Budapesti Hírlap, 1899. szeptember (19. évfolyam, 242-271. szám)

1899-09-20 / 261. szám

BUDAPESTI HÍRLAP/(261. sz.) 3 tanukat, bármennyire legyenek is rojttal és rend­jellel díszítve. — A Journal des Débats azt Írja, bogy a megkegyelmező határozatot ma Írták alá és hogy a miniszteri jegyzékben csak azért van szó az aláírás elhalasztásá­ról, hogy Parisban és Rennesben tüntetésnek elejét vegyék. Dreyfus ma este elhagyta a börtönt. Még nem tudják, hogy hová fog utazni. Azt a hirt meg­cáfolják, hogy családjával Folkestoneba fog menni. — A Patrie a következőket Írja : Föntartjuk véle­ményünk nyilvánítását erről a váratlan hírről. Brüsszel, szept. 19. (Saját tudósítónktól.) Liege-ben tegnap este igen zajos népgyülés volt, a melyen tiltakoztak a rennesi Ítélet ellen. 1S99. szeptember 20. Az áradás. — Saját tudósitónktól. — Budapest, szept. 19. A fővárosban. Budapesten már árvizes képe van Na Duna partvidékének. Az alsó rakodópart fölött félméteres viz hullámzik s a raktárak olyanok, mintha uszó­­liázak volnának. A piszkos sárga viznek nagyon sok a bámul ója a két korzón. Ó-Buda határa északról, a Filatori-gáton túl, a hol szétszórva egész városrész terül el, már viz alá került. Két évvel ezelőtt vagy ötven kis ház került az áradásba; most még nincs baj, de néhány nap múlva csónakon járnak majd egymáshoz a szomszédok s a sváb korcsmák törzs­vendégei hintázó vizi alkalmatosságon kurjongatnak a harmonika nyikorgó hangjára. Ott, a hol az újpesti hid a budai földet éri s a mélynek Árpádföld a neve, szintén baj van. Néhány ház van ott, a mely viz alá került; a Schuszter-íéle korcsma ablakán folyik be a Duna árja s a lakókat már ki is költöztették. Az Akvin­­kumot nem fenyegeti a viz, mert magasan fekszik. A hid közelében lévő Páva-sziget egészen eltűnt az áradásban, csak a fák lombja látszik ki belőle. Az óbudai szigetet is elöntötte a viz s a hajógyárban szünetel a munka ; a raktárakat már előre kiüritet­­tették. Újpesten a Szúnyog-szigetet körülnyaldosó holt Duna-ág balpartján nagy fakereskedő-telepek vannak. Valószínű, hogy ezek viz alá kerülnek; a hullámok máris á kerítést nyaldossák. A káposztás­­megyeri vízmüveket nem kell félteni, mert kilenc méter magasságban vannak a zérus pont fölött, de a körülötte levő mélyebb vidéken, a melyen több ház is van, már átcsapott az áradás. Az eskütéri hid építése nem szünetel az áradás alatt, mert sokkal magasabb helyen dolgoz­nak, sem hogy a viz odáig érne. Ellenben a Margitszigetre vivő hid építését félbenhagyták. A viz elöntötte a nemrég készített töltést, a mely a kis hid följárója lett volna. A Margit-liidról a sziget déli esucsára vivő ideiglenes gyaloghíd, a melyet a muukások számára ácsoltak, a viz alá került. A Duna vize tegnap déltől ma délig negy­venhat centiméterrel áradt a fővárosban. Tegnap 554 centiméter volt a vízállás, ma már 600. A szak­értők számítása szerint Budapesten szombaton kulmi­nál a Duna s az akkoiú legnagyobb vízállás 700— 710 centiméter magas lesz. Ez még nem okoz bajt s veszedelemtől csak akkor lehet tartani, ha idő­közben a főváros fölött nagyobb esőzés támadna. Különösen a Csepel-sziget szenvedne ettől nagyon sokat. Egyébként a fővárosi mérnöki hivatal már megtett minden óvóintézkedést. Budán tizenegy helyen működnek a zsilip-szivattyúk, O-Budán az Aranyhegy-ároknál két géppel dolgoznak, a pesti oldalon a Linzer-gyárnál és a Csik-ároknál vannak szivattyúk. A vószbizottság csak akkor alakul meg, ha a viz elérte a nyolc métert, a mire azonban szerencsére nincs kilátás. A Duna Télény és Tárnok között kilépett medréből s döntötte az országutat. A. Magyar folyam- és tengerhajós részvénytársaság tudatja, hogy a budapest-szent-endre-dömösi hajó, az árviz miatt a bomba-téri- és ó-budai állomásokat további intézkedésig nem érinti. A földművelésügyi minisztériumba érkezett hivatalos jelentések szerint a mai vízállás a következő: Schärding 310, Linz 397, Stein 490, Becs 536, Pozsony 770, Komárom 665 centiméter, (Itt hajnal­ban három órakor még 680 eentiméternyi volt a vízmagasság s a rohamos apadás a gát átszaka­dás következtében történt.) Nagy-Maros 586, Ercsi 504, Paks 512, Baja 544, Mohács 520, Újvidék 307 centiméter. * A főváros fölött igen nagy a veszedelem, különösen a Csallóköz, a Szigetköz, Győr és Esz­tergom vidéke tarthat az áradástól. A legimminen­­sebb a veszedelem Győr városára. Az áradásról ezeket a távirati jelentéseket kaptuk : Győr veszedelme. Győr, szept. 19. Déli 1 órakor. (Saját tudósítónktól.) A városi vószbizottság meg­alakult. A Duna ma reggel hót órakor elérte az 1897-iki nyári áradás magasságát. A közerő egy részét kiren­delték a töltésekre, hogy nyulgátat készítsen a soproni szárnyvasuttól a Jókai-utcáig terjedő részén. Györ­­sziget községét egészen elzárták s a lakosságot nem engedik ki a községből, hogy ne legyen hiány a közerőben, a melyre minden pillanatban szükség lehet. A gönyői védőtöltést reggelnél tovább nem védelmezhették meg a Duna ostroma ellen. A viz rést ütött a töltésen s azár elöntötte Gönyö és Győr- Szcntiván halárát. A Szigetközben erősen küzdenek a töltések megvédésén. A felső szakaszon Somorjánál mára várható a viz kuiminálása, az alsó szakaszon azon­ban tovább tart az áradás. A legnagyobb vízállást csütörtökön várják Győrben. Vének községnél töltés­szivárgás történt, a mit azonban sikerült elfogni. Révfaluban a zsilip mellett átszivárgóit a viz a 1 töltésen; itt körtöltést épitenek. Möller István szigetközi miniszteri megbízott műszaki erőt kért Révfalu megmentésére. Egy minisztériumi mérnök ma délután érkezik Révfaluba s átveszi a védő­munka vezetését. Nagy baj, hogy a falusi nép meg­szökik a töltésekről, de most katonaság tartja vissza. A kansziget-mecséri töltés védelmében már teljesen kimerült a közerő. Mosonmegyéből segítséget kértek, a mely már útban is van. A gönyői szakadás el­fojtására s a nyulgátak építésére elégtelen a közerő. A győrszigeti krajcáros hidat elborította a viz. A Velence-kávéházat egészen elöntötte az áradás s a viz a terrászon keresztül folyik az épületbe. A lakókat természetesen kiköltöztették. A színház is teljesen viz alatt van s a házmester családját az ab­lakon keresztül kellett kimenteni. A Csallóközből aggasztó hírek érkeznek Győrbe. Pozsonyból és Komáromból kétezer katona ment oda a közerő megfegyelmezésére. Óriás appa­rátus dolgozik a töltéseken, lehet mondani, hogy ember-ember hátán. A Vág folyó áradásáról szo­morú hir érkezik. E szerint a Vág átszakitolta ma reggel a töltést Komárom alatt s óriás veszedel­met zuditott a községekre. A részletek még hiá­nyoznak. Este 8 órakor. Elérkezett a kritikus időpont, pedig még öt óra hiányzik a viz kulminációjákoz. Félmóter látszik még ki a töltésből. Győrszigeten még kevesebb. Győrszigetet nagy veszedelem fenyegeti, a lakosság kihurcolkodik onnan; a betegeket ma este szállítják el biztos helyre. Nagy félelmet okozott az a hir, hogy a Rábca rést szakított a töltésnek azon a helyén, a honnan már háromszor elöntötte a viz a várost. A hir igaz volt, szerencsére azonban sikerült elfogni a vizet. A legfenyegetettebb hely a zsidó temető, ez a fürdőház mellett levő töltésen van, a hol átszivá­rog a viz. Révfaluban csurgatnak a töltések. A délutáni gyorsvonattal megérkezett oda a minisztériumból kiküldött mérnök. Révfaluba érkezett Pozsonyból a 71. gyalogezred egy zászlóalja és egy utász­zászlóalj. Győr városban a töltésekre rendelték a hely­őrség katonáit; egy gyalogezred és a huszárezred vonult ki a veszedelmesebb pontokra. Az egész lakosság talpon van. Batthyány gróf főispán ide­érkezett és sorra járja a töltéseket, hogy ellenőrizze a védőmunkát. A vaggongyár kétszázötven munkása készenlétben van, hogy a töltésekre siessen, ha baj támadna. Este hét órakor 670 centiméter volt a víz­állás. tehát 22 centiméterrel nagyobb, mint 1897-ben volt. Olyan helyeken is van viz, a hol még soha­sem volt. A közönség izgatottsága leírhatatlan, a házakban senki sincs, minden épkézláb ember az utcán sürög-forog s lesi a legújabb híreket. Vala­hányszor egy-egy század katona a Szigetköz felé masíroz, mindig óriási a rémület. A vészbizottság most küldte nyomdába a közönségnek szóló figyelmeztetését. Ebben tudatja a vészbizottság, hogy minden óvóintézkedés meg­történt, még sincs kizárva a katasztrófa. A menekü­lésre való jelt a tüzharang adja meg, azonkívül félre fogják verni a város valamennyi harangját. A menekülésre alkalmas védett helyek : a káptalan, a Városház-tér, a megyeház és a Teleki-utca. A figyelmeztetés még arra inti a lakosságot, hogy éjszaka világítsa ki az ablakait. Szögijén olyan magas a viz, hogy a határban a cséplőgépnek csak a csúcsa látszik ki a hullámokból. A Szigetközt a Kis-Duna fenyegeti. Minden tiz kilo­méterre egy-egy mérnök van kirendelve. A Nagy- Duna mentén kisebb a veszedelem. GÖnyŐről este hat órakor áradást jelentenek. Éjjel 11 órakor. Akatasztrófa immár közel van. A Nagy Duna a medvei ut mellett a töltést az embei’fölötti erőfeszítéssel folytatott védekezés mellett is elszakította és a kétszázméteres szakadáson hömpölyög az áradat Újfalu. Ludomér és Révfalu községek felé. A nagy-dunai vizár egy méterrel magasabb a kis-duna inál s igy a szigetközi Icisdunai védőtöltéseket átlépi. Rév­falu nem bírja el az áradást, a moly innen Győrt fenyegeti. Müller miniszteri biztos az utászokkal föl­osztotta a Szigetköz védelmét. A medvei szakí­tás betömésére négyszáz katonát és tömérdek kőanyagot küldtek. Győr óriás erővel készül a végső védelemre. A győri vizálás este 10 óra­kor 675 centiméter volt. Két év előtt is a Szigetközt pusztította el az árvíz, a mely niost is onnan lepi el a várost. Győr egész lakossága talpon van s minden pillanatban várja a katasztrófát. Győr, szept. 19. Mozgalmas képe lett ma reggelre Győr városának. A viz partjaihoz százanként vonul a lakosság, közben a Győrszigetfe és Sziget­közbe vonuló katonaság. Ezt. a látványt tar­kítja a Szigetközbe kirendelt előfogatok nagy száma. A Rába magassága este 7 órakor 67Ó cm. volt. A töltések még 50 Cm. emelkedést elbirnak. Aggasztó hirek érkeznek Szigetköz­ből. Révfalut az uj töltés jól védi, azonban a felső töltésszakaszon szivárgás mutatkozik. A győrszigeti hídhoz vezető utat elöntötte a viz ; Révfalu tehát teljesen izolálva van s Győrrel a közlekedés csónakon történik. Szögijét ez­úttal is elöntötte a viz, lakosságának megmenté­sére dereglyéket küldték ki. Gönyő a hatósági intézkedésnek ellenszegült; katonai karhatal­mat rendeltek oda. A megfeszített munka hiábavaló volt, a viz átszakitotta a töltést és borzasztó erővel ömlik Szent Iván felé. A fel­töltés megsüppedt s igy felülről folyik a töl­tésen át a viz. Kunszigetből is aggasztók a lúrek; ide Mosonymegyéből rendeltek ki köz­erőt. Győrszigetben a sorháznál támadt szaka­dást három órai munka után eltömték. Pozsony­ból egy század utász és egy zászlóalj gyalog­ság különvonaton érkezett s azonnal Sziget­közbe ment szolgálatra. Győr, szept. 19. A Szigetközi ármentesitő-társulat jelenti: A dunai védőtöltésen kétszáz méteres szakadás történt; az élet és vagyon megmentésére, vala­mint a szakadás korlátozására esetleg teljes elzárására, miden intézkedést megtettek. Po­zsonyból 300 utász indul még éjszaka meg­felelő számú pontonnal a veszedelemben forgó községek segítségére. A katonák külö vonaton mennek. Budapest fölött. Komárom, szept. 19. Az alsó-csallóközi és csilizközi ármentcsitő társulat területén kétségbe esett védekezés folyik a növekvő árviz ellen. Sárközy Aurél főispán minisz­teri biztás és Bulyovszky műszaki tanácsos, minisz­teri kiküldött, a töltéseken vannak. A töltések tel­jesen átáztak és ha rósz idő következik és a viz hamarosan apadni nem kezd, úgy a védőgátak meg­tartása csaknem lehetetlen. Komárommegyében a

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék