Budapesti Hírlap, 1889. augusztus (9. évfolyam, 209-239. szám)

1889-08-01 / 209. szám

2 BUDAPESTI HÍRLAP. (209. sz.) 1889. augusztus 1. vok s egyenes ráfogások fölött s azon­nal észreveszik, hogy a cikk írója sem a fennálló, sem a tervezett alapszabá­lyokat nem ismeri s cikke megírásánál mindent, szem előtt tarthatott, csak a nyugdíj­intézeti tagok igaz érdekeit nem. Most azonban „a vasutasok nyug­díja“ cím alatt megjelent második ve­zércikk hasonló alaptalan ráfogások és szándékos félremagyarázatokból álló tartalma kötelességünkké teszi a fel­szólalást, hogy egy teljesen igazságos és jogos ügyben a közvélemény célza­­tos elferdítések által félre ne vezettes­sék és alkalmazottaink nyugalma meg ne zavartassák. Tény az, hogy a nyugdíjintézeti bizottság az intézet ez év június hó 20-án megtartott rendes közgyűlése elé az alapszabályok megváltoztatása iránt javaslatot terjesztett, a­melynek tár­gyalása a közgyűlés határozatával egy e célra külön összehívandó közgyű­lésre halasztatott. De az alapszabályok módosítását nem a cikkíró által állított célzatok tették szükségessé, hanem egyszerűen azon körülmény, hogy a magyar és az osztrák kormány elhatározásából az összes hazai és osztrák vasutak nyug­díjintézeteinek alapszabályai oly intéz­kedésekkel voltak kiegészítendők, me­lyek szerint a tagoknak a mozgósítás vagy háború esetében katonai szolgá­latban eltöltött ideje beszámíttassák s a polgári állásra jogosító igazolvány­nyal ellátott kiszolgált altiszteknek fel­vétele a nyugdíjintézetbe az eddigi kor­látozások elejtésével bizonyos életkor meghaladása esetén is biztosíttassék, mely intézkedések kétségtelenül a tiszt­viselők érdekében állók. S miután az alapszabályok e sze­rint már módosítandók voltak, ezen alkalomból célszerűnek, sőt szükséges­nek találtatott azokat összhangzásba hozni az állami új nyugdíj­törvénynyel és az államvasutak időközben életbe lé­pett új igazgatási szervezetével és egy­idejűleg hiányokat pótolni, melyeket a gyakorlat kitüntetett. A nyugdíj-alapszabályoknak napi­renden levő változtatásában tehát az alap vagyonának elvonásáról, a nyug­díjintézet jogi személyiségének meg­szüntetéséről, a nyugdíjilletmények le­szállításáról s az állami nyugdíjtörvény­nek alkalmazásáról a vasúti alkalma­zottakra stb. szó sincsen s a tagok fel­tételezett tájékozatlanságára számító célzatos inszinuáció az, hogy az igazga­tóságnak, ennek összülésének s a ma­gas minisztériumnak befolyása a nyug­díjügyek intézésére a tervezett alapsza­bály-változtatás elfogadása után a ta­gokra nézve sérelmes módon változik, a­miből önként az következik, hogy a nyugdíjintézeti tagok befolyása a nyug­díjalap kezelésére érdemileg csökkenést szenvedni nem fog. A­mi magukat a módosításokat illeti, melyekre mint különösen fonto­sakra és sérelmesekre a cikkek írója kiterjeszkedik, — ezek közül első he­lyen a jelenleg fennálló alapszabályok 3. §. cikkére vonatkozó módosítás emel­tetett ki, mely szerint, ama fennálló határozmány, hogy a járulékok havon­­kint a főpénztár által, „közvet­len a nyugdíjalapnak azon­nal átadandó­k“ akkép változ­­tatik meg,hogy ezen járulékok „azon­nal a nyugdíjalap javára könyveltetne­k“, miből cikkíró azt következteti, hogy tehát jövőre va­gyonátadás nem történik, rendelkezésre álló tőke nem gyrül össze s a hivatal­nokok valóságos pénze az állam által jogtalanul visszatartatik. A­hány szó, annyi helytelenség. Ezen maga a nyugdíjintézeti bizott­ság által javaslatba hozott módosítás azt célozza, hogy az alapszabályok szövege a tényleges eljárással összehangzásba hozassék.­­ A tagok fizetéséből levont járulékok ugyanis nem adatnak testileg át az alapnak, hanem annak hiteles könyvében csak javára h­atnak, mint szépirodalom, úgy a tudományos irodalom nagyrészét; az ékes szekrények, lombfű­része­­lésű díszítéssel, mind a tulajdonos művei — hosszú tél unaloműző, türelempróbáló mun­kája. Kitűnő lovak játszva röpítik a könnyű hintót, kocsit a szomszédba ; a közösen fenn­tartott postajárás estére meghozza a főváros­ban reggel megjelent lapokat s igy a köz fo­lyásával való kapcsolat teljes és kötetlen ; az udvari cselédség, mesteremberek és kukások gyermekei számára a családok tanyai iskolát tartanak fenn ; szóval, egy kis státus a stá­tusban, melynek mi, háziuras-nyűgös főváro­siak csak irigyei lehetünk s a melyből ők — nagy okosan — ki sem kivánkoznak. Merő csendélet!* De a legboldogabb teremtés most itt mégis a Csőri kutya : se szájkosár, se lánc, se fel­ügyelet ; finom homokon pompás verőfény, a­melyen oly kutyaédesen esik a nyújtózkodás, hangos ásitás és különösen a legyek kapko­dása. Rém szól itt senki : ma „sintérnap“ van, a szájkosarat egész nap nem szabad le­venni ! Kora hajnalban eldugja magát a serege­­szinü galambpár, mely elszakadt a galambdúc­tól s a veranda esőcsatornájába hordta meg a fészkét; a szarka, mely a kerítő akácokon fészkel, leszáll a nyírfára s csevegés közben azokat a sajátságos hangokat hallatja, a me­lyeknek révén a népmesébe jutott; ugyanis : a galamb megkérte a szarkát, tanítaná meg fészekrakásra, a melyben a szarka mester. A szarka elvállalta a tanítást s a­mint a galyacs­­kákat rakná, egyre mondogatta : ez úgy magánál az állampénztáraknál, valamint az összes magánvasutaknál is történik. i±z ellenkező eljárás azt tenné szükségessé, hogy az igazgatóság annyi különpénztárt tartson, a­hány alapot vagy idegen tulajdont képező pénzt ke­zel. A nyugdíjalap vagyona, úgy, mint eddig, ezután is a hiteles könyvekben tartatik nyilván, e mellett azonban ér­tékpapírjai elkülönítve kezeltetnek és ingatlanainak tulajdonjoga a nyilvános telekkönyvekben van biztosítva. Azáltal tehát, hogy ez „átadás“ szó „javára könyveléssel pótoltatik az alapszabályokban, az eddigi állapo­ton, a külön tőkegyűjtésen stb. mi vál­toztatás sem történik, s az állam a ta­gok fizetési levonásait ezután sem tartja vissza, hanem az alap javára gyümöl­­csözüleg ingyen a felelősség terhe mel­lett kezelteti. Egy további nagy sérelmet a cikk írója abban lát, hogy az alapszabályok tervezett módosításai szerint „a nyug­­díjintézet tagjai lemondani kényszeríttet­­nek minden tényleges befolyásról az intézet ügyeinek vezetésére.“ A nyugdíjintézet ügyeit és az alap kezelését vezető nyugdíjintézeti bizott­ság ugyanis 6 állandó s 12, a közgyű­lés által szavazattöbbséggel választott tagból áll, míg jövőre az állandó, — tehát az államvasutak igazgatóságát képviselő tagok — száma 8-ra emelte­tik fel, a választott tagok száma pedig 6-ra leszállíttatik, kik már nem abszo­lút szavazattöbbséggel választatnak, ha­nem csak azok, kik legtöbb szavazatot nyernek, e szerint pedig a kormány abszolút urává válik a nyugdíjalapnak. Ha megfontoljuk azt, hogy a 8 ál­landó tag közül — rendes körülmények között — csak kettő nem tagja a nyug­díjintézetnek s a többiek is nem sze­mélyes kijelölés, hanem az államvasuti szolgálatban elfoglalt hivatalos állásuk­nál fogva tagjai a bizottságnak, a ta­gok érdekközösségénél fogva az uj bi­zottság megalakításának módját a nyug-Csak igy, csak úgy ! Csak így, csak úgy! Erre a galamb, mind csak azt hajtotta: Tudom,­­ tudom ! Megharagszik a szarka s azt mondja nagy mérgesen : Ha tudod, hát minek kérded ? ott hagyja a galambot, mely azóta sem tud becsületes fészket rakni. Mialatt ez a páros beszéd foly, megszólal az aranymálinkó fuvolaszerű hangja is ; a hím szép fütytvel hívogat, a tojó oly hanggal felel, mely élénken emlékeztet a kis cicáéra, mikor valaki a farkára hágott. Az öregek hernyózni indulnak, mert az akác villaágába épített re­mek fészekből három sárga szájszék­i málinkó poronty kelt ki; már tokos létére szép sorban, kiült az ágra s ugyancsak csipog az éhségtől. Különösen az öreg hím úgy villan az üdezöld gyepes fölött, mint valami szinarany kelevéz. De mindezeknél szebb a füsti fecske ébre­dése és viselkedése. A fészek karnyújtásnyira van az eresz alatt; az öregek mellette — a gerendán — háltak, mert a kiköltött három fecskefiu már kis híja anyányi s betölti testé­vel azt a kis otthont. Virradatkor kiül a két öreg a csatornára s elmondja reggeli dalát: „Kicsit a kicsinek, nagyot a többinek“ stb. megismétli húszszor is, közbe-közbe egyen­geti a tollát, majd egyet kering. Mikor már a nóta is elfogyott, a tollazat is rendben van, az anyamadár előveszi a porontyokat, ezen is bök egyet, amazon is, ez is kifelé fordul, amaz is ; az anyamadár pedig egyenként kipelen­­kázza, messze hordja ki azt, a­mi nem tartozik a fészekbe. Ezután egyet kering, besurran az A BUDAPESTI HÍRLAP TÁRCÁJA Gyendai élet írta Herman Ottó. — A Budapesti Hírlap eredeti tárcája. — Puszta-G­yenda a kerületben most olyan, mint San-Marino kis köztársasága az olasz egységben. A Hellebronth, Véghess és F­ü­­­ö­p triumvirátus a füg­getlenségi elvet vallja, a nép élén jár, a­nél­kül, hogy átvinné a pártharcot a társadalmi élet terére, a­minek úgy is kell lennie. Arról a rideg, visszautasító magatartásról, mely Ma­gyarország nem egy­ kerületében elkeseríti a közéletet, itt általában szó sincsen. A legosz­loposabb ellenfél is szíves tisztelettel fogadja és vissza is adja a látogatást — így a társa­ság össze is tud jönni. Passzió szerint itt a „könyvesek“ ural­kodnak. Az öreg V ó g h e s s, ki sohasem vet­kőzött volt ki a magyar ruhából s patriárkális megjelenésével, melyet majdnem évig érő szakára kiválóan emelt, tipikus alakja volt a tudományos vándorgyűléseknek, meggyö­kereztette a könyvgyűjtés nemes szenve­délyét. A szomszéd Véghess kúria falai tele vannak aggatva, különösen a szabadság­­harc vezetőinek egykorú, ma már nagyon ritka arcképeivel, a folyosók régi kiadású ma­gyar földabroszokkal. Az öreg saját ültetésű akácos erdejébe temettette porhüvelyét. A Hellebronthók könyvtára, gondosan ke­zelve, kitűnő és felöleli a magyar klasszikus

Next