Budapesti Hírlap, 1902. március (22. évfolyam, 59-88. szám)

1902-03-13 / 71. szám

6 BUDAPESTI HÍRLAP. (71. sz.) 1902. március 13, — (A trónörökös és neje Nápolyban.) Ferenc Ferdinand királyi herceg trónörökös nejével együtt már egy hete üdül Nápolyban, hol a Grand Hotelban lakik, inkognitóban, Aarstaelten gróf né­ven. Lakása a harmadik emeleten van, ablakaiból gyönyörű kilátás nyílik a tengerre s a környékre. A királyi hercegi pár a reggelit, ebédet és vacsorát a na;ry ebédlő-teremben költi el egy háromteritékü asztalnál. Napközben sokat sétál a királyi herceg a környéken és Nápolyban, a hol sok régi képet vásá­rolt. Igen jól érzi magát Nápolyban és üdülését bi­zonytalan időre meghosszabbította. — (A bajor régensherceg nyolcvanegy esztendős.) Milnhenhől írják nekünk: Luitpold ba­jor régens-herceg egész csöndben ülte meg nyolc­vanegyedik születésenapját. A szokásos istentisztelet után katonai parádé volt, a melyet családi ebéd kö­vetett. —• (Széli Kálmán üdvözlése.) Vasmegye közigazgatási bizottsága Széli Kálmán miniszterel­nöknek táviratot küldött, a melyben üdvözli kitünte­tése alkalmából. — (Lakoma Horánszky tiszteletére.) A szabadelvű pártnak szerdai vacsorázó társasága ma este Horánszky Nándor kereskedelmi miniszter tisz­teletére a Hungária-szállóban lakomát rendezett. Kö­zel kétszázan jöttek össze. Megjelentek: Széli Kálmán miniszterelnök. Lukács László pénzügyi. Darányi Ig­nác földmivelésügyi, Plósz Sándor igazságügyi, Wlassics Gyula kultuszminiszterek, Apponyi Albert, a képviselőház elnöke, Széli Ignác, Mohay Sándor, Oulner Gyula államtitkárok is. A társaság a legvidá­mabb és • leglelkesebb kedvben ünnepelte Horánszky Nándort. — (Bucauzás Hegedűs Sándortól.) Hegedűs Sándor volt kereskedelemügyi miniszterhez, a ki e hét végével Szicíliába utazik, még folyton érkezik a levélbeli és távirati buesuzás. Selmec- és Béldbánya városok közgyüléso táviratot küldött, a melyben tisz­telettel búcsúzik a pozitív sikerek kiküzdőjctől. — A szegedi kereskedelmi és iparkamara azt mondja, hogy a lelépett miniszter a közgazdasági tevékenység első munkását megillető bölcseséggel, lelkesedéssel és szeretettel támogatta a szegedi kamara szerény tö­rekvéseit és hogy támogatta és kezdeményezte mind­azt, a mi a kereskedés és ipar és közvetve az ország boldogulására szolgál. — Hasonló hálás hangon emlé­keznek meg a hódmezővásárhely-makó-nagyszentmik­­lósi helyiérdekű vasút végrehajtó-bizottsága, az első gyulai kötött- és szőtt-iparárugyár részvénytársaság és az újpesti kereskedő- és iparosifjak önmüvclő­­dési köre. — (Thék Endre) tiszteletére ma a Pannónia­szálló egyik termében áldomást rendeztek tisztelői a párisi kiállításon elért sikereinek ünneplésére. E kiállításról kapta Thélc Endre a francia köztársa­ságtól a becsületrendet. A fényes áldomáson, a me­lyet Glück Frigyes fogadós épp oly ízléssel, mint pazarsággal állított ki, Thék számos tisztelői sorában ott volt Márkus József főpolgármester, Halmos Já­nos, Rózsavölgyi Gyula, Matlekovits Sándor, Hausz­­mann Alajos, Bélaváry Burghardt Konrád főrendi­házi tag, Fáik Zsigmond lovag, Vészy József ország­gyűlési képviselő, Petz Samu professzor, Gelléri Mór, Rákosi Jenő és még sokan a társadalom min­den rétegéből. A számos felköszöntő majd mind Thé­­ket ünnepelte, érdemeit, munkásságát, magyar haza­­fiságát, jellemét, sikereit. A társaság csak éjfél után kezdett oszlani, de már igen nagyon elmúlt éj­fél, a mikor az utolsó vendégek is eltávoztak. — (Küldöttség; a kultuszminiszternél.) Wlassics Gyula dr. vallás- és közoktatásügyi minisz­ternél ma délelőtt a bács-bodrogmegyei Uj-Verbász községének és környékének számos tagból álló kül­döttsége tisztelgett Latinovits Pál főispán vezetésé­vel. A küldöttség, melyhez Hadzsy János dr., az uj­­verbászi kerület országgyűlési képviselője is csatlako­zott, Uj-Verbász községe, valamint a körülötte fekvő 59 község nevében, a megye támogatására is hivat­kozva, arra kérte a minisztert, hogy az ujverbászi al­gimnáziumot államosítsa. Wlassics miniszter szívesen fogadta a küldöttséget és megígérte, hogy az ügyet fontolóra veszi és a mennyiben a költségvetés keroté­­ben teheti, azon lesz, hogy a küldöttség óhajtásának megfeleljen. A küldöttség Zsilinszky Mihály állam­titkárnál és Boncz Ödön dr. miniszteri tanácsosnál is tisztelgett. — (As Egyetemi Kör válsága.) Ma délben az Egyetemi Kör bizottságának két megbízottja, Horváth Aladár és Neubauer Ferenc járt a rektor­nál s átnyújtotta az Egyetemi Kör bezárását meg­okoló jelentését. A rektor szívesen fogadta az ifja­kat s kijelentette, hogy a mostani vezetőségben tel­jesen megbízik s hogy az ügyet a legközelebbi tanács­ülés elé fogja terjeszteni. Egyben megígérte, hogy bajaik orvoslásában támogatni fogja őket és arra fog törekedni, hogy a kört mennél előbb újra meg­nyithassák. A rektor válaszát a bizottság megnyug­vással vette tudomásul. Mint értesülünk, a bizott­ság elhatározta, hogy ha a tanács határozata a ’tör au­tonóm jogait csorbitva hozna valamely határozatot, az esetben a mostani vezetőség végképpen megszün­teti működését, mielőtt azonban ezt megtenné, még a vallás- és közoktatásügyi miniszternél is keres or­voslást. — Az Ifjúsági Reformpárt ma délután Wlassics Tibor elnöklésével ülést tartott, a melyen az Egyetemi Kör bekövetkezett bukását tárgyalta. A gyűlésen kimondták, hogy a reformpárt, mivel a kör bukásával az egyetemi nemzeti párt is megtört, célját elérvén, mint párt föloszlik és azzal a kérelem­mel fordul az egyetemi tanácshoz, hogy az Egyetemi Kört örökre szüntesse meg és Ifjúsági olvasókört ala­kítson, a mely a tanács által fölterj esztendő és a közoktatási miniszter által megerősítendő egyetemi magántanár és egy ifjúsági bizottság vezetése alatt állana. Egyben huszonöt-tagu bizottságot választot­tak, a mely Wlassics Tibor elnöklésével megszer­keszti az egyetemi tanácshoz intézendő kérelmet. — (Maróczy győzött.) A hetek óta tartó montekarlói -akktornából egy fiatal magyar mester, Mwróczy Géza került ki első győztesként. Már szinte a játék kezdetétől fogva vezetett s meg­tartotta elsőségét, bár az amerikai Pillsburtj ugyancsak szorongatta. Ä magyar elmének dicső­séget szerzett a nemzetközi versenyben, a melyre minden nemzet elküldte legkitűnőbb csatázó] át Maróczy mostani győzelmével betetőzte eddigi szép sikerét. A még csak harminckét esztendős fiatal­ember tőzsgyökeres magyar, Szeged szülötte. A mű­egyetemen szerezte meg matematikai tudását, a me­lyet nem nélkülözhet a jó sakkozó. A főváros mérnöki hivatalának tisztviselője volt, a mikor 1895-ben elő­ször fordult feléje a sakkozók figyelme. A kaszíingszi nagy versenyen ugyanis, a hol amatőrökkel játszott s megszerezte a mesteri címet, egyetlen játékot sem vesztett el. 189G-ban Nürnbergbeu második dijat nyert, 1897-ben Bécsben is dijat szerzett. 1899-ben Londonban a világ legnagyobb mesterével küzdött s a második dijat kapta. 1900-ban a bécsi versenyen egyetlen játékot sem vesztett el s megkapta az Ausztria-Magyar ország sakkmestere címet. A mai sakktornáról,- a mely befejezte a versenyt, ezt távira­­tozza nionte-karlói tudósítónk: Maróczy és Tarras játékának, a mely tegnap remis-vei végződött, ma ismét remis lett az eredménye, tehát egynegyed egy­séggel növelte' Maróczy nyert játékainak számát s ezzel egynegyed egységgel megelőzte vetélytársát, Pillsburyt. A W olff-Schlechter-játék megint remis­vei végződött. A sakkversenybeu tehát az ötezer frankos első dijat Maróczy Géza, a háromezer frankos második dijat Pülsbury, a kétezer frankos harmadik dijat Janovszki, az ezerötszáz frankos negyedik dijat Teichmann kapta. Az ötödik (1000 frank), hatodik (700 frank) és hetedik dijon (500 frank) Schlechter, Tarras és Wolff osztozkodnak. — (A központi papnevelőintézet kor­mányzóhelyettese.) A budapesti központi pap­nevelő-intézet kormányzói hivatala végleg megüre­sedvén, Vaszary Kolos biboros-hereegprimás annak tennivalóival ltrizsán Mihály pápai kamarást bízta meg, a ki hasonló minőségben már Gselka Nándor püspök elhalálozásakor is egy egész esztendeig műkö­dött, mint az intézet kormányzőhelyettese. — (Házasság;.) Wagner Félix cs. és kir. tüzérszázados március 15-én déli tizenkettedfél óra­kor tartja esküvőjét Ulrich Irénnel, Ulrich Antal és neje született Zwierzina Sarolta leányával. — Az olasz király megsértése.) Triesztből táviratozza tudósitőnk: Colleoni jezsuita páter mi­napában a pólai tengerészeti templomban gyalásó szavakkal illette az olasz királyi párt. A pólai járás­főnök ezért megtiltotta a páternek, hogy a pólai tem­plomokban prédikáljon s följelentést tett ellene a ka­tonai hatóságnál. — (Az öreg1 honvédeknek.) Wocher Lajosba. Jenő és Margitka Szépiákról egy ládika szivarvéget küldöttek be az öreg honvédeknek. (Rendeltetése he­lyére juttatjuk. — (A hazaáruló orosz ezredes.) Említettük a minap, hogy Varsóban letartóztatták kémkedés miatt Grimm orosz ezredest. Az a hir jött. hogy az ezredest a múlt pénteken agyonlőtték. Ez a hír, mint Lembergböl táviratozzak nekünk, hamisnak bizo­nyult. A dolog úgy áll, hogy Kovalevszld orosz ezre­des, egy hadsegéd és két tiszt segítségével letartóz­tatta Grimm alezredest. Grimm már hét esztendő óta foglalkozik azzal, hogy nemcsak Németországnak, hanem még egy másik államnak is elárult katonai titkokat és eladott várakra, erődítésekre és mozgó­sításra vonatkozó terveket. A lakásán tartott házku­tatás alkalmával megtalálták a számadásokat, a me­lyek szerint Grimm hét esztendő alatt körülbelül négyszázezer rubelt kapott árulásáért, A katonai hatóság intézkedésére a rendőrség tegnapelőtt letar­tóztatott két asszonyt, Blumenthalnét és Trachten­­bergnét, a kik a titkos iratokat és terveket külföldre szokták vinni. Ez a két asszony nagyon sűrűn uta­zott Berlinbe. — (Gyászrovat.) Idősbb Kollár János ügy­véd hetvenkilenc éves korában meghalt Szarvason. Elhunytat özvegye, gyermekei, unokái és kiterjedt rokonság gyászolja. Trebosztói és révai Révay Miklós huszonnyolc éves korában meghalt Trebosztón. Özvegy Pompé Jánosné, született Oltay Auguszta hatvanhét éves korában meghalt Forray-N.-Iratos- Pusztán. Schvarcz Zsigmond dr. fővárosi ügyvéd meghalt Budapesten. Tegnap temették el nagy részvéttel a po­­mázi temetőben. Widder Ede tatai nyugdíjazott iskolaigazgató tegnap nyolcvankét éves korában meghalt. A magyar­ságnak egyik lelkes harcosa volt s a Bach-korszakban sokszor meggyűlt a baja a felettes hatósággal. Az el­hunyt ezelőtt tizenkét évvel ülte mag ötven éves taní­tói jubileumát. Özv. borsődi Latinovics Mérné, született Geőcz Valéria *e bőnap 10-én 83 éves korában meghalt Baján. A holttestet föl szállították Budapestre és itt temették el ma délután a korcpesi-uti temetőben lévő családi sírboltba. — (Nagy idők tauuja.) László Antal negy­vennyolcas honvéd, röjtöki plébános március 10-én meglialt Böjtök községben. Az elhunyt, ki mint ön­kéntes nemzetőr Esterházy Pál parancsnoksága alatt a sveeháti csatában harcolt, az 1848-ik év végén mint önkéntes beállt az első honvéd vadász-zászlóaljba. Ott volt a mezőkövesdi, csornai, ihász! csatákban s Budavár ostrománál is. Bósztvett még több kisebb csatározásban s végül Arad vármegyében mint altiszt tette le a fegyvert. — (Szerao Katiid védekezése.) A világhírű regényirőnőnek, Szerao Maliidnak férje nemrégiben lapjának, a nápolyi Mattino-nak egy teljes számát a lap ellen megindult hajsza alaptalansága kimuta­tásának szentelte. Innen veszszük át Szerao Matild védekezését. E szerint a jeles írónő ellen tett vád nem egyéb féktelen politikai üldözésnél. Szerao Matild férje ugyanis az ellenzéki Mat­­tino-n.dk szerkesztője lévén, öt év óta elszánt harcot folytat a nápolyi korrupció, a minduntalan válta­kozó kormányok, sőt a korona ellen is. Ez az oka,: a miért a kormány a Mattino-t tönkre szeretné tenni s nem férhetvén máskép közel a laphoz, a szer­kesztő feleségének, a hírneves regényirőnőnek sze­mélyében próbálják meg lehetetlenné tételét, A két-, száz lírás kölcsönökre és illetéktelen prelegálásra nézve a lap eredeti levelekkel s a kiadóhivatal üz­leti könyveiből vett közjegyzői kivonatokkal bizo­nyítja, hogy ez a vád szintén csak rosszhiszemű ül­dözés következménye. Mert való igaz ugyan, hogy a Szeraóék lapja egy időben nagyon válságos helyzet­ben volt, a kormány üldözése folytán csak nehezen tarthatta fönn magát s ekkoriban megtörtént, hogy a lap elkészültekor hirlapbélyegre nem lévén ele­gendő pénzük, Szerao Matild, ki maga vezette a szerkesztőséget és kiadóhivatalt, leküldött a portás­hoz, hogy adjon kölcsön vagy szerezzen pár száz lirát rövid lejáratú váltóra. így történt, hogy a por­tás egy alkalommal egy Fóti nevű rendőrtől kért kölcsön kétszáz lirát, a mely összeget azonban, a ki­­adóhivatal üzleti könyveinek tanúsága szerint, a kellő időben kamatostól pontosan visszafizettek. A rendőr a kölcsön fejében arra kérte a portást, eszközölje ki számára Szerao Matild a nápolyi hatóságnál, hogy csapatfelügyelővé léptessék elő, de az akkori rendőr­főnök és a nápolyi polgármester sajátkezű levelé­nek bizonysága szerint az Írónő, ki nem is tudott e rendőr létezéséről, soha egy sor írással vagy csak egy szóval som járt közbe e rendőr ügyében. Hogy mily jóhiszemű volt a Szerao Matild eljárása, mu­tatja az a körülmény, hogy az összegnek visszafizetése után még csak a váltót sem kérte vissza, úgy hogy ezt most ellenségei kikutatván, ellene használják föl. A másik ügy éppen, ily természetű. A lap ki­­adóhivatalának egyik tisztviselője, Guzzo, minthogy a Mattino akkoriban banknál kölcsönt nem Vehetett föl, egy De Simone nevű űrtől vett föl a lap szá­mára kétezer lirát, a mely összeget a kiadóhivatali könyvek tanúbizonysága szerint szintén kamatostól pontosan visszafizettek. Ez a De Simone időközben arra kérte az Írónőt, hogy járjon közbe a közokta­tásügyi miniszternél egy folyamodványa ügyében, melyben mint kiszolgált katona valamely nyilvános könyvtárnál kér alkalmazást. Szerao Matild a ké­rést jogosnak és méltányosnak találván, csakugyan közbenjárt a miniszternél, de protegáltja az állást nem kapta meg. hanem egy nápolyi omnibuszválla­latnál kapott alkalmazást. így adja elő a dolgot maga Szerao Matild s igy valószínű, hogy a jeles írónő tényleg csak politikai üldözés áldozata.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék