Budapesti Hírlap, 1897. december (17. évfolyam, 333-362. szám)

1897-12-29 / 360. szám

1897. december 29. BUDAPESTI HÍRLAP. (360. sz.) A középítési igazgatói állásért leghevesebb a küzdelem. Két évvel ezelőtt hét kerület Devecis Ferencet, kettő pedig Heuffel Adolfot jelölte. A választáson azonban Heuffel hat szótöbbséggel győzött. Két év óta a viszonyok megváltoztak. A kerületek most Heuffelt jelölték egy paktum alapján, de mégis valószínű, hogy Devecis kerül ki győztesen az urnából. A legnagyobb baj az, hogy a két pályázó olyan személyes ellensége egymásnak, hogy tovább együtt nem maradhatnak s főleg arról szavaznak holnap, hogy melyik menjen nyugdíjba. A választások dolgában a negyvenötös bi­zottság ma Kleh István elnöklése mellett ülést tartott. A közigazgatási bizottságba megválasztandó öt tag jelölésénél Hindy Kálmán azt kérte, hogy a régiek közül Basbach Péter helyett Gerlóczy Ká­rolyt jelöljék. Titkos szavazás volt az indítvány fölött , Gerlóczy kapott 19 szavazatot, Busbach pedig 8-at. A bizottság jelöltjei tehát: Gerlóczy Károly, gelléri Szabó János, Rác Károly dr., Ten­­cer Pál és Vágner Géza. A bíráló-választmányi tagságra való jelölésnél többen Országh Sándor helyett Horánszky Nándor jelölését kérték. Az elnök titkos szavazást rendelt el mind az öt tagra vonatkozólag. A beadott 27 szavazatból Eléh István, Nyíri Lajost és Szászy Lászlót 27, Horánszky Nándort 20 és Steiger Gyulát 18 szavazattal jelölték. Országh Sándor 15 szava­zattal kibukott. Az igazoló­ választmányi tagok jelölése előtt az elnök bejelentette, hogy a főpolgármester a vá­lasztmány elnökének a hatodik kerületből fog elnö­köt kinevezni. Ennek alapján jelölték az I. kerület­ből Heinrich Kálmánt, a II-bó­l Rác Károly drt, a Il- ből Végh­ Jánost (eddig Stern József volt), a IV-ből Szadovszky József drt, az V-ből Sveiger Mártont, a Vll-ből Morzsányi Károly drt, a Vili­ből Hűvös Józsefet, a IX-ből­­Fhurócy Adolfot. Azután rátértek a tisztviselők jelölésére. A tanácsosi állásra mind a kilenc kerület Kun Gyula, Kuttmann Lajos, Vosits Károly, Láng György és Vasziljevits János dr. tanácsosokat, Szabó Károly és Hermann Béla elöljárókat és Fador Ferenc fő­jegyzőt, nyolc kerület még Horváth János és Viola Imre tanácsosokat jelölte. Ezek tehát a 46-os bizottság jelöltjei. Egy kerületben jelölték Eszláry Sándort és Amtmann Gézát. A középítési igazgatói állásra 8 kerület egy ellenjelölte Heuffel Adolf. A főszámvevői állásra Lampl Hugót, a fő­orvosira Schermann Adolf­ert, a főügyészire Toldy Józsefet, az árvaszéki elnökire Sipőc Lászlót, az árvaszéki elnökhelyettesi állásra Főzet István­ért egyhangúlag jelölték. A bizottság azután elhatározta, hogy a fő­jegyzői és I. oszt. ügyészi állásokra a választást megelőző napon fog jelölni. A kijelölő­ választmány ezekre az állásokra csütörtökön délután jelöl. — A urunké­sok biztosítása. A tanács mai rendkívüli ülésén tárgyalta a fővárosi munkások baleset ellen való biztosítását. A tanács elfogadta a pénzügyi bizottság javaslatát, hogy a munkásokat a Hazai biztosító-társaságnál biztosítsák, a­mely évenként 240 írttal olcsóbb ajánlatot tett, mint a Nemzeti biztosító­társaság és 750 forinttal olcsób­bat, mint a Boncsére-társaság. Elfogadta a tanács a bizottságnak a szerződés 10 szakaszának módosítá­sára vonatkozó javaslatát is. — Választás. A tanács mai ülésén a követ­kezőket választotta meg: pénztárosnak Petykó De­zsőt, I. osztályú kerületi pénztári tisztnek Neuhau­­­ser Sándort, II. osztályúnak Kaal Józsefet és ifjú Sánta Antalt, III. osztályúnak Komlósy Gyulát és Popovics Richárdot, gyakornoknak Hum­pfner Bélát és Helm Ottót. A mértékhitelesítő­ hivatalhoz I. osz­tályú segédnek Schivendtner Antalt, II. osztályúnak Rotter Jánost, I. osztályú végrehajtónak Ludwigh Györgyöt, Merluci Károlyt, Wenger Józsefet, II. osz­tályúnak Jakobecz Károlyt és Honda Ferencet, ír­noknak Erdősy Sándort, vásárfelügyelőnek Prónay Károlyt, vámfelügyelőnek Herold Antalt, kerületi vámgyakornoknak Wippler Edét, adószámsegédnek Szabó Bélát és Pató Bálintot. — A kórházi ápolási költség. A különböző községi kórházakban eddig különböző ápolási költ­ségeket számítottak. A közgyűlés legutóbb elhatá­rozta, hogy az összes kórházakban egy forint 22 krajcár ápolási költséget szed. A belügyminisz­ter ma a közgyűlés határozatát jóváhagyta. — Új utcanevek. A Gyömrői-útból kiágazó főközlekedési utat a közmunkatanács Szlávy-utcá­­­nak, a Vígszínház mögött levő utat Vígszínház-ut­cának, végre a Zöldfa-utca és Himző-utca közt levő keskeny és rövid utcát Szivárvány-köznek ne­vezte el. — Új Iskola. A Lipótmezőn építendő iskola munkáira tartanak ma árlejtést. A 24.505 forinttal előirányzott munkákra a bizottság Schönfeld Károly és Mann József ajánlatát fogadta el, a­kik az egy­ségárakra 8 százalék fölülfizetést kértek­— Budapest egészsége. A tiszti főorvosi hivatal vezetője, Schermann Adolf dr. főorvoshelyet­tes, ma adta ki a november hónapról szóló köz­egészségi kimutatást. A kimutatás szerint az egészség­ügy kedvező volt. A halálozás a hideg beálltával is csak 17-el emelkedett. A vörheny, kanyaró, roncsoló torokláb s­zökhurut csökkent, a bárányhimlő azon­ban emelkedett. Az utolsó öt év 11 első hónapjában a születés és halálozás aránya a következő: 11 első hónapjában egyén. November hónapban az összes budapesti kór­házakban volt 7008 fekvő és 8398 járó beteg, a kerületi orvosok 642 fekvő és 1736 járó beteget gyógyítottak. A lipótmezei tébolydában 912, az angyalföldiben 295, az irgalmasoknál 202, a meg­­figyelő-osztályban 141, a Schwartzer-féle intézetben 133 elmebeteg volt. Év élve született meghalt 1893 .. . . 17.626 12 733 1894 . . . . 18.497 11.453 1895 .. . . 19.565 12.371 1896 . ... 19 203 12.607 1897 .. . . 20.698 11.608 g­ ­ MYHLT-TKR.*) Legjobb fájdalomcsillapító hedörissölés, usúz, kösz­­vény és egyéb meghírlési bajoknál. A raktárakban ólommal zárt (plombirt) üvegekben 90 krajcárral kap­ható. — (Hiúi! készítménye kérendő. 26052 MELEG TEJJEL v...«TM MHautmimm­im—nm Tm­ ,................................................ minden huruitos bánjalm­aknál legjobban ajánltatik. 47021 Kitűnő minőségű valódi tokaji aszú­tor kapható Budapesten a „Városi gyógyszertárban“, Város­ház-tér. 1 üveg 3 forint, próba üveg 50 kr. 47922 A legkellemesebb szórakozás az idei Szilveszter-estély a fővárosi vigadóban, hol ez alkalomból az összes termek fenyves­erdő részletekre változtattak. Valódi francia pezsgő és fánk kiosztás. Három zenekar, 2 énekes csoport és sors tréfás jelenet fogja a közönséget szórakoztatni. Belépti jegy előre váltva 80 kr., este a pénztárnál 1 írt. A Ki tíz jegyet egyszerre vetz az egy nagy üveg pezsgőt kap Jutalomképen. 1 áltriás Uj Idők. A magyar család egyetlen képes lapja Herczeg Ferenc Új Időkje. Három regénynyel indul meg. Az egyiket egy előkelő, szellemes magyar arisztokrata asszony írja, Bevándorlók címmel. A másik a Szomaházy Istváné, Párasan Szerdák a címe. A gazdagon illusztrált lap minden száma több elbeszélést, társadalmi és ismeretterjesztő cikket, érdekes mindenféle rovatot stb.-t ad. A szabadságharc emlékezetére minden előfizető Munkácsy „Tépéscsinálók“­­ját pompás nagy heliogravűrben kapja. Minden új előfizető megkapja a Munkácsy-füzetet Előfizetési ára ne­gyedévre 2 írt. Kiadóhivatal Budapest, Andrássy-út 10. Mutatványszám ingyen. *) Az e rovatban foglaltakért nem vállal fele­lősséget a szerkesztőség, ügyes könyvelő, szép írással, a ki a magyar és német nyelvben teljesen jártas, (keresztény vallású) rögtön állandó alkalmazást talál. Ajánlatok „L. M. 6918“ jeligével Haasernstein és Weg­erhex. (Jaulus és társa) E­orottya­ utca 0. 47928 Royal-nagyszálloda Budapesten. Ghambre separéeket idejekorán előzetesen megrendelni. Legjobban látogatott vendéglő. Mérsékelt árak. 47929 SCHMITT KÁROLY, igazgató. Osztálysorsjáték. Főnyeremény I iiiillió­kaDiroxmsa A IIL osztály húzása már* jg&Bm. 431. «5® g&wl ésB. 100.000 sorsjegy, 50.000 nyeremény 13,160.000 kor. értékben. IMfiM-d­esi jsa*süs«»® S 8 Efi sorsjegy nyer. A magyar Kir. szál osztály- J| sorsjM fogyüjtőh­elye, Budapest - városi Bank és váltórSzlet (Weil F.) BUDAPEST, VI. k., Andrássy-ut 7. sz. Sürgönyeim: TERÉZVÁROSI BANK. A sorsjegyek ára: 47­88 egész fél negyed nyolcad 32 frt 16 frt 8 frt 4 frt g&grT“ Tervezet Ingyen és bérmentve. Kincses Kalendárium. — ** 1898. — A­ legtökéletesebb magyar családi naptár. Soha még könyv úgy rá nem szolgált a cím­ére, mint a Kinczes Kalendárium, mert meg van ebben a pompás könyvben a megbízható, komoly felelet minden kérdésre, a­mely a gya­korlati élet ezer öröme és ezer gondja közt megrohanja az embert, a­ki az ilyen tanácsadó nélkül igazán nem tudná, hogy mibn­e fogjon, hová forduljon. Tartalmát lehetetlen elmon­dani, mint a­hogy nem lehet bokrétába kötni a rém­ek minden virágát, hanem be kell érnünk azzal, hogy kabátunkra tűzhetjük az első szá­lat, a­mely a kezünkbe akadt. Csak azt ismé­telhetjük, hogy mindentudó bazárja, tanácsadója a Kinces Kalendárium szegényne­k és gazdagnak, fiatalnak és üregnek egyaránt s munkájában, terveiben és szándékaiban hűséges útmutatója gazdának, iparosnak, hivatalnoknak s minden­kinek, a ki az emberi m­­un­kásságnak valamely ágát műveli, vagy odáig jutott, hogy pályát kell választania. A könyv külső kiállítása egé­szen méltó a tartalomnak fényes és praktikus voltához. Háromfelé kiadásban kapható a kiadóvállalatnál (Budapest, VIII., Rökk Szilárd­ utca 4. szám) és valamennyi hazai isön­yvkereeket isisseert. Színes borítékba kötve .........................frt­­.— Angol vászonkötésben........................ . „ 1.50 Francia é­z atí 3­áfib­örköt égben . . . . „ 2.20 TÖRVÉNYSZÉKI CSARNOK. Budapest, dec. 28. — A kiállítási jegybérlők pere. Megírtuk a minap, hogy Morzsányi Károly és társai Spitzer Gyula és Mandl Lajos bűnügyében Spitzer védője, Visontai Soma dr., a törvényszéknek a százezer forintra vonatkozó zárlatot kimondó végzése ellen a kdr. táblához fölebbezett. Ezt a fölebbezést Tolnai táblai bíró referálása mellett ma tárgyalta a kir. tábla, érdemlegesen azonban nem határozott, mivel Visontai Soma dr. ügyvédi meghatalmazását nem csatolta s mert a törvényszéki végzést Spitzerrel eddig nem közölték, így az iratokat visszaküldik a törvényszékhez. — Sajtóügy a Kúrián. A Borászati Lapok szerkesztője, Baross Károly, ezelőtt két esztendővel nagy mozgalmat indított a bortörvény revíziója ér­dekében s ennek kapcsán sorra leplezte le a bor­kereskedők bűnös mahinációit. Többek között Lesner Samu tapolcai bor­kereskedőről is nem a leghizelgőbben nyilatkozott a Borászati Lapok. Azzal vádolta Lesnert, hogy Tapolcára sok száz hektoliter bort hoznak és sok ezer hektolitert visznek el, a­melyet soha sem szüreteltek. A cikkért Leaner sajtópert indított Baross Károly, a Borászati Lapok szerkesztője ellen, a­kit a győri esküdtszék, mint sajtóbíróság becsületsértésért 15 frt fő- és 55 frt mellékbüntetésre ítélt el. Baross semmiségi panasz­­szal élt, de ezt a Kúria Czorda Bódog elnöklése alatt tartott ülésében, Sphedius Lajos referálása, alapján elvetette.­ ­

Next