Budapesti Hírlap, 1893. április (13. évfolyam, 90-118. szám)

1893-04-04 / 92. szám

4­ ­ TÁVIRATOK: Umberto ezüstlakodalma. _ Róma, ápr. 2. A Stefana-ü ügynökség je­lenti : A car-t az olasz királyi pár ezüstmenyeg­­zőjén Wladimir nagyherceg képviseli, ki nejével utazik Rómába. A belga király rendkívüli küldött­séget küld az ünnepélyre. A deputáció tagjai Fischer tábornok és két adjutáns lesznek. Róma, ápr. 3. A Stefani-ügynökség jelen­tése szerint a montenegrói fejedelmet az olasz királyi pár ezüstlakodalmán J­anilo trónörökös fogja képviselni. A francia kormányválság. Pária, ápr. 3. A Meline-kabnet semmivé lett, még mielőtt megalakulhatott volna. Vasár­nap délelőtt, a­mikor Meline jelentést tett Carnotnak tárgyalásai eredményéről, bizonyos­nak hitték, hogy a kabinet a már jelentett módon alakul meg. De közbejött ma az a vá­ratlan akadály, hogy Poincare, a­kire Meline határozottan számított a kabinetalakításnál, hosszas tárgyalások után visszautasította a neki felajánlott pénzügyminiszteri tárcát. Me­line erre Carnot elnökhöz ment és kijelentette, hogy lem­ond az új kabinet megalakítás­áról. Car­not elnök ezután Casimir Verier­re­l tanácsko­zott Carlos D­ipity-t, az előbbi közoktatásügyi minisztert szólította fel az új kabinet megala­kítására. Dupny elfogadta a megbízást és este Veytral-ra­ és Poincare-re­l fog értekezni. Azt hiszik, hogy Peytral átveszi a pénzügyi tárcát és Develle, Vigor, Viette, Loizillon, Éreunier és Delcasse megtartják tárcájukat. Háború a tengeren túl. London, ápr. 3. A Reuter ügynökségnek jelentik Rio de Janeiró-ból. A kormány 1500 főnyi csapatából, mely részt vett az Alegrete mellett Rio grande de Sul tartományban vívott ütközetben, 500 ember elesett. Szocialisták kongresszusa. Gent, ápril 2. Mintegy ezer francia szocialista érkezett ma ide Roubaixból a polgármester vezetése mellett. A pályaudvarban számos belga szocialista fogadta őket. A francia sz­ocialisták a gyűlésterembe mentek, a­hol délután 3 órakor az átalános sztrájk kérdésének megvitatása céljából gyűlést tartottak. A kongresszus majdnem egyhangúlag elfogadta a be­nyújtott határozati javaslatot, mely kimondja, hogy az általános szavazatjogra vonatkozó korábbi hatá­rozatok fenntartandók, de az általános sztrájk mellő­zendő, ha az általános szavazatjog megszorítása csak a korra vonatkozik vagy a családapáknak abbeli jogára hogy több szavazatot adhassanak be. De ha a földbirtokosoknak vagy olyanoknak, a­kiknek tu­dományos vagy művészeti képzettségét bizonyító diplomája van, többszörös szavazatot adnak, akkor a munkáspárt főtanácsa megbízandó, hogy rendelje el az általános sztrájkot. A városban teljes nyuga­lom van. Belgrád, ápril 2. Pescha Sándort, a viddini osztrák-magyar konzult, a fehér sas renddel tün­tették ki. Belgrád, ápr. 2. Obrenovics Milosnak a törö­kök elleni felkelése és a szerb várak átadásának év­fordulója alkalmából ünnepélyes isteni tisztelet volt. Az évfordulót egyéb ünnepségekkel is megülték. A szabadelvű lapok az Obrenovics-dinasztiát lendületes szavakban ünnepüik. „Budapesti Hírlap" 1893. április hó­l­sejével új előfizetést nyi­tottunk lapunkra. Előfizetési ára: Egy hóra .............................................1 firt 20 kr Negyedévre ......... 3 „ 50 „ Félévre................................................7 „ — „ Egész évre ......... 14 „ — „ Kérjük azokat a t. v. vidéki előfizetőket, kiknek előfizetésük március hó végével lejárt, hogy azt minél előbb megújítani szíveskedje­nek, nehogy a lap szétküldésében fennakadás történjék. g­T* Nyáron az egész fürdő­ évad alatt előfizetőink kívánságára a lapot bár­hová utánuk küldjük, még akkor is, ha többször változtatnak tartózkodási helyet. Különösen figyelmeztetjük t. vidéki előfize­tőinket, hogy úgy az előfizetés megújításánál, valamint minden reklamációhoz, lakóhelyvál­tozás bejelentéséhez és a lap szétküldésére­­ vonatkozó egyéb felszólalásokhoz egy-egy cím­­szalagot mellékelni szíveskedjenek. 1893. április 4. BUDAPESTI HÍRLAP. (92. sz.)­ ­ A PIHIR­E K. Budapest, április 3. — (A. királyné itthon.) Mint igen megbízható forrásból értesülünk, Erzsébet ki­rályné csak a jövő hónap elejéig marad Kor­fuban, a hová szombaton utazott el Genovából s aztán hazajön. A királyné Bécset úgyszólván csak érinteni fogja s aztán egyenesen Gödöl­lőre jön, hol hosszabb ideig szándékozik ma­radni. A gödöllői kastély felügyelősége már megkapta az utasítást, hogy a királyné lakó­­osztályaiban a szükséges javításokat és változ­tatásokat megtegye s egy szóval készüljön a királyné fogadására. — Egy éjjel érkezett táv­irat jelenti Nápolyból, hogy a Miramare yacht ma odaérkezett. — (A hercegprímás húsvéti miséje.) Esz­tergomi levelezőnk telegrafálja : Vaszary hercegprí­más ma nagymisét mondott a bazilikában. A székes­­egyház zsúfolásig megtelt, annyival is inkább, mert úgy volt, hogy beszédet is mond a hercegprímás. De a mise annyira kifárasztotta Vaszaryt, hogy nem beszélt; helyette Kereszthy, szemináriumi tanár pré­dikált. Temérdek ember nézte a bazilikához vezető úton, mikor a hercegprímás teljes bihordiszben, kí­séretével a misére felvonult. Az ünnepekre sok ide­gen érkezett Esztergomba.­­ (Mozgolódás a katonai raktá­rakban) Ha háborús hírek keringenének, ko­molyan meg kellene döbbenni, azon a lázas munkásságon, a melylyel egy idő óta a katonai raktárakban dolgoznak. Szigorú rendeleteket kaptak az illető katonai hatóságok különösen élelmiszerek előkészítésére s most mindazokban a városokban, hol nagyobb raktárak vannak, éjjel-nappal folyik a munka s egyes helyeken, mint például Temesvárott, hetekre való élelmi­szer van összehalmozva. — (Az uj pénz és a köznép.) A következő felszólalást kaptuk : „Már eddig is több oly eset jutott a hírlapok utján köztudomásra, a­melyekből kiderül, hogy egyes embereket máris csúful rászedtek az uj pénzzel. Mi lesz akkor, ha majd az uj pénz közforgalomba jön ? — Hány szegény ember fog az uj pénznemben való járatlansága al­ól megkárosodni?! — Nem kellene-e a kormánynak fölhívást kibocsátani az ország összes lelkészeihez, hogy ismertessék meg híveiket az uj pénzzel , óvják meg őket ez által a rászedetéstől és megcsalatástól. Nem kellene-e akkor, mik­or az uj pénz a közforgalomnak kiadatik, egyúttal hivatalo­san közhírré tenni, hogy az uj pénzzel lelkiismeret­­lenüll csalást űzok a legnagyobb szigorral fognak büntettetni ?“ — (Betöltetlen apátság.) A bencés-rend két apátsága hosszabb idő óta betöltetlenül van. Mint értesülünk, a rendtagok megegyező véleménye szerint ez apátságok, mint külön állások, teljesen fölöslege­sek s így valószínű, hogy azokat egyáltalán nem töltik be. — (Sisner János szobra.) Az esztergomi bazilikában — mint levelezőnk jelenti — szobrot állítanak néhai Simor hercegprímásnak, Pázmány Péter szobrával szemben. A szobor költségeit rész­ben a káptalan, részben Simor örökösei fogják viselni.­­ (Jókai Mór és a nagykunok.) A Nagy­kunság húsvéti számában Simonyi Elek felhívást kö­­zöl, melyben a nagykun városok közönségét felhívja hogy Jókai Mórt félszázados írói jubileuma alkalmá­val üdvözöljék , válaszszák meg Karcag, Kisújszál­­lás, Kunhegyes, Túrkeve, Madaras nagykun­ városok díszpolgárává. Tervben van, hogy nemcsak díszpol­gárrá választják Jókait, hanem Nagykun városok ala­pítványa címmel ez alkalomból irodalmi alapítványt is tesznek.­­ (A konzul levele.) Konstantinápolyból je­lentik : Az Egyesült­ Államok diplomáciai ügyvivője tiltakozó jegyzéket intézett a portához, amint, hogy egy armeniai levelet, mely az amerikai konzulátus pecsétjével volt ellátva, feltörtek.­­ (A magyar páncél.) A pozsonyi juta­gyár volt vezetője, Sylaender Károly által feltalált páncél­szövetről bécsi lapok a következőket írják: Sylaender nincs találmánya iránt olyan vérmes re­ményekkel, mint Dowe. Ő maga kijelentette, hogy az általa feltalált páncélszövet csak sáncnak való, nem az ember testére. Az eddigi kísérletek ered­ménye az, hogy a Mannlicher töltése nagy nehezen keresztülfúrja a szövetet, de e­közben nagyon so­kat veszít erejéből, a célvége szétforgácsolódik, a­­ megolvadt ólom kifolyik belőle. Katonai szaktekinté­­­­lyek előtt különben holnap próbálják ki a találmányt.­­ (Adakozások.) Egy belügyminiszteri tiszt­viselő 10 forintot küldött be hozzánk a lipótvárosi bazilika építési költségének javára. Svoboda Antal Hatvanból 10 iitot utalványozott a gerjeni árvízkáro­sultak javára. Szüts Pálné Budapestről pedig 2 fo­rintot küldött a budai honvédemlék koszorújára. Ren­deltetési helyére juttatjuk.­­ (A nyugati pályaház udvara) A nyugati pályaház udvarának be nem épített területét sok mindenféle célra szerették volna lefoglalni, a többi közt egyszer már azt is tervezték, hogy a vígszín­ház számára kérik el az államtól. Legutóbb a fővá­ros kérte, abból a célból, hogy azt a nagyközönség számára nyilvános térnek rendezze be. Mint igen megbízható forrásból értesülünk, ebből se­m lesz semmi, mert a kereskedelmi miniszter, az államvas­utak igazgatóságával egyetértve, azt a tervet szán­­dékozik megvalósítani, hogy a máris szűknek bizo­nyult keleti pályaudvar mellett, a mai kor és forga­lom követelményeinek teljesen megfele másik köz­ponti pályaudvart létesítsen, még­pedig olyképpen, hogy a főváros által sétahelyül kért területen a müncheni és majna-frankfurti eddig legcélszerűb­beknek bizonyult pályaudvarok mintájára három nagy pályaház építtessék. Ez a terv annál is in­kább kivihető, mert eltekintve a terület és a helyi viszonyok kedvező voltától, a kormány abban a nagy előnyben van, hogy az illető területet, mivel az sajátja, nem kell keresnie s esetleg kisajátíttat­­nia. Ez ügyben ma tanácskozás is volt a kereske­delmi minisztériumban.­­ (Táborba-szállás.) A budapesti helyőrség közül ez idén a 32. számú Mária Terézia és a 38. számú Mollináry ezred megy legelőbb a pilis­csabai táborba. A két ezred, behívott tartalékosaival együtt, e hó 25-én vonul ki a táborba s öt hétig marad ott.­­ (A cseh nők büszkesége.) A cseh tanító­nők egyesülete és a cseh nőegyesület a chicagói kiállításon egy könyvtárt akart kiállítani nők iro­dalmi műveiből. A chicagói konzul, a­kihez ez ügy­ben fordultak, azt felelte, hogy a kiállítást a Bécs­­ben alakult osztrák kiállítási bizottságnak jelentsék be. A nőegyesület elnöke, Naprilek prágai városi bizottsági tag felesége, erre azt felelte, hogy a cseh nők a németekkel nem akarnak semmi közös ügyet, inkább maradjon el az egész kiállításuk.­­ (A vá­ci nőegyesület jubileuma.) Húsvét­hétfőn ülte meg a váci nőegyesület alapításának 26-ik évfordulóját. Az egyesület tulajdonképpeni ala­pítója, mint nekünk írják, Benkár Dén­esné, Vác vá­ros egykori mérnökének a neje volt, ki azóta is mint elnök megszakítás nélkül az egyesület élén é­l. Az egyesület igen sokat fordít humánus célokra, több óvóintézet s a gyermekmenedékhely részben neki köszönheti létrejöttét s vagyona mégis 13 ezer forint. Csáky Albin gróf kultuszminiszter is elkü­l­­dötte meleghangú megemlékezését Bernecky Ferenc főispán útján, az egyesületnek Schuster Konstantin váci­­püspök száz forintot csatolt üdvözlő leveléhez és megígérte, hogy ennyivel rendesen segélyezi a humánus egyesületet. Üdvözlő beszédeket mondot­tak az ünnepen a város és a vöröskereszt egyesület nevében is. Sokan telegram és levél útján fejezték ki megemlékezésüket. A nőegyesület tagjai díszes albumot adtak át az elnöködnek. Este bankettel egybekötött táncmulatság volt.­­ (Egyik a másik után.) Liptó-Szt Miklóson — mint a Felv. Híradó Írja — Zachár kovácsmester vasárnap, midőn a templomból haza akart menni, összerogyott és szörnyet halt. Midőn öcscse, kivel egy műhelyben dolgozott, e szomorú esetről érte­sült, felment a padlásra és felakasztotta magát. — (Egy kis feledtkenység ) Eddig az a pro­fesszor, volt a feledékenység netovábbja a­ki téve­désből fölakasztotta magát a kabátja helyett. Ezt a professzort azonban egészen eltörpítette egy ember, a­ki mindent elfelejtett a világon. Melbourne-ból írják, hogy az ottani rendőrséghez beállított egy harmincasnak látszó ember, és az ügyeletes rendőr­tiszthez fordulva így szólt: „Ugyan kérem, nem mondaná meg, engem hogyan binak ?“ A tiszt elő­ször azt hitte, hogy részeggel van dolga, de tüstént kitűnt, hogy a szegény kérdezősködő teljesen elvesz­tette emlékező tehetségét, egyáltalán nem tudott a maga körülményeiről semmit sem. Szembeállították a­z emberrel, hogy kivoltát megtudják, de egyik sem ismerte föl, ő maga pedig azt mondta, hogy a legcsekélyebb dologra sem emlékezik vissza. Az orvosok kijelentették, hogy ők azt hiszik, az ember epilepsziás és egy roham tette ennyire tönkre. Mint­hogy a páciens neve nem derült ki Belamyról, a Looking forward híres szerzőjéről Bellamy Eduárdnak keresztelték el.­­ (Egy tábornok halála.) Rómából telegra­­fálják, hogy Apolloni Achilles bibornok ma délután meghalt. Apolloni az újabb bibornokok közül való.­l1­ 80-ben kapta meg a bíbort. Anazoni születésű volt s 70 évet élt.

Next