Budapesti Hírlap, 1900. április (20. évfolyam, 90-118. szám)

1900-04-28 / 116. szám

4 BUDAPESTI HÍRLAP. (116. sz.) 1900. április 28. Elismerik a többség elvét, a hol többségben van­nak, de semmit sem akarnak róla tudni, ha kisebb­ségben vannak. Csehországban a nyelvterületek elhatárolását kivániák, Morvaországban, Sziléziában és Stájerországban hallani sem akarnak róla. A mig a németek minden tartományra nézve másképp okos­kodnak, nem lesz békesség. A németek zavarták meg a békeakciót, mert nem akarták, hogy az albizottság Prágában folytassa a tanácskozáso­kat. A németeknek ez a határozata volt az utolsó szög az egyezkedő konferencia koporsóján. Az abszolutizmustól a csehek nem félnek. A szlávok túlnyomó számában bízva, remélik, hogy még az abszolutizmus sem fogja őket megtörni. Fournier visszautasítja azt a szemrehányást, hogy a németek megakadályozták a kibékülést azzal, hogy nem akarták, hogy az albizottság Prágába folytassa tanácskozását. A prágai atmosz­féra nem kedvező a megegyezésre. Ha a csehek békét akarnak, a németek is hajlandók békét kötni ; de ha harcot akarnak, arra még inkább készek a németek. Samanék a cseh kisebbségekkel való bánás­módon panaszkodik. Néhány helyreigazító fölszólalás után Pacák megjegyzi zárószavában, hogy nem sajnálja, hogy a vita olyan hosszúra nyúlt, mert legalább itt is, Becs­ben is tisztán látják majd hogyan állanak a dolgok. Prága, ápr. 27. (Saját tudósítónktól.) A német tartomány gyűlési képviselők ma este kommünikét tettek közzé, a melyben határozottan roszalják Wolfnak tegnapi viselkedését. Bécs, ápr. 27. Az alsó-ausztriai tartomány­­gyűlés mai ülésén a Becsen kívüli polgári és nép­iskolai ipartanitónők fizetésének rendezéséről szóló törvényjavaslat tárgyalása során Kronawetter kép­viselő a bécsi ipartanitónők bevonását is indít­ványozza. I/ueger támogatja az indítványt. Hosszabb vita után a tartománygyülés változatlanul fogadja el a törvényjavaslatot. A törvényjavaslathoz mellé­kelt szabályzat tárgyalása folyamán Lueger és Gessmann között nézeteltérés támadt. Lueger az utolsó paragrafusnál névszerinti szavazást kért arra nézve, hogy a Bécs kivételével kifejezés, a melyet Kronawetter indítványa értelmében töröltetni óhajt, megtartassék-e. Kronawetter indítványát 26 szava­zattal 19 ellenében elvetették, mire Lueger fölszólí­totta a bécsi képviselőket, hogy valamennyien vonuljanak ki a teremből, a mi meg is történt. Baüchinger utánuk kiált : — Hadd menjenek! Nem vagyunk iskolás­gyerekek ! A legközelebbi ülés holnap lesz. Grác, ápr. 27. A tartománygyülés mai ülésén Bokitansky báró megokolta az 1899 szeptember 21-iki császári rendeletre vonatkozó indítványát. Az indítvány igy szól : „A tartománygyülés szólítsa föl a kormányt, hogy ügyeimét az 1899 szeptember 21-iki császári rendelettel teremtett és a mezőgaz­dasággal foglalkozó lakosságot károsító, tehát tart­hatatlan állatforgalmi állapotra fordítsa és gondos­kodjék róla, hogy ez az állapot megszűnjék, neve­zetesen, hogy a koronaországok kölcsönösen meg­nyíljanak egymás előtt s már ma bevezető lépéseket tegyenek arra, hogy a külfölddel való uj kereske­delmi szerződések megkötésekor a mezőgazdaság kárpótlást nyerjen a 14. §-os kiegyezés okozta és többé jóvá nem tehető, valamint a még ezentúl származó károkért.“ Az indítványt a tartományi mezőgazdasági bizottsághoz utasitották s az ülést a napirend elintézése után berekesztették. A legköze­lebbi ülés szombaton lesz. A német flotta-javaslat. Berlin, ápr., 27. A birodalmi gyűlés költség­­vetési bizottságában a centrum a flotta-javaslat tárgyalása folyamán azt indítványozta, hogy a ja­vaslatnak azok a pontjai, a melyek a külföldi flot­tának öt nagy és öt cirkálóhajóval való szaporítá­sáról, továbbá az anyagtartaléknak egy nagy és két kis cirkálóhajóval való szaporításáról szólnak, töröltessenek. A centrum indítványa szerint a csata­hajóhadnak két flotta-zászlóshajóból és négy hajó­rajból kellene állania, a mely utóbbiak 8—8 sor­­hajóból, 8—8 nagy cirkálóhajóból és 24—24 kis cirkálóhajóból állanának. A külföldi hajóhad három nagy és tiz kis cirkálóhajóból, az anyag­­tartalék pedig négy sorhajóból, három nagy és négy kis cirkálóhajóból állana. A szükséges eszközöket az évi költségvetés keretében kellene megszavazni. Az esetben, ha a visszatérő és az egyszersmindenkorra való kiadások valamely költ­ségvetési esztendőben meghaladnák a 117,525.494 márkát, a többlet az értékpapírok és lotto-sors­­j egyek bélyegilletékének emelésével, a bánya­­részekre, hajófuvarlevelekre és hajójegyekre ki­rovandó bélyegilletékkel, a pezsgőborok megadóz­tatásával, a külföldi pezsgőbor, likőr, szivar és szivarka vámjának emelésével és ha ezek az ille­tékek és vámok elegendők nem volnának, a tömeges fogyasztást nem sújtó, kiegészítő birodalmi adóval fedezendő. Az indítványnak a hajók létszámára és a szükséges eszközök évről-óvre való megszavazá­sára vonatkozó részét 20 szavazattal 8 ellenében elfogadták. Berlin, ápr. 27. (Saját tudósítónktól.) A költ­ségvetési bizottság mai határozata után biztosnak látszik a flottajavaslat elfogadása. Igaz ugyan, hogy a bizottság a javaslat első szakaszát, a mely a flotta gyarapítását állapítja meg, 17 szavazattal 8 ellenében elvetették, de viszont elfogadták a centrumnak kompromisszum-javaslatát 17 szavazat­tal 8 ellenében. E javaslat értelmében megszavaz­zák a kormánynak a két uj sorhajórajt, de más­részt törlik a külföldi hajókat. Remélik, hogy a kormány ezzel be fogja érni és a külföldi hajók építését csak 1906-ban fogja követelni, a mikor a program értelmében az építést meg akarta kezdeni. Parlamenti körökben azt beszélik, hogy a centrum és a kormány között ebben az értelemben jött lérre megállapodás. Miniszterválság Dániában. Kopenhága, ápr. 27. A király elfogadta a Hőrring-minisztérium lemondását és uj minisztériumot nevezett ki a jobboldalból, a mely a következőleg alakult meg : A minisztertanács elnöke és külíigy : Sebested, a Landthing alelnöke ; igazságügy : Goos tanár ; közmunka-ügy : Juel-Byssastőn báró ; föld­­mivelésíigy : Frues igazgató ; pénzügy : Scharling tanár ; tengerészet: Middlbon parancsnok ; közok­tatásügy : Bjerre prépost. Schnax hadügyminiszter és Bramsen belügyminiszter megtartják tárcájukat. Az uj olasz berlini nagykövet. Róma, ápr. 27. Az Italic szexint hire jár, hogy Delmagno gróf tábornokot ki fogják nevezni Berlinbe nagykövetté Lanza gróf helyébe. A török vámemelés. Konstantinápoly, ápr. 26. A porta nagy­követei utján biztosította a kormányokat, hogy a hatalmasságok beleegyezése nélkül nem fogja föl­emelni a vámokat. Hir szeiánt Anglia, Francia­­ország és Olaszország a vámhivatal' vegyelemzés kérdésében tett engedmények és az örmény zavar­gások idején kárt vallott alattvalóik kártérítésének megfizetése ellenében beleegyeznek a vámemelésbe, sőt az angol kormány, el is küldte a poi’tának beleegyező nyilatkozatát. A kongói események. Brüsszel, ápr. 27. Lothaire volt őrnagy a Petit Bleu-höz levelet intézett, a melyben kijelenti, hogy váratlan hazajövetele nem függ össze azzal a váddal, a melyet Moray ügynök ellene emelt. Csakis egészségi szempontból és privát érdekei megóvására jött vissza. Lothaire szerint Moraynak nincs ioga vizsgálatot indítani a Kongo-állam ügy­nökei ellen, az a jegyzőkönyv pedig, a melyet Moray ellene fölvett, valótlanságokat tartalmaz, Moray eljárása boszu müve. Lothaire nem tagadja, hogy néhány teliéi- ember hébe-korba erkölcstelen kihágásokat követett el. A benszülöttekre rótt kényszermunkát azonban szükségesnek tartja. Lothaire tagadja, hogy a fehér emberek kihágásai a bundsákat lázadásra ingerelték volna. Ez a törzs mindig elzárkózott a civilizáció elől. A bundsák emberevők, a kik sok feliéi- embert megöltek. Brüsszel, ápr. 27. A független Kongó-állam kormánya hivatalos közleményeket tesz közzé a bundja-négereknek a Bangala kerületben való föl­keléséről. A tudósítás elősorolja az ország meg­nyugtatására már előbb megtett rendszabályokat és hangoztatja, hogy a budja-négerektől lakott vidéket a Kongó-állam csapatai csak 1899 augusztus és szeptember hónapjaiban szállot­ták meg, mert később a benszülöttek maga­tartása kedvezőnek látszott. A benszülöttek ellenséges magatartása újból mutatkozott akkor, a midőn követelték tőlük, hogy a katonai állomáso­kat élelmiszerrel lássák el. A benszülöttek ki akar­ták éheztetni az európaiakat. 1900 január 17-én Vaulyken kereskedelmi ügynököt, a ki karavánnal Doboba szándékozott menni, útközben megtá­madták és 27 emberével megsebesítették. A málhahordóit lemészárolták. Vaulykennek sikerült 14 emberével megmenekülni. Már­cius 3-án Weynout ügynök, a ki a yalomboi katonai állomást élelmezte, megtudta, hogy a bund­­ják íöllázadtak és nagy tömegekben gyűltek össze Yarubongo mellett. Weynoutot, a ki odament, körülvették és csaknem az egész őt kisérő legény­séggel, mintegy 100 emberrel együtt, fölkoncolták. A vizsgálat további adatairól szóló jelentés még nem érkezett Brüsszelbe. Budapesti Hírlap. 1900 május 1-jével uj előfizetést nyitunk lapunkra. Előfizetési ára a mag-y'ar korona országaiba, Ausztriába, és a megszállott tartományokba : Május hónapra .... 2 kor. 40 fillér Május 1-töl jun. 30-ig- 4 „ 80 „ „ „ szcpt. 30-ig- 11 „ SO „ „ „ dec. 31-ig- 18 „ 80 ,. Portótöbblet a külföldre : Németországba ne­gyedévre 3 korona 60 fillér. A többi országba negyedévre 5 korona. Azokat a t. c. vidéki előfizetőinket, a kiknek előfizetése április végével lejár, arra kérjük, hogy a lap megrendelését mielőbb újítsák meg és hogy minden megújítás alkalmával szíveskedjenek az utalvány szelvényére egy cimszalagot föl­ragasztani. Wfr" gyáron az egész fürdő-évad alatt előfizetőink kívánságára a lapot bárhová utánuk küldjük még akkor is,ha több­ször változtatják tartózkodásuk helyét. SÜp- A főváros környékén lévő nyaralókba idejében, pontosan vitetjük a lapot. N A PI H I R E K. Budapest, ápr. 27. — Az idő. Budapesten az idő derült, a hő­mérséklet 6-7fok, a levegő nyomása 764-5 mm. volt. Magyarország időjárása nagyon htivös lett. Az éjjel sok helyen dér volt, a mely a gyümölcs­fákban és szőllőben jelentékeny kárt okozott. Legmelegebb volt Cirkvenicán 10-9 fok, leghide­gebb Késmárkon —0-5 fok. A levegő nyomásának maximuma Pécsett 76,6-4 mm., minimuma Cirkveni­cán 762-8 mm. volt. Lszaknyugot-dólkeleti irányban magas nyomású réteg húzódik Európán keresztül, melynek Anglia és Magyarország táján egy-egy maximuma van. Ettől északkeletre a régi depresszió, délnyugotra pedig egy másik alacsonyabb nyo­másit terület fekszik. Kííróp« időjárása közepén és keleten esős; a hőmérséklet általában sülyedt. Legmelegebb volt Kagliariban 18-8 fok, leghidegebb Uleaborgban —3-4 fok. Becsben 2-2, Rómában 11-2, Párisban 5-1, Berlinben 5-8, Péterváfott 2-6 fok volt a levegő hőmérséklete. Jóslat: Száraz idő várható lassú hőemelkedéssel. — (Adakozás.) Pick Boriska, Sárika és Aladár édes atyjuk születésenapja alkalmából 6 koronát küldtek ma hozzánk a budapesti szegények javára. Rendeltetése helyére juttatjuk. '***' — (A cári pár Moszkvában.) Moszkvából táviratozzék : Miklós cár és Feodorovna Alexandra cárné a Moszkvában időző nagyhercegek és nagy­­hercegnők társaságában látogatást tettek a Novoszpa­­szovszki-kolostorban, a hol a most uralkodó cári család elődeinek sírboltja van. Tegnap este a Kreml-palotában a cári pár jelenlétében gyászmise volt az elhunyt Petrovna Alexandra nagyhercegnőért. — (A német trónörökös nag-ykorusitása.) Becsből jelentik nekünk telefonon: A király ma egy itteni fotográfusnál levétette magát porosz tábor­nagyi egyenruhában. A képek Berlinbe vannak szánva. Nagyváradról táviratozzak, hogy a nagy­váradi Vilmos huszárok képviseletében Brcda Viktor gróf liuszárszázados ma Bécsbe utazott, hol 'a Berlinbe utazó király kíséretébe lesz beosztva. Az ezred Debrecenben állomásozó törzsétől még több tiszt megy Berlinbe. Münhenből jelentik, hogy Lipót bajor herceg, a ki május 5-én Berlinbe érkezik, a Hubertus-rendet hozza magával a német trón­örökös számára. A belga király, mint Brüsszelből jelentik, a német trónörökös nagykorusitásának ünnepén Albert herceggel fogja magát képviseltetni. Berlin városnak a nagy ünnepre készülődéséről tudósítónk a következőket jelenti: Az Unter den Linden-nák a párisi tér torkolatánál a főpolgármes­ter fogja üdvözölni Ferenc József királyt. Mikor a menet a Siegesallee-bői a brandenburgi kapuhoz ér, a városi zenekar, a melynek tagjai ó-német ruhában lesznek, himnuszba kezd bele. Az Unter den landen díszítésével már elkészültek. A vasárnapi általános kivilágításra is készülődnek. Több obeliszket állí­tanak, a melyeknek magassága nyolc és tizenhat méter között váltakozik. A diadalkapu harminc mé­ter széles és huszonnyolc méter magas és már föl van állítva. Csak a díszítése hiányzik.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék