miniszter.) Krisztianiából­­ távirják tegnapi kelettel, hogy a birodalmi törvény­szék H­o­­­m­b­o­c államtanácsost miniszteri hiva­tala elvesztésére ítélte.­­ (Oazló-foszló magyar birtokok.) A ma­gyar földbirtokok ugyancsak serényen cserélnek gazdát. Tegnap közöltünk néhány szomorú „cserét“, s ma ismét több ilyet jegyezhetünk fel, így a ka­szinói affaire miatt sokat emlegetett G­á­­­y Lajos jász nagykun-szolnokmegyei pusztáit megvette G­r­ó­s­z Zsigmond, Tóth Jenő korbesti és topai birtokait, amelyek legalább ötvenezer frt értéket képvisel­nek. Kern Lipót nagyváradi lakos vásárolta meg; végre B­u­d­a­y Albertné zemplénmegyei kereplyei jószága W­einberger Herman kereplyei lakos tulajdonába ment át.­­ (A ceglédi botrány.) A Cegléden tör­tént botrányos dolgok megvizsgálásában, amivel tudvalevőleg Bellaágh Imre Pest megye tiszti főügyésze van megbizva, az első teendő az lesz, hogy Bába Molnár Sámuel polgármester, ki tegnap itt járt a fővárosban, rendkívüli közgyű­lést hívjon egybe, mely a felfüggesztett városi kapi­tány helyettesítéséről gondoskodik. Remélhető, hogy néhány nap alatt a kedélyek teljesen lecsillapodnak és akkor több sikerrel lehet a március 15-iki ese­mények tanúit kihallgatni és tőlük a zavargás elő­idézőinek szerepléséről tüzetesebb adatokat beszerezni. Bellaugh tiszti főügyész — mint hírlik — szer­dán megy le Ceglédre a vizsgálatott megindítani.­­ (A nagyszebeni rémtett.) Az ország­szerte ismert rablógyilkossági bűnperben, a vizsgá­lat újabb részleteket derített ki. Ugyanis, mint Nagy-Szebenből írják, a G­ö­c­k­e­­ asszonytól el­­rablott tárgyak legnagyobb része megkerült. A meg­került értéktárgyak részben M... . s aranyművesnél voltak elzálogosítva, így egy aranyóra, s két gyűrű. Az utóbbiakról azonban nem bizonyos, hogy G­ö­­ckelnétől származtak. Martin Róbert tette zálogba őket.­­ Martin Rudolf még folyton erősíti ártatlanságát, Kleeberg azonban a leg­apróbb részletek előadásával teszi valószínűbbé vád­ját, így pl. elbeszélte, hogy az első (s meghiúsult) kísérletnél, febr. 16-án Martin Rudolf, mikor őket Friedenwanger a kapuig kisérte, a szomszédos L­ö­w-féle ház kapuja alatt állott, s őt a doktor kutyája megugatta, mígnem Frieden­wanger a házba nem hívta az ebet stb. — (2000 frtos ágy-alapítványt) tett özv. Bulyovszky Gyuláné,szül.Szilágyi Lilla urhölgy az új Stefánia-kórházban, hálából, hogy mint gyermek­nek, az akkor még ősz utcában lévő gyermekkórház­ban meggyógyították a szemét. Az alapítványt a nemeslelkű urhölgy azzal az óhajtással tette, hogy annak élvezésére első­sorban szegény szí­nészek, színésznők és írók gyerme­kei legyenek jogosítva. — Az alapitvá­­nyi ágy következő feliratot nyer: „Bulyovszky Lilla alapitá 1884. márc. 21-én, fia, Gyulafalvai Bulyov­szky Aladár nevére. — (Nagyszerű alapítvány.) Esterházy Miklós, Tata nemeslelkü grófja, — mint a „M. Ál­lamiban olvassuk, 10,000 forintos alapítványt tett, hogy azon Tatában egy kisdedóvó intézet létesittes­­sék. Ez intézet fölött a felügyeletet a tatai nő­egyesületre bizta, mely egyesület az intézet vezeté­sére S7. Vince leányait kérte föl. A 10,000 forint kevésnek mutatkozott. Azért a kifogyhatatlan jóté­­konyságu gróf még egy egészen uj, kiválóan cél­szerű és ízléses épületről is gondoskodott. Az intézet 1. évi májusban kezdi meg működését. A ne­mes gróf bőkezűségéből Tata városa kórházzal, leányiskolával is dicsekedhetik még.­­ (Börti prédikációk Madridban.) M­o a jezsuita atya, a híres egyházi szónok a böjt kezdete óta prédikációkat tart a madridi Jézus szivéről ne­vezett kápolnában, kizárólag arisztokrata nőközön­ség előtt. F. hó 5­­ki prédikációja a szalonokban s a színházakban látható fényűzésről s toilettekről szólt , élesen kifakadt a nők élvezetvágya s az el­len, hogy délelőtt misét hallgatván s meggyónván, este elmennek oly színdarabok előadására, amelyek, mint Dumas Demimonde-ja, aláássák a keresztény erkölcsöt. Később megjelenvén a templomban a ki­rály nővére, Eulalia infánsnő is, jónak látta a merész szónok ismételni a mondottakat s egész hév­vel fűzte a megkezdett thémát tovább. Felháborodva távozott a templomból az egész hallgatóság, a ki­rály még az este kifejezte nővérei előtt óhajtását, hogy ne menjenek többé a kérdéses templomba s a spanyol bibornok-primás értekezvén a királylyal s minisztereivel, szigorúan megdorgálta M o n atyát s meghagyta neki, hogy 24 óra alatt távozzék Mad­ridból. Amint hire ment a dolognak, mély részvét váltotta fel a társaság hölgyeinek felháborodását ; egymást érték a látogatások a lakásánál, M o n azonban nem fogadott el senkit, csak a gyóntató­s székben beszélhettek másnap vele.­­ (A nemzetközi titkos rendőrség.) Mint Londonból jelentik, a londoni titkos rend­őrséget újraszervezik s a testületbe 50 titkos rendőrt vesznek föl, és pedig : 12 angolt, 8 írt, 8 amerikait , a többiek Orosz-, Német-, Francia- Ausztria-Magyarország, Olasz-, Spanyolországból és Kanadából kerülnek ki . (Kirabolt templom.) Komárom megyében a szomódi r. kath. templomot tegnap éjjel feltörték s kirabolták. Az elrablott tárgyak jegyzékét táv­irati uton tudatták a budapesti államrendőrséggel. Elraboltak két aranyozott kelyhet, a cibóriumot, aranyozott olajedényt, a pluviáláról egy ezüst csa­tát, a szentségtartóból az arany holdat s az oltár előtt égő örök lámpát. — (Kraszevszky — vád alatt.) K­r­a­szevszky lengyel költőt a lipcsei törvényszék vád alá helyezte az államügyész vádindítványa alap­ján H­e­n­t­s­c­h-csel együtt. A vád azon alapul, hogy Kraszevszk­y Hentsch közvetítésével, olyan iratok birtokába jutott s juttatott idegen kor­mány kezei közé, melyek a hadügyminisztériumból tulajdoníttattak el és a honvédelemre vonatkoznak. Illetékes helyen jelenleg nyomozások folynak, hogy e vádak mennyire alaposak. E vádhatározattal összefüggésben áll az, hogy Kr­aszevszky vagyonát lefoglalták. A per májusban kerül tár­gyalásra.­­ (A csendőrség felállítása) és szer­vezése körül szerzett érdemek elismeréséül, a király, Schatz Lajos, az 1. sz. m. kir. csendőrparancs­nokság száml. állományába tartozó ezredesnek és a m. kir. honvédelmi minisztérium IV. ügyosztálya fő­nökének a Ferenc József-rend középkeresztjét; S­­­e­s­s­e­r György 3. sz. m. kir. csendőrparancsnok­­ságbeli 1. oszt. százados parancsnoki helyettesnek a Ferenc József-rend lovagkeresztjét, és Entresz Kornél 3. sz. m. kir. csendőrparancsnokságbeli I. o. százados­ számvivőnek a koronás arany érdemkeresz­tet ki­adományozta és megengedte, hogy ugyanez alkalomból Török Ferenc 3. sz. m. kir. csendőr­parancsnokságbeli ezredesnek, Tisóczky László 4. sz. m. kir. csendőrparancsnokságbeli alezredesnek, Neugeboren Gusztáv 2., beauforti br. du Mont-Várhegyi Lajos 1. és L­ö­r­s­e­r Nándor 6. sz. m. k. csendőrparancsnokságbeli őrnagyoknak, to­vábbá Újhegyi Béla 4. sz. m. kir. csendőrpa­rancsnokságbeli 1. o. százados­ parancsnoki helyettes­nek és Kovács Béla 2. sz. m. k. csendőrparancs­nokságbeli II. o. századosnak a legfelső dicsérő elis­merés nyilvánittassék. — (Hamis pénzverő banda) nyomára buk­kant a szegedi rendőrség, melynek már egész gyűj­teménye van hamis egyforintosokból és húsz krajcá­­rosokból. Egyik rendőrbiztos éppen akkor fülelt le egy h.­m.-vásárhelyi cigányasszonyt, midőn ez hamis húszasokkal akart fizetni a vasúti pénztárnál. A ci­gányasszony három jegyet akart venni, kettőt két más cigányasszony részére, de ezek megneszelték a ve­szedelmet és elinaltak. A lefülelt dádéné persze leta­gadná a csillagot is, de két társának a megszökése s az a körülmény, hogy a papirospénzen kívül csak hamis húszasai voltak, erősen ellene bizonyítanak. Szegedről sürgönyöztek Vásárhelyre s a vizsgálatot szigorúan megindították. — Tudvalevőleg az alföl­­dön, újabb időben, nagy forgalomba jött a ha­mis pénz. — (Gyilkosság szerződés utján.) A bécsi lapok, egy épp oly különös, mint a maga nemében páratlan bűntettről beszélnek. Penzigben bizo­nyos Kämpfer Anna nevű asszony, aki gyógyfüvek­­kel kereskedik, nemrég megismerkedett Hauska Annával, egy lakatossegéd nejével. Az utóbbi idők­ben H­a­u­s­k­a A. gyakrabban fölkereste barátnőjét s hosszasabban beszélgetett vele. Modorából, titok­zatos célozgatásaiból, Kämfer A. azt következtette, hogy barátnője titkot rejteget, melyet közölni sze­retne vele, de ahhoz bátorsága nincs. H­a­u s k­a A. rendszerint férjére terelte át a beszéd fonalát, igyekezvén őt a legrosszabb színben feltüntetni a növényárusnő előtt s vádolva őt különböző szívte­lenséggel, miket rajta elkövet. A jó barátnő részvé­tét többször kifejezte a nő iránt s azt ajánlotta neki, hogy indítson válópert férje ellen. H a u s k a A. azonban rosszul értelmezte a növényárusnő részvét­­nyilatkozatát s oda magyarázta a dolgot, hogy mé­regfüveket kért tőle, melyekkel férjét meggyilkol­hassa, miután férje élete 500 frt erejéig biztositva van s halála után ez összeget ő — az özvegy — nyerhetné meg. Ha terve sikerül, az összeg felét Hauska, Kämpfer Annának ajánlotta föl, miről kötelezvényt állított ki. Kämpfer szinleg beleegyezését adta a tervbe s a kötelezvényt elrej­tette. Hauska távozása után Kämpfer An­nának első dolga volt a rendőrségnél jelentést tenni a tervről s egyszermind át is adta a kötelezvényt, melyet a férjgyilkos állított ki részére. A rendőrség­nek sikerült is aztán a gyilkosságot megakadályozni. A nő — Hauska A. — elfogatott s most szoros őrizet alatt várja tettének méltó büntetését.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék