Budapesti Hírlap, 1902. október(22. évfolyam, 269-299. szám)

1902-10-31 / 299. szám

1902. október 31. BUDAPESTI HÍRLAP. (299. sz.) lévy, Gedacht, Kintornás, Kenyur. Biztosan egy hoszszal első, háromhoszszal harmadik. Tot.: 10,48. Helyre: 50,87, 92 és 132. VI. Kétévesek versenye: 3000 korona. 1000 méter. Egyedi L. pk. Galante 54% k. (Zsebük) első, Egyedi A. pm. Kalpag 56 (Gray) második, Springer G. báró pk. Példa 54% (Krousil) harmadik. Futott még: Csurgó, Orion, Ex-Lex II., Cipész. Biztosan nyakhoszszal első, félhoszszal harmadik, félhoszszal negyedik. Tot.: 10:107. Helyre: 50:162. 132 és 73. VII. Akadály­verseny: 5000 korona. 4000 méter. Mautner V. 4é. szpm. J'insiste 62 k. (Poole) első, Mautner V. 4é. pher. Tokaj 62 (Rosack) második, Mra­­vik P. 4é. sm. Hr. John 64% (Maehan) harmadik. Fu­tott még: Geránium, Baltavár. Négy hoszszal nyerve, há­rom hoszszal harmadik. Tot.: 10:29. Helyre: 50:218 és 106. VIII.­­járóverseny. 2000 korona. 1600 méter. Capt. George 3é. pk. Belvedere 55% k. (Southey) első, Sprin­ger G. báró 3é. sm. Perhaps 57 (Krousil) második, Fes­tetics T. gróf 4é. pm. Durbán 60% (Barker) harmadik. Futott még: Arisztidesz, Davensberg. Erős küzdelem után fejhoszszal első, kéthoszszal harmadik. Tot.: 10:30. Helyre: 50:89 és 81. * Karambol-verseny. A Sztanoj-féle kávéház­ban ma folytatták a 20.000 szemes szabadjátékot. A mai eredmény ez: Sztanoj 198 kezdésre 8916, átlag 45, legnagyobb sorozat 731; Árvay 198 kezdésre 4674, át­lag 23­5, legnagyobb sorozat 261. A versenyt hétfőn folytatják. * A Szlávia Budapesten. A Sportovni Klub­­Szlávia pénteken délután érkezik Budapestre. A híres cseh csapat szeptember 14-én 7:0 győzött az Union-on, szeptember 21-én 8:1 végzett a Vinohrady-val, utána való vasárnap megverte Hollandia bajnoki csapatát, a Haagsche Football Vereinigung-ot 6:1-re. Cambridge 0:1-el győzött ugyan a Szlávián, de ez az egyedüli veresége is erősítette a Szlávia pozícióját- Október 12-én a Szlávia legyőzte a stuttgarti Karlsvorstadt-ot 8:1-el, október 19-én a szövetségi kereten kívül álló berlini seatch team-et, a Freie Berliner Fussball Ver­­einigung-ot ugyancsak 8:1-re győzte le. Legutóbbi eredménye a dán bajnoki csapat, a Frenv­an aratott győzelme volt 3:2-vel. Megjegyzendő, hogy a dán­ és hollandi csapatokat az angol csapatokkal egyenrangú­nak tartják. Összesen ez őszszel hét mécseset játszott, ebből hatot megnyert, és csak Cambridge ellen maradt egy gól különbséggel vesztes.. Negyven gólt adott be hét­eben. A kiváló csapat ellen november 1-én a Magyar Atlétikai Klub, 2-án a SI-as Futball-Klub küzd. Mind a két mécs kezdete délután harmadfél órakor. * Jubiláló kerékpáros-egyesület. Magyaror­szág legrégibb kerékpáros-egyesülete, a Budapesti Ke­rékpáros-Egyesület az idén üli meg megalakulásának húsz éves jubileumát. Az egyesület ebből az alkalom­ból november 8-án este nyolc órakor a Terézvárosi Kaszinó nagy éttermében (VI. Andrássy­ út 39. sz.) díszközgyűlést tart a következő napirenddel: 1. Elnöki megnyitó. 2. Az egyesület húsz éves története. 3. Az egyesületek kiküldötteinek üdvözlő beszédei. A dísz­közgyűlés után társasvacsora lesz. * Nemzetközi labdarúgás. A Drasia, a­mely szombaton, november elsején mérkőzik a Magyar Úszó­ Egyesület első csapatával, vasárnap Bécs legré­gibb labdarúgó-egyesületével, a First Vienna Krikkel és Football-Klubbal került össze az osztrák bajnoki mérkőzésekben és igen változatos játék mellett 5:3 arányban végzett, a­mi jelenlegi igen jó formájáról tanúskodik. Hazai csapatunknak erős legénységgel kell kiállania, hogy győzelmét biztosítsa. A mérkőzés dél­után három órakor kezdődik a csömöri­ úti millenáris pályán. * Atlétika. A Műegyetemi Football-Klub hol­nap, pénteken tartja házi atlétikai versenyét, a­mely­nek tizenkét számára több mint százötven nevezés érkezett. Legérdekesebb lesz a Műegyetem egynegyed angol mérföldes bajnoksága, a­melynek kötelező ideje 54 másodperc. TÖRVÉNYSZÉKI CSARNOK: 1— A budafoki orvosok. Ma, a budafoki orvo­sok bünpörének negyedik napján a szakértőket hall­gatták ki. Szikszay Sándor dr. törvényszéki orvos elő­adja, hogy a meghalt Czimber Jakab bal karján hat centiméter hosszú szúrt sebet találtak a boncolásnál s megállapították azt is, hogy ez a szúrás átjárta a kar ütőerét. Ebből a körülményből, a holttest vértelen­­ségéből és abból, hogy betegség nyomát nem találták a halottban, megállapíthatták, hogy a halál oka el­vérzés volt. A kötések, a­melyek a sebet fedték, nem voltak célszerűek, nem állíthatták el a vérzést. Andreánszky Jenő dr. törvényszéki orvos bon­colta Czimber holttestét. A sérülésről, valamint a halál okáról is ugyanazt mondja, mint Szikszay dr., de­ hozzáteszi, hogy az idején alkalmazott célszerű se­gítség megakadályozhatta volna a halál bekövetkezé­sét. Az elnök kérdésére ez a szakértő is azt mondja, hogy az orvosok által alkalmazott kötések célszerűtle­nek voltak, nem akadályozták meg az elvérzést. Wladár Tivadar dr. (Berrár orvos védője): Mennyi idő alatt vérzik el az ember, ha karjának ütő­ere át van vágva? Andreánszky dr. szakértő: Ha a vérzés a meg­nyitott ütőéren át akadálytalanul­­ történhetik, elég néhány perc arra, hogy elvérezzék a térült. De ez nem így van, mert az átmetszett ér összehúzódik, tehát megszűkül, hüvelyében visszahúzódik, s az izmok közé is annyira behúzódik, hogy a vérzés csak igen lassan történik, akkor is eleintén az izmok közé, a­hogy az Czimber esetében is volt, mert a boncolásnál a kari izmok mind tele voltak vérrel. Néhol félcentiméter vastag vérréteg volt az izmok közt. Wladár dr. védő: A seb iránya feljogosította-e az orvost arra a föltevésre, hogy nincs ütőér-sérülés ? Andreánszky dr.: Pia nagyobb vérzés nem volt, az esetben a kar hosszában haladó iránya a sebnek tényleg valószínűbbé tette azt, hogy az ütőér nem sérült meg, mert természetes, hogy az ér hosszában haladó sérülés ritkábban éri az eret, mint az a sérülés, a­mely keresztezi az eret. Wladár dr. védő: Be van igazolva, hogy a sérült, mikor Berrárhoz hozták, nem vérzett nagyon, sőt a rá tett kötés sem vérzett át, a seb iránya is az ér sérü­lése ellen szólott, tehát Berrár dr. jogosan föltehette azt, hogy nem sérült meg ütőér. Föltéve, hogy ütőér nem sérült volna meg, a Berrár dr. által alkalmazott kötés megfelelt volna-e egy akkora sérülésnek, a­mi­lyen az elhalt Czimberé volt, első segítségképpen? Andreánszky dr. szakértő: Ha vérzés nem volt, ha a kötés nem vérzett át és a seb iránya se árulta el az ütőér megsérülését, szóval, ha az orvos úgy tekint­hette a sebet, mint a­melyben nincsen ütőér-sérülés, az általa alkalmazott kötés teljesen megfelelt az első segítségnyújtás követelményének. Weisz Ödön dr. (Dellinger vádlott védője): Abból a körülményből, hogy Czimber véres volt, szé­dült, a lábán se tudott állani, nem kellett volna-e Berrár dr.-nak azt következtetnie, hogy az ütőér át van vágva? Andreánszky dr. szakértő: Azt, hogy valakinek bizonyos körülményekből hogyan, kellett volna követ­keztetnie, bajos lenne eldönteni. Ez esetben, minthogy Berrár dr. hallotta, hogy a sérültet korcsmából hoz­zák, korcsmár verekedés közben sérült meg, látta, hogy a sérült le van vízzel öntve, csatakos, természet­szerűen arra kellett gondolnia első­sorban, hogy az az ittasságtól szédül és nem áll a lábán és mikor a sebet vizsgálva, abból ütőeres vérzést nem látott, e föltevése csak megerősödhetett. A ruhája pedig véres lehetett akkor is, ha ütőere nem is volt átvágva. Darvas Fülöp dr. (Taub dr. védője) kijelenti, hogy mivel a bíróság elütötte őt attól a jogától, hogy ellenőrző szakértőt alkalmazzon, nem intéz kérdéseket a szakértőhöz. Rónay Kamill királyi táblai bíró, elnök fölolvas­tatja az igazságügyi orvosi tanács véleményét, a­mely Berrát dr. orvost mulasztással, Taub dr.-t mulasztás-­­sal és hanyagsággal terheli. Azután az esküdtekhez intézendő kérdésekre nézve tették meg a felek előterjesztésüket. A királyi ügyész és a védők beterjesztik a kérdésekre vonatkozó indítványukat. Az egyik esküdt kéri a bíróságot, hogy az orvosok bűnösségére vonatkozó főkérdések mellé még egy olyan kisegítő kérdést tegyen, a­mely az orvo­sok hanyagságára vonatkozik, a­nélkül, hogy a halál okozását érintené. Ezután a perbeszédekre került a sor. Mikovich Lajos dr. kir. alügyész Hellinger ellen halált okozó súlyos testi sértésért, a két orvos ellen pedig gondat­lanságból okozott emberölés vétségéért emelt vádat. Weisz Ödön dr., Hellinger védője csak a súlyos testi sértés vétségét kéri megállapítani, Wladár Tivadar dr. Berrár Gyula dr. védője pedig fölmentést kér. Wladár beszéde után Rónay elnök a tárgyalást félbeszakította s holnap délelőtt 9 órára halasztotta el, a­mikor Darvay Fülöp dr., Taub Ferenc dr. védője terjeszti elő a védelmet, ítélet a holnapi napon lesz. — A kolozsvári színházi sikkasztás. Ko­lozsvárról jelentik nekünk. A királyi tábla ma ítélt a Nemzeti Színház volt főpénztárosa, az öngyilkos Tóth József által elsikkasztott pénz dolgában. Tóth József annak idején a színészek nyugdíjalapjából 66.000 és a szinházalapból 22.000 koronát sikkasztott. A belügyminiszter keresetet adott be a törvényszék­hez az ellenőrző választmány tagjai ellen, a­kik azzal védekeztek, hogy mandátumuk már régen lejárt s így ők nem felelősek. Az első bíróság elutasította a kincs­tárt, de a királyi tábla ma megváltoztatta az ítéletet és a választmányt elmarasztalta, hogy a nyugdíjalap javára 66.000 koronát térítsen meg.­­A hamis Erdélyi. Englender Ignác fotográ­fus a Váci­ köruton Erdélyi név alatt műtermet nyi­tott s a nyomtatványokon is az Erdélyi nevet hasz­nálta. Erdélyi csász. és kir. udvari fényképész a név­­bitorlás által veszélyeztetve látta a maga hírnevét s az elüljárósághoz fordult oltalomért. A VI. kerületi elülj­áróság ma tárgyalta Erdélyi panaszát s Englen­­dert hamis név használatéért ötven korona pénzbün­tetésre, esetleg három napi elzárásra ítélte. — A morfinista. A minap híradással voltunk arról a bűnpörről, melynek egyik szereplője Iby De­­zsőné, egy budapesti ügyvéd özvegye, a­kinek lelki­­állapotát a szertelen morfium-élvezet nagy mértékben megrendítette. Weiler András, egy budapesti telkes­gazda fogadott fia, barátai unszolására kölcsönt vett föl az édesanyja ingatlanára, de az anyja tudta és beleegyezése nélkül. A közjegyző előtt, a­hol a biztositó okiratot kiállították, Idy Dezsőbe vitte az anya szere­pét s személyazonosságát Formágyi Győző dr., az el­­züllött orvos, továbbá Lebstein Manó és Gorup Antal igazolták. A csalás kiderült s az egész társaság a vád­lottak padjára került Weiler kivételével, a­ki a vizs­gálat során meghalt. A tárgyalás során Török Sándor dr. védő kijelentette, hogy Ibync a morfium betege, ennélfogva nem föltétlen ura az akaratának. A védő kertére kihallgatták Ibyné háziorvosát, a­ki azt mondta, hogy a boldogtalan asszony csakugyan morfi­nista. A törvényszéki orvosok, valamint az igazság­ügyi orvosi tanács csak annyit koncedáltak, hogy Iby­­nének, mint morfínistának, a büntetendő cselekmé­nyek elkövetésére csekélyebb ellentállási képessége van, de azért az elmeállapota teljesen normális. Ezek­kel a véleményekkel megbővülve került az ügy ma másodszor az ítélőtanács elé, melyben Agorasztó bíró elnökölt. Török Sándor dr. újra síkra szállt Ibyné föl­­mentéséért, de a törvényszék bűnösnek találta az asz­­szonyt a háromszoros okirathamisításban s a sok eny­hítő körülmény figyelembe­­vételével nyolc hónapi bör­tönre ítélte. Vádlott-társai közül Formágyi Győző dr. szintén nyolc, hónapot, Lebstein és Gorup pedig hat­hat hónapi börtönt­ kapott. -------—----­— A pozsonymegyei tisztviselők fizetési, pótléka. Pozsonyból jelenti levelezőnk: Pozsony vár­­megyének ma rendkívül zajos közgyűlése volt. A me­gyei tisztviselők­ fizetési pótléka volt napirenden. Po­zsony vármegye törvényhatósági bizottsága tavaly decemberben közfelkiáltással fizetési pótlékot szava­zott meg a megyei alkalmazottaknak. A belügyminisz­ter ezt a határozatot, mert nem jött létre név szerint való szavazással, megsemmisítette. A múlt nyáron a­­gyéren látogatott közgyűlés újból tárgyalta a javasla­tot és a pánszlávok által befolyásolt parasztképviselők ellenzése folytán csekély többséggel leszavazta. A bel­ügyminiszter erre elrendelte, hogy a fizetési pótlékot, melyet a tisztviselők január elseje óta, jóváhagyás reményében, már fölvettek, vissza kell téríteni a megyei pénztárba. Az ügy ma harmadszor került a közgyűlés elé. Számos bizottsági tag­ ugyanis, belát­ván, hogy az újév óta fölvett összegek visszafizetése rendkívül keményen sújtaná a tisztviselőket, az egész folyó évi pótlék fedezésére félszázalékos pótadó kiveté­sét javasolta. A mai rendkívüli közgyűlésen Klempa Bertalan kir. tanácsos, alispán elnökölt. Barta Aurél szabadelvű párti képviselő melegen pártját fogta a javaslatnak. Trubinyi János stomfai képviselő szólalt föl azután. Kijelentette, hogy a javaslatot, ha a fize­tési pótlék csak erre az évre szól, nem ellenzi, jóllehet — úgymond — a megye pénzügyi állapota tiltja a nagyobb költekezést. A pótadókkal amúgy is túlterhelt nép különben sem látja szívesen a tisztviselők fizetés­­emelését, mert ilyenkor eszébe jutnak az 1896. évi Bánffy-féle választások, a­mikor a megyei alkalmazot­tak a jogtipró középponti zsarnokság eszközeiül sze­gődtek és sanyargatták a népszabadságot. Erre néhány percig tartó lárma keletkezett a teremben. Trubinyit pánszláv, népbolondító, jezsuita és hasonló kifejezé­sekkel illették és soha nem engedték szóhoz jutni. Végre Trubinyi ismételten kijelentette, hogy hiszen nem ellenzi a javaslatot, mely nem jelent állandó fizetésemelést. Ha különben, így végezte beszédét, valaki nincs megelégedve a mostani fizetésével, hagyja ott ii megyei szolgálatot és menjen isten hírével máshová keresni boldogulását. Erre újból óriás lárma keletkezett és a szidalmak csak úgy repültek Trubinyi felé. Végül Trubinyi kénytelen volt szavainak oly magyarázatot adni, hogy azokkal senkit sem akart megsérteni. Nagy izgalom közepette tartották meg azután a név szerint való szavazást. A javaslat mel­lett szavaztak 174-en, ellene tizenketten. Trubinyi igennel szavazott. •* — Temesvár magyarosodása. Temesvárott, mely rohamos magyarosodásával példát nyújt sok hazai városnak, még mindig vagy százötven német cégtábla van. A Délvidéki Nemzeti Szövetség nevé­ben most Kolbdebó Gergely alispán, mint elnök és Lendvai Miklós tiszteleti főjegyző, lapszerkesztő, mint titkár körlevelet intéztek az illető üzletek­en- VIDÉK. — Megsemmisített polgármester-választás. A közigazgatási bíróság tegnap tartott ülésében Tóth Dezső referálása alapján megsemmisítette Kovács Lajos borsodvármegyei főügyésznek miskolci polgár­­­mesterrré való megválasztását, a­mely június 23-án ment végbe. A választás ellen annak idején Németh Imre dr. és társai fölebbezést adtak be a közigazga­tási bírósághoz, a­mely most a fölebbezésnek helyt adott. Az ítélet hosszabb megokolásának legfőbb pontja az, hogy Kovács Lajos, mint megyei tiszt­viselő, a községi törvény értelmében nem volt pol­gármesterré választható és megválasztását már ezért is meg kellett semmisíteni! — Kovács Lajost Soltész Nagy Kálmán volt polgármester, helyébe választot­­­ták volt meg Miskolc polgárai, mivel Soltészt­­ or­szággyűlési képviselőnek választották meg és igy a polgármesteri állásról lemondott. — Miskolcon, mint egy távirat jelenti, a közigazgatási bíróság ha­tározata nagy feltűnést keltett.­ ­

Next