Budapesti Hírlap, 1904. szeptember (24. évfolyam, 241-270. szám)

1904-09-11 / 251. szám

16 BUDAPESTI HÍRLAP. (251. sz.) 1904. szeptember 11. felnőttek egész éjjel nem tudnak aludni, pedig szük­ségük volna az éjjeli pihenőre. A Rókus-kórház vezető­sége a betegek érdekében nem is hajlandó megengedni, hogy a felnőttek között gyermekeket helyezzenek el. Sok száz gyermeket lehetne egy kis jóakarattal évenként megmenteni a biztos pusztulástól. Nagyobb anyagi áldozat sem kell hozzá. A Szent István-kórház­­ban vannak elhelyezve a trachomás betegek. [Azoknak ott nem lenne helyük.­­A­ Szent Gellért-kórházat meg­építette a főváros, hogy nagy járvány esetére a bete­geket ott elhelyezhesse.­­Addig a kórház üresen áll. A trachomás betegeket, a­kik járó betegek, minden nehéz-­­ség nélkül el lehetne ott helyezni, mert egy nagy jár­vány esetén azokat minden baj nélkül máshová lehetne­­szállítani. Az István-kórházban egy megüresedett pavillont lehetne átadni a gyermekeknek. Ez a terv nem új. Már évek óta beszélnek róla a városházán, hogy föltétlenül és sürgősen meg kell csinálni. De a beszédnél tovább nem jutottak. Pedig Müller Kálmán, ,a pesti kórházak igazgatója, már többször megsürgette s többször rámutatott arra a tarthatatlan és kegyetlen állapotra, hogy a beteg gyermekekre nem gondol senki, azokat minden segítség nélkül pusztulni engedik. A városházán azonban nem szeretik az újításokat. Min­den gondolatukat leköti a belügyminiszterrel az­ ápoló­díjakért való hadakozás. Értesülésünk szerint egyik legközelebbi közgyű­lésen interpellálni fognak a szegény, elhagyott gyerme­kek védelme érdekében, s a közgyűlésen fogják meg­követelni, hogy a főváros ne engedje pusztulni azokat a gyermekeket, a­kiket megfelelő­ kórházi kezeléssel meg lehetne menteni az életnek. • iéír-' ■ . &; '> .Ám­:i... ‘. — Drágaság! pótlék. Az élelmiszerek nagy drágasága megnehezítette a fővárosban a megélhetést. Még a vagyonos osztályúak is érzik a drágaságot, a ki­sebb tisztviselők pedig a legnagyobb mértékben küzde­nek a megélhetésért. A fővárosi tisztviselők most ak­­­­ciót kezdtek, hogy a nagy drágaság idejére drágasági pótlékot kérnek, a törvényhatóságtól. A­ mozgalom megindítói a jövő héten értekezletet tartanak, a­me­lyen megvitatják a dolgot. — A tiszti biztosítók. Az állam már belátta, hogy a tiszti biztosítéknak semmiféle értelme nincsen, s már nem követeli meg a tisztviselőitől a biztosítékot. . A pénztárosnak, a­ki milliókat kezel kétezer korona a biztosítéka. Szomorú vigasztalás lenne ez a biztosíték, ha egyik-másik pénztáros az elvitt milliók helyett azt hagyná kárpótlásul. Kecskeméty Győzőt nem tartotta volna vissza a sikkasztástól az a tudat, hogy ha elsik­kasztja az 588.000 koronát, elveszti az 500 korona biz­­■ tosítékát. A biztosítéknak kilenctized­ részét kölcsön­pénzből teszik le. Nem is az illető tisztviselőé az a pénz, hanem a kölcsönadóé. A tisztviselő csak a nagy kamatot fizeti utána. A tiszti biztosíték letevésére kö­telezett tisztviselők már kérték a tanácsot, hogy a biztosíték-rendszert szüntesse meg. A tanács azonban­­ ragaszkodik hozzá. Legutóbbi ülésén egy tisztviselőnek még azt sem engedte meg, hogy biztosítékát jelzálogi­­lag bekebelezett kötvényben tehesse le.­­ Az újpesti hullaégető, Újpest községe alig ötszáz méternyire a főváros vizműtelepétől hul­­­laégetőt és gyepmesteri telepet akar berendezni és fönntartani. A váci főszolgabíró, mint elsőfokú ható­ság az engedelmet ideiglenesen meg is adta, a nélkül, hogy a tárgyalásra a főváros tanácsát meghívta volna. A tanácsot kellemetlenül lepte meg, a miikor a dolog tudomására jutott, mert a krematórium komolyan fe­nyegeti a káposztásmegyeri vízművet s néhány év alatt megfertőzheti a főváros ivóvizét. A tanács teg­napi ülésén elhatározta, hogy a váci­ főszolgabíró ha­tározata ellen formai okokból, de a főváros közegész­ségügye érdekében is, Pest vármegye alispánjához fö­­lebdez és kérni fogja, hogy a dolog jogerős elintézéséig a gyepmesteri telep üzemét függessze föl. A reklám-lámpák. Az utóbbi időben gyak­ran előfordult, hogy egyes üzlettulajdonosok olyan reklám-lámpákat alkalmaztak, a­melyek a szemre ká­ros hatásúak. A polgármester­ mintegy két hét előtt utasította az elöljáróságokat, hogy az ilyen lámpák­­alkalmazását tiltsák el. Az elöljárók most azt jelen­ítik, hogy a tiltó­ eljárást csak szabályrendeleti úton­­lehetne keresztülvinni, mert ■ különben nem tudnak egyöntetűen eljárni. A tanács az elöljárók jelentése alapján felhívta az ügyészséget, hogy dolgozza ki az erre vonatkozó­­ szabályrendeletet. — Ingatlan-forgalom a fővárosiján. A fővá­ros területén a lefolyt héten a következő ingatlan került átírás alá: A pesti oldalon­. Fehér Károly X., Bánya-utcában , fekvő 7420/b. hrsz. ingatlana 6300 koronáért Kikolics Dömére. Marén­its Jánosné X., Szabóky-utca 52. számú­­házának része Márenits Jánosra (örökség). Langh Fe­­­rencné X-, Héderváry-utca 22. számú házának része Horváth Józsefné dr.néra ■ (örökség). Maybőhm Józsefné­­VI., Dévai-utca 7. és Ütés-utca 33. számú házának részei Maybőhm Józsefre (örökség). Duller Ármin VIII., Ken­der-utca 25. számú házának egynyolcad része Duller Vil­mosáéra (ajándék). Borsó István VII., Munkás-utca 9. számú házának felerésze Borsó Dezsőre (örökség). Wagner János X., Felsőrákoson fekvő 7711—7712. és 9383. hrsz. telkének felerésze Wagner János és társaira. Ugyanannak X., Belső Jászberényi-út 19. számú házának felerésze Wagner Gyula és testvéreire (örökség). Ugyan­annak IX., Imre-utca 2—4. számú házának felerésze Wagner Gyula és testvéreire (örökség). Lorenz Jánosné VIII., Práter-utca 23. számú háza 14.700 koronáért Dan­zig Jakab és nejére. Bainville János VI., Lendvay-utca 2. számú házának részei Bainville" testvérek és társaira (örökség). Gosztonyi Géza IV., Váci-utca 71. számú háza Gosztonyi Ilonára (örökség). Gwott Jánosné VIII., Illés-utca 8. számú házának része Gwott Károlyra (örök­ség). Gach Károly és neje VII., Telep-utca 8. számú háza 8800 koronáért Tinkóczy József és nejére. Kapcsos Mihályné X., Kőbányai Ó-hegyen fekvő 7970. sírszámú telkének része Kapcsos testvérekre (örökség). Glatz Ist­ván és neje VIII., Nap-utca 13. számú háza 37.000 koro­náért Fritz Ármin és nejére. Szemler Lőric VIII., Mag­­dolna-utca, 34. számú házának egyhatod része 6000 koro­náért Barcza Adolfra. Özvegy Szemler Lőrincné VIII., Magdolna-utca 34. számú házának öthatod része Barcza Adolfra (örökség). Rába Mihály dr. X., Szentmihályi-út 18. számú háza özvegy Rába Mihályné dr.néra (örökség). Deutsch Lipót és neje VII., őrnagy-utca 4. számú háza 21.310 koronáért Lutz Ede és társára. Birzer Miksa VI., Komáromi-út 20. számú házának felerésze özvegy Birzer Miksánéra (örökség). Pálffy József gróf VIII., Baross­­utca 15. számú háza Pálffy József gróf által alapított első­szülöttségi hitbizományra (örökség). A budai oldalon: Novák Ignác I., Gellérthegyen fekvő 13006/1—2/a. h. c. hrsz. ingatlanának tizenhét­­kétszázötvenötöd része 2600 koronáért Wirth Lajosra. Gonda József és neje III., Szemlőhegyen fekvő 5995. hrsz. telke 6500 koronáért Soós Gézára. Özvegy Pitt Györgyéé I., Döbrentei-utca 13. számú háza 22.500 koro­náért Kemény Bélára. Hollerik Alajos II., Zárda-utca 13. számú házának egytized része 281 korona 16 fillérért Faureder Áronra. Klinger Zsigmond dr. I., Orbánhegyen fekvő 10059—60. hrsz. telke 42.000 koronáért Baross Já­nos dr.-ra. Budapesti polgári lövész-egyesület II., Réz­mál­ dűlőben fekvő 6209/1—2. hrsz. telke 6080 koronáért Wessely Géza dr.-ra. Streberl József I., Sashegyen fekvő 12639/1—2.. hrsz. telke Rendes Bélára (csere). Polczner testvérek III., Péterhegyi dűlőben fekvő 5413. hrsz. telke 1400 koronáért Hiedl István és nejére. Weber Antal és neje III., Vörösvári-uton fek­vő 1718/1 és 1716. hrsz. telke 38.001 koronáért a Magyar Kereskedelmi r.-t.-ra. — A Belváros vasútja. A városi villamos­­vasút-társaság a Baross­ utcai villamosvasúti vonalat a Budapartig meghosszabbította. A kereskedelmi mi­niszter ma tudatta a fővárossal, hogy az új vonal mütanrendőri bejárását hétfőn délelőtt tartja meg. B IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. * (Csak tréfa.) Verő György új bohózata, a­melyet ma este mutatott be a Magyar Színház, nem tartozik a kitűnő tollú, ízléses és ötletes író finomabb humorú, irodalmi igényű darabjai közé. Alapötlete­­sem kíván meglepően eredeti lenni. Léczi Ferenc mérnök (Ráthonyi) csinos felesége (Szentgyörgyi Lenke) mindenáron a színpadra akar jutni. A ház egy barátja, Kerep ügyvéd (Tollagi), a­kinek a zsebében éppen készenlétben áll egy új operett, se­gédkezik neki ebben a törekvésben. De a férj tudni sem akar a színpadról. Az engedelmes asszonyka, a­ki egy cuppanós csókért azonnal kész lemondani a szent művészetről, azt a tervet főzi ki, hogy csak tréfától parázs veszekedést rendez a férjével. A jól játszott perpatvart kihallgatják a cselédek, s a há­­zsártos anyós (Sziklainé), a­ki végszóra érkezik meg a kavarodásba, ölében kedves kutyájával, a­kit ál­lítólag egy veszett eb megharapott. Most már a kényszerűség kergeti a szerelmes párt, hogy tovább játszák a válni készülő házastársak szerepét. A ha­rapós anyós, a­kinek a kutya-história igazán veszett­­hírét költötte, a válóperekből élő ügyvéd, s egy csomó irigy barátnő han­arosan komolyra fordítják a tré­fát. Most már igazán válni akar férj és feleség. Meg­jelenik a két fél ügyvédje, s egy mulatságos békítő kísérlettel úgy összeharagítják őket, hogy már a la­kást, bútorokat, még a szobájukat is elfelezik, mi­kor a kölcsönös féltékenység ismét összehozza, ki­­békíti a házasfeleket. Ez a darab meséje, a­melyet több énekszámmal is tarkított a szerző. A verseket Mórei Adolf írta. A közönség­ nagyon mulatott a tarka-barka ötleteken, hálás volt minden apró tré­fáért, s megbocsátott a kitűnő szerzőnek néhány bor­sosabb ötletet is. A szereplők közül Szentgyörgyi Lenke eleven beszédével, temperamentumos táncával, szép énekével aratott nagy tapsokat és jók voltak Sziklainé, Baltai Emma, Tallián Anna és különösen Horváth Paula. A férfiak közül Ráthonyi, Tollagi, Holtai tetszettek. Taps volt bőven, fölvonások után a szerzőt is többször hívták. * (A Népszínház megnyitása.) A Népszín­háznak ebben az évben tartott t­zheti szünete alatt el­készítette a népszínházi bizottság azokat az átalakító munkálatokat, a­melyeket erre a szüneti időre tervbe vettek s a jövő hét szerdáján, szeptember 14-dikén újra megnyílnak a színház kapui. Első előadásul A sárga csikó kerül színre Komlóssi Emmával, Lu­­binszky Ödönnel és Vágó Gézával, a színház új tagjá­val. Csütörtökön Hűvös Iván és Faragó Jenő Katinka grófnő című operettjét adják, a­melynek főszerepét Kállay Kornélia, a színház vendége, fogja játszani. A színház legelső idei bemutató előadása a Grader Michel című, németből átgyúrt életkép lesz. Ebben a darabban mutatkozik be Bársony Russi és Pesti Kál­mán, a színház két új tagja. * (Sporttolvajok.) A Népszínház igazgatósága elfogadta előadásra Déri Gyulának a Sporttolvajok című énekes bohózatát, a­melynek zenéjét Szabados Béla írta. Az újdonság az idei szezon derekán kerül színre. * (A színházak hírei.) A Nemzeti­­Színház­­ban hétfőn, szeptember 12-én lesz az első ifjúsági elő-­­adás ebben a szezonban, a­mikor A bögre, Plautus víg­­játéka és Moliére Fösvény­e kerül színre. Holnap, vasárnap este Ohner György színművét, a Vasgyáros-t adják, a főbb szerepekben Török Irmával, Rákosi Szi­­divel, Vízvárival és Dezsővel. A Ferenczy Ferenc nagysikerű színműve, a Pogány Gábor, csütörtökön éri meg a huszonötödik előadás ritka jubileumát. A címszerepet ezen az estén is Császár Imre igazgató fogja játszani, a­kinek betegsége miatt maradt el a darab múlt hétre kitűzött jubiláris előadása. P. Márkus Emilia szeptember 17-én, szombaton lép fel először, nyári szabadságideje lejárta után, Edmond Rostand színművének, A napkeleti királykisasszony-nak cím­szerepében. A Víg­színház­ban szombaton, szeptember 17-én Weber Pierre Kis pajtás című vígjátéka ikerül bemu­­­tatóra. Holnap, vasárnap lesz a szezon első délutáni elő­adása, a Csókpirulák-SLt adják huszonnegyedszer. Este a Csöndes szobák-at, Lange Sven színművét ismétlik. Hétfőn a Takarodó­t, kedden Csókpirulák-at játszák.­ Szerdán Lalite kerül ismét sorra, a­melynek reprizét a múlt héten rendkívül jól fogadták. Csütörtökön a Csókpirulák-at, pénteken a Takarodó­t játszák. A Király Színház­ban hétfőn és kedden Offen­bach szép zenéjű operettje, A szép mosónő, szerdán pe­dig Beöthy László vígjátéka, a Fölösleges férjek ke­rül színre. Csütörtökön Terrasse nagysikerű operettje, az Én, te, ő! kerül előadásra, a két főszerepben Fedák Sárival és Küry Klárával. Holnap, vasárnap délután mérsékelt helyárakkal A szép mosónő van műsoron. A Magyar Színház­ban holnap, vasárnap lesz a szezon első délutáni előadása, a­mikor Goldfaden zsidó daljátéka, a Szuhmit kerül színre, a címszerepben Garzó Adéllal. Este Verő György új énekes bohóságá­nak, a Csak tréfál-nak lesz a második előadása. A da­rab a hét minden estéjén szinre kerül, a bemutató szereposztásában. Csütörtökön, szeptember 15-én dél­után lesz az első ifjúsági előadás. Szinre kerül Méret Adolf Toldi című nagy látványos, történeti színműve. Jövő vasárnap délután A drótostét kerül színre, Pfef­ferkorn szerepében Sziklai Kornéllal. Az Uránia Szính­áz­ban holnap, vasárnap dél­után mérsékelt helyárakkal ifjabb Hegedűs Sándor­nak A szultán birodalma címü­ érdekes és nagysikerű darabja kerül színre. Este Pétercsi Sándornak A gyorskocsitól­ a gyorsvonatig című darabja van mű­soron. A jövő hét keddjén szeptember 13-án lesz a szín­ház új darabjának, A gyermek­nek bemutató előadása, a­mely azután a hét minden estéjén színre kerül. A Városligeti Színkör­ben vasárnap h­atvanne­­gyedszer kerül színre A hét Slézinger. Holnap, vasár­nap délután Lehár Ferenc operettjét, a Pesti nők-et adják. A főbb szerepeket Feld Olga, Révész Ilonka, Tóth Stefi, Pázmán Ferenc és Pintér Imre játszák. Hétfőn Forgách­­Rózsi, a színház vendége, Echegarov volt, a­mely tisztit című drámájában lép fel. Szentes■ János, a színház jeles tagja a jövő héten üli meg szí­­nészkedésének huszonötödik évfordulóját. Jutalomjá­tékául Lehár operettje, a Svihákok kerül-'­ színre. A színház személyzete nagyban készül a jeles színész ünneplésére. .. . A Budai Szikör-ben holnap, vasárnap délután fél helyárakkal Vidor Pál Az ingyenélők címü eredeti népszínműve kerül színre, esti nyolcadtól órakor pedig Az aszfaltbetyár­nak lesz a tizennyolcadik előadása. Hétfőn. A búbos pacsirta címü énekes színmű, kedden és pénteken A királyné csipkekendője operett van mű­soron. Szerdán Millöcker Apajmne, a vizitündér című operettjét adják. Csütörtökön Kazaliczky Antal Te­­renyrehívás című, nagy sikert aratott szil­művének lesz az ötödik előadása. Szombaton Az aszfaltbetyár és vasárnap délután A böregér, este pedig Egy magyar­­huszárkáplár Bécsben című énekes bohózat kerül szinre. . . * (Küry Klára és Fedák Sári föllépése.) A Király Színház tavalyi műsorának egyik­ legnagyobb sikerű darabja, Caillavet, de Flers és Terrasse operettje, az Én, te, öl (Le vire de Vergy), csütörtökön és a kö­vetkező napokon újra színre kerül a Király Színház­­ban ugyanazzal a pompás szereposztással, a­mely a bemutató előadás sikerét kivívta. Ennek a szereposz­tásnak ékessége a két legnépszerűbb magyar operett­­művésznő, Küry Klára és Fedák Sári, a­kik nyári pi­henőjükből visszatérve, ezen az estén lépnek először a budapesti közönség elé. A többi szerepet, mint az ed­

Next