Budapesti Hírlap, 1901. május (21. évfolyam, 119-147. szám)

1901-05-17 / 134. szám

1901. május 17. BUDAPESTI HÍRLAP. (134. sz.) A két h­etes út nagyon megtört, a mihez hoz­zájárult, hogy a hajón nagyon beteg voltam. Gon­dolj rám és ápold szeretettel a kis leányomat. Mihelyt biztos helyen leszek, első dolgom lesz, hogy ti is utánam jöjjetek. Most még egyebet nem irhatok. Utitársa, Horvát pedig Clevelandból ezt írja feleségének, a­ki Budapesten a Jázmin­ utca 25. sz. alatt lakik : Víg élet van itt. Nagyon jó a sorunk. Olcsó a sör s pompásan múlnak a napok. Pénzünk van elég. Ne busulj, te is jösz utánam nemsokára. Toldinéról mind a két házmester hallgat. A főkapitányság kérdezősködésére azt felelte az anversi rendőrigazgatóság, hogy Kádár és Horvát ott szállt hajóra, de nem volt velük asszony. Newyorkból és Clevelandból hasonló értesítés érkezett. Magyar­­országon sem találják Toldinét. Lévay rendőrfogal­mazó, a­ki a vizsgálatot vezeti, táviratozott a cleve­landi osztrák-magyar konzulnak, hogy hallgattassa ki Horvátot és Kádárt. Az eddigi vizsgálat bizo­nyossá teszi, hogy a szerencsétlen asszonyt meg­gyilkolták és kirabolták, a­ tanúvallomásokból az is kiderült, hogy Horvátnak és Kádárnak nem volt útiköltsége s Toldiné fizette volna meg helyettük a jegyek árát.­­ (Francia újság német késben.) A minap hire terjedt, hogy a Figaro címü nagy francia új­ság vezetőségében olyan változás áll be, a mely német befolyásnak enged teret. Parisból ma azt jelentik, hogy a Figaro holnap teljesen alaptalan­nak jelenti ki azt a hírt, hogy a lap idegen szindi­kátus kezébe kerül, mert mindig francia kézben fog maradni. A felügyelő-bizottság tagjai is tilta­kozást adnak ki.­­ (Magyar mágnás amerikai házassága.) A Newyork Herald május 13-iki száma érdekes há­zassági hirt közöl : Wenckhehn gróf kir. kamarás­nak, a főrendiház tagjának eljegyzését egy amerikai hölgygyel, Gansewoort Mary-vel. A menyasszony unokája a volt svéd miniszternek, Angel B. F.-nek.­­ (Acetilén-robbanás.) Szegzárdról távira­­tozza tudósítónk, hogy ma este háromnegyed ki­lenckor acetilén-robbanás volt a Szegzárd-szállóban. A robbanás ereje Haspel vendéglőst annyira össze­marcangolta, hogy a vendéglős aligha marad életben. — (Bessemer lovag cinkostársai) Zimony­­ból táviratozzák nekünk. A rendőrség letartóztatta Brenner Ádám földművest és Hog Mihály ügynö­köt, a­kiket azzal gyanúsítanak, hogy a maueri pénzhamisítók cinkostársai. A rendőrség megállapí­totta, hogy mind a ketten többször pénzt küldtek Bessemer lovagnak Mauerbe.­­ (Adókivetés.) A fővárosi adókivető-bizott­­ságok holnap, pénteken a következő III. osztályú adójavaslatokat tárgyalják: a III. ker. 4002—4371. hrsz. házakban összeírt adókötelesekre vonatkozó, továbbá a VI. ker. b) bizottság a külön meg­hívottak, a VII. ker. a) bizottság a külön meg­hívottak, a VII. ker. b) bizottság az 1800—4646. sz. a. külön meghívottakét. — (Zászlószentelő-ünnep.) Ma tartotta a Danubius-daloskör zászlószentelő-ünnepét. A zászló­anyai tisztet Berzeviczy Albert felesége vállalta el, mig a szentelést Rimer Károly apátplébános végezte a belvárosi templomban. A beszentelés után hang­verseny volt, azután pedig tánc.­­ (Tűz.) Barijáról táviratozza tudósítónk: Buszló községben nagy tűz volt ma, a mely a falu felét elpusztította. Elégett sok takarmány és házi­állat is. A kár hivatalos becslés szerint negyven­ezer korona, a miből csak nagyon kevés térül meg biztosítás útján. — Bozávlya máramarosvármegyei községben e hónap 11-én este 8 órakor eddig isme­retlen okból tűz támadt, mely vagy harminc házat elpusztított. Harminc-negyven család hajlék nélkül maradt. A házak 24.000 koronára voltak biztosítva. — Oleschce galíciai kis­városban a minap szintén óriási tűzvész pusztított. A katasztrófának, mint Lembergből táviratozzák nekünk, sok emberélet lett az áldozata. Egy gyermekágyas asszonyt, a­ki ikreket szült, kimentettek ugyan a tűzbő­l, de házá­nak udvarán, a­hová vitték, a rá eső parázstól két gyermekével együtt elégett. Eddig kilenc ember holttestét találták meg, de attól félnek, hogy az áldo­zatok száma még ennél is nagyobb, a nyomor le­írhatatlan ; a városban egyetlen ház sem maradt épen, ötezer embernek nincs hajléka. — Londonból táviratozzák. Ma éjjel a staffordi munkásháznak abban a szárnyában, a­melyben az öreg munkások vannak elhelyezve, tűz ütött ki. Hét ember életét vesztette.­­ (Rendőri hírek.) Elgázolt munkás. A­­múlt éjszaka elgázolta egy személyvonat a rákosi pályaudvaron Botta György vasúti munkást. A ha­lálosan megsebesült embert a Rókus-kórházba hoz­ták. — Tűz. Tegnap este pincetűz volt a Dísz-tér 8. sz. házában. Az I. kerületi tüzőrség fojtotta el a veszedelmet. — Elsőrendű, a fővárosban és az országban elis­mert műterem Kassák József cs. és kir. udv. fény­képészé, Kossuth Lajos­ utca 12., szemben a Nemzeti Kaszinóval, látványos­­kirakat a kapubejáratnál. — Szépségben, üdeségben, bájosságban nyer a női arc, ha az a dr. Budai-féle zsírmentes „Gyöngyvirág­­kréme“-mel ápoltatik. Próbatégely 50 fillér, nagy tégely 1.20. Budapest, Városi gyógytár, Váci-utca. IrODALOM és MŰVÉSZET. * (Hangverseny az Uránia Színházban.) Major I. Gyula hangversenyt rendezett az Urániá­ban, melyen túlnyomóan saját szerzeményeit adták elő. Az érdekes hangversenyre, mely csütörtök délelőtt 11 órakor volt, szépszámú közönség jött el, a­mely nem sajnálta meg, hogy a gyönyörű nap­sugaras időt a színházban töltötte. Major J. Gyula becses és magas színvonalon álló kompozíciói megérdemelték az érdeklődést. A hangver­seny bevezető száma, a hatalmas koncepciójú zenei kép a Milléniumi szvit, melyben a milléniumi ünnepségek egyes kiemelkedő mozzanatait örökíti meg, mély hatást gyakorolt. A minden izében magyar szvittet, a szerző maga vezényelte és mint dirigens is sok figyelemre méltót produkált. Ezután a II. kerületi állami tanítóképző énekkara adott elő több régi és új magyar dalt Major tanár Az új magyar Orfeusz című dalciklusából. Az ének­kar színes és precíz előadásával osztatlan tetszést aratott, úgy­szintén Békey Józsa kisasszony is, a­ki Major h­egedűkoncertjéből egy tételt és Hubay egyik csárdásjelentét hegedülte el brilliáns művészi készültséggel. A hegedűszám után ismét az ének­kar következett, a­mely Kern Aurél két ifjúkori szerzeményét Nem nézek én és Esik, esik, esik adta elő. A finom és poétikus dalokat a közönség lelke­sen megtapsolta. A befejező szám Major Niels finn című ének és zenekarra írt műve volt. * (A csőd.) Szombaton, május 18-án kerül szinre több esztendei pihentetés után Björnson négy felvonásos színműve, A csőd. Új szereposztása a következő: Tjalde — Szacsvay, Tjaldené — Lendvayné, Walburg — Hegyesi Mari, Signe — Li­geti Juliska, Hamar — Dezső, Sam­os — Mihályfi, Jacobsen — Szigeti Imre, Béren­t — Bercsényi, Lelkész — Újházi, Fram — Vízvári. Megemlítjük még, hogy Bercsényi Béla több hónapig tartó be­tegsége után ezúttal lép föl először Berent ügyvéd szerepében, a­melyet mindig is játszott. * (Városligeti Színkör.) Offenbach Orfeusza ismét sok gyönyörűséget szerzett a színkörbe össze­­sereglett nagyközönségnek. Jókedv és vidámság töltötte be a színházat; a színészek a teli nézőtér láttára indultak, a publikum pedig pompásan mu­latott a vígjátéki tempóban gördülő, jó előadáson, melynek különben egyéb érdekessége is volt: a színtársulat három fiatal tagjának, Feld Olgának, Talián Idának és Almásy Idának első színpadi kísérlete, mely igen szépen sikerült. Feld Olga, a színkör érdemes igazgatójának leánya, intelligens játékával, ízléses énekével tűnt ki. Feld Olga kisasszony alig néhány hónap óta tanul éne­kelni s máris igazán meglepő biztossággal siklik át az ének technikai nehézségein. A fiatal színésznőt elhalmozták buzdító tapsokkal s a második fölvo­nás után három virágbokrétát is adtak föl neki. Ugyancsak kellemesen tűnt föl Talián Ida kisasszony, a­ki Kupidó szerepében nemcsak szép és kellemes orgánumával aratott tetszést, hanem temperamentu­mos játékával is. A második felvonásbeli dalát gra­­ciózusan és dicséretre méltó muzsikális korrektség­gel énekelte. Vénusz szerepéhez Almásy Izának megvolt minden kelléke: szépség, báj és kedves­ség. A többi szereplő is jó volt. * (Fedák Sári az Urániában.) Ma délben az Urániának háztető-színpadján megkezdődtek ismét a táncfelvételek. Fedák Sári, a Népszínház művész­nője, táncolta el utolérhetetlen bájjal japáni táncait. Facipősen, japáni jelmezében a karakterisztikus kéz­mozdulatokkal járta el a táncokat, a­miknek az Uránia engedelme alapján előkelő nézőközönsége volt. Az Uránia vezetősége oly hosszú sorozatot készített a Fedák Sári táncáról, a­mely három teljes percig tart az előadásnál. A színház közönsé­gének már holnap alkalma lesz gyönyörködni a szép táncfelvételekben. * (A magyar színészet Fiuméban.) Fiuméból jelentik: A Benice-színkörben, a­hol Krecsányi tár­sulata vendégszerepel, ma este Novelli társulata küldöttségileg megjelent s átadta a magyar művé­szeknek azt a babérkoszorút, amelyet Noueffii Ermete küldött. Az óriás, három méteres koszorú nemzeti­­színű szalagján a következő fölírás olvasható: Novelli Ermete szeretett magyar testvéreinek a művé­szetben. A­mikor a babérkoszorút a színpadra föl­­nyújtották, a zsúfolt ház percekig tapsolt. Krecsányi egész társulata megjelent a lámpák előtt, meg­hajolva ama páholy felé, a­melyben az olasz kül­döttség ült. * (Darabváltozás a Vígszínházban.) A Víg­színház holnapi, pénteki előadása megváltozott. A vizsgálóbíró helyett a Mozgó fényképek körül szinre új, életnagy­ságú kinematográf-képek sorozatával. * (Az Izomfiak zenéje.) Új zeneszerző mutat­kozik be szombaton, Az izomfiak bemutatóján a budapesti közönség előtt. Zboray Aladár szövegéhez ugyanis a bátyja, Zboray Abris írta a zenét, tömérdek énekszámot és kuplét, a­melyeket Margó Zelma és Sziklai Kornél énekelnek. Lesz még­ több együttes ének is a darabban s ezek megadják a darabnak az énekes bohóság jellegét. * (Zichy-hangverseny.) Megírtuk már, hogy Szatmár városában hangversenyre készülnek, a melyen a szatmári dalosegyesület Zichy Géza gróf szerzeményeit adja elő a szerző vezetésével. A hangversenyen, a­mely e hónap 18-án és 19-én lesz, a következő darabokat adják elő: Szerenád, Zene, Egy vár története és Roland mester. Hol­nap este a dalosegyesület fáklyászenét ad a gróf tiszteletére, holnapután a szatmári nők átadják neki díszes arany-babérkoszorusokat, 19-én pedig a da­losegyesület átnyújtja a városházán a grófnak az egyesület díszelnöki oklevelét. (A Petőfi-társaság ülése.) Vasárnap dél­előtt tíz órakor az Akadémián a Petőfi-társaság ülést tart. Hatala Péter dr. r. tag A fehér barát címen értekezést mutat be, Torkos László költe­ményeket, Vértesi Arnold pedig A drága csók címen elbeszélést olvas föl. Végül folyó ügyek követ­keznek. * (A Madách-kör) holnap esti felolvasó ülése pontban 6 órakor kezdődik a Lónyai­ utcai iparrajziskola nagytermében. Először Morvay Győző dr. olvassa fel értekezését: A tót „Ember tragédiá­járól“, majd R. Maróthy Margit szavalja el Farkas három költeményét, végül Bársony István tart fel­olvasást Magyar érzések címen. SPORT. A budapesti tavaszi futtatás. — Saját tudósítónktól. —­­• A kétévesek klasszikus futása, a Károlyi­­emlékverseny, ezideig sportszenzációja volt a má­jusi meetingnek, az idén pedig olyan kvóta­szenzációval végződött, a­minőre sem a buda­pesti, sem a bécsi túlnán még nem volt példa. A verseny napjáig ugyan még soha sem tisztázódhatott annyira a helyzet, hogy egy-egy sötét lóval is ne számoltak volna, de az idén néhány startoló már olyan formát mutatott, hogy kivülök alig kötöttek fogadást más lóra. Mesalliance, Csókos asszony, Haladj, Couleur és Zsupánka, ezeket vélte mindenki a frontban, de közülök csak éppen Mesalliance tudott a harmadik helyre vergődni, míg előtte Ladon és Tétova fog­lalta le a két első helyet. Nagy meglepetés volt a verseny eredménye, még nagyobb azonban a kvóta, mert a totalizator Ladon győzelmére száznegyven­négyszeres pénzt, tíz koronáért ezernégyszáznegyvenöt koronát, helyre ötven koronáért hétszázkilencvenkettőt,­ Tétova helyére pedig ötven koronáért kétezerszázhúsz koronát fizetett. Ezt a kvótát csak Courage kvótája közelítette meg, túl azonban nem haladta. Termé­szetes, hogy a versenytéren egyébről sem volt szó, de a zsoké-klub félhivatalos és egész hívat­lan kommünikéivel szemben ismét erős hangok emelkedtek a startgép ellen. A legteljesebb össze­visszaságban, három csoportban indultak el a lovak, a­melyek közül leghamarább a karriernél álló Ladon kapott lábra, míg Csókos asszony vagy húsz hosszat veszített. Ladon mellett Red Poppy, Faix és Mesalliance színei látszottak, de valamennyi csak a távolságoszlopig tudott frontban maradni, itt Ladon könnyen elhúzott mellettük és biztosan nyert a szépen felnyomuló Tétova előtt. Érdekes, hogy az induló tizenhat ló között csak két mén volt, mind a kettő a Metcalf-­sigállóból és az évjárat jósága mellett szól, hogy a jó kancákat egy mén meg tudta előzni a célnál. A totalizator forgalma ebben a futásban 124.000 korona volt, a­miből 53.000 ko­rona jutott a helyrefogadásokra. A nagy totalizatőr­­nél összesen tizenkét nyerő tiketet váltottak, az olcsóbb helyeken már többet, mert a két koronás .

Next