Budapesti Hírlap, 1902. október(22. évfolyam, 269-299. szám)

1902-10-31 / 299. szám

e­ mes, ott aztán egyszerre megszűnik az európai forga­lom. A­mikor Biró Új-Guineába ment, ezt a világ végén fekvő helyet egyetlen hajójárat kötötte össze a világgal. A hajó Új-Guineában évenként hatszor-hét­­szer kötött ki, akkor küldhettek levelet Európából vagy Indiából s azt, a­mire szükségük volt a szigeten lakó európaiaknak. Bíró Új-Guineában négy-öt helyen lakott huza­mosabban. A pápuákat szinte napjainkig emberevők­nek tartották, holott példaadásért csak a legyőzött és fogságba esett ellenséget ették meg régebben, európai, azaz fehér embert soha. Hogy valaki sikeresen tanul­mányozhassa a nálunk primitívebb, exotikus népet­, nem szabad túlságos szerelemmel csü­ngeni a saját mű­veltségünkön, jó erkölcseinken, illendőségi fogalmain­kon. A dolog természetéből folyik, hogy azok a félvad népek épp olyan komikusoknak és barbároknak tar­tanak bennünket, akárcsak mi őket. Biró természet­­ellenesnek tartja, hogy egy műveltség, egy nyelv, egy vallás, egy szokás legyen világszerte; a természetes út az, hogy minden népfaj fejlődjék a maga termé­szete szerint. A természet maga egységes, de nem egy­forma. A pápua primitív nép, nincs állami és társa­dalmi formája, jóformán megállapított vallása sincs, de azért nem barbár és nem erkölcstelen. Ha az ember meg tudja magát velük értetni, hamar és könnyen ba­rátkoznak. Persze a megértés és megértetés nem a legkönnyebb dolog. A­mióta Anglia és Németország gyarmatosít, mert néhány hivatalnok állandóan Új- Guineában lakik, mert misszionáriusok­­is laknak ott s mert kutatók is ellátogatnak olykor-olykor a szi­getre, egészen megszokták az európaiakat. De mert az ott lakó európaiak közül csak a misszionáriusoknak van feleségük, azt hiszik, hogy nálunk csupán a pa­poknak szabad házasodni. A pápua igen jó férj és családapa. Erkölcstanában a főerény az adakozás, a legnagyobb bűn a takarékosság, a fukarság látszata. A halász elosztogatja gazdag zsákmányát, a­ki disz­nót öl, úgy elosztogatja a húsát, hogy magának nem marad. A bőkezűség a legnagyobb derékség jele; a bőven adakozót illeti a legnagyobb dicséret. Ez a tör­vény sérthetetlen, az ellene vétőnek nincs bocsánat. Biró egy jellemző példát is mondott. Kamunszanga, a­kinek a fotográfiáját is bemutatta, 1898 tavaszán há­rom évi bérével ment haza az európaiaknál töltött szolgálatból, a­kiktől megtanulta a takarékoskodást. Hogy ne kelljen mindenét elosztogatni, legbecsesebb holmiát letette a misszionáriusoknál. A­mint ezt meg­tudták, megvetették fukarságáért. Három leányt kért meg, egy sem ment hozzá. Megkeresztelkedett, hogy mint keresztény csak talál leányt, a­ki kezét neki adja, hasztalan, azóta sem kapott feleséget. A kilenc misszionáriusnak azonban megvolt az az öröme, hogy tizenhét évnyi szorgalmas fáradozással egy pápuát a kereszténységre térített. Záróul a pápua-divatról be­szélt, a­mely bizony nem valami gazdag és nem is költ­séges. A férfiak egy övet, az asszonyok és leányok egy rövid pálma-háncs kötényt viselnek a derekukon. Vad­kan-agyar és csiga a férfiak és a nők ékessége. Regény­es dráma-téma azonban akad ebben a primitív társa­dalomban is, mert az ember természete egy minde­nütt. Fotográfiában be is mutatott egy pápua szépsé­get, a­miért csaknem háborúra került a dolog. Biró elő­adását mintegy nyolcvan darab, jobbára igen tiszta és jellemzetes falravetett képpel illusztrálta. Máso­dik előadását, a­melyben Új-Guinea ismertetését ezút­tal befejezi, november 8-án fogja­ tartani, szintén a Nemzeti Múzeum dísztermében. Kor és a Fegyvergyári dalárda elénekelték Bartay Király himnuszát, melynek elhangzása után Rózsa­völgyi Gyula alpolgármester a Nemzeti konzervató­rium igazgatósága nevében méltatta az elhunyt ér­demeit a zeneirodalom és a konzervatórium körül s letette az intézet koszorúját. Majd Sipos Antal a Zenészek nyugdíjintézete nevében tett le koszorút a síremlékre. Végre a dalosok Kölcsey himnuszát éne­kelték s ekközben lehullott a lepel az igen sikerült siremlékről, mely fekete műmárvány oszlopon álló életnagyságu mellszoborból s zenei jelvényekből áll. A síremléket Kauser József építész tervezte, a bronz­mellszobrot Bazler Adolf szobrász, a jelvényeket pe­dig Langer Ignác szobrász mintázta. A sírra az em­lítetteken kívül koszorút helyeztek: Az Országos dalosegyesület, a Nemzeti konzervatórium tanári kara, az Opera, Magyar Zeneiskola, Harmónia, stb. * (A Sasok Pozsonyban.) A pozsonyi városi színházban, mint tudósítónk táviratozza, ma adták először Guthi Soma és Rákosi Viktor A Sasok című vígjátékát. A színház egészen megtelt érdeklődő kö­zönséggel, a­mely kitűnően mulatott. Az előadás jó volt. A főszereplőket minden felvonás után és nyílt színen is sűrűn megtapsolták. A főbb szerepeket György Honka, Agnelly Irén, Gáthy Kálmán, Dal­noki Imre, Ferenczy Károly, Szendrey Mihály igaz­gató, Bónis Lajos és Szabó László játszták. Minde­­niküknek bőven jutott a tapsból. * (A pécsi Zsolnay-szobor.) Pécsről jelen­tik, hogy a Zsolnay-szobor bizottságának zsűrije a második szűkebb pályázatra beérkezett művek egyikét sem találta a kivitelre alkalmasnak. Mindamellett a pályázók közül Horvay János szobrászt újabb minta elkészítésével bízta meg, mely ha megfelel, a kivitellel is meg fogják bízni. A zsűri elnöke Fejér­­váry Imre báró főispán volt. Az ítéletben résztvett Schulek Frigyes igazgató is, a­ki a talapzat tervét készíti. * (A Paál László-kiállítás.) A Nemzeti Szalon őszi kiállítása m­a bezárult. A jövő hónapban megnyílik a szalonban a Paál László-kiállítás. A helyiségeket ez ünnepies alkalomra teljesen átalakít­ják. A kiállítás körülbelül ötven nagyszabású vá­szonból fog állani, s ezzel kapcsolatban két terem­ben magyar művészek műveiből karácsonyi vásár­t rendez a Szalon. A kiállítás megnyitása november 9-én lesz. * (A Tolnamegyei Kör évkönyve.) A Tolnamegyei Kör december hónapban adja ki év­könyvét. A tíz évre terjedő kötet tisztán szépirodalmi tartalmú lesz. Tolna vármegye legkiválóbb íróinak dolgozatait közli. Az évkönyv előfizetési ára két ko­rona. Előfizetést elfogad a kör elnöksége (Budapest, IX. Rákos­ utca 3. I. em. 7.) * (Új zenemű.) Boldogító szerelem címmel Detmar Albert csinos dalt szerzett. Ára egy korona hatvan fillér, megrendelhető Rózsavölgyi és társa zeneműkereskedésében. * (Blattá­né utolsó föllépése.) Holnap, pén­teken este ünnepli a közönség utoljára a Népszínház­ban Blaha Lujzát. Még egyszer ragyog az ő páratlan művészete azokon a deszkákon, melyeknek évtizedeken át legnagyobb dicsőség­e volt. Erzsikét játszsza A sárga csikó-ban, ezúttal százötvenedszer. Először 1877 december 14-én játszotta ezt a szerepet. Blaha Lujza asszony utolsóelőtti búcsú­­fölléptéül Milöcker bájos zenéjű operettjében, a Boszorkányvár­ban játszott ma este a Népszínházban és a közönség alig tudott betelni finom, nemes, igaz művészetének az élvezetével. Nagy művészet, a­mely­nek nem árt sem a divat változása, sem az összehason­lítás, sem az idő. — Kivüle Hegyi Aranka, Német, Solymosi, Kenedics játszottak és énekeltek a darabban. * (Víg­színház.) A Vígszínház személyzete most két darab bemutatójára készül. Az egyik Weber Pierre Loyte című bohózata, a másik Molnár Ferenc A doktor úr című darabja. Sem az egyik, sem a má­sik műnek a bemutató előadása nincs egyelőre ki­tűzve,, mert a Csókon szerzett vőlegény még mindig zsúfolt házak előtt kerül színre. * (Bartay Ede síremléke.) Ma délután lep­lezték le a kerepesi­ úti temetőben Bartay Ede síremlé­két. Bartay egy negyedszázadnál tovább volt a Nemzeti konzervatórium vezetője, szervezője és éltető lelke. Mint zeneszerző egyike volt az első magyar szim­­fonikusoknak. Két éve, hogy meghalt. Családja és tisztelői állították neki az emléket, melynek leleple­zésére ma díszes, nagy közönség gyűlt össze a sír körül. Megnyitóul a Budai dalárda, a Ganz-gyári, dalos­ BUDAPESTI HÍRLAP. (299. sz.) 1902. október 31. FŐVÁROSI ÜGYEK. — Koránszky-utca. Több száz józsefvárosi polgár még a tavaszszal arra kérte a közmunkataná­csot, hogy a Zerge-utcát, a­hol Horánszky Nándor hosszú ideig lakott, Horánszky-utcának nevezze el. A közmunkatanácsnak azonban, úgy látszik, nagyon tetszett a Zerge-utca név s a kérelmet nem teljesí­tette. De nem térhetett ki az elől, hogy Horánszky érdemeit elismerje s nem tagadhatta meg, hogy Horánszky nevéről ne nevezzen el egy utcát, ha már a kérdést fölvetették. Úgy segített tehát ma­gán a közmunkatanács, hogy a Józsefváros külső részén a Teleki-teret és Kálvária-teret összekötő Karpfenstein-utcát nevezte el Horánszky-utcának. Ez a határozat mutatja, hogy a közmunkatanács még ilyen kérdésben sem felel meg a hivatásának, mert annyit már megkövetelhet az adófizető polgár­ság, hogy ilyen szerény kérelmét teljesítsék. A köz­munkatanács határozata nagy fölháborodást keltett a józsefvárosi polgárok körében, s úgy értesülünk, hogy a jövő szerdai közgyűlésen interpelláció alakjá­ban szóvá is fogják tenni a közmunkatanács eljá­rását. . — Alapítványi helyek betöltése. A tanács mai ülésén a József-fiúárvaházban az Almay-féle ala­pítványi helyet Vap Józsefnek és Goniczy Jánosnak, a György-féle alapítványi helyet Reszler Józsefnek ado­mányozta. — A fővárosi kölcsönkötvény névértéke. A főváros bánatpénznek, vagyonóvadéknak a készpén­zen kívül elfogadta az állampapírokat, a fővárosi köl­­csönkötvényt s a budapesti intézetek zálogleveleit. Az értékpapírokat azonban csak a tőzsdei árfolyam pénz­hasábjain jegyzett napi árkeretnek 90 százalékával fo­gadta el, de soha névértéken fölül. Boross Soma indít­ványt tett, hogy a szabályzat fönntartásával a fővárosi kölcsönkötvénynyel tegyenek kivételt s azt névérték­ben fogadják el. Az indítvány célja az lenne, hogy a vállalkozók szívesebben vegyenek fővárosi kölcsön­kötvényt s ezzel a városi papír nagyobb forgalmát biztosítsák. A pénzügyi osztály az indítványt egész lelkesedéssel támogatja. A baj csak az, hogy az egész akciónak nincsen semmi gyakorlati értéke. — A fővárosi könyvtár. A törvényhatóság még 1899-ben elhatározta, hogy fővárosi könyvtárat és múzeumot nyit. Mind a két intézmény szépen fejlő­dött. A könyvtár szabályzatának a megállapítása azon­ban sok bajt okozott, mert a statisztikai hivatal év­tizedek óta gyűjtött s rendkívül értékes könyvtárát nem akarta átengedni. A könyvtár­bizottság ma végre Bárczy István tanácsos elnöklésével hosszú vita után megállapította a szabályzatot. — Az Ügynök-utca megnyitása. A lipót­városiak már régen sürgetik, hogy a főváros az Ügynök-utcát a Dunáig nyissa meg. A tanács végre ma teljesítette a kérelmüket, s elrendelte az utca megnyitását. — Veszedelmes fazekak. Az utóbbi időben a vidéki fazekasok elárasztották a fővárosi piacot olyan fazekakkal, a­melyeknek máza ólomtartalmú. A kerü­leti elüljárók több iparost meg is büntettek, mert egy miniszteri rendelet megtiltja, hogy az edényeket ólom­vagy horganytartalmu mázzal vonják be. A fazekasok kérelmére a belügyminiszter rendeletét visszavonta s most már szabadon árusíthatják a veszedelmes mázu edényeket. — Az egészségi lap. A rendőrfőkapitány két évvel ezelőtt meghonosította az egészségi lap intéz­ményét. A főváros már annak idején tiltakozott a főkapitány rendelete ellen s fölírt a belügyminisz­terhez, hogy a főkapitány rendeletét semmisítse meg. Időközben szabályrendeletben akarta szabályozni a dolgot s a főkapitányt fölhivta, tegyen előterjesz­tést, mit akar fölvenni a szabályzatba. A főkapitány négy szakaszos tervezettel válaszolt, a­melyben csak annyi volt, hogy a dologhoz a fővárosnak semmi köze. A tanács mai ülésén konstatálta, hogy a fő­kapitány tervezete nem komoly dolog s elhatározta, hogy megsürgeti a főkapitányi rendelet megsemmi­­sítését, mert a tapasztalat szerint a rendelet nagy mértékben növeli az erkölcstelenséget. SPORT. * A bécsi futtatás. Az utolsó nap, a­mely méltán lehetne befejezője az idei versenyszezonnak, meghozta a bizonyosságot, hogy Macdonald a legjobb hároméves. A szenzációsnak ígérkezett tétverseny ugyan csak négy lovat nyert meg résztvevőnek, de ezek között volt az idei derbynyerő, Llubár, az őszi versenyek hőse, Nunquam dormio és a legjobb idő­sebb ló. Mindegy. Macdonald pedig egyszerűen lega­loppozta valamennyit és könnyen hat hoszszal előzte meg a célnál Nunquam dormió-t és Llubár-t. A többi futás közül néhány alapos meglepetéssel végződött és kárba veszett azoknak a reménye, a­kik az utolsó nap­tól várták boldogulásukat. Mindjárt az első futásban Count Niki vitte győzelemre 621­, kiló terhét, a követ­kező handikapban pedig Szélcsend szerzett újabb győzelmet a Károlyi István gróf színeinek. A Tokió­­versenyt szintén egész váratlanul Arriviste nyerte Akárhogy és Javorina előtt, messze maga mögött hagyván Vagá-t, Baber-t és Hans Heiling-ot. A két­évesek eladóversenyében végre a Krausz Lajos dresz­­sze is győzelemre jutott Takács révén, a kétévesek ver­senyét Galanta, az akadályversenyt J’hisiste és a záró­versenyt Belvedere nyerte. A részletes eredmény, mint nekünk Bécsből táviratoztak, a következő: I. Eladóverseny. 2000 korona. 1000 méter. Károlyi T. gróf 56. pm. Count Niki 02% k. (Bonta) első. Krausz L. 3é. pk. Töpörtyű 54% (Martinkovics) második, Egyedi L. 3é. sher. Matchboy 54% (Gray) harmadik. Futott még: Tombeur, Adoma, Bécs, Kalupii, Hamlet, Garázda, Sobri, Gallium. Könnyen háromhoszszal első, kéthoszszal harmadik. Tot.: 10:134. Helyre: 50:192, 281 és 96. II. Beaten-ha­ndikap: 3000 korona. 1000 méter. Ká­rolyi I. gróf pk. Széllcsend 51% k. (Van Dasen) első, Schossberger L. sk. Hermina 48% (Baines) második, Bo­ross I. pk. Thibet 49 (Lawton) harmadik. Futott még: Világos, Saville, Figyelem, Cassandra, Condottiere , An­drás, Judich­, G-Dur, Rhapsodie II., Viribus unitis, San­tos. Könnyen kéthoszszal első, másfélhoszszal harmadik. Tot.: 10:49. Helyre: 50:144, 214 és 408. III. Tokió-verseny: 5000 korona. 2000 méter. Sze­mere M. 36. pm. Arriviste 53 k. (Bonta) első, Lederer S. lovag 4é. sk. Akárhogy 57% (Adams) második, Egyedi A. 3é. sk. Javorina 56% (Gray) harmadik. Futott még: Hans Heiling, Dynamit, Pázmán, Babér, Bergeret, Vaga, Carmin. Küzdelem után fej­hoszszal nyerve, nyakhoszszal harmadik, nyakhoszszal negyedik. Tot.: 10:59. Helyre: 50:149, 187 és 232. IV. Sweepstakes. 32.000 korona. 2400 méter. Péchy A. 3é. pm. Macdonald 54 k. (Tarai) első, Trauttmans­­dorff L. gróf 3é. pm. yunquam dormio 54 (Barker) má­sodik, Wiener-Welten R. lovag 3é. pm. Lluba­r 54 (Adams) harmadik. Futott még: Mindegy. Könnyen K­at­­hoszszal első, másfélhoszszal harmadik. Tot.: 10:22. Helyre: 50:52 és 54. V. nyeretlen kétévesek eladó fiandikapja. 2000 ko­rona. 1000 méter. Krausz L. sm. Takács 49% k. (Cle­­minson) első, Harkányi J. báró pk. Caserta 49% (Rus­sel) második, Blaskovits E. pm. Csett 49% (Bonta) har­­madik. Futott még: Guerrilla, Ikarus, Montam­petr, Esti-

Next