Budapesti Hírlap, 1906. november (26. évfolyam, 300-329. szám)

1906-11-06 / 305. szám

1906. november 6. ä Szövetség meg is felelt. Egész napi tárgyalás után megállapította a végleges fizetési javaslat tervezetét, a melyet a kormány elé fog terjeszteni. A javaslat előadója Kabay György, a gazdasági bizottság elnöke volt, a kit érdemes munkájáért méltán megillet a Szövetség hálás elismerése. Ezzel szemben, mint ér­tesülünk, a máv. igazgatósága is kidolgozott egy ter­vezetet, melyet az igazgatóság ötvenkét ülésen tár­gyalt. A kormány alkalmasint e két tervezet össze­hasonlítása után fogja a vasutasok igényeit kielé­gíteni. — (Hamis hir Luegerröl.) A budapesti és bécsi tőzsdén ma délután az a hir terjedt el, hogy 'Lueger Károly bécsi polgármester meghalt. A híresz­telésről csakhamar kiderült, hogy alaptalan, mert Lueger már jobban van. — (Behring tanár a tuberkulózisról.) Ber­linből jelentik nekünk: A Deutsche Bevue egyik legújabb számában Behring orvostanár, a difteria­­szérum feltalálója érdekes cikkelyt tesz közzé a tüdővész gyógyítására vonatkozó kutatásairól: A ki­váló tudós a többi között a következőket Írja: 1905 október 7-én közöltem Párisban, hogy egy élő tuberkulózis-bacillustól mentes tuberkulin­­preparátumot sikerült előállítanom, a melylyel a szarvasmarhát immunissá lehet tenni az állati tüdő­vész ellen. Tudvalévőén már régebben is hatásos védöszert födöztem föl az állati tuberkulózis ellen. Ez a szer élő tuberkulózis-bacillusokból áll s e föl­fedezésem óta a gazdák a gyakorlatban is nagy mér­tékben használják e védő-oltást. Már akkor foglal­koztam azzal a gondolattal, hogy e kitünően be­vált védő-oltást az embereknél is megpróbáljam, de nem volt hozzá bátorságom, mert az élő tuberkuló­­zis-bacillus következtében az embert fenyegető ve­szedelem túlságos nagynak tetszett. A mikor újabb fölfedezésemmel, az élő tuberkulózis-bacillustól men­tes t.uberkulin-preparátummal Párisban a nyilvá­nosság elé léptem, egyúttal kijelentettem, hogy né­zetem szerint most már elérkezett az ideje annak, hogy fölfedezésemet az emberi tüdővész leküzdésére is hasznosítsuk. Határozottan hangoztattam azon­ban, hogy a magam részéről emberrel még nem tettem kísérletet s nagy súlyt vetek arra, hogy előbb hozzám közel álló kutatók ellenőrizzék az állatokon végzett kutatásaim eredményét. Különö­sen a párisi Pasteur-intézetben levő barátaim közreműködésére számítottam. Az a reményem, hogy még 1906. vége előtt a kísérletek kétségtelenné fog­ják tenni, hogy élő tuberkulózis-bacillus nélkül is lehet a tüdővész ellen küzdeni, megvalósult. Ismere­tes a lapok révén, hogy Calmette, a lillei Pasteur-in­­íézet igazgatója élő tuberkulózis bacillustól mentes preparátummal kecskéket immunissá tett a tüdő­vész ellen. Host már elérkezett az ideje annak, hogy tulase néven ismeretes kloralhidrat preparátu­mommal a klinikán embereken is megkezdjék a rendszeres kísérletezést, miután kétségtelen, hogy a preparátumot a legérzékenyebb emberi szervezet is jól elviseli. Hogy a tulase alkalmazása mennyiben fog használni az embereknél a tüdővész gyógyítá­sira, arról ebben a pillanatban még nem mondha­tok ítéletet. — (Kártérítés a fiumei olaszoknak.) Á buda­pesti olasz fökonzul, Saltier de la Tour herceg, ma délelőtt a képviselőházban meglátogatta Wekerle Sándor miniszterelnököt, a kivel hosszabb ideig ta­nácskozott. A tanácskozás tárgya a fiumei zavargás alkalmával az olasz alattvalókat ért károk megtérí­tése volt. Az ügyet teljes megelégedésre rövidesen el­intézik. — A Hákóczi-Unnep.) A Ferencvárosi füg­getlenségi polgári köre tegnap este Ferenc-köruti üj helyiségeiben hazafias ünnepet rendezett Rákóczi és bujdosó társai hamvainak hazahozatala alkalmából. Az ünnepet Tompa. Antal elnök nyitotta meg, majd Ballagi Aladár dr. mondott nagyhatású ünnepi beszé­det. Azután Minke Béla szavalta el Bujdosó cimü alkalmi költeményét. Az ünnepen közreműködtek még: Bielevitz Matild, Kollár Stefiké, Hruska Gab­riella és Bükszeghy Ferenc. A sikerült est, melyet Fülöp Gyula dr. és Darvas József rendezett, Hegedűs István zárószavaival ért véget. I A budapesti kegyesrendi főgimnázium vasár­nap délelőtt tíz órakor sikerült Rákóezi-ünnepet ren­dezett a Katolikus Kör disztermében. Az ünnepi be­szédet, a mely nagy hatást tett a közönségre Ko­­iáís Antal igazgató mondotta. Utána Turcsányi Elek tanuló Rákóczi itthon va-n cimü költeményét szavalta el Morzsányi Károly tanuló nagy tetszéssel. A főgimnáziumi énekkar kuruc-nótákat adott elő, majd pedig Mayercsik Gyula tanuló tartott sikerült fölolvasást. Brenek Ede tánuló szavalatát Prónai Antal dr. főgimnáziumi tanár Rákóczi zászlója cimü melodrámájának előadása követte, melyet a kö­zönség lelkesen megtapsolt. A melodrámát Pintér Géza tanuló szavalta s a zongorán Bánáss László, a hegedűn "Pás István, a kisbÖgőn IIoil Dezső ta­nulók kisérték. A sikerült ünnepet a főgimnáziumi zenekar Rákóczi-indulója fejezte be. A II, Rákóczi Ferenc társaság november 6-án BUDAPESTI HÍRLAP, (305. sz.) este nyolc órakor Rákóczi és bujdosó társai hamvai­nak hazahozatala alkalmából hazafias ünnepet ren­dez a Rottenbiller-utca 21. szám alatt levő helyisé­geiben. Az ünnepi beszédet Száva János e. elnök mondja. i A rákospalotai III. kerületi társaskör Rákóczi­­serleget készíttetett a nagy fejedelem és bujdosó tár­sai emlékének megörökítésére. A társaskör ugyanis a serleg beszerzésével kötelezte magát, hogy évről­­évre hazafias ünnepséget rendez, hogy megemlékezzék arról az ünnepnapról, a melyen a szent hamvakat hazahozták. A Rákóczi-serleget e hónap 10-dikén fogja fölavatni a társaskör. A Budapesti Kereskedelmi Testület inas- és továbbképző iskolája vasárnap ünnepet rendezett II. Rákóczi Ferenc és bujdosó társai emlékezetére. A kereskedelmi akadémia disztermében megtartott ünnepen az iskolai bizottság elnöke, 1 Xaldbnvcr Adolf elnökölt. Az iskola igazgatójának, Britht Li­­pótnak megnyitó szavai után Buchmüller Ede ta­nuló Petőfi Rákóczi cimü költeményét szavalta el, mire Antalfi Artur tanár lelkes beszédben a kuruc­­mozgalmakat, Thökölynek, Rákóczinak és bujdosó társaiknak életét ismertette. Harlacher Antal tanuló Endrődi kurucnótáiból szavalt. Az ünnep a Himnusz eléneklésével ért véget. > A nagyszebeni függetlenségi és 48-as párt no­vember 11-én délután három órakor a Társaság­ház termében Rákóezi-ünnepet rendez. Az alvinci ifjúsági egyesület a múlt vasárnapon nagyszabású hazafias ünnepet rendezett a bujdosók hamvainak hazahozatala alkalmából. Az ünnepség a Galamb-vendéglő nagytermében folyt le. Az egyesü­let énekkara Molnár Béla tanító vezetésével kurue­­dalokat adott elő. Székely Margit, Alvincy Károly, Czukkerberger Helén, Deák Gyula, Bardócz Ju­liska, Bardócz Lajos szavaltak, Bydeskuty Ede ál­lami iskolai igazgató, Tolvaly Gáza tanító pedig föl­olvasást tartottak. Hétfőn a katolikus templomban ünnepi istentiszteletet tartottak. Szepesváralján, mint nekünk írják, a kassai temetés napján az evangélikus templomban istentisz­telet volt, a melyen Szontig evangélikus lelkész mondott szép beszédet és imádságot. Az istentisztelet hazafias énekkel ért véget. Beregszász ma áldozott Rákóozi és bujdosó tár­sai emlékezetének. A város lobogódiszt öltött. Reggel az összes templomokban istentisztelet volt és dél­után a gimnázium tornacsarnokában ifjúsági ünnep, a melyen a hatóságok, hivatalok, testületek és a nagy közönség vett részt. Ungvárról jelentik, hogy ott lelkes ünnepségek voltak abból az alkalomból, hogy Rákóczi és bujdosó társai hamvait hazahozták. Az feszes házakat föl­lobogózták, a római katolikus, a görög katolikus és evangélikus református templomokban ünnepi isten­tisztelet volt és az iskolák is hazafias ünnepet rendez­tek, melyeken Meleg Gyula, Deák Gyula, Takács László és Szabó József igazgatók méltatták a nap jelentőségét; A közművelődési egyesület ünnepén Margocsy Aladár ágostai evangélikus lelkész mondott beszédet. — (Postások kongresszusa..) Az országos postás-kongresszus budapesti középponti előkészítő­­bizottsága november negyedikén tartott ülésében a lemondott elnök helyébe egyhangúlag Földessy Já­nos postafelügyelőt, a Budapest 6. számú postahiva­tal főnökét választotta meg. A gyűlésen negyvenkét budapesti és ötvenhárom vidéki hivatal jelentette be a kongresszuson való részvételét. A kongresszus az 1907. évi költségvetéssel, illetve a postások fizetés­rendezésével foglalkozik. Az előkészítő-bizottság táv­iratban ülvözölte Batthyány Tivadar gróf ország­gyűlési képviselőt az Állami tisztviselők országos egyesületének közgyűlésén tartott elnöki székfog­lalója alkalmából, a melyben az állami tisztviselők érdekeiért száll síkra. — (Csak egy virág-szálat.) A szegénysorsu tüdőbajosok egy virágszála tovább virul, mint a sí­rok virága. Jó szivek ma is 4208 koronát küldöttek egyenesen a szanatórium-egyesületnek. Nagyobb ado­mányokat küldtek: 100 koronát: Serényi János gróf és neje; 50 koronát: Kalocsai érseki főgimnázium gyűjtése; 30 koronát: Péchyné-Dégenfeld grófné, Borkovits Kálmán Il-ik Rákóczi Ferenc emlékünne­pén tartott gyűjtésből 29 korona 70 fillér; 20 koro­nát: Manndorf Géza báró, özv. Korbuly Gézáné, Molnár Béla; 16 koronát: Borosjenői Kaszinó; 15 koronát: Ringenbach-család. — A József kir. herceg­szanatórium javára ma a következő adományok ér­keztek hozzánk: Yárady Margit gyűjtése Sóskút 33 kor. 60 fill. (E gyűjtéshez járultak: Tóth József, Móri König K., Kun Mihály, Kiss Mariska, Yárady Margit 2—2 kor.; Pillmann László, Pillmann Lászlóné, Benedek István, Behus Endre, Kálmán Gizella, Polly Ferenc, Czeilinger Mihály, Kovács János, Papp Gyuláné, Fleischmann Lajos, Káldor Benő, Weidlinger Miksa, Eisenstädter Adolf, Länd­ler Adolf, Weisz Zsigmondné, Mauthnerné, Klein Károlyné, Weiszky Lajos, Simon József 1—1 kor.; Weisz Ferenc. Hacker József 60—60 fill., Nolli An­tal 40 fill.); Sólyom Ferenc gyűjtése Marosujvár 25 kor; D. L. PozsonyJ14 kor.; Néhány idegenbe szá­ri kadt magyar 11 kor., Óh, adj nekik Uram örök bol­dogságot jelzéssel Budapest, Hajnal Henrik dr. Bu­dapest, Orczy Gyula Budapest, ifj. Wmdisch Im­­réné Kecel, néhai Börcsök Antal és neje emlékére Budapest, P. A. Tisza-Lue, Sperker Ferenc luvag Szt.-Demeter 10—10 kor.; Maiina Gyuláné Szegei 7 kor.; Molnár Albert Fóth. Kardos Endre Debrecen 6—6 kor-; B. E. Yésztő, Kőrössy Ferenc Yeszprém, Cs. Miklós Kassa, Komora József Bükkzsérc 5—5 kor.; Navara Ágoston Kiä-Terenye, Szunyogh Ilona Budapest, Kelemen Albertné Marosvásárhely, Szabi Miklós Pásztó 4—4 kor.; Hellensteiner Rezső Szé­­kesfejérvár 3 kor.; Kovács Ilona Yeszprém, Mária Anna Eperjes, Lédererné Ehling E., Károlyfalva 2—2 kor.; Szekrényessi Lajos Budapest, Cs. Koz­­mutza Lívia Kispest, egy úri hölgy cselédjétől visz­­szaduplázott foglalót 1 kor. — (Maróczy és Lasker küzdelme.) A mi­kor Maróczy Géza, a világhírű magyar sakkmester az idén Newyorkban volt, ő és Lasker, az amerikai mester elhatározták, hogy mérkőzni fognak a sakk világbajnokságáért. Abban állapodtak meg, hogy három match-ot csinálnak öt-öt játékkal, az elsőt Bécsben, a másodikat Newyorkban, a harmadikat Havannában. A győztes az lesz, a ki nyolc játékot megnyer. A bécsi mérkőzést az idén, október 15-ére tűzték ki, de Maróczy, a kinek Bécsből mindjárt Havannába kellett volna utaznia, az ott uralkodó éppen nem biztos állapotokra való tekintettel, a mér­kőzés elhalasztását kérte s ezúttal a newyorki sakk­klubban ötszáz dollár bánatpénzt tett le. Lasker azon­ban kijelentette, hogy nem fogadja el ezt az összeget, hanem azt ajánlotta, hogy tartsák meg a mérkőzést 1907-ben ugyanazokkal a föltételekkel. A határidő­ket még eddig nem állapították meg. — (Gyászrovat.) Erkel Ferenc magyar ki­rályi állatorvos november 2-án harmincnégy évei korában meghalt Szeghalom községben. Weisinger Ferenc november 4-én harmincnégy éves korában meghalt Budapesten. Incze Sándor november 3-án ötvenkét éves kő-' rában meghalt Nagybányán. Jakobi Hugó német publicista tegnap meg­­halt Bér Hüben. Thalov Frigyes norvég festő ma délelőtt Yol­­lendamban (Hollandia) meghalt. Harburger Ede tanár, a Fliegende Blattér il­lusztrátora ma meghalt Münkhenben. Kökényesdy János nyugalmazott királyi telek­­könyvvezető november 2-án életének hatvannyolca­dik évében hirtelen meghalt. — (Stösszel tábornok nyilatkozatai.) Port- Artur átadása miatt az orosz haditörvényszék vizs­gálatot indított Stösszel tábornok, a vár parancsnoka ellen. A pör még nem dőlt el, de addig is, a mig Stösszel be tudja bizonyítani, hogy becsületesen, lelkiismeretesen járt el, az egyenruha viselésének joga nélkül és nyugdij nélkül elbocsátották a sokat emlegetett generálist a hadsereg kötelékéből. A meg­büntetett tábornokkal Pétervárott beszélgetést foly­tatott egy újságíró, a ki azt mondja, hogy Stösszel megrendszabályozása óta nagyon megöregedett. Csak’ Ibotra támaszkodva tud járni. Eljárásáról, a kapitulá­cióról, az első japán támadásról érdekes nyilatkoza­tokat tett, a melyek mind azt bizonyitják, hogy az oroszok ugyancsak fölületesen és könnyelműen jár­tak el. — A kapitulációt, mondta Stösszel, felelősségem teljes tudatában egymagám határoztam el, bárha a többi parancsnok tudott róla, mert hiszen a japánok­kal való tárgyalásban az összes törzskari főnökök részt vettek. December 16-án egybehivtam a hadi­tanácsot, de csak azért, hogy a csapatok gondolkodá­sát megtudjam. Bjelyj tábornok, a vártüzérség fő­nöke, a ki december 15-én azt jelentette, hogy kevés a muníciója, sőt parancsot adott ki, hogy ütegenként naponta hét lövésnél többet nem szabad tenni, más­nap a haditanács ülésén azt jelentette, hogy elég a muníciója. A többi parancsnok beszédéből azt a meg­győződést szereztem, hogy a csapatok nagyon el van­nak kedvetlenedve. Miután a kapitulációt elhatároz­tam, tekintve a helyzet különlegességét, nem volt lehetséges a haditanács összehívása. De mivel az ösz­­szes törzskari főnökök részt vettek a japánokkal való tárgyalásban, ennélfogva ezek közvetetlen feljebb­valóinak föltétlenül ismerniök kellett a tárgyalás okát. És ha bajtársaim úgy találták akkor, hogy el­járásom nincs rendjén, akkor, az én véleményem sze­rint, agyon kellett volna engem ütniök, vagy meg kellett volna kötözniük és mint őrültet el kellett volna zárniok. De ezt nem tették és igy hallgatásukkal ki­jelentették, hogy egyetértenek velem. Arra a kérdésre, hogy várt-e erősitő csapato­kat, a tábornok ezt felelte: — Percről-percre. A kinaiak egyre azt jelen­tették, hogy az orosz hadsereg közeledik. Kuropatkin tábornok utolsó táviratát október 19-én kaptam meg. Ebben azt adta tudtomra, hogy összevonta csapatait és támadui fog. Reis tábornok, a_ki a tárgyalás folya-.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék