Budapesti Hírlap, 1894. március (14. évfolyam, 60-89. szám)

1894-03-12 / 71. szám

8 Alcsuthon kaphatók, nagy mennyiségben, mindennemű fiatal gyümölcs­fák,tovibfelé parkírozás és sé­tányok , lefeésítésére, alkalmas díszfák és cserjék. Árjegyzéket ingyen és­­bérmentve küld a főhercegi udvari kertészet, Alcsuthon. 29519 Posozszekrények, tűzmentes és betörés ellen biz­tos páncél­betétek és páncél­­trésorok a legjobb kivitelben 63 legjutányosabban kaphatók Blazivek Bódognál Budapest, IV., Petőfi-tér 1. sz. 29757 Teljes lakberendezés é.p. háló, ebédlő, szalon, bondok­ és úri szoba bútor, hozzá tartozó függönyök, képek és szőnyegek, úgyszin­tén különféle pipere-tárgyak nagyon jutányos árakban el­adatnak. Bpest, Belváros, Ko­ronaherceg-utca 11. sz., I. em. 29797 Fafirtasie-butorok, teljes­­ szobaberendezés, sző­nyegek, függönyök, csillárok és képekkel eladó. Andrássy-út 79. szám, I. ajtó. Megtekint­hető 9—1 és 3—5 óra között. 29753 Hol keressük a legjobb hérjü­nk­ MÖLLER J. L.-féle Blaha Serail POUDERT BLAMA IIXIJZA (báró Splónyiné) színművésznő legkedven­cebb arcrizspora. Valamennyi arcpor legjelesebbje úgy nap­palra, mint estére, tekintélyek által megvizsgáltatván, vegy­tisztának és tökéletesen ártalmatlannak találtatott. Mint piperecikk nélkülözhetlen, az arcbőrnek a leggyöngédebb fehérséget, ifjúkori üdeséget, szépséget és rózsapirt kölcsö­nöz. £$* ligy dobos ára 60 hr., nagyobb 1 frt. „CRIPIE POMPADOCR“. Az illatászat terén jelentékeny párisi kitűnőségekkel való összeköff­etéseim, folytán sikerült a világhírű és fölötte ha­tásos­ „Creme­­l Pompadour“-t egész , eredeti tisztaságban és erejében elő­állítanom. Ez azon szer, melylyel a hírneves Pom­­padour asszony egész agg koráig fenn tudta tartani csoda­­szépségét, anélkül, hogy az egészségnek ártott volna; azért nem mulaszthatom el a tisztelt hölgyvilágnak azt a leghat­­h­atósabban ajánlani. E kitűnő szer jóval fölülmúl minden eddigi e nemű gyártmányt.,,Creme Pompadour“ este és reg­gel alkalmaztatik, arcot és kezet bedörzsölve, aztán egy kissé behinteni a „Boudre de Séraill”-lal. Egy tégely ára írt 1.60. Kapható a készítőnél:J I illatszerész és pipereszappan gyári raktárában • Ifi Budapest, IV., Koronaherceg­ utca 2. Dús választék rendkívül kitűnő + FOG-, KÖRÖM-, HAJ- és RUHAKEFÉKBŐL, FÉSŰK + kautsuk, szarv, elefántcsont és békateknőből. Mindennemű tükrök, köröm­ollók, szivacsok, továbbá hölgyeknek különös figyelmébe ajánlom a folyton legdivatosabb és legújabb km­b­­m berendezett, dús választékú raktáramat. Külföldi gyártmányú illatszeráruk olcsóbbak, mint bárhol. A vidéken, valamennyi, hírneves gyógyszerész és kereskedő uraknál. Óvakodjunk a hamisításoktól s határozottan csak Müller J. L.-féle „Blaha Serail­l­ouder“-t kérjünk, mely a budapesti országos kiállításon a legnagyobb kitüntetésben részesült. 29383 - es Budapest, Gizella­ tér 6­B. ajánlják tűz és betörés el­len biztos pénzszekré­nyeiket. Gyártmányaik már évtizedek óta elsőrendű takarék­­pénztáraknál, áramhivataloknál, gyári irodákban használatban vannak. Képes áljegyzékek in­gyen és bérmentve. 27727 BUDAPESTI HÍRLAP. (71. sz.) Teljesen fölszerelt Valódi Okradorfi répamag pr. 100 k­lgr. 112 irt. Sárga hurok répamag pr. 100 kl­gr. 80 írt . JEsparzette (baltacím) pr. 100 kl­gr. 20 forint. 2938(­ Homoki bükköny pr. 100 klgr. 36 forint. Arankamentes lucerna pr. 100 klgr. 76—84 írtig. Arankamentes lóhere pr. 100 klgr. 80—84 írtig. Fiiuiagvak* bükköny, cukorcirók pr. 100 klgr. 12 fit. Arany­köles, stb., mig a készlet tart!!! csász. és kir. udv. szállítónál, BUDAPEST, V., Arany János­ utca 11. sz. Árjegyzék kívánatra bérmentve, szabadalmazott permetező az orsz. magy. kert. egye­sület 1893-iki kiállításán a legelső díjjal a nagy arany éremmel kitüntetve. 379. Ára 14 forint 95 kr. Kapható egyedül csakis MAUTMER ÖDÖN magkereskedésében B­udapesten. Főü­zlet: Andrássy­ ut 23. Fióküzlet: Koronah­erceg­ 11. 18. Valódi knittelfeldi kristáh azurin kilónkint 1 fit 45 ki Alapittatott 1865. Palacksör-nagykereskedök 1870 óta. Kizárólagos fsak DREHER-féle sír. a Sürgönyeim : DIETGOTT BUDAPEST, ANTAL-féle serfőzdéből (Kőbánya, Füzér-utca) Aiog'i'esj.d.elliete: kiviteli palackser-nagykereskedöknél DIETRICH és GÖTTSCHLIG csász. és kir. udvari szállítók, TEA-, RUM- és COGNAC-NAGYKERESKEDŐK BUDAPEST, Belváros, Régi posta­ utca 10. szám. JHT A kizárólagos Dreher-féle töltésről a biztosítéki levél Dreher Antal ur saját birtokában van. Szállítások saját átviteli pincéinkből (Kőbánya, Füzér­ utca 30. szám) eszközöltetnek 50 üveget tartalmazó rekeszekben, bérmentve a kőbányai vasúti, vagy a budapesti hajóállo­máshoz szállítva. 29301 | Ismét eladók részére külön feltételeket biztosítunk: ajtók és ablakok használt és új minőségben, rendkívül olcsó ár mellett bármennyit és bármily, for­mában rögtön szállíthat W­i­e­n­e­r A. építkezési anyagok raktára Üllői-út 77/d. sz. 29694 Kitűnő a­­­répa,­mag a külföldi termelő eredeti ólomzárával ellátott zsákokban leszállított árak mellett kapható HALDER IGNÁC alagkereskedésében Budapest. Ferenciek­ tere. Gummi különlegességek, valódi francia gyártmány, tucat­ja 2, 3, 4, 5, 6 írt.­­F. Ber­­guerand­ella párisi gum­­mi gyárosnak egyetlen osztrák és magyarországi képviselője KTOLETK 4. cs. és kir. szab. sérvkötő és orthopae­­diai műszerek gyártója, Budapesten, Koronab­erceg-n­. 17. Árjegyzéket bérmentve zárt borítékban. 29027 1894. március 12. Használt és uj pénz­szekrények rendkívüli olcsó áron kaphatók a bécsi pénzszekrény gyári raktár Budapest, V., Bálvány-utca 6/1. sz. 29450 TARTOK állandóan raktáron: Parafafelöltöt . ... 12 frt Ch­eviotfelöltöt • » • . 9 „ Cheviot öltönyt . . * . 12 „ Kamgamöltönyt . . 15 „ Lordkabát .........................8 „ mind tiszta gyapjúból. Grossmann S., Deák Ferenc- és Bécsi­ utca 296 db sarok. A Az üzlet feloszlása miatt f. é. május l-ig r mélyen leszállított árak mellett TIBÉLY ÁGOSTON F.-nél BUDAPEST, 29762 V­áci­ utca térf­ divat és fehérnemű árukban. „Híres város az alföldön Kecskemét.“ A híres kecskeméti Mack­föld-féle­ ARCKENŐCS eddig még soha hirdetve nem volt, mégis az egész országban számos előkelő csa­ládnál mint kitűnő szépítőszer, már 45 év óta állandó használatban van. Még Bécs és Budapestről is, hol a szépítő szerek ezrei vannak, naponta érkezik megrendelés. Igen rövid használat után biztosan eltávolít minden szeplőt, máj­foltot és egyéb kellemetlen kiütéseket. 1 tégely ára használati utasítással 50 kr., hozzá 1 drb finom kecskeméti növény szappan 32 kr. Kitűnő hatása már néhány nap múlva észlelhető. Kapható FARKAS IGNÁC „Mátyás király“ c­imű gyógyszertárában Kecske­méten. Úgyszintén kapható dr. SZEKU­­LESZ kecskeméti keresett fogorvos ked­velt fogpora 40 kr., fogpasztája 50 kr. és szájvize 50 krért. Továbbá minden bel- és külföldi gyógyszer­­különlegesség. 29462 A valódi, az arisztokrata hölgyek által annyira használt „Küry Klára-fél© Liliom arckenőcs“ arcszépítő és arctisztító hatása bámulatos; csak az a valódi Liliom arckenőcs“, melynek használati utasításán ezen kép látható és a melyhez Illára a budapesti népszínház kedvelt primadonnája elis­merő levele, és dr. Telbisz János budapesti kir. keresk. törvényszéki hites vegyész bizonyítványa, (hogy ezen kenőcs ártalmatlan,) mellékelve van. .Egy tégely „Küry Klára-féle Liliom aro­­kenocs“ használati utasítással 2 frt. Rendelések postafordultával utánvét mellett eszközöltetnek vagy pedig 2 frt 20 kr. beküldése ellenében (lehet .levéljegyben is) teljesen költségmentesen és bér­mentve titoktartás mellett lesz­ küldve. Vásárol­ható minden gyógyszertárban, drogua és illatszer­üzletben. Fő- és szetküldési raktár : Reiner Lipót és Ferencnél drogua-, vegyszer- és illatszer-üzlet b­udapest, Király-utca 41. szám. Főraktár Budapesten: Török J., Neruda N., Lueff S. váci­ utca. Molnár és Moser, Popper Lajos, Deák­­utca 8., Tóth J. Andrássy­ út 13. Arad: Éles A., Rozsnyay M. Brassó: Tóth V. Debrecen: Tóth B., M.­Vásárhely: Benő B., Kassa: Dubez J. Kolozs­vár: Gergely F. Miskolc: Rácz G., Dr. Szabó, J. N.­­Várad: Wachsmann A. Pozsony: Dürmayer G. Raditz R., Ragout L. Selmecbánya: Dr. Sztankay F. Szeged: Barcsay K., Bokor A., Vajda és tea. Temesvár: Jahner C., Kreyer és Nádasán. Jahner M. Bécs: Motsch és társa. Lageck‘3.’sz.‘ 29393 29667 ÖSSZES MÜVEINEK NEMZETI KIADÁSA. IOO gazdag «liszkötés. — Ára 350 forint. AUFRECHT és GOLDSCHMIED könyvkereskedésében, Budapest, Mn., Gránátos­ utca 14. 4 forint havi részletfizetés ellenében-A Budapesti Hírlap nyomdája.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék