Budapesti Hírlap, 1907. március (27. évfolyam, 52-78. szám)

1907-03-20 / 68. szám

14 BUDAPESTI HÍRLAP, (68. sz.) 1907. március 20. — Új építkezés. A magánépítő bizottság teg­nap a következő épitő-engedelmeket adta ki: Bene­dek Dezsőnek, VII. ker. Telep-utca 1978. hrszámu kétemeletes házra, a gépgyár és hajógyárnak, V. ker. Csuka­ u. 1501. hrszámu kétemeltes tárházra, Riedel Ferencnek, VIII. ker. Óriás-utca 6670. hr.­­számu földszintes házra, Wiegner Gusztávnak, III. ker. Velence-ut 6200. hrszámu földszintes házra, Meitzer Jánosnak és nejének, III. ker. Filatóri­­dülő 1370. hrszámu földszintes házra, Kluge Bélá­nak és Mariskának, I. ker. Andor-u. 13.725. hrszámu földszintes házra, özv. Iflinger Józsefnének, III. ker. Bécsi-ut 2318. hrszámu földszintes házra, a Fa-müvek és fölszerelő-gyár r.-t.-nak, III. kerület Anikó-u. 2318. hrszámu földszintes házra.­ ­ TÖRVÉNYSZÉKI CSARNOK. — Brankovics pátriárka panasza. A Kar­lócán megjelenő Szrpszk­a Miszno című hírlap jelenti, hogy Brankovics György szerb pátriárka, a legutóbbi karlócai kongresszuson ellene emelt vádak megtor­lása végett bünfenyítő feljelentést adott be a mitro­­vicai b­író ügyészséghez Musicky Döme dr. ügyvéd országgyűlési és kongresszusi képviselő és társai el­len, a Horvát-Szlavonországban érvényes büntető­törvénykönyv 209. szakaszának b) pontjába ütköző módon elkövetett nyilvános rágalmazás s a 487. sza­kaszba ütköző becsületsértésért. E följelentésre a Szabolics Kamenko dr. szerkesztette s Újvidéken megjelenő Novoszadszke Novine című hírlap meg­jegyzi, hogy Musiczky Döme dr.-nek most alkalma lesz bebizonyítani hősi voltát, ha a bíróság előtt el­vállalja a felelősséget és nem fog a képviselői immu­nitás takarója alá bújni. — A felsőbíróságok húsvétja. A Kúrián és a táblán a húsvéti ünnepeket megelőzőleg szerdán, e hónap 27-én lesznek az utolsó ülések. A húsvéti ün­nepek után április 3-án, szerdán kezdődnek a tanács­ülések a felsőbíróságoknál.­­ A polgári törvénykönyv előkészítésé­nek bírálata, Schwarz Gusztáv dr., egyetemi tanár a Jogtudományi Közlöny e heti számában a magyar polgári törvénykönyv előkészítéséről értekezik és el­­i­téli azt a módot, a­hogyan eddig az előkészítés folyt. Kifogása az,­ hogy a polgári törvénykönyv ki­dolgozására több mint tíz évvel ezelőtt kinevezett­ ál­landó bizottság mindig az igazságügyminiszter köz­vetetten vezetése alatt áll. Mindenik miniszter vál­toztat, úgymond, a munkája rendjén, a reformter­vezetén, a­mi lehetetlenné teszi a munka befejezését. Állandó bizottság, mondja értekezletében, oly bizottság, a­melynek állandó tagja, állandó a terve, állandó a munkássága és állandó a vezetése. Ez ér­zelmek egyikében sem állandó a polgári törvény­­könyvet előkészítő bizottság. Vezetője a mostani or­ganizációk szerint a mindenkori miniszter, vagy ál­lamtitkár, a politika férfiai, kiket a nap árja hoz és visz; tagjai a mindenkori miniszter által kinevezhe­tők és elbocsáthatók; irányát és tervét egyik minisz­ter megcsinálja, a másik feldönti és munkásságának állandóságára jellemző, hogy a bizottságot hat éven keresztül egyetlen ülésre sem hívták össze. Ezen az organizáción kell változtatni elsősorban. Az állandó bizottságnak a mindenkori minisztertől függetlenül kell szervezkednie; saját maga alkotta terve szerint és saját felelőssége alatt kell folytatnia a hat év előtt ok nélkül megszakított munkáját és csak, ha elké­szült vele, kell átnyújtania az akkori kormánynak. Ez a munka kellő szervezés mellett négy-öt év alatt befejezhető. Ily előf­el­tételekkel és ily szervezéssel végezte a maga munkáját a német törvénykönyvet előkészítő bizottság is; a magyar bizottság is ily elő­feltételekkel és ily szervezéssel fogja a magáét befe­jezni, vagy pedig, ha az előföltételek meg nem adat­nak, nem fogja befejezni. Elmondja továbbá, hogy a polgári törvénykönyv munkáját ott kell ismét föl­venni, a­hol hét évvel ezelőtt megakadt: az eddig közzétett szerkesztői résztervezetekből el kell készí­teni a végleges javaslatot. Bírálgatja a közzétett első szöveget, a­mely úgymond, nem más, mint a német birodalmi kódex változata. Nekünk nem szabad a né­met mintát lemásolni. Politikai becsület dolga, hogy a magyar polgári jog ne a német törvény, hanem a maga nyelvén szóljon. Utal, mint követendő példára, a svájci mintára, a­mely a francia Code és a német polgári törvénykönyv között a maga nemzeti útján halad. A­mint a svájci javaslat szerzője tette, nekünk is arra kell törekednünk, hogy a viszonyainknak, gondolkodásunknak, hagyományainknak megfelelő egyszerű technikával, egyszerű nyelvvel fejezzük ki azt, a­mit a németek a törvényhozási nyelvnek eddig páratlanul elvont zsargonjával kifejeztek. Az Országgyűlési Értesítő, a­mely az értekezés megjelenését közli, megjegyzi, hogy jogászkörökben nagy feltűnést keltett az értekezés és máris akció van készülőben, a­melynek célja az, hogy a fölvetett eszméket a napirendről lekerülni ne engedje. — A letaposott ruha. A múlt őszszel Sz. Vil­­mosné propelleren a Szilágyi-térre akart átkelni. Egy jó barátnője esküvőjére volt hivatalos, s az ün­nepi alkalomra legszebb ruháját vette föl. Délután két óra volt s a kikötőnél tömegesen csoportosultak a hazasiető hivatalnokok. A mikor a kis hajó kikö­tött, egyszerre nagy tolongás támadt s igy történt, hogy K. A. hivatalnok véletlenül Sz. Vilmosné ru­hájára lépett, a­mely széltében ketté repedt. A hiva­talnok rögtön bocsánatot kért, de az asszony ezzel nem elégedett meg, hanem követelte a ruha árának megtérítését. K. A. erre nem volt hajlandó s e miatt perre került a dolog. Sz.-né panaszában azt mondta, hogy ruhája hasznavehetetlen lett, s hogy a baleset után kocsival kellett hazamennie, mivel a rongyos ruhával gyalog nem mehetett végig az utcán. A hiva­talnok azzal védekezett, hogy ő véletlenül lépett rá az asszony ruhájára, a nagy tolongásban nem nézhe­tett a lába elé. Sz.-né a hibás, miért nem vigyázott jobban. A VI. kerületi járásbíróság Sz. Vilmosné kártérítési keresetét elutasította azzal a megokolás­­sal, hogy kártérítéssel csak az tartozik, a­ki szándé­kos vagy vétkesen gondatlan cselekményével, vagy mulasztásával a más vagyonában kárt okoz. A vélet­lenért azonban nem lehet­ felelőssé tenni azt, a­ki akaratán kívül mást megkárosít. A véletlen veszedel­met károsult fél tartozik viselni, kivéve, ha külön tör­vény a cselekményt vagy mulasztást a kárvallott vét­kessége nélkül kártérítési alapul jelöli ki, mint pél­dául a vasúti balesetnél. TESTEDZÉS. * A Szlávia Budapesten. A jövő vasárnap és hétfőn a kontinens legjobb csapata, a prágai Szlávia mérkőzik két legkiválóbb és ez idő szerint remek for­mában levő csapatunkkal, a Magyar Atlétikai Klub­bal és a Magyar Testgyakorlók Körével. Kétségtelen, hogy a Szlávia mérkőzések olyan vonzóerőt gyakorol­­nak, a­mivel csak az angol mérkőzések vetekedhetnek. A mérkőzés iránt azért is nagy az érdeklődés, mert a M. T. K. csapatának múlt évben kellemetlen inci­dense volt a csehek által is pártosnak elismert bíró miatt és ezért a csehek most maguk keresik az alkal­mat, hogy a M. T. K. irányában változatlan barátsá­guknak adjanak kifejezést. * A Duna Evezős-Egyesület közgyűlése. A Duna budapesti evezős-egyesület március 16-án este 7 órakor tartotta klubházában csaknem az ösz­­szes tagok részvételével tizenkettedik évi rendes közgyűlését. A klub elnöke Rosenberg Gyula dr. távollétében Tedesco Lajos dr. elnökhelyettes nyi­totta meg az ülést. A közgyűlés tudomásul vette a választmány és a számvizsgáló­ bizottság jelentését, megadta a felmentést és elfogadta a választmány indítványait Az elnök arcképével díszített csinos kiállítású évi jelentés magában foglalja a klub múlt évi működéséről szóló beszámolást és a statisztikai összeállításokat. Azokból kitűnik, hogy az agilis egyesület élénk részt vett a múlt évi összes evezős versenyekben, a­melyeken, három első díjat szerzett és pedig kettőt a budapesti, egyet pedig a bécsi re­gattán. A túra­evezés téren a múlt évben evezett 60.006 kilométerrel most is vezet a többi egyesület előtt. Az idei szezonra Gillemot mester szakavatott vezetése mellett már erősen készülnek a klub ju­niorjai, a­kik a kedvezőtlen időjárás dacára már két hete eveznek a Dunán. A klub hajóállománya jelen­leg 23 hajóból áll, a­melyhez az idén Angliából egy verseny­négyes, Hollandiából pedig három kirán­duló hajó érkezik. A tagok száma a múlt évben 114 volt, míg a klub vagyona az év végével 17 ezer 316 koronát és 26 fillért tett ki. A megtartott vá­lasztás után a választmány tagjai lettek: Elnök Rosenberg Gyula dr. Elnökhelyettes Tedesco La­­jos dr. Alelnök Keller Béla. Titkár Kepes Elek. Jegyző Ehrlich Miksa dr. Pénztáros György Imre. Ellenőr Kovács Arnold. Művezető Huszár Ernő. Művezetőhelyettes Zoltán Mihály dr. Szertáros Vágó Gyula, Háznagy Lakatos Viktor dr. Ügyész Deutsch Viktor dr. Választmányi tagok: Adorján Dezső, Deutsch Frigyes, Mocsáry Ottó, Steuer Géza dr. A közgyűlés után vacsora volt, a­melyen az elnök átadta a klub túradiját a múlt év leg­szorgalmasabb evezősének, Payr Hugónak,, a­­­ki ösz­­szesen­­3004 kilométert evezett. * A Magyar Atlétikai Klub nemzetközi labdaütő versenye. A labdaütő játék iránt rövid idő óta olyan nagy az érdeklődés, hogy vezető egye­sületeink immár egy fan-tenisz szövetség alakításán fáradoznak. A szép játék ilyen nagyfokú térhódí­tása arra indította a Magyar Atlétikai Klubot, hogy a szokásos évi fan-tenisz versenyét, a­melynek fő­száma Budapest székesfőváros bajnoksága, az idén az eddigieknél is nagyobb keretben rendezze. Ezen célból érintkezésbe lépett a bécsi és prágai tenisz­­versenyek rendezőivel, hogy a budapesti verseny nap­jait az ott rendezendő versenyek időpontjával össze­egyeztethesse. A cél az, hogy Wiesbaden, Prága, Bécs és Budapest versenyei sorban egymás után ren­­deztessenek, úgy hogy a kontinensre jövő angol já­tékosok, továbbá a legjobb német, cseh és osztrák ver­senyzők mind a négy várost egy körút alkalmával fölkereshessék. A végleges megállapodások érdeké­ben a M. A. K.­lan-tenisz osztályának igazgatója a napokban Bécsben, Prágában és Berlinben személye­sen is tárgyalt, a­melynek eredménye az, hogy sike­rült a tavaszi nemzetközi fan-tenisz verseny program­ját a következőképpen megállapítani: Wiesbaden május 6—14, Prága május 16—22, Bécs május 23—­ 28, Prága május 29-től június 4-ig, Budapest június 2—9. A M. A. K. versenye­­gy befejezője lesz az első­rangú külföldi erők körútjának és így valóságos ese­ménye lesz a tavaszi tenisz szezonnak. A verseny ki­vételesen nagy sportbeli jelentőségének megfelelő keretben fog­ lefolyni s ennek érdekében a M. A. K. vezetősége széleskörű társadalmi akciót indít. * A Budapesti Torna-Klub közgyűlése. A Budapesti Torna-Klub idei (XXII-ik) rendes köz­gyűlését március 23-án tartja a Markó­ utcai főreál­iskola tornacsarnokában. A választmány megbízásá­ból az elmúlt év eseményeiről gondosan szerkesztett terjedelmes jelentésben számol be a B. T. K. titkára, hű képet adva aról a nagyarányú működésről, a­melyet a klub a sport számos ágában kifejtett. A torna-szakosztály agilis és céltudatos működése új irányt szabott a sportágban. A legnagyobb arányú működést a futball-alosztály fejtette ki. 79 mérkő­zést játszott 4 csapata a múlt évben. 54 ízben győ­zött, 9 mécsese eldöntetlen maradt, míg 16-szor vesz­tett. A legjobb magyar és 15 külföldi csapattal való mérkőzése ellenére is rendkívül kedvező a győzelmi arány (körülbelül 70 százalék). A klubnak jelenleg 5 tiszteleti, 17 alapító, 220 rendes, 56 pártoló és 74 ifjúsági tagja van. * Az első országos turista vivóverseny. Az első országos turista vivóversenyre, melyen a fel­tételek értelmében tudvalevőleg csak a végzett jogá­szok vehetnek részt, a nevezések várakozáson felül sikerültek. A nevezők névsorában ügyvédek, ügy­védjelöltek, jogtudorok, államtudorok, továbbá had­bíró jelöltek neveivel találkozunk. A­kik a ver­senyre belépő jegyül szolgáló meghívóra igényt tar­tanak, forduljanak a rendezőséghez. Hivatalos órák este 6—7-ig az Ügyvédjelöltek Országos Egyesü­letében. * Egyetemi turisták tavaszi kirándulása. A Magyar Turista­ Egyesület egyetemi osztálya ma tartott kiránduló-bizottsági ülésén a következő tavaszi programot állapította meg: Április 7.: A Maróti hegyekbe. Útirány: Szob, Hideglelős kereszt, Maróti gerinc, Maróti sziklák, Hamvaskői rét, Pilis­marót, Zebegény. Vasúti költség 1 korona 50 fillér. Találkozás a nyugati pályaudvaron reggel 5 óra 40 perckor. A vonat indul 6 órakor. Vezető: Betyna Miklós. Április H­: Piliscsaba, Szántó, Pilisgerince, Pilis, Vaskapu-sziklák, Mexikó, Dömös. Találkozás a nyugati pályaudvaron reggel 6 óra 30 perckor. A vonat indul 6 óra 45 perckor. Vasúti költség 91 fillér. Vezető: Serényi Jenő. Április 21.: Dömös, Keserűs sziklák, Visegrád. Találkozás a nyugati pályaudvaron reggel 5 óra 40 perckor. A vonat in­dul 6 órakor. Vasúti költség 1 korona. Vezető: Hor­gos K. Lajos. Csatlakozó délutáni kirándulás Vise­grád várához. Útirány: A Salamon tornyához vezető úton a fellegvárba, a várból a gerincésen leereszkedés a Zách Klára kereszthez. Innen szép szerpentin­­utakon Visegrádra. Találkozás a nyugati pályaudva­ron déli 12 órakor. A vonat indul 12 óra 25 perckor. Vasúti költség 1 korona. Vezető: Büttel Erzsike. Április 28.: Pomáz, Oszoly-sziklák, Margitliget, Szurdokvölgye, Pilisszentkereszt, Pilisszántó, Posta­réti erdő, Piliscsaba. Vasúti költség 76 fillér. Talál­kozás a Pálffy­ téri állomáson reggel 5 óra 45 perc­kor. A vonat indul 6 órakor. Vezető: ifjabb Büttel János. A kirándulásokra vonatkozólag felvilágosítást ad az osztály vezetősége minden pénteken délután 6—8 óra között az egyesület helyiségében. (Egye­tem­ tér 5.). * Labdarúgás Bécsben. Bécsből jelentik: A Vasárnapi mérkőzések óriás közönség jelenlétében folytak le. A legnagyobb volt az érdeklődés a Vienna és a Wiener Atlétiksport­ Klub mérkőzése iránt. A W. A. K. 8:1 arányban váratlanul győzelmet aratott ellenfelén. * Labdarúgás Pozsonyban. A Pozsonyi Torna Egyesület vasárnap délután nagy közönség előtt mérkőzött a Törekvés Sport Egyesület csapatá­val a ligeti sporttelepen. Érdekes küzdelem után a Törekvés győzött 3:0 arányban. LÓVERSENY. * A Lincolnshire-handikap. A tavaszi an­gol síkversenyszezon legelső nagyobb eseménye, a Lincolnshire­ handikap, ma délután került döntésre. Az 1600 méteres futásban nagy meglepetésre a fo­gadásokban kevéssé emlegetett francia Ol vívta ki a győzelmet, mely tudvalévően tavaly is megnyerte ezt a versenyt. A favoritok közül csak Kaffir Chief tudott a második helyre vergődni, míg His Emi­nence, Rosette Dawn, Camisard, stb. a vert lovak közt húzódtak meg. A részletes eredmény, mint egy táviratunk jelenti, ez: Lincolnshire-handikap. 24.000 korona. 1600 m. első Mons. M. Ephrussi 6é. Ob 55 k. lov. Stern, második Mr. F. Barnard 5é. Kaffir Chief 48 k. lov. Griggs, harmadik Mr. W. Dawes 5é. Riflette 39­7 k. lov. Watts. Futott még: Crescent, Velocity, Ro­sette Dawn, Athi, Catty Crag, Sarcelle, Monkshead, His Eminence, Dumbarton, Castle, Bill of the Flag.

Next