Budapesti Hírlap, 1894. március (14. évfolyam, 60-89. szám)

1894-03-12 / 71. szám

1894- március 12-BUDAPESTI HÍRLAP. (71. sz.) bizunk. — Sz. K. Emília. A filodendronnak, mint kúszó növénynek olyan elhelyezést kell adni, hogy a bütykök helyén fakadó levegőbeli gyökerek sza­badon lecsünghessenek kosárba és földre. Üvegház­ban az üvegház falára kapaszkodik. Nyáron bősége­sen kell öntözni, télen kevésbbé, de ekkor sem szabad megtörténni, hogy a földje egészen ki­száradjon, mert rögtön egy-két levele elsárgul. Ön­tözés után a cserépen átfolyott és a kosárban meg­­gyűlött vizet kis spongyával fel kell itatni. Napon­kint vagy legalább is hetenkint, kétszer vizes spongyával le kell törülni a leveleit, de ezt nagyon gyorsan kell végezni, mert a meleg kéz érintésétől begörbülnek a levelek. Nagyon kedves, bizarr nö­vény, megérdemli a vele való vesződést. Megtör­ténhetik, hogy a filodendron kellő öntözés elmu­lasztása miatt, alsó leveleit mind elveszti, akkor úgy szoktak vele tenni, hogy darabokra vagdalják, hogy mindegyik darabba egy bütyök essék és cse­repekbe hujtják. Nagyobb részük megfogamzik, sőt az eredeti cserépben hagyott törzsök is kihajt. Az ilyen fiatal hajtások eleintén teljesen épszélüek, aprók, csak lassan kint válnak mind cifrábakká, nagyobbakká. K. G. Puszta-Ozsák­: A kultuszminisztérium csak azokra az állásokra szokott pályázatot hirdetni, me­lyekre ismert emberek nincsenek előjegyezve. Ez pedig nagyon ritkán történik meg, mert sok folya­modó van. Folyamodjék tehát pályázat bevárása nélkül a kultuszminiszterhez, de a tanfelügyelő útján, a kinél eszközölje ki, hogy kérvényét kedvező vé­leménynyel küldje fel a minisztériumhoz, a­hol azután előjegyzik és ha lesz hely, kinevezik­. — M. J. Békos, az az intézet tisztán arra van feljogo­sítva, hogy az egyéves önkéntességi felvételi vizs­gálatra egyeseket előkészítsen. Bizonyítványa azon­ban a minősítési törvény, szempontjából értéktelen. S ha csak visszaélés nem forog fenn, , lehetlennek is tartjuk, hogy ez intézet bizonyítványa alapján va­lakit a községjegyzői vizsgálatra bocsátottak volna. Alig hihetjük ezt, mert az alispán, ha a bizonyít­vány értéke iránt kétsége van, felküldi azt a bel­ügyminiszterhez, ki viszont a kultuszminisztérium véleményét hallgatja meg. Ez pedig konkrét esetekben a fent jelzett értelemben nyilatko­zik. — 38702. A kérdezett címek: Forgó és társa üveges, városház-utcai ,és Bayer M. Erzsébet-körut, I. hazai takarékpénztár épülete. — T. L. Egyházas-Hojós. Az 1871. évi 58. tc. 75. §-a szerint a lelkészek és tanítók erdő- és legelő-illet­­m­énye, birtokuk arányához leéppest, szabandó ki ; csak­hogy eg 3 illetménynek mindig legalább annyinak kell lennie, a­mennyit az a középmérték tesz, mely ugyanabban a határban egy külső birtokkal ellátva volt jobbágy számára rendelve van. Ha tehát ki­szabott erdő illetménye ennek a mértéknek meg­felel, vagy annál több , akkor nincs semmi köve­telni valója. Ha azonban ennél kevesebb , akkor a külső birtokkal ellátva volt jobbágy számára ren­delt mértékig erdőilletményének kiegészítését kö­veteli a törvény rendes útján. — P. J. Homonna. Nem lehet tenni a dologban semmit. Mert a taní­tóknak a nyugdíjalaphoz való viszonya nemcsak akkor szűnik meg, ha a tanítók állásukat önként elhagyják, hanem akkor is, ha az iskola megszűnik, a­nélkül, hogy az illetők újabb alkalmazást nyer­nének. Kár tehát minden lépés e dolog­ban, mert célt nem fog érni. — Ef. Arad. 1. Kamarás. 2. A névsor, mint egészen hi­teles forrásból tudjuk, meg fog jelenni legköze­lebb a minisztérium Hivatalos Közlönyében. Azt mi meg nem előzhetjük a közlésben. — F. J. Uj- Moldova. Nyilvános helyen tartott táncvigalmakat akkor is be kell jelenteni, ha belépti dijakat nem szednek. A bejelentésre, történjék az szóval vagy írásban,­­ írtos bélyeg szükséges, a pénzügyminisz­ternek 1888. évi 41942. számú rendelete szerint. — Régi. A nemzeti múzeumnál. Forduljon Pulszky Ferenc igazgatóhoz és sorolja fel azokat a műveket is, melyeket eladni kivált. Ha ritkaságok, jó pénzen megveszi. — Cz. Gy. Pécs. A zayugróci üveggyá­rat Budapesten a tulajdonos Schreiber J. és unoka­­öcscsei cég képviseli IV. régi posta-utca 10. sz. — L. J .Homonna. Annak a cégnek az üzlete Budapesten a­ hatvani utcában van. Forduljon egyenesen oda. —­­Örökbefogadó. Kösse meg a gyermek törvényes képviselőjével az örökbefogadási szerződést kir. közjegyző előtt s azt mutassa be gyámhatósági jóváhagyás végett a megyei árvaszékhez. A többit hivatalból végzik el. — K. F. Budapest. 1. A ke­resztneve Vilmos. 2. Szíveskedjék a kiadóhivatalba személyesen elfáradni, ott megmondják az ered­ményt. — Al. S. Szombathely. 1. Nem tisztviselő, hanem altiszt. 2. írni, olvasni jól kell tudni, a fogal­mazásban annyira jártasnak kell lenni, hogy rövid jelentéseket elkészíteni tudjon. A számadásban a kö­zönséges négy számműveletben jártasnak kell lennie. Sorsjegyek: G. M. P. Kelenföld, M A. Bába- Keresztur, K. E. Csáktornya, B. G. Gyula, B. I. Peszér, Z I. Alsó-Némethi, Bph. J. 232215., V. Zsolna, özv. B. Á. K. Maros-Vásárhely, Sz. B. Szatmár, B. Vasvár, B. J. Budapest, Rózsika Sz.­­Fehérvár, N. J. Bogács, B. Gy. Maros-Vásárhely, B. M. Jászberény, B.. M.­Sziget, Csendőrség Glo­­gan, A. Gy. Bodlyenna, F. K. I. Nyitrai, F. BE. Vágh. I. Sorsjegye nem nyert, 2. Csak a szelvény vágatik le róla. Z. S. Szeged, S. Gy. Szabadka, I. G. Püspök-Ládám, G. Kis­bér, B. J. Vác, B. J. Mélykút, F. X.. Deka­­noi­ec, Sz. G. Sárbogárd, 28007. számú előfizető, S. A. Ács, X­. J. Malacka, D. F., V. J., F. E. Liptó- Újvár. Sorsjegyeik nem nyertek. R. Az 1734—94. szám­i és az 1724—18. számú milánói sorsjegyét a 10 lírával húzták ki. — Többi nem nyert. A hivatalos lapból. — Március 11. — Kinevezések: A vallás- és közoktatásügyi miniszter az esztergomi kát. tanító-képző intézetben igazgatótanárrá Kovács Kálmán Esztergom főegy­házmegyei áldozó papot, Kirchner Béla szenici állami polgári iskolai rendes tanítót az eperjesi állami óvónőképző intézethez, egyelőre ideiglenes minő­ségben, rendes tanárrá, Paráid György okleveles polgári iskolai tanítót a szenici állami polgári isko­lához segéd­tanítóvá, Erdelyán Péter okleveles ta­­nítót a krusicai községi elemi iskolához egyelőre ideiglenes minőségben rendes tanítani, a pézügy­­minisztérium vezetésével megbízott miniszterelnök Netkovszky Albert számgyakornok-jelöltet a pénzügy­­miniszteri számvevőséghez indeiglenes minőségű szám­gyakornokká, az igazságügyminiszter Dékány János komáromi és Körber Zsigmond zombori törvényszéki aljegyzőket a zombori törvényszékhez jegyzőkké, Kremnicza Antal nagyszombati járásbírósági nápdi­­jast a Selmecbányai járásbírósághoz írnokká, Gord­a­­novits Sándor temesvári törvényszéki bírót az 1891. évi XVII. t.-cikk 33. §-a alapján a temesvári tör­vényszék területére vizsgáló bíróul, a kincstári jog­ügyi igazgató Koncz Ferenc fogalmazó gyakornokot a kínost, jogügyi igazgatósághoz fogalmazó­ segéd­nek, Lehh­artsmayer Gyula díjtalan fogalmazó gya­­­kornokot pedig évdíjas fogalmazó gyakornokká, a dohány­jövedéki központi igazgatóság főnöke Ke­mény Aladár pénzügyminiszteri számgyakor­nokot és Morfint Viktor m. kir. pénzügyigazgatósági fogal­mazó-gyakornokot fogalmazó-gyakornokká, a po­zsonyi ítélőtábla elnöke Szémann János végzett jog­hallgatót ez ítélőtábla területére díjtalan joggyakor­nokká nevezte ki. Áthelyezések: Az igazságügyi miniszter flu­­ydes György oravicabányai fogházfelügyelet Kassára történt áthelyezésének mellőzésével és Juhász Ist­ván, fehértemplomi fog­házfelügyelőt saját kérel­mükre kölcsönösen, a kalocsai törvényszék elnöke Jäger István kalocsai törvényszéki III. osztályú hi­vatal­szolgát saját kérelmére a dunavecsei járásbíró­sághoz helyezte át. Megerősítések: A vallás- és közoktatásügyi miniszter Il­or Mórnak az elektro­technika fizikai alapelveiből a József-műegyetemen magántanárrá történt képesítését jóváhagyta és őt ebben a minő­ségében megerősítette ; a kereskedelemügyi miniszter Miskolczi Gyulának az eszéki kereskedelmi és ipara­­kamara elnökévé történt megválasztását megerő­sítette. Névmagyarosítások: Weinberger Honnan Izsák és Viktor nagyváradi illetőségű budapesti la­kos vezetéknevét Káflái-ra, kiskorú Deutsch Dávid (Dezső) László, Lipót (Lénárd), Albert és Ferenc polgári illetőségű miskolci lakos Darvas-ra, Fisch­­beck Krisztina budapesti lakos Halász-ra, Schustler Emil budapesti lakos pedig Simonfai-ra magyarosí­totta meg. Árverések: Márc. 13. Bill Lajos ing. 532 frt 25 kr. (Pipa-utca 14.) — Márc. 15. Zintz Ede ing. 25 frt. (Nyár-utca 0.) —­ Márc. 16. Mezei An­tal ing. 27 frt 50 kr. (Gizella-tér II —. Mikrc. 13. Lévi Lipót ing. 300 frt. (Szerdahelyi-utca 13.). -­- Márc. 14. Hegedűs Ferenc ing. • 21 forint, (An­­drássy­ út 77.) Pályázatok: Aljegyzői áll. a szabadkai tör­vényszéknél 2 h. a. Postamesteri áll. Pákán, Csik­­szent - Simonban, Baracsházán, Német-Bencseken, Belobreszken és Szent­gálorkán 3 h. a. Végrehajtói áll. a miskolci járásbíróságnál 2 h. a. Telekkönyvi vezetői áll. a rimaszombati törvényszéknél 2 h. a. Egy pénzügyőri szemlészi, több sővigyázói áll. a kolozsvári pénzügyigazgatóságnál 2 h. a. Sókordári áll. a zimonyi sóh­ivatalnál márc.­­26-ig. Vámgyakor­noki áll. a brassói fővámhivatalnál 2 h. a. Pénz­ügyőri szemlészi áll. a szombathelyi pénzügyigaz­­gatóságnál 2 h. a. Joggyakornoki áll. a temesvári Ítélőtábla területén 2 h. a. Aljegyzői sill. a gyön­gyösi járásbíróságnál 2 h. a. Hivatalfőnöki áll. a marosujvári főbányahivatalnál 5 h. a. Főhivatali ellenőri áll. a budapesti fogyasztási adóhivatalnál 4 h. a. Rendőrbiztosi áll Debrecen város törvény­­hatóságánál május 6-ig. Aljegyzői áll. a marosvá­sárhelyi tör­vényszéknél 2 h. a. ( NAPIKÉNT). Naptár. Hétfő, március 12. Hómn. kat. : Gergely. — Prot.: Gergely. — Görög-orosz. (február 28.) Vazul. — Zsidó: (Vendar 4.) — Nap kél 6 óra 5 perc­kor, nyugszik 5 óra 44 perckor. — Hold kél 7 óra 48 perckor reggel, nyugszik 12 órakor éjjel. — A hor­­vát s­lavoia miniszter fogad d. e. 10 órától d. u. 1-ig. — A főváros magánépítőd! bizottságának ülése d. u. 1 10 órakor az uj városházán. — A főváros közigazgatási bi­zottságának ülése délelőtt 10 órakor az uj városházán. — A­ magyar tudományos akadémia II. osztályának ülése délután 5 órakor. — A balneologiai egyesület évi közgyű­lése az orvosegyesületben délután 5 órakor.­­—Az érsz. ipar­­egyesület szakosztályának ülése délután 5 órakor saját he­lyiségében. — A­­turista kör­ tisztújító közgyűlése esti fél 8 and­or saját helyiségében himző-utca­. — K­havit Antal zon­goraművész h­­an­gver­senye a Vigadóban esti fél 8 órakor. — Bulla Pál kamaraénkekes hangversenye a VI—VII. ker. kör helyiségében fél 8 órakor. —­ A nemzeti szalon ala­kuló közgyűlése a Hungária-szállóban délután 0 óra­kor. — Az országos rabbiképzőintézet theol. egyesü­letének felolvasása este 0 órakor, saját dísztermében. — — Munkácsy „Honfoglalásának" kiálitása a muzeum nagytermében reggel 9 órától este 9-ig. Belépő­díj 50 kr. Nemzeti múzeum : természetrajzi tér, nyitva d. e. 9 órától délután 1 óráig. A múzeum többi tárai megtekinthetők 50 krajcár belépődíj mellett. — Egyetemi botanikus­­ kel­t az üllői­ után, nyitva d. e. 8—12. d. u. 2—5. — Magyar keres­kedelmi múzeum. A hazai termékek állandó kiállítása a vá­rosi iparcsarnokban, szabad belépés mellett, nyitva van napon­kint 9 órától 2 óráig. Ünnep­ és vasárnap d. e. 9—12 óráig­ — — Termológiai in­armtz­cum saját házában, (József­-körut 0. sz. a.) nyitva délelőtt 9—12-ig és délután 3 órától 5-ig. Természetrajzi gyűjtemények múzeuma saját épületében, (múzeum-körut 4.) nyitva délelőtt 10 órától 12 óráig. — Az egyetemi könyvtár egész nap zárva. — Akadémiai könyvtár nyitva délután 3 órától 7 óráig. Múzeumi könyvtár nyitva’ d. e. 9 órától d. u. 1 óráig. — — Kereskedelmi tudakozó iroda és könyvtár. Akadémia utca 12. földszint. Nyitva­­van naponkint délelőtt 9 órától déli 12-ig és délután 8—0-ig. Ünnep­ és vasárnap délelőtt 9 órától 12-ig. — 40 -411-iki kiállítás. Károly-körut .8. sz., I- eme­let. Belépődíj 40 krajcár. Kedvezményes jegyg­yel 20 krajcár. — Egyetem! könyvtár nyitva d. e. 8 órától 12 óráig. — Múzeumi könyvtár zárva. — Akadémiai könyvtár /­árva. — Mentőegyesület helyiségei megtekinthetők délután 3—5 óráig, Sólyom- és Markó-utca sarkán, az egyesületi ház­ban­ *— a magyar királyi szabadalmi levéltár (Lánchid-tér 8. szám alatt, nyitva naponkint d. e. 9—12.) Állatkert nyitva egész nap. Belépődíj 30 kr. SZÍNHÁZAK. Budapest, 1894. Hétfő, március 12-én. NEMZETI SZÍNHÁZ. NÉPSZÍNHÁZ Évi béri. 70. Havi béri. 9. A Proletárok. Színmű 4 felv. irta Csiky G. Személyek: Szedervári K. Bakosi Sz. Irén U. Székely K. Zátonyi Bence Gyen­es Mosolygó Menyhért Újházi Timót Pál Szigeti Imre Darvas Károly Mihály 11 Bankó Béni Zilahi Elza Szacsvízyné T­ili­p­án­­tab­ány­i T­­ilip­ánn­é G­y­ö­r­gy­n­é, Borosa , Vizváriné Ordas Péter Körömezei Mákony Bálint Egressy Mákonyné .1. Gaál I. Zelma György I. Klim­ó­cy End­re Latabár Kezdete 7 órakor. Kedden: Ibolyafaló. M. KIR. OPERAHÁZ. Az operaház zárva. Kedden: Málta. Harmadszor: A kis alamuszi. Eredeti víg Operette G felv. Irta és zene­szerző ifj. Bokor J­. Szemének: De Chateaux Bernird F. Hegyi A. Saint Remy Dárdai De la Tremolle Kiss M. Mervilleux Roland Raskó Mac Donald Sarah Mary Tom A profét Rettenetes Juliette Pincér Németh K. Kopácsi -1. Győri Gizella Tollagi Ferenczi Kassai Vidorné Mihályi Kezdete 7 órakor. Kedden: Az asszony verve jó. VAR-SZINHAZ. A színház zárva van. Szerdán: Barasztbecsület. Robert, és Bertram. Kiadó és laptulajdonos: KB.ai.Ba•***! .VeMA. Felelős szerkesztő: CGm *?• Kéziratokat nem ad vissza a szerkesztőség. Húsvéti tojások Húsvéti nyulak Húsvéti bárányok Húsvéti csemegék Húsvéti dobozáruk BRAMMER HENRIK csokoládé- és cukorkaáru-gyár 29080 várf-fi­ca 4.. Rérássy-itt 13. 5 2®ryaÄÄ"A sis*le 12 s­taRstae küldött be elismerő és köszönő­­nyilatkozatot, melyek e külön­legességek biztos és leggyor­sabb hatásáról tanúskodnak. I­r. Bokor Gyula Budapest fő- és székvárosi gyakorló orvos és köz­­egészségtani tanár, számos eset­ben próbálta, ki készítményei­met és azokat vegyi összetéte­lüknél fogva is ártalmatlanok­nak találta. A GORYLOPSIS DU JAPON ARC-CEÉSE már néhány napi használat után az arcot szeplőtlenné teszi, eltávolít minden más foltot és kiütéseket is, az arc­nak hófehér szint és üde sima­ságot­ kölcsönöz. Biztos hatás­ért garancia ! Egy tégely elég­séges ! ! Használati utasítás mellékelve van. Ára 2 frt. CORYLOPSIS POUDRE non pina ultra ! 29186 Elegáns dobozokban, a legjobb és legártalmatlanabb hölgypor. 1 doboz ára 2 korona. Cory­­lopsis szappan 1 db 1 korona. Corylopsis du Japon Extráit igen kellemes és kedvelt, illatszer, fényes kiállítású üvegekben 1 flag­on ára 4 korona. Gyöngy­virág arckenőcsoma hölgy­világ általános kedveltségének örvend. A kéz és arcbőr ápolá­sára kitűnő hatással bír. Elmulaszt minden foltot, szeplőt, a­z orr és kéz vörösségét, 1 tégely 1 korona. Fagykenepa régi ki­próbált szer, 1 tégely ára 2 korona. Megrendelések legnagyobb pontossággal, diskrécióval, ingyen csomagolással, postán után­vét mellett teljesittetnek. Kapható S HRIBAünEK KIÉJLIIKÁJV a „Megváltóhoz“ címzett gyógy­tárában, Babócsa, (Somogym­.) Törástár MUSJiSslm PF,TRI OTTÓ a jához" c. gyógytárn­ak, Váci­ Kör?? 17.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék