Budapesti Hírlap, 1906. augusztus (26. évfolyam, 209-238. szám)

1906-08-05 / 213. szám

1906. augusztus 5. BUDAPESTI HÍRLAP. (213. sz.) 11 az olaszok megtehették, megtehetik a németek is. Hisz a nemzetközi udvariasságot nem bérelték ki kizárólagosan az olaszok. Ha pedig ennyi figyelemre se vagyunk érdemesek, mondjon le a vállalat arról a csekélyke haszonról, mely egy-két hirdetésért jár­hat. Hogy is mondja Arany János: „Kis áldozat a hazáért meg nem árt!“ — (Jókai szobra.) Jókai Mór szobrára újab­ban 204 korona és 73 fillért küldtek a Magyar Álta­lános Takarékpénztárhoz. A szobor-alap összege ezzel együtt 52.282 korona és 96 fillér. —( Az erkölcstelen arckép.) Berlinből' jelen­tik: Egy düsszeldorfi lap, a Tageblatt durva módon megbántotta a minap a német császárnét egy arcképe miatt, a mely a porosz iskolák számára ké­szült. A nevezett lap kinos támadása igy hangzik: Népiskoláink folyosóin és osztálytermeiben mostani császárnénknak és királynénknak mell­képe van kifüggesztve, a mely valóban alkalmas arra, hogy megbotránkozást keltsen, sőt már keltett is megbotránkozást. Nem kell éppen romlott fantázia 4 ahhoz, hogy ezt észrevegye az ember. Olyan időben, a melyben az a törekvés nyilvánul meg, hogy a szó­ban és képben egyre terjedő erkölcstelenségnek gát vettessék, az iskolának mégis csak mindent kerülnie kellene, a mi sértheti az iskolás gyermekek gyöngéd érzését. Pedig az emlitett kép erre nagyon is alkal­mas. Hát nincsenek szebb és nemesebb képek? A ne­mes királynénak bizonyára nem jutott eszébe, hogy ilyen ruhában mutassa magát iskolás gyermekek előtt. Mért nem öltöztetik föl tehát egészen? Ilyen kép nem való romlatlan gyermekek iskolájába. — (A végrehajtó balesete.) Tragikomikus esetről ad hirt székesféjérvári tudósitónk. Halvax János városi végrehajtó körülbelül egy év óta van a város szolgálatában. Az elmúlt héten ügyes-bajos dolgainak elintézésére néhány napi szabadságot kért s elutazott Budapestre. Harmadnapra Havranek József polgármester levelet kapott tőle, melyben tu­datja, hogy szerencsétlenség érte; a mint leszállt a villámos kocsiról, megcsúszott és eltört a lába. E miatt, írja, esetleg hónapokig ágyban kell feküdnie. Arra kérte a polgármestert, hogy állását hagyja be­töltetlenül. A panaszos levélre megesett a polgár­­mester szive és levelet irt Halvaxnak, tudatta vele, hogy nem fogja elveszíteni állását, csak igyekezzék mihamarabb visszaszerezni egészségét. Eddig rend­ben lett volna a dolog. Néhány nap múlva azonban Budapestről visszaérkezett a polgármester levele, azzal a megjegyzéssel, hogy a címzett ismeretlen. Ért­hetetlen volt a dolog, de ez még egymagában nem lett volna olyan nagy baj, ha ugyan abban az időben Brassóból nem érkezik a városhoz egy hiva­talos irás. A brassói kir. ügyészség ugyanis arról értesítette a városi hatóságot, hogy Halvax János, a kit sikkasztás miatt az ottani törvényszék három hónapi fogházra ítélt, megkezdte büntetését. Halvax mielőtt Székesfejérvárra jött, Brassóban a járásbíró­ságnál irnokoskodott s e közben rendszeresen bélye­get sikkasztott. — (Értesítés.) Az államvasutak nyugdíjasait ez utón értesítik, hogy a kereskedelmi miniszter az utazási kedvezményre vonatkozó kérésüket teljesí­tette. Közelebbi tájékozást ad Kugler Mihály, a nyug* díjasok egyesületének alelnöke. (Budapest, IV., Gyár-utca 20.) — (Első nemzeti sakkverseny Győrött.) rA Győri Sakkor augusztus 12-étől 27-éig Nemzeti sakkversenyt rendez Győrött, melyre az ország leg­erősebb játékosai jelentkeztek. A verseny úgyneve­zett mesterképzőverseny lesz, hazai játékosok szá­mára. A verseny megnyitását ismerkedés előzi meg e hónap 12-én a győri Royal-szállóban, maga a ver­seny az Elite-kávéház külön helyiségében fog le­folyni. A védői tisztséget Molnár Viktor államtit­kár vállalta el, ki a megnyitáson személyesen jelen lesz. A versenybizottság elnöke Huber Dániel, jegy­zője Chalupetzky Ferenc. A verseny diszelnökei Hilbert Károly és Szabó István képviselők, továbbá Brunitzky Zdiszláv báró nagybirtokos. Az első dij ■400 korona és mesteri oklevél (Győr város dija), a második-nyolcadik dij 300, 200, 100, 80, 70, 60, 50 korona. Maróczy Géza megígérte a bizottságnak, hogy eljön a versenyre, bár a játékban nem vesz részt. — (Baleset a hadgyakorlaton.) Pólóból je­lentik nekünk: A 87. gyalogezred gyakorlata alkal­mával tegnap kellemetlen baleset történt, a mely a városban riasztó híresztelésekre adott alkalmat. !Az ezred reggel négy órakor Medolino irányába vo­nult gyakorlatra. Kilenc órakor negyvenegy Gelziusz volt a meleg, úgy, hogy a gyakorlatot azonnal abba kellett hagyni. Az ezredes azonnal hazarendelte az ’ezredet, a mely rendetlenül, szétszórva érkezett vissza Pólába. A meleg következtében hetven katona kidőlt. A beteg katonák ma reggelig mind meggyó­gyultak. — (Az öreg honvédeknek.) Bernáth Zoltán Vácról egy nagy doboz szivarvéget küldött az öreg honvédek számára. Rendeltetése helyére juttatjuk. — (A malommunkások és ácsok sztrájkja.) Néhány esti lap ma azt irta, hogy a malommunká­sok sztrájkjában az az örvendetes fordulat történt, hogy a munkások a malomtülajdonosok álláspontjára helyezkedtek s a két ellenséges tábor megbékülni készül egymással. A Munkás-Híradó cimü szocia­lista kőnyomatós jelenti, hogy ez a hir nem felel meg a valóságnak, mert a malommunkások éppen ellenkezőleg azt határozták, hogy nem engednek kö­vetelésükből, Délután a malomtulajdonosok Déri Izidor elnöklésével gyűlést tartottak, a melyen el­határozták, hogy elfogadják Lode iparfelügyelőnek újabb békéltető-tárgyalás egybehivására vonatkozó indítványát. — Az ácssegédek kizárása dolgában nem történt semmi fordulat, — (A fővárosi klstraükosok gyűlése) hol­nap, vasárnap délután 3 órakor lesz a Drechsler­­féle vendéglő (Andrássy-ut 25.) első emeleti nagy­termében. — (Párisból Tátra-Lomnicra automobilon.) Mint egy szűkszavú távirat jelenti, ma Tátra-Lom-­­nicra érkezett Ridákordi, a ki feleségével együtt Pá­risból egész Tátra-Lomnicig automobilon tette meg az utat. — (A megszökött lrodaszolga.) A múlt hó­nap 27-én Rózsa Gábor irodaszolga a Herzog M. L és társa Cégtől negyvenezer koronát elsikkasztott, azután a bátyjával együtt megszökött. A rendőrség most négy nyelven a következő körözvényt küldötte széjjel a világ minden rendőrségéhez: Körözvény. A Herzog M. L. és társa budapesti oég kárára múlt hónap 27-én délelőtt Rózsa Gábor irodaszolga 43 darab 1000 koronásat elsikkasztott és megszökött. A pénz egy 30—35 cm. hosszú és 20—25 cm. széles fekete bőrtáskában volt elhelyezve. Terhelt­tel László nevű fivére is megszökött. Mindkettő letar­tóztatandó; pénz lefoglalandó és a főkapitányság táv­iratban értesítendő. Rózsa Gábor kiskunfélegyházai születésű, 19 éves, róm. kát. vallásu, magas, sovány termetű, feltűnő beteges külsejű, fekete, rövidre nyí­rott hajú, csupasz arcú; magyarul, németül beszél. Szökésekor fekete puha kerek kalapot, kockás szürke kabátot, mellényt, kékes turista inget, fekete fűzős cipőt viselt. Egyéb ruházata megállapítható nem volt. Rózsa László kiskunfélegyházai születésű, 21 éves, róm. kát., műszerész, magyarul, németül, angolul be­szél, alacsony, karcsú termetű, haja és árcszine barna, szeme kék, barna kockás egész öltönyt, fekete kemény kalapot, fekete fűzős cipőt viselt. Mind a kettő ellen a budapesti kir. törvényszék vizsgálóbirája V. M. II. 1070/1906. sz. alatt elfogató parancsot adott ki. Fő­­kapitányság. A rendőrség ma távirati értesítést kapott StrassZ- burgból, a honnan a rendőrség tudatja, hogy a sik­kasztó testvérpár a múlt hónap 31-én ott járt. Az emlitett napon ugyanis két fiatal ember szállott meg a Péter-szállóban. Itt Vértanát Viktor és Vértanát Auguszt párisi távirótiszteknek jelentették magukat. Másnap reggel elhagyták a szállót és Párisba utaztak. Végcéljuk Osztende. A budapesti főkapitányság köröz­­vényében foglalt személyleirás teljesen ráillik a két fiatal emberre. A rendőrség Párisba is, Osztendébe is táviratozott. — (Sztrájk a vidéken.) Pápáról táviratoz­­zák nekünk: Az itteni malommunkások és molnár­­segédek sztrájkba léptek. Bérfölemelést és teljes va­sárnapi munkaszünetet követelnek. A sztrájkolok az Uptmánn-féle malom dolgozó munkásait erőszak­kal megakadályozták munkájukban. A békéltető­tárgyalást Mészáros Károly polgármester vezeti. A sztrájkolok száma százhúsz. — (Az anarklsták prófétája.) Genfből táv­iratozzak nekünk: Bertoni Luigi szedőt, a ki ismert anarkista, tegnap letartóztatták. Bertoni ugyanis a Reveille cimü anarkista újság olasz részében cik­kelyt irt, a melyben Brescit, Umberto király gyil­kosát dicsőíti. Bertoni magánéletében kifogástalan és becsületes ember, de fanatikus anarkista. Néhány ezer franknyi vagyonát az anarkizmus ügyére ál­dozta s most is fizetésének egy részét szegény anar­­kisták segítségére fordítja. Becsületessége következ­tében nagy hatással van az anarkistákra, a kik pró­fétájuknak mondják és szántónak (szentnek) neve­­vezik. — (Szövőmunkások kizárása.) A galíciai Bialából telegráfozzák: A szövőgyárak és munkásaik között több dologban differenciák támadtak, a melye­ket eddig hasztalanul igyekeztek kiegyenlíteni. A gyárosok ezért elhatározták, hogy hétfőn megszünte­tik gyáraik üzemét. A kizárás tizenkétezer munkás­nak veszi el a kenyerét. A verviersi (Belgium) szö­vőgyárak szintén megszüntetik a munkát, s ezzel harmincezer ember veszíti eí keresetét. — (összeesküvés a börtönben.) Varsói tele­gram jelenti: A közönséges bűntettesek börtönében nagy összeesküvésnek jöttek nyomára. Az összeesküvők, a kik között több tisztviselő és rendőr volt, ki akarták szabadítani a politikai foglyokat. Az összeesküvés összes részeseit elfogták s a rabokat szigorúbban őriztetik. . — (Fürdőink látogatottsága.) Hazai für­dőik közül Tátrafüreden mostanig 2363, Uj-Tátrafü­­reden 953, Barlangligeten 1551, Szentiványi-Csorba­­tón 2594, Tátra-Széplakon 760, Almádiban 700, Pös­­tyénben 5800, Bártfafürdőn 3184, Trencsén-Teplic­­ben 4684, Szliácson 1390, Iglófüreden 446, Stoósz­­fürdőn 314, Lublófürdőn 703 fürdővendég volt; a horvátországi fürdők közül Lipiket 2902, Krapina- Teplicet 2527 fürdővendég kereste föl. — (Leleplezett pénzhamisítók.) Kecskemét­ről jelentik nekünk: Füvessy Imre rendőrkapitány egy nagy pénzhamisító bandát leplezett le, a mely nagyon sok hamis huszkorónás bankjegyét hozott forgalomba. A banda tagjait letartóztatták. — (Rablógyilkosság.) Kaposvárról távira­­tozza tudósítónk: Vastag Miklós és Gadányi János táskái lakosok tegnap a megyei vásárról hazafelé tartottak s betértek a somogyvári korcsmába. Este tiz órakor tovább mentek onnan. Ma reggel mind a két embert holtan találtak a táskái határban. Golyó oltotta ki életüket. A vizsgálat megállapította, hogy rablógyilkosságról van szó. Vastagtól kétezer­ötszáz, Gadányitól hétszáz koronát vittek el. A gonosztett elkövetésével Antal János tönkrement táskái korcsmárost gyanúsítják, a kit letartóztattak. Antal tagadja, hogy része volna a gyikosságban. — (A ki piócát nyelt.) Triesztből jelentik: Egy itteni kórházban tegnap Órlich Simon huszon­három éves dalmát eredetű matróz jelentkezett az inspekciós orvosnál és kérte, hogy vizsgálná meg a torkát, mert valami kellemetlen csiklandozást érez benne. Az orvos hamar megtalálta a tárgyat, a mely a csiklandozást okozta: egy eleven piócát, a mely a matróz torkában helyezkedett el. Az orvos megkér­dezte a matrózt, hogy került a pióca a torkába, mire a páciens elmondotta, hogy két héttel ezelőtt egy este piócát tett a poharába, hogy reggel fájós lábára tegye. Éjjel azonban megszomjazott és kiitta a vizet, Hogy a vízzel együtt a piócát is megitta, sejtelme sem volt és csak akkor emlékezett vissza rá, a mikor a a piócát kihúzták a torkából. — (Égő vasúti hid.) Csak kevésbe mult, mint nekünk Írják, hogy a Dejtár felé haladó, személyvo­natot tegnap katasztrófa nem érte, Ugyanis a vasúti hid még eddig ki nem derített módon nieggyuladt, midőn kevéssel rá a személyvohatnak kellett. volna áthaladni. Egy paraszt azonban észrevette a vesze­delmet és mindenféle jeladással sikerült neki a le-; komotiv-vezetőt figyelmeztetni, a ki a vonatot még idejében megállíthatta. Miután a tüzet eloltották, a személyvonat' folytathatta úját. — (Villámsujtott katonák.) Innszbrukkból táviratozzák nekünk: Tegnap este Innszbrukk' kör­nyékén és Észak-Tirol egyéb részeiben nagy zivatar volt. A zivatar folyamán a villám belecsapott a vá­ros közelében levő tanyába, a hol éppen katonák vol-. tak elszállásolva. Egy Vallaster nevű császárvadász) a villám azonnal megölt, három más katona súlyosan megsebesült. A sebesült katonákat az innszbrukk} kórházba szállították, a hol kevéssel a baleset után meglátogatta őket Jenő királyi herceg. — (Tűz.) A Csanádi- és Visegrádi-utca sarkán lévő Kaufmann és társa-féle fatelepen ma este tüj támadt. A tüzőrség nagy számban voüult ki és pái perc alatt elfojtotta a veszedelmet, mert csak égj elszigetelten lévő forgácsrakás gyuladt ki. Nagybecskerekről jeleníti tudósitónk, hogy. Csöszleleken a Salzmann-féle kendergyár nagy rész« leégett. A kár százezer korona. — (Rövid hírek.) Iskolatársak találkozása. Nyárasdy János székesfővárosi tanitó (Miksa-utca 8.) kéri volt iskolatársait, kik vele 1876-ban Kalocsán tanítói képesítést nyertek, hogy az augusztus 20-iki találkozás céljából cimüket sürgősén tudassák vele. —» Mulatság. A magyar kereskedelmi ügynökök országos egyesülete augusztus 12-én a Budagyöngye összes helyiségeiben saját alapja javára tánccal egybekötött nyári mulatságot rendez. Kezdete délután négy órakor. — Beketcw-cirkusz. A Beketow-cirkuszban nagy sikerrel lép föl a Kremo repülő csillagok csapata, E csoport egy ősrégi művészcsaládból származik, melynek eredete visszanyulik a XVI. század kö­zepére. A család ősatyja 1562-ben lépett föl előszói Lyonban. A Kremo-család tehát a világ legrégibb művész-családja. Holnap, vasárnap délután és esta lesz előadás és mindkét. alkalommal fellépnek a Kremo repülő csillagok is. — Niedermann dr. szanatórium (Széchényi-tele­­pen, az Erzsébet királyné-uti villámos végállomásá­nál) felvesz ideg- és kedélybetegeket, alkoholistákat,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék