Budapesti Hírlap, 1894. március (14. évfolyam, 60-89. szám)

1894-03-12 / 71. szám

1894- március 12-BUDAPESTI HÍRLAP. (71. sz.) 7 bizunk. — Sz. K. Emília. A filodendronnak, mint kúszó növénynek olyan elhelyezést kell adni, hogy a bütykök helyén fakadó levegőbeli gyökerek sza­badon lecsünghessenek kosárba és földre. Üvegház­ban az üvegház falára kapaszkodik. Nyáron bősége­sen kell öntözni, télen kevésbbé, de ekkor sem szabad megtörténni, hogy a földje egészen ki­száradjon, mert rögtön egy-két levele elsárgul. Ön­tözés után a cserépen átfolyott és a kosárban meg­­gyülött vizet kis spongyával fel kell itatni. Napon­kint vagy legalább is hetenkint, kétszer vizes spongyával le kell törülni a leveleit, de ezt nagyon gyorsan kell végezni, mert a meleg kéz érintésétől begörbülnek a levelek. Nagyon kedves, bizarr nö­vény, megérdemli a vele való vesződést. Megtör­ténhetik, hogy a íilodendron kellő öntözés elmu­lasztása miatt, alsó leveleit mind elveszti, akkor úgy szoktak vele tenni, hogy darabokra vagdalják, hogy mindegyik darabba egy bütyök essék és cse­repekbe bujtják. Nagyobb részük megfcgamzik, sőt az eredeti cserépben hagyott törzsök is kihajt. Az ilyen fiatal hajtások eleintén teljesen épszélüek, áprók, csak lassankint válnak mind cifrábakká, nagyobbakká. K. G. Puszta-Ozsálc. A kultuszminisztérium csak azokra az állásokra szokott pályázatot hirdetni, me­lyekre ismert emberek nincsenek előjegyezve. Ez pedig nagyon ritkán történik meg, mert sok folya­modó van. Folyamodjék tehát pályázat bevárása nélkül a kultuszminiszterhez, de a tanfelügyelő utján, a kinél eszközölje ki, hogy kérvényét kedvező vé­leménynyel küldje fel a minisztériumhoz, a hol azután elöjegyzik és ha lesz hely, kinevezik-. — M. J, Búkés. az az intézet tisztán arra van feljogo­sítva, hogy az egyéves önkéntességi felvételi vizs­gálatra egyeseket előkészítsen. Bizonyítványa azon­ban a minősítési törvény, szempontjából értéktelen. S ha csak visszaélés nem forog fenn, , lehetlennek is tartjuk, hogy ez intézet bizonyítványa alapján va­lakit a községjegyzői vizsgálatra bocsátottak volna. Alig hihetjük ezt, mert az alispán, ha a bizonyít­vány értéke iránt kétsége van, felküldi azt a bel­ügyminiszterhez, ki viszont a kultuszminisztérium véleményét hallgatja meg. Ez pedig konkrét esetebben a fentjelzett értelemben nyilatko­zik. — 38702. A kérdezett címek: Forgó és társa üveges, városház-utca^ ,és Bayer M. Erzsébet-körut, I. hazai takarékpénztár épülete. — T. L. Egyházas-HoBós. Az 1871. évi 58. te. 75. §-a szerint a lelkészek és tanítók erdő- és logelo-illet­­inényö, birtokuk arányához leéppest, szabandó ki ; csak­hogy e.3 illetménynek mindig legalább annyinak kell lennie, a mennyit az a középmérték tesz, mely ugyanabban a határban egy külső birtokkal ellátva volt jobbágy számára rendelve van. Ha tehát ki­szabott erdő illetménye ennek a mértéknek meg­felel, vagy annál több : akkor niucs semmi köve­telni valója. Ha azonban ennél kevesebb : akkor a külső birtokkal ellátva volt jobbágy számára ren­delt mértékig erdőilletményének kiegészítését kö­veteli a törvény rendes utján. — P. J. Homonna. Nem lehet tenni a dologban semmit. Mórt a taní­tóknak a nyugdíjalaphoz való viszonya nemcsak akkor szűnik meg, ha a tanítók állásukat önként elhagyják, hanem akkor is, ha az iskola megszűnik, a nélkül, hogy az illetők újabb alkalmazást nyer­nének. Kár tehát minden lépés e dolog­ban, mert célt nem fog érni. — Ef. Arad. 1. Kamarás. 2. A névsor, mint egészen hi­teles forrásból tudjuk, meg fog jelenni legköze­lebb a minisztérium Hivatalos Közlönyében. Azt mi meg nem előzhetjük a közlésben. — F. J. Uj- Moldova. Nyilvános helyen tartott táncvigalmakat akkor is be kell jelenteni, ha belépti dijakat nem szednek. A bejelentésre, történjék az szóval vagy Írásban, 1 írtos bélyeg szükséges, a pénzügyminisz­ternek 1888. évi 41942. számú rendelete szerint. — Régi. A nemzeti múzeumnál. Forduljon Pulszky Ferenc igazgatóhoz és sorolja fel azokat a müveket is, melyeket eladni kivált. Ha ritkaságok, jó pénzen megveszi. — Cz. Gy. Pécs. A zayugróci üveggyá­rat Budapesten a tulajdonos Schreiber J. és unoka­­öcscsei cég képviseli IV. régi pósta-utca 10, sz. — L. J .Homonna. Annak a cégnek az üzlete Budapesten a_ hatvani utcában van. Forduljon egyenesen oda. —­­Örökbefogadó. Kösse meg a gyermek törvényes képviselőjével az örökbefogadási szerződést kir. közjegyző előtt s azt mutassa be gyámhatósági jóváhagyás végett a megyei árvaszékhez. A többit hivatalból végzik el. — K. F. Budapest. 1. A ke­resztneve Vilmos. 2. Szíveskedjék a kiadóhivatalba személyesen elfáradni, ott megmondják az ered­ményt. — Al. S. Szombathely. 1. Nem tisztviselő, hanem altiszt. 2. írni, olvasni jól kell tudni, a fogal­mazásban annyira jártasnak kell lenni, hogy rövid jelentéseket elkészíteni tudjon. A számadásban a kö­zönséges négy számmüveletben jártasnak kell lennie. Sorsjegyek. G. M. P. Kelenföld, M A. Bába- Keresztur, K. E. Csáktornya, B. G. Gyula, B. I. Peszér, Z I. Alsó-Némethi, Boh. J. 232215., V. Zsolna, özv. B. Á. K. Maros-Vásárhely, Sz. B. Szatmár, B. Vasvár, B, J. Budapest, Rózsiba Sz.­­Fehérvár, N. J. Bogács, B. Gy. Maros-Vásárhely, B. M. Jászberény, £.. M,-Sziget, Csendőrség Glo­­gan, A. Gy. Bodlyenna, F. K. I„ Nyitrai. F. BE. Vágh. i. Sorsjegye nem nyert, 2. Csak a szelvény vágatik le róla. Z. S. Szeged, S. Gy. Szabadka, I. G. Püspök-Ládám, G. Kis­bér, B. J. Vác, B. J. Mélykút, F. X.. Deka­­női-ec, Sz. G. Sárbogárd, 28007. számú előfizető, S. A. Ács, X>. J. Malacka, D. F., V. J., F. E. Liptó- Újvár. Sorsjegyeik nem nyertek. R. Az 1734—94. szánni és az 1724—18. számú milánói sorsjegyét á 10 lírával húzták ki. — Többi nem nyert. A hivatalos lapból. — Március 11. — Kinevezések: A vallás- és közoktatásügyi miniszter az esztergomi kát. tanitó-képzö intézetben igazgatótanárrá Kovács Kálmán Esztergom főegy­házmegyei áldozó papot, Kirchner Béla szenici állami polgári iskolai rendes tanítót az eperjesi állami óvónőképző intézethez, egyelőre ideiglenes minő­ségben, rendes tanárrá, Páráié György okleveles polgári iskolai tanítót a szenici állami polgári isko­lához segéd-tanitóvá, Erdelyán Péter okleveles ta­­nitót a krusicai községi elemi iskolához egyelőre ideiglenes minőségkén rendes tanítani, a pózügy­­miuisztérium vezetésével megbízott miniszterelnök Netkovszky Albert számgyakornok-jelültet a pénzügy­­miniszteri számvevőséghez indoiglenes minőségű szám­gyakornokká, az igazságügyminiszter Dékúny János komáromi és Körber Zsigmond zombori törvényszéki aljegyzőket a zombori törvényszékhez jegyzőkké, Kremnicza Antal nagyszombati járásbíróság: nápdi­­jast a Selmecbányái járásbírósághoz írnokká, Gcrtla­­novits Sándor temesvári törvényszéki bírót az 1891. évi XVII. t.-cikk 33. §-a alapján a temesvári tör­vényszék területére vizsgáló bíróul, a kincstári jog­ügyi igazgató Koncz Ferenc fogalmazó gyakornokot a kínost, jogügyi igazgatósághoz fogalmazó-segéd­nek, Sehicartsmaycr Gyula dijtalnn fogalmazó gya.­­kornokot pedig évdijas fogalmazó gyakornokká, a dohány-jövedéki központi igazgatóság főnöke Ke­mény Aladár pénzügyminiszteri számgyukoi nokot és Morfint Viktor m. kir. pénzügyigazgatósági fogal­mazó-gyakornokot fogalmazó-gyakornokká, a po­zsonyi ítélőtábla elnöke Szcmann János végzett jog­hallgatót ez ítélőtábla területére díjtalan joggyakor­nokká nevezte ki. Áthelyezések: Az igazságügyrainiszter llu­­ydes György oravicabányai fogházfelügyelöi Kassára történt áthelyezésének mellőzésével és Juhász Ist­ván. fehértemplomi fog-házfelügyelőt saját kérel­mükre kölcsönösen, a kalocsai törvényszék elnöke Jäger István kalocsai törvényszéki III. osztályú hi­vatal-szolgát saját kérelmére a dnnavecsei járásbíró­sághoz helyezte át. Megerősítések: A vallás- és közoktatásügyi miniszter Iloor Mórnak az elektro-tehnika fizikai alapelveiböl a József-műegyetemen magántanárrá történt képesítését jóváhagyta és öt ebben a minő­ségében megerősítette ; a kereskedelemügyi miniszter Miskolczi Gyulának az eszéki kereskedelmi és ipara­­kamara elnökévé történt megválasztását megerő­sítette. Névmagyarosítások: Weinberger Honnan Izsák és Viktor nagyváradi illetőségű budapesti la­kos vezetéknevét Káflái-va, kiskorú Deutsch Dávid (Dezső) László, Lipót (Lénárd), Albert és Ferenc polgári illetőségű miskolci lakos Darvas-ra, Fisch­­beck Krisztina budapesti lakos Halász-ra, Schustlcr Emil budapesti lakos pedig Simonfai-ra magyarosí­totta meg. Árverések: Márc, 13. Bili Lajos ing. 532 fit 25 kr. (Pipa-utca 14.) — Márc. 15. Zintz Ede ing. 25 frt. (Nyár-utca 0.) —- Márc. lő. Mezei An­tal ing. 27 frt 50 kr. (Gizella-tér IÁ —. Miire. 13. Lévi Lipót ing. 300 frt. (Szerdahelyi-utca 13.). -r- Márc. 14. Hegedűs Ferenc ing. • 21 forint, (An­­drássy-ut 77.) Pályázatok: Aljegyzői áll. a szabadkai tör­vényszéknél 2 h. a. Postamesteri áll. Pákán, Csik­­szent - Simonban, Baracsbázáu, Német-Benoseken, Belobreszkón és Szent-gálorkán 3 h. a. Végrehajtói áll. a miskolci járásbíróságnál 2 h. a. Telekkönyvi vezetöi áll. a rimaszombati törvényszéknél 2 h. a. Egy pénzügyőri szemlészi, több fövigyázói áll. a kolozsvári pénzügyigazgatóságnál 2 h. a. Sókordári áll. a zimouyi sóliivatalnál márc. '26-ig. Vámgyakor­noki áll. a brassói fővámhivatalnál 2 b. a. Pénz­ügyőri szemlészi áll. a szombathelyi pónzügyigaz­­gatóságnál 2 h. a. Joggyakornoki áll. a temesvári Ítélőtábla területén 2 h. a. Aljegyzői sill, a gyön­gyösi járásbíróságnál 2 h. a. Hivatalfőnöki áll. a marosujvári föbányahivatalnál 5 h. a. Föhivatali ellenőri áll. a budapesti fogyasztási adóhivatalnál 4 h. a. Rendőrbiztosi áll Debrecen város törvény­­hatóságánál május 6-ig. Aljegyzői áll. a marosvá­sárhelyi töx-vényszéknél 2 h. a. NAPIKÉNT). Naptár. Hétfő, március 12. Hóin. kát. : Gergely. — Prot.: Gergely. — Görög-orosz: (február 28.) Vazul. — Zsidó: (Veadar 4.) — Nap kél ö óra 5 perc­kor, nyugszik 5 óra 44 perckor. — Hold kél 7 óra 48 perckor reggel, nyuggzik 12 órakor éjjel. — A hor­­vat s/lavoi» miniszter fogad d. e. 10 órától d. u. 1-ig. — A főváros magánépítőd! bizottságának ülése d. u. •"> órakor az uj városházán. — A főváros közigazgatási bi­zottságának ülése délelőtt 10 órakor az nj városházán. — Almagyar tudományos akadémia II. osztályának ülése délután 5 órakor. — A balneologiai egyesület évi közgyű­lése az orvosegyesületben délután 5 órakor. -—Az érsz. ipar­­egyesület szakosztályának ülése délután 5 órakor saját he­lyiségében. — A -Jurista kör“ tisztújító közgyűlése esti lel 8 óndíor saját helyiségében himzö-utcao. — lihavll Antal zon­goraművész li an gyér senye a Vigadóban esti fél 8 órakor. — Bull» Pál kamaraéiickcs hangversenye a VI—VII. kér. kör helyiségében fél 8 órakor. —- A nemzeti szalon ala­kuló közgyűlése a Hungávia-szállóban délután 0 óra­kor. — Az országos rabblképzőintézet theol. egyesü­letének felolvasása este 0 órakor, snjat dísztermében. — — Munkácsy „Honfoglalásának" kiMlitása a muzeum nagytermében reggel 9 órától este 9-ig. Belépő díj 50 kr. Nemzeti muzeum : természetrajzi tér, nyitva d. e. 9 órától délután 1 óráig. A muzeum többi tárai megtekinthetők 50 krajcár belépődíj mellett. — Egyetemi botanikus - kel t az üllői-utón, nyitva d. o. 8—12. d. u. 2—5. — Magyar keres­kedelmi múzeum. A hazai termékek állandó kiállítása a vá­rosi iparcsarnokban, szabad belépés mellett, nyitva van napon­kint 9 órától 2 óráig. Ünnep- és vasárnap d. e. 9—12 óráig- — — Tclmológlai i|>armtr/cum saját házában, (Józsei'-körut 0. sz. a.) nyitva délelőtt 9—12-ig és délután 3 órától 5-ig. Természetrajz« gyűjtemények múzeuma saját épületében, (muzeum-körut 4.) nyitva délelőtt 10 órától 12 óráig. — Az egyetemi könyvtár egész nap zárva. — Akadémiai könyvtár nyitva délután 3 órától 7 óráig. Múzeumi könyvtár nyitva’ d. e. 9 órától d. u. 1 óráig. — — Kereskedelmi tudakozó iroda cs könyvtár. Akadémia utca 12. földszint. Nyitva .van naponkint délelőtt 9 órától déli 12-ig és délután 8—0-ig. Ünnep- és vasárnap délelőtt 9 órától 12-ig. — 4§ -41l-ihi kiállítás. Károly-kÖrut .8. sz., I- eme­let. Belépődíj 40 krajcár. Kedvezményes jegyg.yel 20 krajcár. — Egyelem! könyvtár nyitva d. e. 8 órától 12 óráig. — Múzeumi könyvtár zárva. — Akadémiai könyvtár /.árva. — Mcntöogycsület helyiségei megtekinthetők délután 3—5 óráig, Sólyom- és Markó-utca sarkán, az egyesületi ház­ban- *— a magyar királyi szabadalmi levéltár (Lánchid-tér 8. szám alatt, nyitva naponkint d. e. 9—12.) Állatkcrt nyitva egész nap. Belépődíj 30 kr. SZÍNHÁZAK. Budapest, 1894. Hétfő, március 12-én. NEMZETI SZÍNHÁZ. NÉPSZÍNHÁZ Évi béri. 70.Havi béri. 9. A Proletárok. Színmű 4 felv. irta Csiky G. Személyek: Szedervári K. Bakost Sz. Irén U. Székely K. Zátonyi Bence Gyen es Mosolygó Menyhért Újházi Timót Pál Szigeti Imre Darvas Károly Mihály 11 Bankó Béni Zilahi Elza Szacsvítyné T üli p án (tab ány i T iilip ánn é G y ö r gy n é, Borosa , Vizváriné Ordas Péter Körömezei Mákony Bálint Egressy Mákonyné .1. Gaál I. Zelma GyÖrgv I. Klim ó cy End re Latábár Kezdete 7 órakor. Kedden: lbolyafaló. M. KIR. OPERAHÁZ. Az operaház zárva. Kedden: Málta. Harmadszor: A kis alamuszi. Eredeti víg Operette G felv, Irta és zen. szerzó iíj. Bokor J'. Szemének: De Chateaux Rérnivd F. Hegyi A. Saint Remy Dárdai De ia Tremoile Kiss M. Mervilleux Roland Raskó Mac Donald Sarah Mary Tom A profét Rettenetes Juliette Pincér Németh K. Kopácsi -1. Győri Gizella Tollagi Ferenezi Kassai Vidorné Mihályi Kezdete 7 órakor. Kedden: Az asszony verve jó. VAR-SZINHAZ. A színház zárva van. Szerdán: Barasztbécsület. Robert, és Bertram. Kiadó és laptulajdonos: KB.ai.Ba•>**! .VeMÄ. Felelős szerkesztő: 0Gm *?• Kéziratokat nem ad vissza a szerkesztőség. Húsvéti tojások Húsvéti nyulak Húsvéti bárányok Húsvéti csemegék Húsvéti dobozáruk BRAMMER HENRIK csokoládé- és cukorkaáru-gyár 29080 várí-iiica 4.. Aérássy-iit 13. 5 2®ryaÄÄ"Ä sis*le J2 síaRstae küldött be elismerő és köszönő .nyilatkozatot, melyek e külön­legességek biztos és leggyor­sabb hatásáról tanúskodnak. I)r. Bokor Gyula Budapest fö- és székvárosi gyakorló Orvos és köz­­egészségíani tanár, számos eset­ben próbálta, ki készítményei­met és azokat vegyi összetéte­lüknél fogva is ártalmatlanok­nak találta. A GORYLOPSIS DU JAPÖN ARC-CEÉIE már néhány napi használat után az arcot szeplőtlenné teszi, eltávolít minden más foltot és kiütéseket is, az arc­nak hófehér szint és üde sima­ságot' kölcsönöz. Biztos hatás­ért garancia ! Egy tégely elég­séges ! ! Használati utasítás mellékelve van. Ára 2 frt. CORYLOPSIS POUDRE non pina ultra ! 29186 Elegáns dobozokban, a legjobb és legártalmatlanabb hölgypor. 1 doboz ára 2 korona. Cory­­lopsis szappan 1 db l korona. Corylopsis du Japon Extráit igen kellemes és kedvelt, illatszer, fényes kiállítású üvegekben 1 flay on ára 4 korona. Gyöngy virág arckenocsöma hölgy­világ általános kedveltségenek örvend. A kéz és arcbőr ápolá­sára kitűnő hatással bir. Elmulaszt minden foltot, szeplöt, a_z orr és kéz vörösségét, 1 tégely 1 korona. Fagykenöoa régi ki­próbált szer, 1 tégely ára 2 korona. Megrendelések legnagyobb pontossággal, diskrecióval, ingyen csomagolással, postán után­vét mellett teljesittetnek. Kapható SHRIBAünEK KiÉJLItKÁJV a „Megváltóhoz“ címzett gyógy tárában, Babócsa, (Somogyin.) TöráFtár MUSJiSslm PF,TRI OTTÓ a jáMoz" c. gyósyiáriiaD, Váci-Kör?? 17.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék