Budapesti Hírlap, 1906. július (26. évfolyam, 178-208. szám)

1906-07-12 / 189. szám

10 BUDAPESTI HÍRLAP. (189. sz.) 1906 julius 12. — (Fogadás a francia főkonzulátuson.) A francia nemzeti ünnep napján, julius 14-én de Fontenay vikont, a budapesti francia főkonzulátus vezetője délelőtt féltizenkét és egy óra között fo­gadja a francia kolónia tagjait az Aradi-utca 70. szám alatt levő hivatalos helyiségeiben.­­ (Barabás Béla nyilatkozata.) Az egyik reggeli lap ma egy Időnyomatos újság híre nyomán Eötvös Károlylyal folytatott beszélgetést közöl, mely­ben arról is szó van, hogy Barabás Bélát az aradi mandátumhoz vitális érdek köti. Az interjúvoló a többi közt azt kérdezte Eötvöstől, van-e tudomása arról, hogy „midőn a Kossuth-párt­ a Khlemkormány alatt leszerelt és a pártból egyszer kiváltak, ezek a kiváltak az elnöki székre Barabást akarták ültetni; az elégedetleneket azután úgy fegyverezték le, hogy Barabás valami ngyobbszabású üzletet kapott, a­miből tetemes anyagi hasznot húzott.“ Eötvös azt felelte, hogy halottá róla, de neki is mások beszélték, s bizonyo­sat ő e dologban nem mondhat. Barabás Béla egy­­Aradtól küldött energikus nyilatkozatban tiltakozik a meggyanusítás ellen. Nyilatkozatában ezeket írja: Az aradi mandátum és a Khuen-Héderváry- féle állítólagos pártleszerelés között — mondja Barabás — semmi összefüggés nincs, mert akkor Aradnak nem én voltam a képviselője. Igaz, hogy a Kossuth-párt megegyezni volt hajlandó Khuen- Héderváry akkori miniszterelnökkel, de mert akkor is meg voltunk sokan gyanúsítva, ez okozta, hogy a megegyezési hajlandóságot megszakítottuk és foly­tattuk azt a nevezetes 1903. évi obstrukciót, a­melynek egyik vezetője és irányítója én voltam. Ezzel az alaptalan gyanúnak nyakát szegtük. A Kossuth-pártból sem én, sem mások nem váltak ki és mindazok a párt keretében maradtunk, a­kik az obstrukciót teljes erővel folytattuk. Nem lévén ki­vált képviselő, tehát nem is merülhetett föl, vájjon én-e vagy más legyen a kiváltak elnöke. Az én pártelnökségemről soha semmi körülmények kö­zött nem volt szó. Az akkori elégedetleneket soha­­sem fegyverezték le, hanem a pártgyűlésen egysze­rűen leszavazták. Miként lehet megérteni, hogy az elégedetleneket úgy fegyverezték le, miszerint azt az üzletet én kaptam volna? Hát ők mit kaptak? Vagy ha én kaptam üzletet, miért kaptam, mikor engem senki sem fegyverezett le, hanem folytattuk a küz­delmet. Én soha semmiféle üzletet senkitől nem kaptam. A­ki tud ilyet, álljon elő vele, nevezze meg, de rosszakaratú mende­mondák után ne rágal­mazzon. — (A katolikus legény-egyesület jubi­leuma.) Az Országos Középponti Katolikus Legény­egyesület tudvalévően augusztus 18-tól 21-ig ünnepli meg alapításának félszázados évfordulóját. Az ünnepségre jelentkező küldöttségek és ven­dégek augusztus 18-án érkeznek. Este a legényegye­sület házában ismerkedő­ est lesz. Augusztus 19-én ünnepi istentisztelet lesz a Szent István-bazilikában, délelőtt tizenegy órakor pedig díszgyűlés lesz az Iparcsarnokban, majd ugyanottt ünnepiesen meg­nyitják az egyesület által rendezett munkakiállítást. Este a Margitszigeten rendeznek ünnepet a vendégek tiszteletére. Augusztus 20-án az egyesület tagjai és a vendégek résztvesznek a Szent István-napi körme­neten, délután pedig megtekintik a főváros neveze­­tességeit.Este az egyesület helyiségeiben műkedve­lői előadás lesz. Augusztus 21-én délelőtt féltizenegy órakor lesz a Szabóky-emléktábla leleplezése, utána társas­ ebéd, délután pedig kirándulás a budai he­gyekbe.­­ (Az amerikai Unió új állama.) Az Egye­sült Államok csillagos lobogója egy új csillaggal gyarapodik. Oklahoma és az indián terület mint új állam az Unió kötelékébe lépett. Az új állam, a­mely az Unió negyvenhatodik állama, hetvenezer angol mértföldnyi területet foglal el s lakóinak száma az 1900 évi népszámlálás szerint hétszázezer. Oklahomát csak 1889 óta telepesítik, de még most sem minden részét, s eddig tíz indián­ telep van rajta. Gazdasági és kulturális föllendülése rend­kívül gyors, még Amerikában is szinte példátlan. Az indián­ területet 1834-ben alakította az Unió kongresszusa azoknak az indiánoknak a telepítésére, a­kik a nyugaton lakó­ fehéreknek terhére vannak. E területen egész szabadon élhettek az indiánok ősi szokásaik szerint, senki ebben őket nem hábor­gatta. Csak egy dologban voltak korlátozva: nem vi­selhettek hadat, sőt fegyvert sem tarthattak. Alapí­tása óta nagyon megváltozott az indián­ terület képe: elözönlötték a fehérek, a­kik aztán összeháza­sodtak a többnyire jómódú vörösbőrűekkel, úgy, hogy ma már a népességnek legföljebb csak öt szá­zaléka tisztavérű indián, a többi kevert faj. Az Unió, mikor a telepet megcsinálta, előbb megvásárolta az indiánoktól a földet s a vételárat kamatoztatta a ja­­­vukra. Ez a kamat ma már annyira megnövekedett,­­ hogy minden egyes részesedőre számbajövő összeg jut­­ belőle minden esztendőben. Mivel mindenkire egyenlő összeg jut, a csecsemőre és a felnőttre is,­­megesik, hogy­ egy, nagyobb család ezer dollárt is kap egyszerre. A kamaton kívül a föld haszonélve­­zési joga is a népé marad. Az indiánok ezek szerint nem vívnak nagyon nehéz küzdelmet az élettel, hi­szen valósággal nyugdíjasan születnek és élnek egész életükön át. A fehérek most már egészen magukhoz méltónak tartják az indiánokat, míg a szerecsen ma is alsóbbrendű emberfaj a szemükben. — (A magyar iskolahajó.) A magyar iskola­­hajó-egyesület javára újabban a következő adomá­nyokat kaptuk: A magyar iskolahajó-asztal­társaság adománya ... 50 kor. — fill. Hozzáadva az eddig gyűjtött összeget:.............................. 28.188 kor. 50 fill. Gyűjtésünk a mai napig: 28.238 kor. 50 fill. — (A Tulipánkert.) A Tulipánkert­ Szövet­­ség még a nyáron hazánk leglátogatottabb fürdő­helyein és nyaralóin, valamint legnagyobb városaink­ban tulipán-ünnepeket tervez. Legközelebb Temes­­várott, Buziáson, Aradon és Herkulesfürdőn lesz ilyen ünnep.­­ (Gyászrovat.) Özvegy Braun Simonné, született Felner Terézia július 11-én hetvenkét éves korában, özvegységének negyvennegyedik esztendejé­ben meghalt Budapesten. Holnap, július 12-én dél­után négy órakor temetik el a rákoskeresztúri temető halottas házából. Az elhunytban Barna Izidor, az Esti Tíjság felelős szerkesztője édes­anyját siratja. A csa­lád­ a következő gyászjelentést adta ki: Barna Izidor bánatos szívvel tudatja a maga és hozzátartozói nevé­ben, hogy forrón szeretett édesanyja, a legjobb anyós, testvér és nagyanya, özvegy Braun Simonné, Felner Terézia e hónap il­d­én önfeláldozó életének hetven­­kettedik és özvegységének negyvennegyedik esztende­jében, hosszas szenvedés után elhunyt. A drága halot­tat e hónap 12-én, délután 4 órakor temetik a rákos­­keresztúri temető halottas házából. Budapest, 1906. július 11-dikén. Áldás emlékére! Özvegy Göndör Sán­­dorné Braun Mária, az elhunyt leánya, Göndör Imre, Göndör Hana unokái, ’Barna Izidor­né Goldschmidt Etel, az elhunyt menye, Barna Judit, Barna György, Barna Gábor, Barna Erzsébet, Barna László, unokái. Cassian Márton lovag, a dunai gazhajós-társaság igazgatója, ma a Bécs közelében levő Hütteldorf községben meghalt. Az elhunyt, a­ki nyolcvanegy évig élt, huszonöt évig állott a társaság élén; pályá­ját, mint kis hivatalnok­ kezdte meg s összesen körül­belül negyven évig szolgált. Győr városa és Pécs vá­rosa díszpolgárává választotta. Derményesi és karánselbesi özvegy Fiáth Bé­remmé bár­óné, született kapivári Kapy Ágnes július 6-án nyolcvankét éves korában Bottyánban meghalt. Holttestét július 8-án helyezték örök nyugalomra Akán a családi sírboltban. Reisch Béza, a Budapesti Hírlap nyomdájának betűszedő­ inasa rövid szenvedés után július 10-dikén meghalt.­­ (Az alkoholizmus ellen.) Svájcban La Choux Fonásban a minap tartotta alakuló gyűlését a Good Templar rend világpáholya, mintegy há­romezer, a világ minden részéből összesereglett antialkoholista részvételével. Az alakulógyűlés előtt az absintesek óriás tüntető körmenetet rendeztek, majd nagygyűlést tartottak az abszintfogyasztás el­len s radikális határozatban foglaltak állást az ab­­szintgyártás és az abszint forgalomba hozatala el­len. A független Good Templar rend­ alakuló gyű­lése megszabta a rend alkotmányát és szabályait és több fontos határozatot hozott a nemzetközi alkohol­­ellenes propaganda érdekében. Elhatározta, hogy öt évenkint tart gyűlést, ez alatt az idő alatt a végre­hajtó bizottság intézi a rend ügyeit. A világpáholy tisztikarát a következőkép alakították meg: elnök lett: Jowel Ágost dr. (Züric), helyettes elnök Tesea dr. vasutigazgató (Marburg), alelnök: Dóczi Imre dr. a magyarországi Good Templar rend főtitkára, a politikai ügyek vezetője Legraim párisi egyetemi tanár, szónok: Miomandre brüsszeli tanár, az ifjú­sági propaganda intézője Brütsch Deuber (Schaff­­hausen), titkár Hayem (Páris). — (Egy fővárosi lelkész balesete) című hírünkre vonatkozólag helyreigazításul annak közlé­sére kérnek föl bennünket, hogy az abban megneve­zett fővárosi lelkésznek a tengerbe való eséséről érke­zett hir nem felel meg a valóságnak. Jelentéktelen elcsúszás történt csupán, a mely szót sem érdemel.­­ (Uj püspöki székház Belényesen.) Nagyváradról jelentik: Radu püspök Belényesen a régi székház helyett újat építtetett, a melynek föl­avatása alkalmából a püspök lakomát adott. A la­komán a püspök a pápát latinul, a királyt magyarul éltette és örömét fejezi ki az alkotmányos élet visz­­szaállitásán. .Végül román nyelven egyházmegyéjét éltette. — (Lefoglalt újság.) Szakolcáról jelentik: A Katolicke Noviny három számát a királyi ügyész le­foglalta és a lap ellen izgatás miatt pert indított. — (Családi dráma.) Nagybecskerekről jelen­tik nekünk: Ótelek községben ma véres dráma tör­tént. Varga János jómódú birtokos későn jött haza, mire felesége szemrehányást tett neki. A férj erre rátámadt. Dulakodás közben az asszony fölkapott egy konyhakést, s férje hasába döfte, a ki rögtön meghalt. A férjgyilkos asszonyt elfogták.­­ (A zsaroló gróf.) Lembergben tegnap, zsarolás miatt letartóztatták Zielinski László grófot« Az esetről a következő részleteket jelentik Lemberg-­ ből: Egy itteni városszerte ismert előkelő úri­ember, a minap francia címzésű levelet kapott, a melyet ál-,­litólag az anarkista és kommunista komit­é küldött« A levél írója, a ki a komité pénztárosának mon­dotta magát, forradalmi célokra négyszáz korona ösz­­szeget kért. Az illető úri­ember kijelentette, hogy ebben a pillanatban nincs ennyi pénze s ezért az inast, a­ki a levelet hozta, másnapra rendelte. Az inas el is jött másnap s hozott egy másik levelet, a melyben­ a pénztáros már azt írta a zsarolás áldozatául ki­szemelt úri­embernek, hogy okve tétlenül küldje el a­ pénzt, a hatóságnak pedig ne tegyen jelentést, mert annak igen kellemetlen következményei lehetnek a komité részéről. Alig adta át az inas ezt a levelet, a­mikor az előre értesített és készen tartott rendőrök nyomban letartóztatták. A szolga a rendőröket egy leányhoz vezette, a ki őt a levél kézbesítésével meg­bízta. A leány hosszas vallatás után elmondotta,­ hogy ő a levelet Zielinski László gróf­ megbízásából küldötte. Zielinski gróf megvallotta, hogy ő írta a levelet, a pénz azért kellett volna neki, hogy Svájcba utazhasson.­­— (Hivatalszolgák mozgalma.) Az 'Állami napidijas hivatalszolgák országos egyesületének­­ középponti választmánya a következő fölhívást bo­­­csátotta az összes állami napidijas szolgákhoz: Meg­alakulván Budapesten az Állami napidíjas hivatali szolgák országos egyesülete, az összes kartársak érde-­­keinek és bajainak megvitatása végett aug. 20-án.­ Batthyány Tivadar gróf és Giesswein Sándor dr.. elnöklésével országos kongresszust tart. A kongres­-­ szusra a fővárosi és vidéki összes állami napidíjas hivatalszolgákat meghívja a középponti választmány. A kongresszuson résztvenni óhajtók szándékukat , legkésőbb július 28-ig az Igaz Szó szerkesztőségébe­­(VIII., Szentkirályi­ utca 28.) házban jelentsék be.. Az előkészítő bizottság július 14-én, szombaton dél­után 6 órakor ülést tart az egyesület Kálvária­­téri helyiségében. 4 . (Az arató-sztrájk.) 1 Marosvásárhelyről­ táviratozzák nekünk: Désy Zoltán államtitkár nagy-­­ölyvesi birtokán általános munkás­sztrájk ütött ki.­ Az államtitkár összes munkásai és aratói, a kik vala-­ mennyien oláhok s a Désy-családnak ősidőktől kon-­ venciós cselédei, megtagadták a szolgálatot. A sztrájk a lelketlen politikai bujtogatás műve. A csendes­ oláhokat a papok a templomokban hajtogatták föl,, hogy ne dolgozzanak a magyaroknak, mert itt az­ol­áltak az urak. A dolog összefüggésben van a nem­­zetiségi obstruk­cióval, a­melyben a letűnt kormány egy­ pár kétes alakjának is állítólag benne van a keze. Désy jelenleg birtokán időzik és személyesen intézkedik a sztrájk dolgában. — Nagybecskerekről jelentik nekünk: Torontálban az összes sztrájkok megszűntek. Az aratás fölemelt munkabérekkel min­denütt rendben folyik. Két helyen tartalék-munká-, sokkal zavartalanul dolgoznak. — Zomborból jelen-j tik: Dungyevszky Bogdán felső-kabosai bérgazdasá-­ gában a szerződött munkások az aratás teljesítését megtagadták. A munkaadó idő- és költségkímélés miatt nem kívánja az aratók megbüntetését. A mi­nisztertől húsz pár tartalékmunkást kért. Ungári József felső-vajlask­ai birtokán a munkások sztrájkba­ léptek. A békéltető tárgyalás folyik. Topsics péter-. révei birtokán a szerződött munkások szintén sztrájkba léptek. A minisztertől a birtokos hat párti munkást kért. Fencz József moholi birtokán a mai,­ megszűnt sztrájk újból kitört és csak 12 szerződött­ részavató dolgozik.­­ — (Agyonütött házigazda.) Zavadkin, mint-­ eperjesi levelezőnk írja, Begovics Ferenc asztalos a­ minap vendégségre hívta jó barátait. A­mikor az első ú­ láda palacksörnek már a végére jártak, a vendégei­ jókedvükben az ablakon át kezdték dobálni a palacko­kat. A házigazda figyelmeztette őket, hogy ne tegye­nek kárt az üvegekben, mire Skabnik Mihály a kezé­ben lévő palackot Begovicsnak a fejéhez vágta, úgy, hogy Begovics ájultan az asztal alá esett. Most a­ többiek is nekiestek a vendéglátó gazdának, s agyon-­­ütötték. Skabnikot letartóztatták s a többi ellen is megindították a vizsgálatot.­­ (Gyilkosság az erdőben.) Tegnap délben,­ mint Gablonzból jelentik, a város közelében az erdőn keresztül Gablonzba vezető úton halva találták Klima Franciska cselédet. A szerencsétlen leány mellén ha­,­­talmas szúrt seb volt. A gyilkos, mint a­­vizsgálat, eddigi adatai mutatják, boszuból ölte meg a leányt.]

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék