Budapesti Hírlap, 1899. szeptember (19. évfolyam, 242-271. szám)

1899-09-20 / 261. szám

4 BUDAPESTI HÍRLAP. (261. sz.) 1899. szeptember 20. csicsói szakaszon, valamint Pozsony- és Győrmegyé­­ben nagy a veszedelem. Esztergom, szép. 19. (Saját tudósitónktól.) Esztergom városa már nem kerülheti él a katasztrófát. Az áradás meg­kerüli a védőgátakat s a íöldeken át hatol a városba. A vészbizottság a Tabán városrészből kiköltöztette a lakókat. Az utászkatonák kivo­nultak a sáncok védelmére s az egész éjjelt ott töltik. Ugyancsak a vészbizottság is a sáncok közelében marad, hogy azonnal megte­hessen minden intézkedést. A komáromi gát­szakadás futólagos apadást okozott, de csak­hamar újra áradni kezdett a viz s azóta sza­kadatlanul emelkedik. A vizállás este hét óra felé 608 centiméter volt. Vác, szept. 19. (Saját tudósítónk tót.) A Duna vize Várnál 76 centimétert áradt az utolsó napon. A szemközt levő’ Szent-Endre sziget nagy része már a viz alatt van. Tótfalu és Leányfalu községeket nagy veszede­lem fenyegeti. A sziget mélyebb részén levő termés már elpusztult, a magasabb részén szőlő van ül­tetve, a melyhez most csak csónakon juthatnak el, s ha néhány centimétert árad itt a Duna, úgy a legszebb szőlőtermés is a viz alatt lesz. Vácon a város alsó részébe a Duna már lehatolt s a gyö­nyörű Erzsébet királyné-ligetben eddig is nagy károkat okozott. A megye alispánja sürgősen föl­hívta Zádor János dr. váci és Dumsa Jenő szent­endrei polgármestereket, hogy a lakossággal hor­­dassák el a Duna mellett fekvő termést. Legtöbb helyen azonban már nem is tudtak hozzáférni. Budapest alatt. Mohács, szept. 19. (Saját tudósítónktól.) A vízrajzi osztályból jött értesítés szeptember 27-én Mohácson 720 cm. lesz a vizállás. Mohácsnak két parton kell védekeznie az ár ellen, mivel a töltések nem bírják ki a jelzett maximális vízállást. Margittán ma Schönholtz Rezső miniszteri műszaki tanácsos Tormai alispán védő­társulati miniszteri biztossal vizsgálja az öt. napon át végzett elővédekezést, melyet Kiizdényi társulati főmérnök vezetésével óriási apparátussal és költséggel teljesítettek. A jobbparton JUombauer Antal társulati igazgató és Bari János kultúrmérnök emelik csütörtök óta nagy higgadtsággal és szak­értelemmel a töltést. A vizállás ma Mohácson 538 cm. volt, a naponkinti emelkedés körülbelül 40 cm. Mohács, szept. 19. (Saját tudósítónktól.) A Duna estefelé újabb 80 centiméterrel áradt. Trixler kormánybiztos ide­­éi-kezett s a Margitta-szigeten maga vezeti a vé­delmi munkát. Mohács, Dunaszckcsö és Kölked köz­ségek megvédésén óriási erőfeszítéssel dolgoznak. Szinkovics főszolgabíró és Toldy városbiró megvizs­gálták a veszélyeztetett pontokat. A csendőrsóg létszámát megerősítették. Hivatalos jelentés. A földmivelésügyi minisztérium ma a követ­kező jelentést adta ki : A földmivelésügyi miniszterhez beérkezett je­lentések szerint a Duna felső szakaszán az árvé­delem megfeszített erővel folyik, mind a mellett egyes helyeken a helyzet rosszabbá változott. így az alsócsallóközi társulatnál, hol Sárközy Aurél főispán mint miniszteri biztos éjjel-nappal szemé­lyesen irányítja az intézkedéseket, Gyülvésznél, de különösen Böösnól töltósátázás és csúszás folytán a helyzet veszedelmessé vált, úgy itt, mint a többi töltésvonalokon a védelmi munkálatokat erélyesen folytatják. A földmivelésügyi miniszter szükség esetére négy köves hajót bocsátott a társulat rendel­kezésére. A Vág balparii társulatának izsa-marcalliázi töltése, mely alapszabályok értelmében csak kisebb árvizek elleni védelemre épült a múlt évben és melynek magasságát a mostani árvíz 80 centiméter­rel meghaladta, az erős védelem mellett sem volt meg­tartható és mintegy 15.000 holdnyi azelőtt többnyire réti művelés alatt állott terület elárasztása várható, ezenkívül Izsa. Kis-Keszi és Marcalliáza községek alacsonyabban fekvő házai is viz alá kerülnek, melyeket a töltésépítés előtt, minden nagyobb árvíz szintén elöntött. Az izsa-marcalházi töltés átszaka­dása folytán a vizállás Komáromban 22 centimétert apadt, azonban a viz ismét emelkedőben van és az előre jelzett 700 centiméter vizállás körül fog kulminálni. A győrmegyei szigetközi társulatnál jRemete és Kis-Boda közt 30 méteres töttéscsuszás történt, melynek biztosításán dolgoznak. Különben néhol jelentkező erősebb szivárgásoktól eltekintve, itt is reménynyel kísérik a védelmet, a veszedelmesebb helyeken mindenütt mérnök van, a töltéseken őr­járatok vannak. Győr városánál az árvédelem teljes rendben folyik, baj nincs. A szigetközi társulatnál, melyhez a földmivelésügyi miniszter a mai nap folyamán ismét egy állami mérnököt küldött, a védekezés újabban katonaság igénybevételével szintén nagy energiával, folyik Möller István minisz­teri biztos vezetésével, jl helyzet Révfalu körül súlyosabbá vált. A győri püspökség tókői töltése, melynek veszedelmes helyzetét már jeleztük, elégtelen mé­retei miatt alig lesz megtartható. Győr városnál és a Eábaszabályozó-társulatnál, mely társulathoz újból egy állami mérnököt küldöttek ki, a helyzet meg­­nyúytató. A győr-gönyői törvényhatósági közút, mely­nek a gönyői öble kisméretű töltésnek már két nap előtt bekövetkezett elszakadása folytán második védővonalul szolgált, hasonlóan átszakadt és újabb 200 hold került viz alá. Szent-Iván község megvédé­sén egy harmadik védővonal rögtönzésével dolgoznak. Budápesten alul a Csepel-szigeteli, Baján és Szent- István községnél, a margittaszigeti és mokács-köl­­kedi, bezdán-szigeti, monostorszeg-apatini társula­toknál a töltések erősítésén és magasításán, vala­mint a zsilipek biztosításán dolgoznak, Á föld­mivelésügyi miniszter az év elején hivatalból megalakított monostorszeg-apatini ármentesitő-társu­­lat árvédekezési kiadásaira, tekintve, hogy a társulat a kellő jövedelmi alapokkal még nem rendelkezik 10,000 frtnyi előleget engedelmezett. A bajai zsilip biztosítása, melynek egyik oldalkapuja az 1897-iki árviz alkalmával bedőlt, meg­történt. Á vizállás Baján éS' Mohácson is az öt métert meghaladta. TÁVIRATOK. A francia összeesküvők pőre. Páris, szept. 19. A //áras-ügynökség az állami törvény­szék tegnapi üléséről még a következőket je­lenti : Az állami törvényszék zárt ülésen elha­tározta, hogy megengedi a vádlottaknak, hogy a vizsgálat; folyama alatt ügyvédek segítségét vehessék igénybe. Elhatározták továbbá 234 szavazattal 92 ellenében, hogy a vádat vizsgáló-bizottsághoz teszik át. Az illetékes­­kesség kérdésében csak akkor fognak ha­tározni, ha a . vizsgálat, a melyet a bizottság azonnal megindít, befejeződik.; Arról, hogy az illetékesség kérdését •. a vádlottak és a védők jelenlétében tárgyaják-e, később fog határozni az állami törvényszék. A nóvszerint való sza­vazásban 270 szenátor vesz részt. Travieux és Leves szenátorok, mint egyes vádlottak roko­nai nem szavaztak Travieux hir szerint Dérou­­léde-nek rokona. Az ülést este 7 óra 45 perc­kor incidens nélkül berekesztették. Paris, szept. 19. (Saját tudósítónktól.) Az államtörvónyszék előtt fölolvasott vádlevélből még a következő érdekes részt közlöm : Az összeesküvésben a rojalista ifjúság ligája játszotta a főszerepet; legtöbbet is tehetett, mert sok pénzzel rendelkezett és sok fióktelepe volt a vidéken. Mint elnök Godfroy szerepelt, de igazi vezetője az orleánsi lierceg maga volt. A herceget 1898 júliusban Marienbadban meglátogatta francia­­országi híveinek egy kiküldöttje, a kinek előadása arra bírta a trónkövetelőt, hogy az akciót meg­indítsa. Az orleánsi herceg ekkor a következő levelet irta Buff el- nek: Küldöttjükkel nagyon meg voltam elégedve ; nagyon intelligens, munkás és elszánt ember.' Nagy bizalmat helyezek beléje. Azt hiszem, hogy masí­rozhattok és pedig nemsokára. Kezdjék meg az akciót és. értesítsenek mindenről. Jóakarója : Fiilöp. Azután Büffel maga elutazott Marienbadba, a hol Fiilöp herceg utasításokat adott neki. Az összeesküvők oly jól dolgoztak, hogy Buff cl néhány hét múlva egy chifferes táviratban, a melyet sokáig nem tudtak elolvasni, ezt jelentette az orleánsi her­cegnek : Dúc d’Orléans Königswart, Csehország, 24-én föltétlenül Brüsszelben kell lennie. Büffel. A főügyész ehhez megjegyzi, hogy Büffel csak a dátumban tévedett, mert nem október 24-dikén, hanem csak 25-én mentek végbe azok az aggasztó események, a melyek az orleánsi hercegnek a francia határon való megjelenését kívánatossá tették. Ekkor történt, hogy Chanoine tábornok a kamarában lemon­dott hadiigyminiszteri állásáról, a minek az lett a következése, hogy az összes ligisták az utcán féktelenkedtek s a patrióták s nacionalisták, aroja­­listák és az antiszemiták egymással versenyezve tüntettek. A tüntetők között legjobban kiváltak az antiszemiták, a kik egy rendőrbiztost véresre vertek és, még éjfél után is lármáztak a boulevardokon. Büffel október 26-án a következő táviratot küldte az orleánsi hercegnek : Dúc d’Orléans Alcsuth. Közeledjék a határhoz. Ezt okvetetlenül meg kell tennie. Buffet. Pária, szept... 1.9. (Saját tudósitónktól.) Valamennyi köztár­sasági újság rámutat arra, hogy a rojalisták az antisémitákkal és a nacionalistákkal szövetkez­tek a köztársaság megbuktatására, Az össze­esküvők ugyanazok voltak, a kik annak idején Boulanger kalandját előmozdították. Paris, szép. 19. Az állami törvényszék kebeléből kikül­dött bizottság elnökké Berangert, szavazó-, .birákká Chovet-t, Gordelet-t és Gazoi-t válasz­totta meg. Az elnök és a szavazóbirák meg­kezdték az iratok tanulmányozását. A délafrikai háború. London, szept. 19. (Saját tudósítónktól.) A katonai körök azt hiszik, hogy a Dél- Afrikába szánt csapatokat a legközelebbi napok­ban hajóra szállítják. A búr csapatokat a fok­földi határon visszavonták;, az angolok attól félnek, hogy a burok valami csínyt terveznek. London, szept. 19. (Saját tudósitónktól) A helyzetet nagyon komornak tartják, mert a mértékadó körök egészen megbarátkoztak a háború gondolatával. A legjelentékenyebb har­minc délafrikai bányapapir július elsejétől szep­tember 18-áig negyvenöt millió font sterlinget vesztettek értékükből. Pretoria, szept. 19. A iüewfer-ügynök­­ségnek jelentik mai kelettel: Reitz miniszter kijelentette egy újságíró előtt, hogy a kormány, a volksraad és az ország egyetért arra a maga­tartásra nézve, a melyet Transzvál követ. Valótlannak mondja azt a hirt, hogy nézet­eltérés merült föl és megjegyzi, Transzvál Orenjéval egyetértve határozta el magatartását. London, szept. 19. A Reuter-ügynökség­­nelc jelentik Lourengo Marquezból: Barberton zászlóstiszt, 1-Idenburg parancsnok és más búr tisztek Komatipoortba érkeztek, hogy a Kouiati­­poort jobbpartján, a hol 250 ember várta őket, tábort üssenek. Fokváros, szept. 19. A Reuter-ügynök­ség jelenti: Folytonosan keringenek oly hírek, hogy Transzvál kormánya tegnap a pretoriai brit ügyvivőnek egy második békésebb termé­szetű táviratot adott át. Lehetetlen azonban e híresztelések megerősítését megszerezni. Bizo­nyos körökben úgy vélekednek, hogy Transz­vál magatartása az Oranje szabadállam be­folyására kerüljön. A hollandi törvényhozás megnyitása. Hága, szept. 19. A királyné megnyitotta a törvényhozó testület ülésszakát és trónbeszódében kiemelte, hogy mind az anyaországban, mind a gyar­matokon nagyon kielégítők az állapotok, de több irányban energikus törvényhozásra van szükség. Az idegen hatalmasságokkal Németalföld állandóan a legbarátságosabb viszonyban van. A békekonferen­cián, a melyet a cár meghívására Hágában tartot­tak, fontos nemzetközi szerződések jöttek létre, a melyekhez Németalföld is hozzájárult. Alapos a re­mény, hogy ezeket a szerződéseket valamennyi ha­talmasság aláiija. Azok a jó remények, a melyeket a tavalyi trónbeszéd az acsini helyzetre nézve kife­jezésre juttatott, teljesültek. Nagy-Aesinban a nyu­galmat alig zavarták meg. A partvidéken terjed Németalföld befolyása. Noha egyes helyeken fegy­veres erővel kellett közbelépni, a csapatokat le lehe­tett szállítani az előbbi létszámra. A trónbeszéd el­ismeréssel nyilatkozik az indiai hadsereg és hajóraj legutóbbi operációiról és végül több törvényjavasla­tot jelent be, nevezetesen a hadsereg szervezetéről, a munkásszerzödésekről, a szeszes italokkal való visszaélésről, stb. Loubet a párisi kiállításról. Páris, szept. 19. Loubet elnök megjelent a kiállítás területén és beszédet intézett az

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék