Budapesti Hírlap, 1899. július (19. évfolyam, 180-210. szám)

1899-07-12 / 191. szám

8 BUDAPESTI HIELAP. (191. az.) ib'jy. julius 12. Frankfurt, jul. 11. (Saját tudósítónktól.) A Frankfurter Zeitung élesen kommentálja a császár táviratát. Ha a császár, úgymond, az ellenállás szóval, a törvényhozás, vagyis a nép akaratával való dacolást érti, akkor elfelejti, hogy az őse egészen más korban élt. Ma már nem az uralkodók akarata a legfőbb törvény, hanem döntő a nép választottainak, a tör­vényhozásnak az akarata. Nigra gróf távozása. Milano, jul. 11. (Saját tudósítónktól.) A Corrier della Sera kitűnő forrásból jelenti Rómából, hogy a hágai békekongresszus berekesztése után Nigra gróf bécsi olasz nagykövet nyugalomba vonul. Helyébe Tornielli gróf mostani párisi olasz nagykövetet fogják Becsbe áthelyezni. As orleáuisíák üzelmei. Pária, jul. 11. (Saját tudósítónktól.) A Gazette de France titkos tudósításéval szemben Derouléde ma az Fcho de Paris-ban kijelenti, hogy neki semmi dolga sem volt a rojalisták­­kal, mert ő a népköztársaság hive. Elmondja, hogy Faure temetése előtt való napon rojalista részről megtudakolták tőle, mit tenne, ha az orleánsi herceg egyszerre megjelennék Parisban és vájjon számithatna-e a hazafias liga támo­gatására. Derouléde erre azt felelte, hogy sajátkezüleg letartóztatná a herceget. Derouléde beismeri, hogy Faure temetése napján ötven­ezer frank volt nála, de csak arra a célra, hogy a katonaságnak frisitést szerezzen. Miután emlékezetes csínye nem sikerült, a pénzt ismét visszaszolgáltatta a hazafias liga pénztárába. Párig, jul. 11. A minisztertanácsban Waldeck-Kousseau miniszterelnök közölte, hogy az orleánista üzelmekre vonatkozó és külön­böző lapok által közölt jelentést tényleg be­­kivánták a rendőrfönökségtől a különböző ligák ellen megindított vizsgálat folyamán. Ez okmá­nyok közzétételére vonatkozólag vizsgálatot indítottak. A bácsi tüntetések. Bécs, jul. 11. A legutóbbi szociáldemokrata tüntetések alkalmával letartóztatott Brctschneider munkásvezért a törvényszék hat heti szigora fogságra Ítélte. A bajor választások. Berlin, jul. 11. (Saját tudó silón]dói.) A bajor­­országi tartománygyülési választások a szabad­elvűek óriási vereségével végződtek. Tizenegy mandátumot vesztetlek. Magában Münchenben öt mandátumot veszítettek el. Ezt a vereséget a kleri­kálisok és a szociáldemokraták szövetkezése ered­ményezte. A tizenegy mandátumból a klerikálisok kilencet hódítanak magukhoz. Ä vitás templom. Belgrad, jul. 11. (Saját tudósítónktól.) Az űszkübi váli a komanovi bolgároknak meghagyta, hogy a régóta vitás Szentháromság-templomát a szerbeknek adják át. A bulgáriai exarkátus a portá­nál tiltakozni fog e rendelet ellen. Kewyork, julius 11. Liszt 2.85. Búza júliusra 783-/s. Búza szeptemberre 787s. Búza decemberre 80. Tengeri júliusra 39V8. Chicago, jul. 11. Búza júliusra 716/s. Tengeri júliusra 335/s. N A P I H IR E K. Budapest, jul. 11. — Az idő. Budapesten az idő derült, a hő­mérséklet 19T fok, a levegő nyomása 763 9 mm. volt. — Magyarország időjárása délen és keleten, ziva­taros. Legmelegebb volt Cirkvenicán 21 fok, leg­hidegebb Kolozsvárott 14'3 fok. — A levegő nyo­másának maximuma Selmecbányán 767'6 mm., minimuma Drenkován 761'3 mm. volt. A levegőnyo­más minimuma keletebbre húzódott s jelenleg Németország és Oroszország fölött van. Írország feló levegönyomási depresszió közeledik, mely a barométert Nyugot-Európában általánosan sülyeszti. Európa időjárása a kontinensen túlnyomóan száraz. Legmelegebb volt Konstantinápolyban 253 fok, leghidegebb Aberdeuben 122 fok, Bécsben 18, Parisban 202, Berlinben 19-4, Pótervárott 16 fok volt a hőmérséklet. — Jóslat: Meleg és száraz idő várható helyi zivatarokkal. — (Személyi Iiirofe.) Albert szász király Viktória svéd- és norvég trónörökösné látogatására Eranzensbadba érkezett. — József királyi herceg ma Braun örnagygyal Budapestről Kassára uta­zott. — Samassa egri érsek ma Becsből Drezdába utazott. — Dcssetvffy Csanádi püspök és Paláslhy esztergomi fölszentelt püspök ma Bécsbe érkezett. — Ruber osztrák igazságügyminisztert, ki ma Iscblbe érkezett, a király délután egy órakor kihallgatáson fogadta, azután meghívta a családi ebédre. — Lánczy Leó országgyűlési képviselő, a budapesti kereskedelmi és iparkamara elnöke, több hétre kül­földre utazott. — (A trónörökös gyalogezrede.) A had­sereg rendeleti közlönyének ma megjelent száma közli, hogy a király Ferenc Ferdinand kir. herceg trónörököst a 48. számú gyalogezred tulajdonosává nevezte ki. — (Az orosz trónörökös halála.) Pélervár­­ról jelentik : A cárnak a hivatalod lap mai számá­ban közzétett kommünikéje részvéttel emlékezik meg a fiatalon elhunyt György trónörökös nagy­hercegről, a ki tüdöbajának az áldozata. Egyúttal III. Sándor legfiatalabb fiát, a huszonegy esztendős Mihály nagyhercegei deszignúlja a cári trónra, ha a cárnénak fia nem születik. A hivatalos lapban meg­jelent kommüniké ez: Alezandrovics György trónörökös nagyherceg, szeretett fivérünk junius 18-án Abasz Tumauban meghalt. A nagyherceg betegségét, úgy látszott, a megkezdett gyógyitómód és a déli éghajlat hatása talán enyhítette volna. De Isten másképp határozott. Zúgolódás nélkül alávetjük magunkat Isten határozatának és fölhívjuk minden hü alattvalónkat, osztozkodjék mély bánatunkban és imádkozzék boldogult fivérünk lolki nyugalmáért. Mostantól kezdve, addig, o mig Istennek nőm tetszik bennünket fiú születésével megáldani, a trónörökösödés joga a trónörökösödési törvény alapján szeretett fivérünkre, Alezandrovics Mihály nagyhercegre száll. Miklós. A trónörökös nagyherceg halála alkalmából az orosz udvarnál három hónapi udvari gyászt rendeltek el. A halott lelkiüdveórt ma az Izsák­­s/.ókesegybázban misét mondtak, a melyen ott voltak : a diplomáciai kar, a polgári és a katonai hatóságok fejei, valamint a Charlotte német iskola­hajó és a Tordenshjold dán páncóloshajó tisztikara. — (Az ahruzséi herceg sarkvidéki expe­díciója.) Parisból jelentik : Egy archanged távirat hírül hozza, hogy az abruzzói herceg ma északsarki expedíciójával elhagyta az ottani kikötőt.. Elindulás előtt istentiszteletet tartottak, a melyen jelen volt Wladimir orosz nagyherceg is. A Stella Polare le­génysége olaszokból és norvégekből telt ki. Nanzen egy kutyát küldött ajándékba az expediciónak. Ez a kutya, melynek Grane a neve, a Fram födélzetón jött a világra. A F/őra-foktól, a hol élelmiszert hagynak hátra, az expedíció hosszabb időre a Ferenc József-földre megy, a melyet kikutat. — (A minoriták tartományfönöko.) Aradról táviratozza tudósítónk, hogy Csák Cirjéket, a minoritáknak másodszor megválasztott tartomány­­főnökét, hazaérkeztekor a vasútnál nagy lelkese­déssel fogadták. Krislyori János iparkamarai elnök üdvözölte a rendfőnököt, a kit aztán négyes fogaton a templomba vittek, a Hol hálaadó istentisztelet volt. Este fáklyásmenetet rendeztek a népszerű rendfőnök tiszteletére. — (Vilmc3 császár tornya.) Németország­ban legújabban a tornyokat kezdik használni az egészen német dicsőség kifejezésére. Múltkor Münchenből jött egy távirat, hogy Bajorországban a stahrembergi tó partján fölavattak egy Bismarck tornyot, most pedig ennek a párjáról érkezik hir. Boroszló-hói jelentik, hogy a glalz-i Schneebcrg-en tegnap avatták föl ünnepséggel I. Vilmos császár tornyát. Az ünnepségen ott volt Albrecht porosz herceg, azonkívül számos osztrák egyesület is kép­viseltette magát. — (A nagyherceg regénye.) A minap bon­tották föl, mint Petervárról jelentik, a nemrég el­hunyt Leuchtenberg hercegnő Skobelev Zenaidának, Oroszország legszebb asszonyának végrendeletét. Gyermeke nőm lévén, minden vagyonát férjére hagyta, rendkívül értékes ékszereinek kivételével, a miket Belevszkoi gróf örökölt. A gróf Alexis nagy­herceg fia s benső barátja volt a hercegi párnak. A nagyherceg fiáról hiába keresnénk adatokat a gótai almanakban, a mely azt mondja, hogy Alexis nagy­herceg II. Sándor cár harmadik fia és II. Miklós cár nagybátyja nőteleű. A titok nyitja a nagyherceg fiatalkorára esik. Még kiskorú volt, a mikor .bele­szeretett egy nálánál idősebb gyönyörű udvar­hölgybe, Jukovszki Alexandrába s titokban meg­­esküdütt vele. A mikor a házasságból egy fiú szüle­tett, kitudódott a szerelmi regény. A cár parancsára érvénytelennek mondta ki a házasságot a szent szinódus. Jukovszki Alexandra férjhez ment Wöhr­mann báró szász főhadnagyhoz, a kivel most is együtt él Wicsbadenben, a nagyherceg fia pedig Scdgino néven nevelkedett. Egy cári ukáz 1884 március 2l-ón Belevszkoi néven grófi rangra emelte. Most Moszkvában él s a Smnski-ezred hadnagya ; nemrég feleségül vette Trubcclioi Liza hercegnő egyik leányát. Leuchlenberg hercegnő csodaszép, egy milliónál többet érő ékszereit tehát Belevszkoi grófné fogja viselni az udvari ünnepségeken. — (Házasság-.) Seher Ferenc építész julius 17-én délelőtt tizenegy órakor tartja esküvőjét az Erzsébetvárosi templomban Obcrba'ucr Ilonkával, özvegy Oberbuuer Tivadarnó leányával. Kern Antal zsolnai királyi gimnáziumi tanár eljegyezte Koseírabseky Annát, Kosstrabsehy István zsolnai királyi pénzügyőri főbiztos leányát. — (Nagy Iván özvegyének szerencsétlen­sége.) Felsö-eőri Nagy Ivánnak, a tavaly elhunyt hírneves geneológusnak özvegyét halálos szerencsét­lenség érte tegnap a stíriai Radegund fürdőben, a hol két leányával lakott. A szomorú eseményről a következőket táviratozzák nekünk Badcgundból: A radegundi Mauthner-szálló melléképületei­ben tegnap a hajnali órákban tliz ütött ki és a szálló fölriasztott lakóit gy.ors menekülésre kész­tette. A vendégek közt volt felsö-eőriIVayyIvánnak, a Magyar Tudományos Akadémia volt tagjának özvegj'e, Csaló Mária is, a ki két szép leányával nyaralt Itadegundban. A rendkívül megijedt nők a gyorsan terjedő tliz elül az ablakon át dobálták ki holmijukat, egy nagy kosár ruhanemű kivételével, a melyet szintén meg akartak menteui és sietve vonszoltak magukkal a szálló lépcsőjén. Nagy Ivánná, a ki idősebb uriasszony, a nagy sietségben ruhájában megbotlott, a lépcsőn hanyatvágódott és nehéz koponyasebböl vérezve, eszméletlenül terült el. A tüzet ekküzben eloltották és Rupprich fürdő­­orvos sietve érkezett meg Nagy Ivánná segítsé­gére. De a szerencsétlenül járt asszonyt nem lehe­tett megmenteni. Nagy Ivánná ma reggel, huszon­négy órai gyötrelraes szenvedés után, kétségbe­esett leányai karjai közt megholt. Az itt időző magyarokat az esőt mélyen elszomorította. Nagy Ivánná koporsójára díszes koszorút helyeznek, a halottat magyar pappal szenteltetik be s a sírnál valószínűleg Szihj Kálmán, az Akadémia itt időző főtitkára mond búcsúbeszédet. — (Kitüntetett gyógyszerész.) A király, mint a hivatalos lap mai száma jelenti, Katona Zsigmond kecskeméti gyógyszerésznek, a közügyek és különösen a mezőgazdaság terén szerzett ér­­demei elismeréséül, Ferenc József-rend lovag­­keresztjét adományozta. — (Gyászrovat.) Kaufmann Dávid drt, a budapesti rubbiképző intézet tanárát ma délután temették el a kerepesi-uti zsidó temetőben nagy részvét mellett. A temetésen ott voltak az elhunyt családján kívül a hitközség képviselői, volt tanár­társai, a boroszlói és bécsi rabbiszeuiináriumok képviselői, a kojeteiui (az elhunyt szülőföldje) hit­község képviselői, valamint számos vidéki rabbi, a kik tanítványai voltak Kaufmannak. A halottat Kohn Sámuel dr. főrabbi búcsúztatta el. Utána Rosenthal F. dr. boroszlói főrabbi, az elhunyt sógora szólott, a rabbiképzö intézet tanári kara nevében pedig Bacher Vilmos dr. mondott beszédet. Szóltak még a bo­roszló és bécsi rabbiszemináriumok s a kojeteini. hitközség képviselői, Klein Ferenc dr. szegzárdi, Bidder Sándor dr. keszthelyi rabbi s végül Goldzieher Ignác dr. egyet, tanár a hitközség nevében. Mértet bíboros ma szütőhej’én, Allomóereben 94 éves korában meghalt. Mertel negyvenkét évig viselte a biborosi méltóságot. Dályai Fass Tamás, a marosvásárhelyi egyház­­község első lelkésze, iskolaszéki elnök, zsinati és egyházkerületi képviselő, a Kemény Zsigmond irodalmi társaság alelnöke, hatvanegy éves korában, lelkészi pályájának harmincharmadik esztendejóbeu meghalt Marosvásárhelyen. Ma temették. Grévy Albert, élethossziglan kinevezett francia szenátor és volt algíri kormányzó, ma, mint egy távirat jelenti, szülőhelyén, Mont sous Vaadrey-beD. meghalt. Grévy Albert, Grévy Gyula volt köztár­sasági elnök öcscse, 1824-ben született. Jogot vég­zett és mint ügyvéd nagy tekintélyre tett szert. A császárság bukása után az ideiglenes kormány a honvédség szervezését bizta rá Jura és Doubs megyékben, később beválasztották a nemzetgyű­lésbe, 1879-ben pedig bátyja, a köztársasági elnök Algír kormányzójává nevezte ki. 1881-ben lemon­dott állásáról, visszatért Párisba. 1892-ben öt is vád alá helyezték, hogy pénzt fogadott el a Panama­társulattól, de a bírák két év múlva fölmentették. Felső kubini és nagy-olaszii Kubinyi Bertalan, Liptóvármegye törvényhatósági bizottsági tagja hetvenéves korában meghalt Liptó-Bertalanfalván. Elhunytát ki terjedt rokonság, közte a Plattig és Kubinyi családok gyászolják. Györgyjakab Márton Csikvármegye törvény­­hatósági bizottsági tagja, a Csíki Lapok tulajdonosa

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék