Budapesti Hirlap, 1888. május (8. évfolyam, 121-150. szám)

1888-05-10 / 130. szám

4 BUDAPESTI HÍRLAP. (130. sz 1888. május 10. Bégeken egyelőre még nem igen lesz segitve, mert az eleső telekrészeket az építkezők épitési anyagok felhalmozására és az épitési állványok felállítására használják fel, sőt néhol még az útból is elfoglal­nak egy darabot. Node legalább az megnyugtatja az ott járó-kelőket, hogy ez az állapot már nem sokáig tart. A kerepesi-ut legmegbotránkoztatóbb kinézésű épületét, a Rottenbiller- és kerepesi-ut sarkán állt Eggenhoffer-féle viskót is lebontják. Ennek helyére egy négyemeletes szál­lodát építtet a telek tulajdonosa. Az épi­tési engedélyért már folyamodott is a fővárosi ta­nácshoz. — A VII. kér. elöljáróságnál elkövetett sikkasztás ügyében Nagy Lajos tanácsos azt je­lentette a polgármesternek, hogy a vizsgálat még több hétig el fog tartani, mert az elöljáróságnál a naplóvezetés hiányossága, a regáie-törzs­­könyv teljes hiánya, sőt a levéltári anyag­nak is nagy rendetlensége következtében a mintegy 2500 dbra rugó átvizsgálandó tételnél előforduló összehasonlítások előbb be nem fejezhetők. Sőt a kárösszeg nagysága is csak akkép lesz megállapít­ható, hogy amaz összeget, a mely tényleg beada­tott, levonják abból az összegből, a minek a pénz­tárban lenni kellene. A különbség fogja tenni az elsikkasztott összeget. Tételenkint mindent kimu­tatni lehetetlenség. Kéri a tanácsos, hogy a pol­­gármester.az akadályokról a vizsgálóbírót értesítse. — Összeíró küldöttségek. Az országgyűlési képviselők választására jogosultak névjegyzéke éven­­kint hivatalból lévén összeállítandó, illetőleg kiiga­zítandó, a kiigazítás a föv. közp. választmánynak határozata alapján az összeíró küldöttségek által ez évi junius hó 9-ig befejezendő. A tanács ennélfogva felhívja a főváros területén levő összes nyilvános és közintézetek, részvénytársulatok, vállalatok és egye­sületek igazgatóságait, hogy választói jogosultsággal biró alkalmazottjaik névjegyzékeit országgyűlési kép­­viselö-'’álasztói kerületek szerint összeállítva, az állás, évi fizetés, lakás és életkor pontos kitüntetése inellett, a föv. közp. választmány elnökségéhez (IV. kér. régi városház I. emelet 43. ajtó) leg­később ez év junius hó 1-éig beküldeni el ne mu­­laszszák. — A oinkotai nyaralótelepen (a Mátyásföl­dön) a tavasz beállta óta élénken és serényen folyik a munka. Számos telek van már befásitva és beül­tetve, sok helyen emelkednek kerítések és több nyaraló már épülőfélben is van. A földbirtokos B e­­n i c z k y Gábor által a park közepén épített ven­déglő már tető alatt van s arányosan tagolt, tágas emeletes épületet képez, melynek tető-erkélyéről szép kilátás nyílik messze vidékre. Az egyesületi tagok legutóbb tartott értekezletén megkezdődött az összeírása azoknak, kik még ez év folyamán épitkezni fognak, s remélhető, hogy a nyáron a te­lepnek egy nagy része kiépül. A budapesti vaspálya­­társaság erősen sietteti a cinkotai h. é. vasút kiépí­tését, melynél már csak a kavicsolás kisebbik fele van hátra, úgy hogy pünkösd után a pálya megnyit­ható lesz. A környék már is élénkül s a vasút meg­nyíltával a kirándulni szerető fővárosi közönség újabb irányt nyer egy szép vidékre, mely a pesti oldalon mindenesetre egyike a legszebbeknek. Az egyesülethez még folyvást csatlakoznak uj tagok, s rövid nehány év mulVa a Mátyásföld bizo­nyára egyik legkeresettebb és leglátogatottabb pontja lesz Budapest környékének. A telep létesíté­sének eszméjéről ő felsége a király is igen elismerőleg nyilatkozott a múlt őszi vadászatok alkalmával Andrássy Aladár gróf előtt, ki az egyesületnek tagja és diszelnöke. IRODALOM és MŰVÉSZET. Budapest, máj. 9. „Dorottya.“ — A népszínház újdonsága. — A népszínháznak ma ismét bemutató estéje volt és pedig igen szerencsés. A „Dorottya“ cimü három felvonásos vig operett került először szinre ; szövegét Stephenson irta, zenéjét C e 11 i e r Alfréd ; az angol szöveget Gunszt Bertalan és Radó Antal magyarosította. A zenéje jobban tetszett, mint a szövege, mert ez egy kissé együgyü és nagyon is ildomos a diva­tos szövegekhez képest. Az erkölcsnemesitő egyesület tagjai bátran megnézhetik, mert kérnek ugyan benne találkákat, de nem kapnak. De nem ezen kezdődik a mese, hanem azon, hogy két londoni gaval­lér egy vidéki nagybácsi megpumpolása céljából kelt útra, mielőtt azonban elérkeztek volna az áldo­zat lakhelyéig, találkoztak két csinos lánynyal. A két pár szinpadi szokás szerint legott egymásba szeretett és örök hűséget fogadott. A parasztruhába öltözött leányok a inegpuinpolandó gazdag nagy­bácsi leányai voltak, kik csupa mulatságból és egy kis kalandvágyból öltöttek parasztmhát. A kosztüm­cserén alapszik a szöveg bonyodalma, mulatságos for­dulatai és helyzetei. Igen természetes, hogy a két fiatal ur a nagybácsi házánál legyeskedik a két házi kis­asszony' körül, a mi bőséges alkalmat ad a lányok­nak, hogy dalban és prózában variálják a témát : a férfi ingatag. Mikor azonban a kisasszonyok ismét átalakultak parasztkisasszonyoknak, meggyőződtek arról, hogy nem csalódtak. A mese vége dupla házasság. A szöveget főképen exotikus természete és néhány pompás epizódja teszik mulatságossá. Az operett becsét és értékét a meglepően szép zene adja meg. Nem keringőznek benne nyakra­­főre, hanem énekelnek szebbnél-szebb dallamokat, dalokat, duetteket és kvartetteket. A tánczene sem hiányzik belőle, a többi közt a második felvonásban egy kedves, finom menüettet hallottunk. A ma esti nagy és elegáns közönség majdnem minden számot zajosan megtapsolt és néhányat megismételtetett- Tetszett a zene érzelmessége, dallamossága és finom kidolgozása, tehát éppen azok a tulajdonságok, me' lyeket az újabb operett-termékekben sajnálattal nélkülözünk. Cellier muzsikáját és zenei formáit mintául vehetnék azok az operettzene-szerzők, kik leginkább a műkedvelő cipész-ifjúság füttye számára írnak muzsikát, a nagy közönség Ízlését pedig meg­vesztegetik és elrontják. A darab kiállításáról és előadásáról csak jót mondhatunk. Hegyi Aranka és L i g e t i I. ked­vesek, szépek és ügyesek voltak, mindegyikkel megismételtettek egy-két számot. A n d a i Ernának beletapsoltak majd mindegyik dalába, annyira tet­szett althangja szomorus, lágy mélysége. Dárdai tenorja ma tisztán csengett, egyik dalát igen csino­san és Ízléssel énekelte, mégis kellett ujráznia. Klárné, Pusztai, Hunyadi, Makó és Nyilasi adták a többi jelentékenyebb szerepet. Az ügyes rendező kéz a második felvonásban egy festői sport-képet produkált. A két primadonna lovagló ruhában, lóháton, néhány lovas vadász és — egy kopófalka. A tizenhat darab kopó Ester­házy, a tatai gróf tulajdonát képezi. Kitü' nőén „alakítottak“, pedig szükitésük azt árulta el, hogy nem reflektálnak a színházi közönség tetszé­sére. Nem is jöttek a lámpák elé. * (A nemzeti színházban) ma Pailleron vig­­játéka „Az egér“ helyett, K. Hegyesi Mari hirtelen megbetegedése miatt, „A párisi“ került szinre. * (Á krisztinavárosi színkörben) csütörtö­kön a „Sárga csikó“ kerül szinre ; a főbb szerepe­ket Somióné, Kiss Mihály, Peterdi, Szabó Antal, Solymosi, Zilahi, Tollagi játszszák. Pénteken az „Eleven ördög“ első előadása lesz Krecsányi Sarol­tával. Uj kupiék is készültek a darabhoz. Szomba­ton „Nebántsvirág“-ot adják, Denise szerepében Somlónéval. * (A városligeti nyári színházban) holnap, csütörtökön, ismét szinre kerül a „Hófehérke és a hét törpe“, tündérlátványosság. Kezdete 4 órakor. * (Zichy Mihály rajzai a nemzeti múzeum­ban.) A nemzeti muzeum vezetősége közelebb ja­vaslatot fog tenni a kormánynak, hogy Zichy Mi­hály rajzai közül vásároljon meg néhányat a képtár számára. A választás valószínűleg a magyar ősmon dák illusztrációi közül fog történni. * (A budai honvéd-emlék mintáját) ma délelőtt vette át a szoborbizottság Zala György­től az epreskerti műteremben. Az emlék egy vár­falra hágó honvédet ábrázol, kezében a nemzeti zász­lóval és puskával. A bástya alatt Hungária ülő alakja kivont kardot tart s baljában cimerpaizs, melyre Budavár bevételének napja: 1849. május 21. van vésve. A bizottság részéről Szénássy Sán­dor dr. elnök vette át a szobrot. A bizottság már tizennyolc éve buzgólkodik ez emlék ügyében, de még csak 22,000 forint van együtt. Ha, mint terve­zik, a negyvenedik évfordulón, jövő májusban akar­ják leleplezni a szobrot, még sokat kell fáradozni a gyűjtés körül. L i p t h a y Béla báró bejelenti, hogy a mintának a holnap megnyíló „Bazár“-ban való ki­állítása iránt megtette a szükséges lépéseket s mi­után a szobor megtekintésére külön belépődíjat szabtak, indítványozza, hogy az ebből befolyó jöve­delemről mondjanak le a „Jó szív“ javára. Ő a maga részéről kárpótlásul 200 frtot ajánl meg a szoboralapnak. Végül Gerlóczy Károly alpolgármes­ter üdvözölte a főváros nevében Zala szobrászt és a bizottságot. * (A földtani társulat) ma délután Szabó József elnöklete alatt szakülést tartott, melyen Schmidt Sándor dr. és Schafarzik Eerenc dr. értekeztek. A szakülés után következett választ­mányi ülésen a geológiai térkép ügyének végleges rendezéséről volt szó. * (Kazinczy-ünnep Széphalmon.) A m. t. akadémia Kazinczy Eerenc emlékére minden évben 20 arany pályadijat tűz ki a sárospataki és a s. a.­­ujhelyi tanuló ifjúság közt. E pályadijak ez idén először adatnak ki. A két tanintézet elöljárósága egész irodalmi ünnepet rendez ez alkalomból Ka­­zinczy-mauzoleuma előtt, Széphalmon. Az ünnepi beázédet Molnár Lajos sárospataki főgimnáziumi tanár mondja és a pályanyertes müvek fel olvastat­nak. Az ünnep jun. 3-ikára van tervezve. * (Sujánszky-Jublleum.) A magyar kato­likus vallásos költészetnek Tárkányi és Mind­szenti után ez idő szerint a legkiválóbb művelője Sujánszky Antal esztergomi prelátus-kanonok, a ki már ötven esztendő óta szorgalmas munkása irodal­munknak. Az elismert egyházi költő irodalmi jubi­leumának megünneplésére már megindult a mozga­lom. Sujánszky Antal tisztelői ez alkalommal ki fogják adni a költő összes nevezetesebb egyházi költeményeit, melyeket ötven esztendő alatt irt 3 melyeket nemcsak a vallásosság, de a hazafiság szelleme is becsesekké tesz. A veterán költő most is buzgó művelője a vallásos költészetnek, melyet félszázad alatt nem egy állandó beosü alkotással gyarapitott. * (A nagyszebeni német férfi-dalegyesület), mely régebben „Hermania“ nevet viselt, május 26- kán és 27-kén ünnepli alapitásának 25-ik évfordu­lóját. Minthogy a dalegyesület számos régi tagjá­nak lakóhelyét a rendező-bizottság nem tudta kipu­hatolni, lapunk utján meghívja mindazon volt tago­kat, kik külön meghívót nem kaptak. Ha e tagok 3 frtot Nagy-Szebenbe küldenek, megkapják az iga­zolványt, melylyel a vasúton mérsékelt jegyeket kapnak, a programmot stb. * („Nebántsvirág“) cimü rezgő polka jelent meg a „Harmonia“ kiadásában. Szerzője S za­bé n y i József. A „Nebántsvirág“ polka ára 60 kr, s kapható a „Harmonia“ zenemükereskedésben. (Váci-utca 3.) * (Uj Faust-forditás.) Szabó Mihály, Szabó Károly, a történetiró testvére, Hódmezővásár­hely város egykori polgármestere, lefordította Göthe Faustját. A mü közelebb meg fog jelenni s a for­dító az egész tiszta hasznot a „Jó szív“ részére ajánlotta föl. * (Michel Lujza drámája.) Páris egyik kis színháza : a Théatre de Batignolles közelebb szinre hozza Michel Lujza „Le coq rouge“ (A vörös ka­kas) cimü ötfelvonásos drámáját. TÁVIRATOK. A magyarok és a háború. Berlin, máj. 9. (Saját tudósí­tónk távirata.) A „Voss. Zt g.“ budapesti levelezője konstatálja a ma­gyar nép kedvetlen hangula­tát. A magyarok mindinkább kibékülnek azzal a gondolattal, bogy a tűrhetetlen orosz­­osztrák-magyar viszonyok véres megol­dást fognak nyerni s Oroszország, úgy lát­szik, arra törekszik, hogy a monarkiá­­ban oly hangulatot keltsen, melynek a legjózanabb kor­mány sem állhatna sokáig ellen* A veszélyeztetett többség. Bécs, máj. 9. (Saját tudósítónk távirata.) Parlamenti körökben egész ha­tározottsággal beszélik,bogy Lichtenstein Alajos bg. ma délután kihallgatásra hivatott a királyhoz. A kihallgatás célja a herceget engedékenységre bírni, iskolai javaslata első olvasásának az őszi ülésszakig való elhalasztása miatt; arra akarják rábírni a herceget, hogy ne csináljon kellemetlenségeket a melyek veszélyeztethetnék a kormány több* sógét. A rájxrát botrányai. Bécs, máj. 9. (A „Bp. H.“ eredeti táv­irata.) A képviselőház mai ülésének ele jéna Kopp-Lueger ügyet tárgyalta. Az ez ügyben kiküldött bizottság előadója, Kathrein dr., a bizottság többségének nevében azt indítvá­nyozza, bogy a ház fejezze ki rosszalását Kopp képviselővel szemben, a ki Luegert perfid rágalmazónak nevezte. Ezután a parlamenti bizott­ság kisebbségének előadója, Tomaszcuk dr. tartott beszédet, kifejtve, bogy a rosszaid s­­nak nincs helye. Miután még többen szó­laltak föl. a ház 115 szóval 98 ellenében a ki­sebbség indítványát fogadta cl*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék